Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2022 z dne 20. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2022 z dne 20. 5. 2022

Kazalo

1639. Spremembe in dopolnitve Odvetniške tarife, stran 5358.

  
Na podlagi 19. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl. US, 46/16 in 36/19) in 10. člena Statuta Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 10/95, 55/96, 4/00, 13/02, 90/03, 131/04, 103/11, 86/13, 41/14, 47/19 in 58/21) je skupščina Odvetniške zbornice Slovenije 13. aprila 2022 sprejela
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
Odvetniške tarife 
1. člen 
V Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 2/15 in 28/18) se v 4. členu v drugem odstavku število »18« nadomesti s številom »19«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Če vrednosti storitve ni mogoče določiti po katerem od prejšnjih odstavkov tega člena, se določi glede na porabljeni čas po tarifni številki 50 posebnega dela te tarife.«.
2. člen 
V 5. členu se besedilo »v nočnem času med delavniki (med 20.00 uro zvečer in 8.00 uro zjutraj)« nadomesti z besedilom »med delavniki v času med 20.00 uro zvečer in 8.00 uro zjutraj«.
3. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen 
(zvišanje vrednosti storitve) 
(1) Za zastopanje več strank, ki uveljavljajo pravico iz iste dejanske in pravne podlage v pravdnih in nepravdnih zadevah, v postopkih pred delovnimi in socialnimi sodišči ter upravnih in drugih postopkih, se skupna vrednost storitve zviša za 10 odstotkov za vsako nadaljnjo stranko, vendar največ za 100 odstotkov, v primerih, ko odvetnik zastopa več kot trideset strank, pa največ za 200 odstotkov.
(2) Za zastopanje več strank v istem postopku o prekršku, disciplinskem postopku in podobnih postopkih pripada odvetniku za drugo in vsako nadaljnjo zastopano stranko 50 odstotni povišek na skupno vrednost storitve.
(3) Za zastopanje obdolženca, za zastopanje oškodovanca, oškodovanca kot tožilca ali zasebnega tožilca v kazenskem postopku se skupna vrednost storitve zviša za drugo in vsako nadaljnje očitano dejanje za 25 odstotkov, vendar največ za 100 odstotkov.
(4) Za uporabo tujega jezika pri opravljanju storitev se skupna vrednost storitve poviša za 100 odstotkov, kar velja le za obračun storitev med odvetnikom in stranko, ne pa tudi za odmero, ki jo opravi sodišče ali drug organ.«.
4. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
(potni stroški in dnevnice) 
(1) Odvetnik ima pravico do povračila prevoznih stroškov, parkirnine, dnevnice in dejanskih stroškov za prenočevanje, če so ti izdatki v zvezi z delom, ki ga opravi za stranko.
(2) Odvetnik ima pravico do uporabe osebnega avtomobila in povračila kilometrine za potovanje na razdalji do 400 km v eno smer, lahko pa se odvetnik s stranko dogovori za uporabo osebnega avtomobila in plačilo kilometrine tudi na daljši razdalji.
(3) Za uporabo osebnega avtomobila se odmeri kilometrina v višini najvišjega zneska, ki se po predpisih, ki urejajo dohodnino, ne všteva v davčno osnovo za službeno potovanje.
(4) Če odvetnik uporablja javna prevozna sredstva (vlak, avtobus, ladja ali letalo), je upravičen do uporabe poslovnega razreda ali 1. razreda in do uporabe spalnika v vlaku ali kabine na ladji, če opravi potovanje ponoči.
(5) Dnevnica za odsotnost iz kraja odvetnikove pisarne znaša določen odstotek povprečne mesečne plače v gospodarstvu v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece, in sicer:
– za čas od 6 do 8 ur 1,74 %
– za čas od 8 do 12 ur 2,50 %
– za čas nad 12 ur 5 %.
(6) Za potovanje v tujino ima odvetnik pravico do povračila stroškov v višini, kot je določena za javne uslužbence po predpisih, ki urejajo povračilo stroškov za službena potovanja v tujino.«.
5. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen 
(založena sredstva in izdatki za stranko) 
(1) Stranka je dolžna odvetniku povrniti sredstva, ki jih je zanjo založil.
(2) Odvetnik je upravičen tudi do povračila izdatkov za poštne in telefonske storitve, obrazce, za bančne storitve, za fotokopiranje in prepisovanje spisov, listin ter dokumentacije in podobne izdatke.
(3) Izdatke iz prejšnjega odstavka lahko odvetnik obračuna v dejanski višini ali v pavšalnem znesku v višini 2 odstotkov od skupne vrednosti storitve do 1.000 točk, v zadevah, v katerih vrednost storitve presega 1.000 točk, pa še 1 odstotek od presežka nad 1.000 točk.«.
6. člen 
V 15. členu se v prvem odstavku za besedo »postopku« doda besedilo »ali v odvisnosti od posebej dogovorjenih meril uspeha«.
V drugem odstavku se besedilo »s 17. členom Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 − odl. US, 24/01, 54/08 in 35/09)« nadomesti z besedilom »z določbami zakona, ki ureja odvetništvo, o plačilu za delo odvetnikov in povračilu stroškov v zvezi z njihovim opravljenim delom,«.
7. člen 
Besedilo posebnega dela se spremeni tako, da se glasi:
»Posamezne storitve so določene z naslednjim številom točk: 
I. PORAVNAVE IN MEDIACIJE 
Tarifna številka 1 
1. Sklenitev sporazuma pred poravnalcem oziroma v postopku pogojno odloženega kazenskega pregona pred državnim tožilcem oziroma sklenitev sporazuma o priznanju krivde:
– pred začetkom kazenskega postopka – po 1. do 5. točki tarifne številke 10, zvišano za 150 %,
– med kazenskim postopkom – po 1. do 5. točki tarifne številke 10, zvišano za 100 %,
– če je sklenjen sporazum tudi o premoženjskopravnem zahtevku se dodatno obračuna nagrada še po tarifni številki 19;
2. Zastopanje oškodovanca – v polnem znesku po prejšnji točki te tarifne številke.
Tarifna številka 2 
Sklenitev poravnave v postopkih pri delodajalcu − po tarifni številki 14, zvišano za 50 %.
Tarifna številka 3 
1. Sklenitev poravnave pred začetkom pravdnega, nepravdnega in izvršilnega postopka pred poravnalnim ali pripravljalnim narokom in v postopku mediacije ali med temi postopki in v delovnih in socialnih sporih:
– pred začetkom postopka ali na poravnalnem ali pripravljalnem naroku − po 1. točki tarifne številke 16 in po tarifnih številkah 17, 19, 23, 24, 27, 30 in 31, zvišano za 150 %,
– na naroku ali izven naroka − po 1. točki tarifne številke 16 in po tarifnih številkah 17, 19, 23, 24, 27, 30 in 31, zvišano za 100 %,
– v zadevah iz tarifne številke 42 − po tej tarifni številki, zvišano za 100 %;
2. Sklenitev poravnave v upravnem postopku in upravnem sporu za storitve iz tarifnih številk 32 in 34 − po teh tarifnih številkah, zvišano za 50 %.
Tarifna številka 4 
1. Zastopanje v postopku mediacije, če ne pride do sklenitve poravnave − po 1. točki tarifne številke 21;
2. Sklenitev poravnave v postopku mediacije − po 1. točki tarifne številke 16 ter po tarifnih številkah 17, 19, 23, 24, 27, 30, 31 in 42, zvišano za 100 %;
3. Sklenitev poravnave, ki se nanaša na več odprtih sodnih, upravnih ali drugih postopkov oziroma pravnih razmerij med istimi strankami – seštevek vrednosti po tarifnih številkah 1–3.
II. ARBITRAŽNI POSTOPEK 
Tarifna številka 5 
1. Tožba, odgovor na tožbo in prva obrazložena vloga:
– v ocenljivih zadevah po tarifni številki 19,
– v neocenljivih zadevah od 500 do 1.000 točk;
2. Druge vloge − po 2. in 3. točki tarifne številke 20;
3. Zastopanje na narokih v arbitražnih postopkih − po tarifni številki 21;
4. V sporih pred mednarodno gospodarsko ali investicijsko arbitražo oziroma arbitraži z mednarodnim elementom – po točkah 1–3, povišano do 200 %, odvisno od zahtevnosti zadeve.
III. POSTOPEK PRED DRŽAVNIM ZBOROM PO ZAKONU, KI UREJA PARLAMENTARNO PREISKAVO 
Tarifna številka 6 
Zastopanje preiskovanca pred preiskovalno komisijo Državnega zbora in vsaka obrazložena pisna vloga v tem postopku
500 točk.
IV. POSTOPEK PRED USTAVNIM SODIŠČEM 
Tarifna številka 7 
1. Vloga, s katero se začne postopek pred ustavnim sodiščem za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, glede na zahtevnost
od 500 do 2.000 točk;
2. Obrazložene vloge med postopkom in zastopanje na vsaki obravnavi − 75 % iz prejšnje točke;
3. Ustavna pritožba zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin s posamičnimi akti: 
– v ocenljivih zadevah – po tarifni številki 19, zvišano za 25 %, vendar ne manj kot 400 točk,
– v neocenljivih zadevah glede na zahtevnost
od 400 do 1.500 točk;
4. Obrazložene vloge med postopkom in zastopanje na vsaki obravnavi − 75 % iz prejšnje točke;
5. Predlog za začasno zadržanje – 50 % iz 1. in 3. točke te tarifne številke.
V. KAZENSKI POSTOPEK 
Tarifna številka 8 
Sestavljanje vlog:
1. Zasebna tožba in obtožni predlog oškodovanca kot tožilca
200 točk;
2. Predlog za pregon in obrazložena kazenska ovadba
100 točk;
3. Obrazložena kazenska ovadba zaradi najzahtevnejših kaznivih dejanj iz pristojnosti specializiranega državnega tožilstva
250 točk;
4. Zahteva za preiskavo
250 točk;
5. Obtožnica oškodovanca kot tožilca
250 točk;
6. Ugovor zoper obtožnico
200 točk;
7. Zasebna tožba zaradi kaznivih dejanj, storjenih s sredstvi javnega obveščanja ali na javnem shodu
250 točk;
8. Obrazložen dokazni predlog − 50 točk za vsak dokaz, vendar za vse dokazne predloge skupaj ne več kot 250 točk;
9. Predlog za odpravo pripora, predlog za odlog nastopa kazni ali za pogojni odpust
100 točk;
10. Predlog za rehabilitacijo
70 točk;
11. Prošnja za pomilostitev in zahteva za izredno omilitev kazni
100 točk;
12. Obrazložena vloga s premoženjskopravnim zahtevkom − po 1. točki tarifne številke 19;
13. Vloga, ki vsebuje pisni zagovor − po 1. do 4. in 6. točki tarifne številke 10;
14. Predlog za preklic pogojne obsodbe
100 točk;
15. Ostale obrazložene vloge
100 točk;
16. Druge vloge
50 točk.
Tarifna številka 9 
Zagovor ali zastopanje v predhodnem postopku ter udeležbo na preiskovalnih in drugih uradnih dejanjih izven glavne obravnave:
1. Zagovor obdolženca, zastopanje oškodovanca kot tožilca ali zasebnega tožilca:
– zaradi kaznivega dejanja, za katerega se sme po zakonu izreči zapor do enega leta ali denarna kazen
100 točk,
– zaradi kaznivega dejanja, za katerega se sme po zakonu izreči zapor nad eno leto
120 točk,
– zaradi kaznivega dejanja, za katerega se sme po zakonu izreči zapor nad pet let
160 točk,
– zaradi kaznivega dejanja, za katerega se sme po zakonu izreči zapor nad deset let
200 točk,
– zaradi kaznivega dejanja, za katerega se sme po zakonu izreči zapor tridesetih let
250 točk,
– zaradi kaznivega dejanja, za katerega je možno izreči dosmrtni zapor
400 točk;
2. Zastopanje oškodovanca − 50 % iz prejšnje točke;
3. Če posamezno dejanje po pristopu na narok ni opravljeno: 50 točk, vendar ne več kot 300 točk v enem dnevu, razen v primerih, ko se ne opravi iz razloga na strani odvetnika ali je bil odvetnik pravočasno obveščen o preklicu.
Tarifna številka 10 
Zagovor ali zastopanje na predobravnavnem naroku, naroku za izrek kazenske sankcije, naroku za glavno obravnavo, seji ali pri ogledu ali rekonstrukciji:
1. Zagovor obdolženca ali zastopanje zasebnega tožilca po zasebni tožbi pred sodnikom posameznikom
200 točk;
2. Zagovor obdolženca ali zastopanje oškodovanca kot tožilca pred sodnikom posameznikom
250 točk;
3. Zagovor obdolženca ali zastopanje oškodovanca kot tožilca pred senatom treh sodnikov po obtožnici, po zasebni tožbi ali obtožnem predlogu zaradi kaznivih dejanj, storjenih s sredstvi javnega obveščanja ali na javnem shodu
600 točk;
4. Zagovor obdolženca ali zastopanje oškodovanca kot tožilca pred petčlanskim sodnim senatom
1.000 točk;
5. Zagovor obdolženca ali zastopanje oškodovanca kot tožilca v postopku zaradi kaznivega dejanja, za katerega je možno izreči dosmrtni zapor
2.000 točk;
6. Zagovor obdolženca, zastopanje zasebnega tožilca ali oškodovanca kot tožilca na seji pritožbenega senata pred višjim sodiščem − 50 % iz 1. do 5. točke te tarifne številke; 
7. Zagovor obdolženca, zastopanje oškodovanca kot tožilca ali zasebnega tožilca na naroku za glavno obravnavo pred sodiščem druge stopnje − po 1. do 5. točki te tarifne številke; 
8. Če se zaradi preložitve glavna obravnava ali seja prične znova, − po 1. do 7. točki te tarifne številke, tudi za novo obravnavo ali sejo; 
9. Kadar traja obravnava ali seja več kot en dan, − po 1. do 7. točki te tarifne številke tudi za zadnji narok, za vse ostale naroke − v višini 50 % iz 1. do 7. točke te tarifne številke; 
10. V primeru, da pride po vložitvi obtožnice, obtožnega predloga ali zasebne tožbe po oklicu naroka za glavno obravnavo pred izvajanjem dokazov do ustavitve postopka ali do preložitve obravnave, obračuna odvetnik 50 % iz 1. do 7. točke te tarifne številke; 
11. Za sodelovanje pri ogledih in rekonstrukcijah ter drugih sodnih dejanjih, ki jih sodišče izvaja izven zgradbe sodišča, − v višini 50 % iz 1. do 7. točke te tarifne številke;
12. Zagovor obdolženca in zastopanje oškodovanca kot tožilca na naroku za preklic pogojne obsodbe
250 točk;
13. Zastopanje oškodovanca na naroku za preklic pogojne obsodbe
125 točk;
14. Zastopanje obdolženca na naroku za izrek kazenske sankcije – 75 % iz 1. do 5. točke te tarifne številke;
15. Zastopanje oškodovanca − 50 % iz te tarifne številke.
Tarifna številka 11 
Pravna sredstva upravičenih oseb:
1. Redno pravno sredstvo zoper sodbo in odgovor nanj – po 1. do 5. in 7. točki tarifne številke 10, zvišano za 25 %;
2. Redno pravno sredstvo zoper drugo sodno odločbo v postopku in odgovor nanj:
– če gre za meritorno odločbo – po 1. do 5. in 7. točki tarifne številke 10,
– če gre za nemeritorno odločbo – po 1. do 5. in 7. točki tarifne številke 10, znižano za 50 %;
3. Odgovor na mnenje tožilca – po 1. in 2. točki te tarifne številke, zmanjšano za 50 %;
4. Zahteva za varstvo zakonitosti, odgovor na zahtevo − po tarifni številki 10, zvišano za 50 %;
5. Predlog za obnovo postopka, odgovor na predlog in pritožba zoper odločbo v tem postopku − po tarifni številki 10, zvišano za 50 %.
Tarifna številka 12 
Zagovor pravne osebe ali odgovorne osebe 
Za zagovor pravne ali odgovorne osebe za kazniva dejanja se smiselno uporabijo določbe tarifnih številk 8 do 11, pri čemer se pri tarifni številki 9 in 10 vrednost storitve določi po 1. točki tarifne številke 19, pri tem pa se kot vrednost obravnavanega predmeta uporabi znesek aritmetične sredine zagrožene denarne kazni, po izdaji prvostopne sodbe pa vrednost izrečene kazni.
Tarifna številka 13 
Kazenski postopek proti mladoletnikom 
1. Zagovor mladoletnika v predhodnem postopku, na preiskovalnih in drugih uradnih dejanjih, preden je razpisana seja oziroma glavna obravnava in v pripravljalnem postopku, za vsako posamezno opravljeno dejanje:
– zaradi kaznivega dejanja, za katerega se sme izreči mladoletniški zapor – 50 % iz 2. točke te tarifne številke,
– zaradi ostalih kaznivih dejanj – 50 % iz 2. točke te tarifne številke;
2. Zagovor mladoletnika na naroku za glavno obravnavo:
– zaradi kaznivega dejanja, za katerega se sme izreči mladoletniški zapor
400 točk,
– zaradi ostalih kaznivih dejanj
250 točk;
3. Zagovor mladoletnika na seji – 50 % iz 2. točke te tarifne številke;
4. Zastopanje oškodovanca in odgovor na mnenje tožilca – 50 % iz 1. in 2. točke te tarifne številke;
5. Če posamezno dejanje po pristopu na narok ni opravljeno: 50 točk, vendar ne več kot 300 točk v enem dnevu, razen v primerih, ko se ne opravi iz razloga na strani odvetnika ali je bil odvetnik pravočasno obveščen o preklicu;
6. V primeru, da pride po oklicu seje ali naroka za glavno obravnavo, pred izvajanjem dokazov do ustavitve postopka ali do preložitve obravnave, obračuna odvetnik 50 % iz 2. točke te tarifne številke;
7. Pravna sredstva upravičenih oseb:
– redno pravno sredstvo zoper končno odločbo, odgovor nanj – po 2. točki te tarifne številke, zvišano za 25 %,
– redno pravno sredstvo zoper drugo sodno odločbo v postopku, odgovor nanj:
– če gre za meritorno odločbo – po 2. točki te tarifne številke, 
– če gre za nemeritorno odločbo – po 2. točki te tarifne številke, znižano za 50 %, 
– zahteva za varstvo zakonitosti in odgovor nanjo – po 2. točki te tarifne številke, zvišano za 50 %,
– predlog za obnovo postopka, odgovor na predlog in pritožba zoper odločbo v tem postopku − po 2. točki te tarifne številke, zvišano za 50 %;
8. Za ostale opravljene storitve v kazenskem postopku proti mladoletnikom, zlasti za sestavljanje pisnih vlog, se smiselno uporablja tarifna številka 8.
VI. POSTOPKI PRI DELODAJALCU, DELOVNO PRAVNI AKTI IN POGODBE 
Tarifna številka 14 
1. 
Zagovor delavca v disciplinskem postopku ter zagovor delavca v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi
200 točk;
2. 
Obrazložene vloge med postopkom − po prejšnji točki;
3. 
Obrazložena vloga v postopku izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca
200 točk;
4. 
Zahteve za varstvo pravic – po 1. točki te tarifne številke, zvišano za 25 %;
5. 
Pritožbe zoper odločitve o pravicah in obveznostih ter zastopanje v teh postopkih − po 1. točki te tarifne številke, zvišano za 25 %;
6. 
V drugih postopkih za varstvo pravic delavcev pri organizacijah in delodajalcu − po tarifni številki 16;
7. 
Vodenje postopkov na strani delodajalca in sestavljanje obdolžitev ter enostranskih odločitev delodajalca − po tarifni številki 16, zvišano za 100 %;
8.
 Druge vloge
50 točk.
Tarifna številka 15 
1. Pogodba o zaposlitvi
od 300 do 600 točk;
2. Suspenz pogodbe o zaposlitvi in drugi akti ter pogodbe iz naslova opravljanja dela ali v zvezi z delom
400 točk;
3. Pogodba o zaposlitvi direktorja ali prokurista ter mandatna pogodba za direktorja ali prokurista – po 1. točki tarifne številke 39 (kot vrednost se vzame letna plača oziroma letni prihodki), vendar najmanj 800 točk;
4. Splošni akti delodajalca – po 1. točki tarifne številke 36.
VII. POSTOPEK PRED DELOVNIMI IN SOCIALNIMI SODIŠČI 
Tarifna številka 16 
1. Tožba in odgovor na tožbo v individualnem delovnem sporu:
a) za dajatvene zahtevke − po 1. točki tarifne številke 19;
b) v neocenljivih zadevah o premoženjskih in drugih posamičnih pravicah in obveznostih, v katerih ni mogoče ugotoviti vrednosti interesa stranke, glede na zahtevnost zadeve in potreben čas:
– v sporih med organizacijo oziroma delodajalcem in dijakom, vajencem ali študentom v zvezi s štipendijo ali v zvezi z drugo vrsto štipendije ter v sporih v zvezi s posojilom za študij ali učno pogodbo ali v zvezi z opravljanjem pripravništva
160 točk,
– v sporih v zvezi s pogodbami o zaposlitvi in o delu za opravljanje občasnih ali začasnih del ter v zvezi z začasnim ali občasnim opravljanjem dela dijakov in študentov
200 točk,
– v sporih o premoženjskih ali drugih posamičnih pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem med delavcem in delodajalcem, v sporih o sklenitvi, obstoju in prenehanju delovnega razmerja in v sporih s področja socialne varnosti
300 točk,
c) v zadevah, opredeljenih pod b) te tarifne številke, se tarifa za zastopanje delodajalca zviša za 100 %;
č) v ocenljivih zadevah, opredeljenih pod b) te tarifne številke − po 1. točki tarifne številke 19; 
2. Obrazložene vloge med postopkom − 75 % iz prejšnje točke;
3. Zastopanje:
a) prvi narok za glavno obravnavo, na katerem se je obravnavala glavna stvar ali so se sprejemali dokazi, − po 1. točki te tarifne številke;
b) drugi in naslednji naroki za glavno obravnavo ali poravnalni narok, ki mu ni sledil prvi narok, ogledi, itd. − 50 % iz 1. točke te tarifne številke;
4. Pritožba in odgovor nanjo − po 1. točki te tarifne številke, zvišano za 25 %;
5. Za zastopanje na obravnavi pred sodiščem druge stopnje − po 1. točki tarifne številke 15, zvišano za 25 %;
6. Izredno pravno sredstvo in odgovor nanj − po 1. točki te tarifne številke, zvišano za 50 %;
7. Obrazložena pobuda za vložitev izrednega pravnega sredstva ter predlog za dopustitev pravnega sredstva − po 1. točki te tarifne številke, zvišano za 25 %;
8. 50 % odvetniških stroškov iz prejšnje točke se všteje v odvetniške stroške iz 6. točke te tarifne številke.
Tarifna številka 17 
Vloge in zastopanje v kolektivnih delovnih sporih pred sodišči in v postopkih konciliacije, mediacije in arbitraže − po 3. in 4. točki tarifne številke 7.
Tarifna številka 18 
1. Vloga, s katero se začne postopek v zunanji arbitraži in postopek pomirjanja
300 točk;
2. Vloga, s katero se začne postopek notranje arbitraže
200 točk;
3. Obrazložene vloge med postopkom, zastopanje in sodelovanje na sejah arbitražnih komisij − 75 % iz 1. ali 2. točke te tarifne številke.
VIII. PRAVDNI POSTOPEK 
Tarifna številka 19 
Sestavljanje vlog:
1. Tožbe − od vrednosti obravnavanega (spornega) predmeta:
Nad vrednostjo predmeta 120.000 točk znaša vrednost storitve za vsakih nadaljnjih začetih 40.000 točk še 100 točk, vendar največ 9.000 točk.
Vrednost predmeta
Vrednost storitve TOČK
nad TOČK
do TOČK
3.000
200
3.000
10.000
300
10.000
20.000
400
20.000
35.000
500
35.000
50.000
600
50.000
65.000
700
65.000
80.000
800
80.000
100.000
900
100.000
120.000
1.000
2. Tožbe v drugih zadevah:
– spori zaradi motenja posesti
300 točk,
– spori o osebnih in stvarnih služnostih
300 točk,
– spori iz stanovanjskih razmerij, odpovedi poslovnih prostorov, izpraznitve stanovanjskih in poslovnih prostorov − od vrednosti enoletne najemnine ali zakupnine − po prejšnji točki,
– spori iz avtorskega prava, industrijske lastnine, nelojalne konkurence in podobni spori, če so ocenljivi, − po prejšnji točki, če pa niso ocenljivi
500 točk,
– mandatne tožbe na podlagi faktur ali izpiskov iz poslovnih knjig, če izda sodišče plačilni nalog − 50 % iz prejšnje točke, vendar največ
200 točk.
Tarifna številka 20 
Sestavljanje vlog:
1. Obrazložen odgovor na tožbo, prva obrazložena pripravljalna vloga in ugovor zoper plačilni nalog − po tarifni številki 19;
2. Druga obrazložena pripravljalna vloga – 75 % iz tarifne številke 19;
3. Tretja in nadaljnje obrazložene pripravljalne vloge med postopkom − 50 % iz tarifne številke 19;
4. Dokazni predlog in druge vloge
50 točk;
5. Predložitev posamezne pisne izjave priče – 25 % iz tarifne številke 19, vendar za vse predložene izjave prič ne več kot 100 % vrednosti iz tarifne številke 19;
6. Predlog za vrnitev v prejšnje stanje − 50 % iz tarifne številke 19, vendar ne manj kot 50 točk in ne več kot 300 točk.
Tarifna številka 21 
Zastopanje:
1. Za prvi narok za glavno obravnavo, na katerem se je obravnavala glavna stvar ali so se sprejemali dokazi, − po tarifni številki 19;
2. Za vsak nadaljnji narok za glavno obravnavo, na katerem se je obravnavala glavna stvar ali so se sprejemali dokazi, pripravljalni narok ali poravnalni narok, ki mu ni sledil prvi narok, − 50 % iz tarifne številke 19;
3. Za vsak narok, na katerem so se obravnavala samo procesna vprašanja ali na katerem je pred obravnavanjem glavne stvari postopek končan z umikom tožbe ali pripoznavo ali se narok ni opravil, ker je bil preložen − 25 % iz tarifne številke 19;
4. Za zastopanje na naroku za glavno obravnavo izven zgradbe sodišča, na ogledu ali pri delu izvedenca − 50 % iz tarifne številke 19;
5. Za zastopanje na obravnavi pred sodiščem druge stopnje − po tarifni številki 19, zvišano za 25 %.
Tarifna številka 22 
Pravna sredstva:
1. Redno pravno sredstvo in odgovor na to pravno sredstvo − po tarifni številki 19, zvišano za 25 %;
2. Redno pravno sredstvo v postopku zoper procesni sklep in odgovor na to pravno sredstvo − 50 % iz tarifne številke 19;
3. Izredno pravno sredstvo in odgovor na to pravno sredstvo − po tarifni številki 19, zvišano za 50 %;
4. Obrazložena pobuda za vložitev izrednega pravnega sredstva ter predlog za dopustitev pravnega sredstva − po tarifni številki 19, zvišano za 25 %;
5. 50 % odvetniških stroškov iz prejšnje točke se všteje v odvetniške stroške iz 3. točke te tarifne številke.
IX. NEPRAVDNI POSTOPEK 
Tarifna številka 23 
Zapuščinski postopek, postopek v stanovanjskih zadevah, postopek za ureditev razmerij med solastniki, postopek za ureditev razmerij med solastniki in postopki za urejanje premoženjskih razmerij:
1. Vloga, s katero se uvede postopek, in obrazložene vloge med postopkom ter odgovor na to vlogo − 50 % iz 1. točke tarifne številke 19;
2. Predlog za izdajo evropskega potrdila o dedovanju 
100 točk;
3. Zastopanje:
– na vsakem posameznem naroku − 50 % iz 1. točke tarifne številke 19,
– pri naroku, ogledu in delu izvedenca izven sodišča − 50 % iz 1. točke tarifne številke 19;
4. Pravna sredstva in odgovori na pravna sredstva:
– proti meritorni odločbi − po 1. točki tarifne številke 19, zvišano za 25 %,
– proti procesnim sklepom v postopku − 50 % iz 1. točke tarifne številke 19, vendar ne več kot 200 točk,
– izredno pravno sredstvo proti meritorni odločbi in odgovor nanj, obrazložena pobuda za vložitev izrednega pravnega sredstva ter predlog za dopustitev pravnega sredstva − po 1. točki tarifne številke 19, zvišano za 50 %,
– 50 % odvetniških stroškov za pobudo ali predlog za dopustitev pravnega sredstva se všteje v odvetniške stroške za izredno pravno sredstvo ali odgovor na to pravno sredstvo.
Tarifna številka 24 
Postopek za sodno ureditev meje in določitev najemnika, dovolitev nujne poti, ustanavljanje služnosti in drugi nepravdni postopki (ki niso zajeti v ostalih tarifnih številkah IX. poglavja):
1. Vloga
– s katero se uvede postopek in odgovor na to vlogo
200 točk,
– obrazložene vloge med postopkom − po prejšnji alineji;
2. Zastopanje na naroku:
– prvi narok in narok na kraju samem − po prvi alinei prejšnje točke,
– nadaljnji naroki − 50 % iz prve alinee prejšnje točke;
3. Pravna sredstva in odgovori na pravna sredstva:
– proti meritorni odločbi
200 točk,
– proti drugim sklepom
100 točk,
– izredno pravno sredstvo proti meritorni odločbi in odgovor na to pravno sredstvo
300 točk.
Tarifna številka 25 
Postopek za sprejem na zdravljenje v psihiatrično bolnišnico v oddelek pod posebnim nadzorom brez privolitve in v nujnih primerih, postopek za sprejem v obravnavo v varovani oddelek socialno varstvenega zavoda brez privolitve in postopek za sprejem na zdravljenje v nadzorovano obravnavo brez privolitve:
1. Pregled spisovne dokumentacije
50 točk;
2. Razgovor s stranko v psihiatrični bolnišnici, zavodu ali izven
od 50 
do 100 točk;
3. Vloga:
– odgovor na predlog za uvedbo postopka 
200 točk,
– vloge med postopkom 
100 točk;
4. Zastopanje na naroku: 
– prvi narok izven sodišča ali na sodišču 
200 točk,
– nadaljnji naroki 
100 točk;
5. Pravna sredstva in odgovori na pravna sredstva: 
– proti meritorni odločbi 
300 točk,
– proti drugim odločbam 
100 točk,
– izredno pravno sredstvo 
400 točk.
 
Tarifna številka 26 
Postavitev odrasle osebe pod skrbništvo:
1. Predlog s katerim se uvede postopek:
– za postavitev pod skrbništvo in predlog za razrešitev in postavitev novega skrbnika
250 točk,
– za spremembo obsega pravic in obveznosti skrbnika in predlog za prenehanje skrbništva
200 točk;
2. Obrazložene vloge med postopki iz prejšnje točke – po prejšnji točki;
3. Narok z zaslišanjem udeleženca in izvedenca
300 točk;
4. Drugi naroki
100 točk;
5. Pravna sredstva
– proti meritorni odločbi – po 1. točki te tarifne številke, zvišano za 25 %,
– proti drugim odločbam – po 1. točki te tarifne številke,
– izredno pravno sredstvo – po 1. točki te tarifne številke, zvišano za 50 %.
Tarifna številka 27 
Postopki v zakonskih sporih, za ugotovitev in izpodbijanje očetovstva in materinstva, za varstvo in koristi otroka
1. Predlog in odgovor na predlog:
– za ugotovitev neobstoja zakonske zveze in za razveljavitev zakonske zveze
240 točk,
– za razvezo zakonske zveze
160 točk,
– za ugotovitev in izpodbijanje očetovstva in materinstva
320 točk,
– za določitev preživnine za zakonca in dodelitev stanovanja v uporabo 
240 točk,
– za odločitev o varstvu in vzgoji, stikih in preživljanju
480 točk,
– za spremembo odločitve v zvezi z dodelitvijo, stiki ali preživnino
320 točk,
– v zvezi z izvrševanjem starševske skrbi varstvu in vzgoji, stikih in preživljanju
320 točk,
– za odločanje o ukrepih za varstvo koristi otrok in postavitev otroka pod skrbništvo
480 točk;
2. Predlog za izdajo začasne odredbe in predlog za ukrep trajnejšega značaja
320 točk;
3. Odgovor na predlog za izdajo začasne odredbe in predlog za ukrep trajnejšega značaja
320 točk;
4. Predlog v zvezi s preprečevanjem nasilja v družini in odgovor nanj
400 točk;
– predlog za podaljšanje ukrepa za preprečevanje nasilja v družini
160 točk;
5. Vloge med postopkom:
– prva vloga enako kot predlog,
– druga vloga 75 % prve alineje,
– nadaljnje vloge 50 % prve alineje;
6. Zastopanje na naroku
– prvi narok
320 točk,
– nadaljnji naroki 
160 točk,
– zastopanje na naroku pred sodiščem druge stopnje – po prejšnjih alinejah te točke, zvišano za 25 %;
7. Pravna sredstva in odgovori na pravna sredstva:
– proti meritorni odločbi
320 točk,
– proti drugim odločbam
160 točk,
– izredno pravno sredstvo 
400 točk;
8. Sestava predloga za sporazumno razvezo
80 točk;
9. Sestava sporazuma o medsebojnem preživljanju, stanovanjskem varstvu ali preživljanju polnoletnih otrok
240 točk;
10. Sestava sporazuma o vzgoji in varstvu, preživljanju otrok in stikih
320 točk.
Tarifna številka 28 
Pridobitev poslovne sposobnosti otroka, ki je postal roditelj, postopek za dovolitev sklenitve zakonske zveze in drugi postopki, ki niso zajeti v ostalih tarifnih številkah IX. poglavja Nepravdni postopki:
1. Vloga s katero se uvede postopek
200 točk;
2. Obrazložena vloga med postopkom:
– prva vloga − po prejšnji točki,
– druga in nadaljnje vloge − 50 % iz prejšnje točke;
3. Zastopanje:
– prvi narok − po 1. točki te tarifne številke,
– drugi in nadaljnji naroki − 50 % iz 1. točke te tarifne številke;
4. Pravna sredstva in odgovori na pravna sredstva:
– proti meritorni odločbi − po 1. točki te tarifne številke, zvišano za 25 %,
– proti drugim odločbam − 50 % iz 1. točke te tarifne številke,
– izredno pravno sredstvo − po 1. točki te tarifne številke, zvišano za 50 %.
Tarifna številka 29 
Postopek za amortizacijo listin in protestiranje menic:
1. Vloga:
a) na podlagi katere se začne amortizacijski postopek:
– pri vrednosti listine do 1.000 točk
50 točk,
– pri vrednosti listine nad 1.000 točk
100 točk,
b) druge obrazložene vloge med postopkom
50 točk;
2. Vloga za protestiranje menice ali čeka − 25 % iz 1. točke tarifne številke 19, vendar ne manj kot 100 točk;
3. Pravna sredstva in odgovori na pravna sredstva:
a) proti meritorni odločbi – po 1. in 2. točki te tarifne številke, zvišano za 25 %,
b) proti drugim odločbam − 50 % iz 1. točke pod a) in 2. točke te tarifne številke.
Tarifna številka 30 
Nepravdni postopek po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe:
1. Vloga, s katero se uvede postopek, in odgovor na to vlogo:
– v ocenljivih zadevah po tarifni številki 19,
– v neocenljivih zadevah glede na merila iz 3. člena te tarife 
od 300 do 2.000 točk;
2. Obrazložena vloga med postopkom:
– prva vloga − po prejšnji točki,
– druga in nadaljnje vloge − 50 % iz prejšnje točke;
3. Zastopanje
– prvi narok − po 1. točki te tarifne številke,
– drugi in nadaljnji naroki − 50 % iz 1. točke te tarifne številke;
4. Pravna sredstva in odgovori na pravna sredstva:
– proti meritorni odločbi − po 1. točki te tarifne številke, zvišano za 25 %,
– proti drugim odločbam − 50 % iz 1. točke te tarifne številke,
– izredno pravno sredstvo − po 1. točki te tarifne številke, zvišano za 50 %.
X. IZVRŠBA IN ZAVAROVANJE 
Tarifna številka 31 
1. Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine − 50 % iz tarifne številke 19, vendar ne več kot 200 točk;
2. Predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova − 50 % iz tarifne številke 19, vendar ne več kot 250 točk;
3. Predlog za izdajo predhodne odredbe, predlog za izdajo začasne odredbe in za ugovor zoper te predloge − 50 % iz tarifne številke 19;
4. Predlog za zavarovanje denarnih terjatev z zastavno pravico na nepremičnih in premičnih stvareh na podlagi sporazuma strank − 50 % iz tarifne številke 19;
5. Zahteva za priznanje tujega izvršilnega naslova:
– v ocenljivih zadevah − 50 % iz tarifne številke 19,
– pri neocenljivih zadevah
200 točk;
6. Sestava predloga dražbenih pogojev − po 1. točki tarifne številke 19;
7. Redno in izredno pravno sredstvo ter odgovor na to pravno sredstvo − po tarifni številki 19;
8. Druge obrazložene vloge:
– 25 % iz tarifne številke 19, če gre za izvršbo za uveljavitev denarne terjatve na denarno terjatev dolžnika ali za obračun terjatve,
– 50 % iz tarifne številke 19, če gre za izvršbo za uveljavitev denarne terjatve na premične stvari ali v postopkih zavarovanj s predhodnimi ali začasnimi odredbami,
– 75 % iz tarifne številke 19, če gre za izvršbo za uveljavitev denarne terjatve na terjatev, da se izročijo ali dobavijo premične stvari ali da se izroči nepremičnina, ali na druge premoženjske ali materialne pravice, ali na nepremičnine, ali če gre za izvršbo za uveljavitev nedenarne terjatve;
9. Druge vloge
50 točk;
10. Zastopanje na naroku, ki ga razpišeta sodišče ali izvršitelj − 50 % iz tarifne številke 21.
XI. UPRAVNI POSTOPEK 
Tarifna številka 32 
1. Vloga, s katero se uvaja upravni postopek, in odgovor na to vlogo:
– v ocenljivih zadevah − po 1. točki tarifne številke 19,
– v neocenljivih zadevah 
200 točk;
2. Obrazložene vloge med postopkom:
– prva obrazložena vloga − po prejšnji točki,
– druge in nadaljnje obrazložene vloge − 50 % iz prejšnje točke;
3. Druge vloge − 25 % iz 1. točke te tarifne številke;
4. Zastopanje na naroku:
– prvi narok − po 1. točki te tarifne številke,
– drugi in nadaljnji naroki − 50 % iz 1. točke te tarifne številke;
5. Pravno sredstvo in odgovor na pravno sredstvo − po 1. točki te tarifne številke, zvišano za 25 %;
6. Izredno pravno sredstvo in odgovor na izredno pravno sredstvo − po 1. točki te tarifne številke, zvišano za 50 %.
XII. POSTOPKI PRED KONTROLNIMI IN INŠPEKCIJSKIMI ORGANI 
Tarifna številka 33 
1. Pripombe na zapisnik o opravljenem pregledu in druge obrazložene vloge pred izdajo odločbe kontrolnega organa:
– v ocenljivih zadevah − po 1. točki tarifne številke 19,
– v neocenljivih zadevah − glede na zahtevnost
od 200 
do 500 točk;
2. Zastopanje na naroku:
– prvi narok − po prejšnji točki,
– drugi in nadaljnji naroki − 50 % iz prejšnje točke;
3. V primeru obravnave več med seboj različnih zadev − vrednosti iz 1. in 2. točke te tarifne številke se zvišajo za 25 % za vsako dodatno obravnavano zadevo, vendar ne več kot za 100 %.
XIII. UPRAVNI SPORI 
Tarifna številka 34 
1. Tožba in odgovor na tožbo:
– v ocenljivih zadevah − po 1. točki tarifne številke 19,
– v neocenljivih zadevah
500 točk,
– pri posebej zahtevnih upravnih sporih po zakonu, ki ureja bančništvo, zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov, zakonu, ki ureja prevzeme, zakonu, ki ureja revidiranje, zakonu, ki ureja zavarovalništvo, zakonu, ki ureja preprečevanje omejevanja konkurence, zakonu, ki ureja ukrepe Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank, in zakonu, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja
2000 točk;
2. Obrazložene vloge:
– prva obrazložena vloga − po prejšnji točki,
– nadaljnje obrazložene vloge − 50 % iz prejšnje točke,
– druge vloge − 25 % iz prejšnje točke;
3. Zastopanje:
– prvi narok − po 1. točki te tarifne številke,
– nadaljnji naroki − 50 % iz 1. točke te tarifne številke;
4. Pravno sredstvo in odgovor na pravno sredstvo − po 1. točki te tarifne številke, zvišano za 25 %;
5. Izredno pravno sredstvo in odgovor nanj − po 1. točki te tarifne številke, zvišano za 50 %.
XIV. POSTOPEK ZA REGISTRACIJO GOSPODARSKIH DRUŽB IN SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA 
Tarifna številka 35 
1. Vloga za vpis:
– ustanovitve gospodarske družbe v sodni register
200 točk,
– samostojnega podjetnika
150 točk;
2. Vloga za vpis sprememb v sodni register
100 točk;
3. Predlog za prenehanje subjektov po skrajšanem postopku
100 točk; 
4. Druge obrazložene vloge − 50 % iz 1., 2. ali 3. točke te tarifne številke;
5. Pravno sredstvo − po 1., 2. ali 3. točki te tarifne številke, zvišano za 25 %.
XV. PRIPRAVA SPLOŠNIH AKTOV IN STATUSNE ZADEVE 
Tarifna številka 36 
1. Sestava ustanovitvenih aktov in drugih sporazumov v zvezi z ustanavljanjem gospodarskih družb ter njihovimi statusnimi spremembami in drugih splošnih aktov − po tarifni številki 39, glede na višino kapitala, vendar ne manj kot
500 točk;
2. Priprava ustanovitvenih aktov in drugih sporazumov v zvezi z ustanavljanjem društev in drugih pravnih oseb se glede na merila iz 3. člena te tarife določi 
od 300 
do 1.000 točk;
3. Zastopanje strank na skupščini subjektov iz 1. (glede na višino zastopanega kapitala) in 2. točke te tarifne številke − 50 % iz 1. in 2. točke te tarifne številke;
4. Vodenje skupščine subjektov iz 1. točke te tarifne številke − po 1. točki tarifne številke 19 glede na vrednost kapitala, vendar ne manj kot 500 točk, vodenje skupščine subjektov iz 2. točke te tarifne številke − po 2. točki te tarifne številke.
XVI. POSTOPEK PRISILNE PORAVNAVE, STEČAJNI, LIKVIDACIJSKI POSTOPEK IN POSTOPEK IZBRISA BREZ LIKVIDACIJE 
Tarifna številka 37 
1. Sestava predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti:
– Sestava predloga za začetek prisilne poravnave ter za začetek stečajnega postopka in ugovor zoper predlog za začetek stečajnega postopka − po 1. točki tarifne številke 19 ob upoštevanju vrednosti oziroma zneska, za katerega je dolžnik prezadolžen,
– Sestava predloga za začetek stečajnega postopka po pooblastilu stečajnega dolžnika – 50 % iz prejšnje alineje;
2. Obrazložene vloge med postopkom − 50 % iz prve alineje prejšnje točke;
3. Prijava terjatev:
– Prijava upniških terjatev na podlagi verodostojnih listin − po 1. točki tarifne številke 31,
– Prijava drugih upniških terjatev in pravic − po 1. točki tarifne številke 19,
– Prijava ločitvenih in izločitvenih zahtevkov − po 1. točki tarifne številke 19, zvišano za 50 %,
– Prijava terjatev delavcev iz naslova plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja − po 1. točki tarifne številke 19, vendar ne več kot 200 točk;
4. Zastopanje na narokih − 50 % iz 1. ali 3. točke te tarifne številke;
5. Pravno sredstvo − po 1. točki te tarifne številke, zvišano za 25 %;
6. Vloga ali pravno sredstvo v postopku izbrisa brez postopka likvidacije:
– glede na vrednost kapitala pravne osebe − po 1. točki tarifne številke 19, zvišano za 25 %, vendar najmanj 500 točk,
– v primeru pravnih oseb brez osnovnega kapitala
500 točk.
XVII. SESTAVLJANJE LISTIN 
Tarifna številka 38 
1. Pogodba o prenosu lastninske pravice na nepremičninah in o drugih stvarnih pravicah na nepremičninah ter druge pogodbe, ki niso v tarifi urejene − po 1. točki tarifne številke 19;
2. Enostavna pogodba iz prejšnje točke, ki vsebuje samo bistvene sestavine, določene z zakonom − 50 % iz 1. točke tarifne številke 19;
3. Pogodba o razdružitvi ali razdelitvi solastnega ali skupnega premoženja, pogodba o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema, menjalna pogodba za nepremičnine, pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o razdelitvi premoženja med dediči, izročilna pogodba, darilna pogodba za primer smrti in podobne pogodbe − po 1. točki te tarifne številke, zvišano za 25 %;
4. Zakupna pogodba, najemna pogodba, podnajemna pogodba − od vrednosti zakupnine in najemnine za dogovorjeno dobo, vendar pri zakupni in najemni pogodbi največ za tri leta, pri podnajemni pogodbi pa največ za eno leto − po 1. točki tarifne številke 19, vendar največ 300 točk;
5. Enostranska izjava (zemljiškoknjižno dovolilo, izbrisno dovoljenje, dovoljenje za bremen prosti odpis in pod.) − 25 % iz 1. točke te tarifne številke;
6. Listina v neocenljivi zadevi:
– v enostavni zadevi
50 točk,
– v zahtevnejši zadevi
100 točk;
7. Sestava oporoke:
– enostavna, kadar oporočitelj določi samo dediče svojega premoženja
100 točk,
– zapletena − po 1. točki tarifne številke 19, zvišano za 25 %, vendar najmanj 200 točk,
– predlog za hrambo in vpis oporoke v register oporok
100 točk;
8. Sestava izjave o priznanju očetovstva 
100 točk;
9. Izjava o vnaprej izraženi volji staršev glede izvajanja starševske skrbi 
200 točk;
10. Listina, ki je sestavljena na obrazcu
100 točk.
11. Vrednosti storitev iz 1. do 10. točke te tarifne številke (razen tretje alineje 7. točke) so določene za sestavo prvega osnutka listine. Pregled prvega osnutka listine iz 1. do 10. točke te tarifne številke (razen tretje alineje 7. točke) se obračuna v višini 50 % vrednosti storitev iz teh točk. Zastopanje stranke v pogajanjih in usklajevanje besedila listin v procesu pogajanj se obračuna po urnih postavkah iz druge in tretje alineje 1. točke tarifne številke 43.
12. Pogodba o prenosu udeležbe v kapitalskih družbi in ustanoviteljskih pravic v drugih pravnih osebah, dogovor o izplačilu družbenikov in članov pravne osebe ob prenehanju njihove udeležbe se obračunajo po tarifni številki 39.
Tarifna številka 39 
1. Gospodarska pogodba: prvi osnutek − po tarifni številki 19;
2. Gospodarska pogodba, pri kateri vrednost ni ugotovljiva: prvi osnutek − glede na zahtevnost
od 200 
do 3000 
točk;
3. Gospodarska pogodba s tujimi pogodbeniki: prvi osnutek − po 1. točki tarifne številke 19, zvišano za 200 %;
4. Pregled prvega osnutka listine iz 1. do 3. točke te tarifne številke − v višini 50 % vrednosti storitev iz navedenih točk. Pogajanja in usklajevanje besedila gospodarskih pogodb v procesu pogajanj se obračuna po urnih postavkah iz druge in tretje alineje 1. točke tarifne številke 43.
XVIII. ZEMLJIŠKOKNJIŽNI POSTOPEK 
Tarifna številka 40 
1. Predlog:
– za vpis lastninske ali drugih stvarnih pravic
150 točk,
– za vpis etažne lastnine
200 točk,
– za vpis zaznamb
150 točk,
– drugi vpisi
100 točk;
2. Narok v zemljiškoknjižnem postopku − po prejšnji točki;
3. Pravno sredstvo proti zemljiškoknjižnemu sklepu in odgovor na to sredstvo − po 1. točki te tarifne številke, zvišano za 25 %.
XIX. POSTOPKI V ZVEZI S PREKRŠKI 
Tarifna številka 41 
1. Vloga, s katero se predlaga uvedba postopka (vključno z obrazloženo pobudo), druge obrazložene vloge med postopkom (za storilca, oškodovanca in lastnika predmetov) in odgovori na vloge oziroma pozive prekrškovnega organa oziroma sodišča, zagovor storilca, pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika, posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost in odgovorne osebe ali zastopanje oškodovanca oziroma lastnika predmetov na posameznih narokih (sejah) ter udeležba na preiskovalnih in drugih uradnih dejanjih:
– v zadevah, kjer je predpisana globa – po 1. točki tarifne številke 19, ob upoštevanju globe, ki je za obravnavan prekršek predpisana, v primeru globe predpisane v razponu, ob upoštevanju aritmetične sredine predpisane globe,
– v drugih zadevah, vključno s postopki proti mladoletnikom – po 1. točki tarifne številke 19, glede na ocenljivo vrednost predmeta (zahtevka), vendar ne manj kot 200 točk,
– v zadevah, kjer je predpisan izrek stranske sankcije:
a) po prvi in drugi alineji te točke, zvišano za 50 %;
b) kadar so kot stranska sankcija predpisane kazenske točke v višini manj kot 16 kazenskih točk – zvišano za 25 %;
2. Druge obrazložene vloge 
200 točk;
3. Druge ne obrazložene vloge 
50 točk;
4. Če posamezno dejanje ni opravljeno oziroma je preloženo − 25 % iz 1. točke te tarifne številke, razen v primerih, ko se ne opravi iz razloga na strani odvetnika ali je bil odvetnik pravočasno obveščen o preklicu;
5. Redno pravno sredstvo in dogovor nanj – po 1. in 2. točki te tarifne številke, povišano za 25 %;
6. Izredno pravno sredstvo (obrazložena pobuda) in odgovor nanj – po 1. in 2. točki te tarifne številke, povišano za 50 %.
XX. UVELJAVLJANJE ODŠKODNINSKIH IN DRUGIH ZAHTEVKOV 
Tarifna številka 42 
1. Zahtevki in druge obrazložene vloge, na podlagi katerih poteka postopek za določitev odškodnine ali priznanje drugega zahtevka pri zavarovalnicah, gospodarskih družbah in drugih pravnih ali fizičnih osebah, odgovori na take vloge − po 1. točki tarifne številke 19;
2. Obravnavanje zahtevkov pred navedenimi pravnimi osebami in njihovimi organi:
– prvi narok − po 1. točki tarifne številke 19,
– nadaljnji naroki − 50 % iz 1. točke tarifne številke 19;
3. Pravno sredstvo − po 1. točki tarifne številke 19, zvišano za 25 %;
4. Obrazložen opomin pred tožbo (v kolikor ne vsebuje zahtevka iz 1. točke te tarifne številke):
– v ocenljivih zadevah − 25 % iz tarifne številke 19, vendar ne manj kot 100 točk,
– v neocenljivih zadevah
100 točk.
XXI. POSVETI, NASVETI, MNENJA IN UDELEŽBA NA KONFERENCAH, PREGLEDI SPISOV IN LISTIN TER DRUGE STORITVE 
Tarifna številka 43 
Če storitve iz te tarifne številke niso zajete v drugih tarifnih številkah, ker gre za samostojno storitev, obračuna odvetnik:
1. Posveti, nasveti in mnenja:
– za posvet s stranko ali razgovor s pripornikom v priporu za vsake začete pol ure
50 točk,
– za pripravo ter udeležbo na konferencah in sestankih za vsake začete pol ure
100 točk,
– za pisne pravne nasvete in pravna mnenja za vsake začete pol ure dela glede na zahtevnost
od 50 
do 100 točk;
2. Za preglede listin in druge dokumentacije ter za sestavo poročila o pregledu ter študij spisa, za vsake začete pol ure
50 točk;
3. Za obrazložene dopise (v kolikor ne gre za storitev iz 1. ali 4. točke tarifne številke 42)
50 točk;
4. Za kratke dopise in obvestila 
20 točk;
5. Za pribavo zemljiškoknjižnih izpiskov, izpiskov iz sodnega registra in drugih izpiskov in podatkov, za vsak izpisek in podatek
50 točk;
6. Za izpolnjevanje formularjev − za vsake začete pol ure
50 točk;
7. Za razne druge storitve (npr. nakazila izvedenin, taks in podobno) za vsako storitev
20 točk;
8. Hramba oporoke in drugih listin 
100 točk.
XXII. POSTOPKI V ZVEZI Z JAVNIMI NAROČILI
Tarifna številka 44 
1. Zahtevek za revizijo − po 1. točki tarifne številke 19;
2. Obrazložene vloge med postopkom − 50 % iz 1. točke tarifne številke 19;
3. Zahteva za nadaljevanje postopka − 25 % iz 1. točke tarifne številke 19;
4. Predlog za uvedbo pomirjevalnega postopka − 50 % iz 1. točke tarifne številke 19.
XXIII. POSTOPKI ZARADI VARSTVA PRAVICE DO SOJENJA BREZ NEPOTREBNEGA ODLAŠANJA 
Tarifna številka 45 
1. Nadzorstvena pritožba in rokovni predlog
200 točk;
2. Zahteva za pravično zadoščenje − po tarifni številki 42.
XXIV. POSTOPKI PRED MEDNARODNIMI SODIŠČI 
Tarifna številka 46 
1. Vloga, s katero se začne postopek pred Mednarodnim sodiščem za človekove pravice, Sodišči Evropske skupnosti (Sodišče prve stopnje in Sodiščem Evropske skupnosti in Sodiščem za uslužbence), Mednarodnim kazenskim sodiščem, Mednarodnim pomorskim sodiščem ali drugimi mednarodnimi sodišči (mednarodna sodišča):
– v ocenljivih zadevah − po 1. točki tarifne številke 19, vendar ne manj kot 2.000 točk,
– v neocenljivih zadevah − glede na zahtevnost
od 2.000 do 4.000 točk;
2. Prva obrazložena vloga med postopkom in zastopanje na vsaki obravnavi − 75 % iz prejšnje točke;
3. Zahteva za obravnavo zadeve pred velikim senatom Evropskega sodišča za človekove pravice in odgovor nanjo, pritožba in odgovor na pritožbo pred Sodišči Evropske skupnosti ali katerakoli vloga, ki ima naravo pravnega sredstva pred drugim mednarodnim sodiščem ter vsaka nadaljnja vloga v pritožbenem postopku − po 1. točki te tarifne številke, zvišano za 25 %;
4. Ta tarifna številka se uporabi, če ni drugače določeno za posamezno mednarodno sodišče ali ne velja izrecno predpisana tarifa za posamezno mednarodno sodišče, ki jo je odvetnik dolžan upoštevati.
Tarifna številka 47 
Sodišče Evropskih skupnosti
1. Vloga, s katero stranka zahteva brezplačno pravno pomoč 
500 točk;
2. Vloga, s katero stranka zahteva odpravo dejanj ali ukrepov, predlaga izdajo začasnih ukrepov, postavi predhodno vprašanje, poda zahtevo za intervencijo, predlaga izdajo zamudne sodbe ali odpravo le te, poda predlog za izredno revizijo in revizijo, vloži pritožbo zoper odločbo arbitraže, poda predlog za razlago sodne odločbe, predlaga izdajo predhodne odločbe, glede na zahtevnost od 1.000 do največ 3.000 točk, vendar v zadevah, ki imajo naravo gospodarskega spora, največ 6.000 točk.
Tarifna številka 48 
Evropsko sodišče za človekove pravice
1. Vloga, s katero stranka zahteva brezplačno pravno pomoč
500 točk;
2. Vloga, s katero se predlaga začasne ukrepe, zahteva razlago sodbe, revizijo sodbe, predlaga, da se opravijo preiskovalni ukrepi, − glede na zahtevnost
od 1.000 do 3.000 
točk;
3. Vloga, s katero se postavi zahtevek za pravično denarno zadoščenje ali poda obrazložen predlog za sklenitev prijateljske poravnave, po tarifni številki 19, vendar ne manj kot 500 točk;
4. Druge obrazložene vloge, s katerimi se uveljavlja kakšna od pravic, ki gredo stranki v postopku
500 točk;
5. Udeležba odvetnika na obravnavi ali seji senata sodišča, ki poteka izključno zaradi zaslišanja priče ali na kraju kjer je zaslišana priča − 1.000 točk na dan, vendar skupaj največ 3.000 točk;
6. Sodelovanje odvetnika pri pogajanjih glede sklenitve prijateljske poravnave 
500 točk;
7. Odvetnik je upravičen tudi do povrnitve vseh ostalih stroškov v dejanski višini, ki so določeni v tej tarifi.
XXV. POSTOPKI PRED DRUGIMI MEDNARODNIMI ORGANI IN ORGANIZACIJAMI 
Tarifna številka 49 
1. Vloga, s katero se začne postopek pred Evropsko komisijo, Uradom za harmonizacijo in notranji trg (OHIM), Evropskim patentnim uradom (EPO), Evropskim varuhom človekovih pravic ali drugim mednarodnim organom ali organizacijo:
– v ocenljivih zadevah − po 1. točki tarifne številke 19, vendar ne manj kot 1000 točk,
– v neocenljivih zadevah − glede na zahtevnost od 1.000 do 4.000 točk;
2. Prva obrazložena vloga med postopkom in zastopanje na vsaki obravnavi − 75 % po prejšnji točki;
3. Pritožba ali vloga, ki ima naravo pravnega sredstva v postopku in odgovor na takšno vlogo − po 1. točki te tarifne številke, zvišano za 25 %.
XXVI. VREDNOTENJE STORITEV, KATERIH VREDNOST NI IZRECNO DOLOČENA V TARIFI 
Tarifna številka 50 
1. Storitve, ki so odvisne zlasti od porabljenega časa in v tarifi niso posebej ovrednotene, − za vsake začete pol ure po 50 točk;
2. V neocenljivih zadevah, v katerih vrednost storitve s tarifo ni izrecno določena, vrednost obravnavanega predmeta pa se ne da ugotoviti s primerjavo po petem odstavku 4. člena te tarife, − za vsako posamezno storitev (vloge, zastopanje na narokih, pravna sredstva, ipd.)
100 točk.«.
 
POSEBNA DOLOČBA 
8. člen 
(naslednja uskladitev vrednosti točke) 
Pri naslednji uskladitvi vrednosti točke od uveljavitve teh sprememb in dopolnitev Odvetniške tarife se kot datum zadnjega zvišanja vrednosti točke upošteva 6. april 2019.
KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Te spremembe in dopolnitve Odvetniške tarife začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-172/2022
Ljubljana, dne 13. aprila 2022
EVA 2022-2030-0009
Predsednik 
Odvetniške zbornice Slovenije 
Janez Starman 
K tem spremembam in dopolnitvam Odvetniške tarife je dal soglasje minister za pravosodje dne 25. 3. 2022 pod št. 007−265/2020/8.

AAA Zlata odličnost