Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022

Kazalo

1563. Sklep o uporabi Smernic ESMA o nekaterih vidikih zahtev glede primernosti in izvrševanja iz direktive MiFID II, stran 5104.

  
Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1, 66/19 – ZTFI-1A in 123/21 – ZTFI-1B) v zvezi s prvim odstavkom 557. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 123/21) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o uporabi Smernic ESMA o nekaterih vidikih zahtev glede primernosti in izvrševanja iz direktive MiFID II 
1. člen 
(namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljevanju ESMA) je na podlagi 16. člena Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 84), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2019/2175 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in Uredbe (EU) 2015/847 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev (UL L št. 334 z dne 27. 12. 2019, str. 1) 12. aprila 2022 objavil Smernice o nekaterih vidikih zahtev glede primernosti in izvrševanja iz direktive MiFID II (v nadaljevanju: Smernice o primernosti), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice o primernosti so namenjene:
1. pristojnim organom, kot so opredeljeni v 26. točki prvega odstavka 4. člena Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L št. 173 z dne 12. 6. 2014, str. 349), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2021/338 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2021 o spremembi Direktive 2014/65/EU glede zahtev po informacijah, upravljanja produktov in omejitev pozicij ter direktiv 2013/36/EU in (EU) 2019/878 glede njune uporabe za investicijska podjetja, za podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19 (UL L št. 68 z dne 26. 2. 2021, str. 14; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/65/EU) in
2. podjetjem, ki za namene Smernic o primernosti vključuje:
(a) investicijska podjetja, kot so opredeljena v 1. točki prvega odstavka 4. člena Direktive 2014/65/EU, kadar ta opravljajo investicijske storitve, razen investicijskega svetovanja in gospodarjenja s finančnimi instrumenti (v nadaljnjem besedilu: nesvetovalne storitve),
(b) kreditne institucije, kot so opredeljene v 27. točki prvega odstavka 4. člena Direktive 2014/65/EU, kadar opravljajo nesvetovalne storitve in
(c) zunanje upravitelje alternativnih investicijskih skladov (UAIS), kot so opredeljeni v točki (a) prvega odstavka 5. člena Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L št. 174 z dne 1. 7. 2011, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2019/2034 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU in 2014/65/EU (UL L št. 314 z dne 5. 12. 2019, str. 64; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2011/61/EU), kadar opravljajo pomožno storitev iz točke (b)(iii) četrtega odstavka 6. člena Direktive 2011/61/EU.
(3) Smernice o primernosti so sprejete z namenom, da se pojasni uporabo nekaterih vidikov zahtev glede primernosti in storitev, ki pomenijo samo izvrševanje ali sprejemanje in posredovanje naročil strank iz Direktive 2014/65/EU, da se zagotovi skupna, enotna in dosledna uporaba tretjega in četrtega odstavka 25. člena Direktive 2014/65/EU ter 55. do 57. člena Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/565 z dne 25. aprila 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z organizacijskimi zahtevami in pogoji poslovanja investicijskih podjetij ter opredeljenimi izrazi za namene navedene direktive (UL L št. 87 z dne 31. 3. 2017, str. 1), zadnjič spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1254 z dne 21. aprila 2021 o popravku Delegirane uredbe (EU) 2017/565 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z organizacijskimi zahtevami in pogoji poslovanja investicijskih podjetij ter opredeljenimi izrazi za namene navedene direktive (UL L št. 277 z dne 2. 8. 2021, str. 6; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2017/565).
(4) Smernice o primernosti zagotavljajo večjo konvergenco v nadzornih pristopih in pri uporabi zahtev glede primernosti iz Direktive 2014/65/EU, s ciljem izboljšati obstoječe standarde in okrepiti zaščito vlagateljev.
2. člen 
(obseg uporabe smernic) 
(1) S tem sklepom Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) določa uporabo Smernic o primernosti za:
1. borznoposredniške družbe, ki so v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje nesvetovalnih storitev,
2. kreditne institucije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje nesvetovalnih storitev,
3. upravljalce alternativnih investicijskih skladov, ki so skladno z zakonom, ki ureja upravljalce alternativnih investicijskih skladov pridobili dovoljenje Agencije za opravljanje pomožne storitve sprejemanja in posredovanja naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti in
4. Agencijo, kadar ta, v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov, v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad subjekti iz 1. do 3. točke tega odstavka v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti iz tretjega in četrtega odstavka 25. člena Direktive 2014/65/EU in 55. do 57. člena Delegirane uredbe 2017/565.
(2) Subjekti iz 1. do 3. točke prejšnjega odstavka tega člena morajo v celoti upoštevati določbe Smernic o primernosti v delu, v katerem so te naslovljene na njih.
(3) Agencija bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov in Delegirano uredbo 2017/565 v celoti upoštevala določbe Smernic o primernosti v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje njenih nalog in pooblastil.
3. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-16/2022-5
Ljubljana, dne 5. maja 2022
EVA 2022-1611-0060
Predsednica sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
Anka Čadež 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti