Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1197. Pravilnik o razpisu in izvedbi vpisa v izredno izobraževanje po javno veljavnih izobraževalnih programih srednjega šolstva, stran 3744.

  
Na podlagi 13. in 16. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/17, 6/18 – ZIO-1 in 46/19) in 27. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o razpisu in izvedbi vpisa v izredno izobraževanje po javno veljavnih izobraževalnih programih srednjega šolstva 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik ureja postopek izdaje soglasja k obsegu razpisa za prvi vpis, razpisni in prijavno-vpisni postopek v izredno obliko izobraževanja po javnoveljavnih izobraževalnih programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja, gimnazij, poklicno-tehniškega izobraževanja ter poklicnega in maturitetnega tečaja (v nadaljnjem besedilu: izobraževalni program) v srednjih šolah, javnih organizacijah za izobraževanje odraslih in zasebnih izobraževalnih organizacijah (v nadaljnjem besedilu: šole).
2. člen 
(prvi vpis) 
Prvi vpis iz prvega odstavka tega člena pomeni prvi vpis kandidata v izredno obliko izobraževalnega programa na šoli.
II. SOGLASJE K OBSEGU RAZPISA ZA PRVI VPIS 
3. člen 
(soglasje k obsegu razpisa za prvi vpis) 
(1) Ministrstvo, pristojno za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pozove šole k oddaji predlogov o izobraževalnih programih in številu prostih mest v posameznih programih za prvi vpis za naslednje šolsko leto, ki jih pred oddajo potrdi pristojni organ šole.
(2) Ministrstvo pri pripravi soglasja k obsegu razpisa za prvi vpis (v nadaljnjem besedilu: soglasje) lahko uskladi predloge šol iz prejšnjega odstavka s potrebami na trgu dela, ki jih ugotavljajo različni socialni partnerji.
(3) Na podlagi uskladitve iz prejšnjega odstavka minister, pristojen za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: minister), izda soglasje za naslednje šolsko leto.
(4) Soglasje vsebuje:
– ime in sedež šole,
– ime izobraževalnega programa in
– število prostih mest za prvi vpis v posameznem izobraževalnem programu.
(5) Soglasje objavi ministrstvo najkasneje tri mesece pred pričetkom šolskega leta na svoji spletni strani.
4. člen 
(sprememba soglasja) 
(1) O spremembi izobraževalnih programov in številu prostih mest za prvi vpis (povečanje, dodatni izobraževalni programi) odloči pristojni organ šole in zaprosi ministrstvo za spremembo soglasja.
(2) O predlogu spremembe soglasja odloči minister na podlagi meril iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(3) Spremembe soglasja objavi ministrstvo na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
III. RAZPISNI POSTOPEK 
5. člen 
(razpis za prvi vpis) 
(1) Šola pripravi razpis za prvi vpis (v nadaljnjem besedilu: razpis) na podlagi soglasja ministra iz 3. člena tega pravilnika.
(2) Prvi vpis v izobraževalni program šola izvede na podlagi razpisa.
(3) Razpis vsebuje:
1. ime in sedež šole,
2. kontaktne podatke šole,
3. ime izobraževalnega programa,
4. pogoje za prvi vpis v izobraževalni program,
5. trajanje izobraževanja,
6. število vpisnih mest za prvi vpis,
7. kraj izvajanja izobraževalnega programa,
8. začetek izvajanja izobraževalnega programa,
9. predvideni organizacijski model izvajanja izobraževalnega programa,
10. cenik izobraževanja,
11. predvidene ukrepe v primeru premajhnega ali prevelikega števila prijav,
12. roke in postopke za izvedbo prvega vpisa,
13. navedbo dokazil, ki jih morajo kandidati predložiti ob prvem vpisu,
14. informacije o možnostih svetovanja pred prvim vpisom,
15. datum informativnega dne,
16. druga navodila in informacije, ki so pomembne pri odločanju kandidatov za izobraževanje.
(4) Vpis v izobraževalni program šola izvede na osnovi razpisa.
(5) Šola zagotovi opravljanje strokovnih in administrativno tehniških nalog v zvezi s pripravo razpisa.
6. člen 
(razpis učnih mest) 
(1) Razpis registriranih učnih mest pri delodajalcih vsebuje:
– ime izobraževalnega programa in naziv poklicne izobrazbe,
– število učnih mest za posamezen naziv poklicne izobrazbe,
– ime in sedež učnega mesta delodajalca,
– pogoje za sklenitev učne pogodbe ter
– druga navodila in informacije, ki so pomembne pri odločanju kandidatov za poklicno izobraževanje.
(2) Razpis registriranih učnih mest iz prejšnjega odstavka pripravijo in objavijo pristojne zbornice.
7. člen 
(informiranje o prvem vpisu) 
(1) Šole organizirajo informativni dan za kandidate pred začetkom roka za prvi vpis v izobraževalni program.
(2) Šole seznanijo kandidate:
1. z možnostmi in pogoji izobraževanja,
2. s poklici, za katere izobražujejo,
3. z možnostmi za nadaljnje izobraževanje,
4. s pogoji za vključitev v izobraževanje,
5. s predvidenimi organizacijskimi modeli izvajanja izobraževalnega programa,
6. s cenikom izobraževanja,
7. s predvidenimi ukrepi v primeru premajhnega ali prevelikega števila prijav,
8. z roki, ki so pomembni za vpisni postopek,
9. z informacijami o možnostih svetovanja pred vpisom,
10. z imenom kontaktne osebe in načinom komuniciranja z njo in
11. z drugimi informacijami, ki so pomembne za odločanje kandidatov za prvi vpis v izobraževalni program.
(3) Informativni dan v sodelovanju s šolo v zvezi z razpisom učnih mest lahko organizirajo tudi pristojne zbornice.
IV. PRIJAVNO-VPISNI POSTOPEK 
8. člen 
(način prijavljanja) 
(1) Kandidat se prijavi s prijavnico, ki jo določi šola in katere priloga so dokazila iz 9., 10. in 11. člena tega pravilnika, ki jih kandidat priloži na vpogled v izvirniku.
(2) Kandidat odda prijavnico za prvi vpis osebno na šoli, na katero se prijavlja, lahko pa jo pošlje s priporočeno pošiljko.
(3) Kandidatom, ki ne izpolnjujejo pogojev za prvi vpis, šola vrne vso dokumentacijo.
9. člen 
(dokazila o izpolnjevanju splošnih vpisnih pogojev) 
(1) Dokazilo o izpolnjevanju splošnih vpisnih pogojev za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja ter gimnazij je zaključno spričevalo zaključnega razreda osnovnošolskega izobraževanja.
(2) Za vpis v program nižjega poklicnega izobraževanja sta lahko poleg dokazila iz prejšnjega odstavka tudi spričevalo 7. ali 8. razreda osnovne šole po programu devetletne osnovne šole oziroma 6. ali 7. razreda po programu osemletne osnovne šole in potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti.
(3) Dokazilo o izpolnjevanju splošnih pogojev za vpis v programe srednjega poklicnega izobraževanja in srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja za kandidate, ki so končali program nižjega poklicnega izobraževanja, je spričevalo o zaključnem izpitu nižjega poklicnega izobraževanja.
(4) Dokazilo o izpolnjevanju splošnih vpisnih pogojev za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja je spričevalo o zaključnem izpitu srednjega poklicnega izobraževanja.
(5) Dokazila o izpolnjevanju splošnih vpisnih pogojev za vpis v programe maturitetnega tečaja so:
– spričevalo o zaključnem izpitu oziroma spričevalo o poklicni maturi za kandidata, ki je končal program srednjega poklicnega ali srednjega strokovnega izobraževanja ali poklicno-tehniškega izobraževanja,
– letno spričevalo tretjega letnika gimnazije za kandidata, ki ni končal zaključnega letnika gimnazije, in izjava, da je prekinil izobraževanje vsaj eno šolsko leto pred prijavo,
– letno spričevalo zaključnega letnika programa gimnazije za kandidata, ki se je izobraževal po zasebnemu izobraževalnemu programu gimnazije, ki je v skladu z zakonom pridobil javno veljavnost in
– potrdilo o opravljenem preizkusu znanja na nivoju tretjega letnika gimnazije za kandidata, ki nima nobenega od dokazil iz prejšnjih alinej.
(6) Dokazilo o izpolnjevanju splošnih vpisnih pogojev za vpis v programe poklicnega tečaja je spričevalo četrtega letnika gimnazije ali spričevalo zaključnega letnika srednjega strokovnega izobraževanja.
(7) Dokazilo o izpolnjevanju splošnih vpisnih pogojev, ki je izdano v tujini, kandidat predloži šoli, na katero se prijavi k vpisu, skupaj z drugimi dokazili, ki jih v skladu s predpisi o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe določi šola.
(8) Postopek dokazovanja izpolnjevanja splošnih vpisnih pogojev za osebe z mednarodno zaščito, ki formalne izobrazbe ne morejo dokazati z dokumenti, je določen v uredbi, ki ureja načine in pogoje za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito.
10. člen 
(dokazila o izpolnjevanju posebnih vpisnih pogojev) 
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev, določenih z izobraževalnim programom, so:
– obvestilo o opravljenem preizkusu znanja in nadarjenosti, ki ga izda šola, na kateri ga je kandidat opravljal,
– potrdilo o psihofizični sposobnosti, ki ga izda pooblaščeni zdravnik,
– potrdilo o izpolnjevanju športnih pogojev, ki ga izda šola, ki izvaja izobraževalni program v športnem oddelku.
11. člen 
(potrdilo o športnih pogojih) 
(1) Šola, ki izvaja izobraževalni program v športnem oddelku, ugotavlja izpolnjevanje športnih pogojev za vpis v ta program na podlagi razgovora s kandidatom in naslednjih dokazil:
1. zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali zdravnika specialista medicine dela in športa ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, iz katerega je razvidno splošno zdravstveno stanje kandidata;
2. potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek, ki vsebuje:
– izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem in
– podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih.
(2) Kandidati za vpis v športni oddelek morajo biti registrirani športniki ali športnice, kar je razvidno iz Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov.
(3) Dokazila iz prejšnjega odstavka kandidat predloži šoli v roku, določenem z razpisom. Kandidat lahko iz utemeljenih razlogov predloži dokazila po izteku tega roka, vendar najkasneje osem dni pred začetkom roka za ugotavljanje izpolnjevanja športnih pogojev, določenega z razpisom.
(4) Šola obvesti prijavljenega kandidata o datumu razgovora sedem dni pred začetkom razgovora.
(5) Če kandidat predloži dokazila po izteku rokov iz drugega odstavka tega člena ali če se razgovora ne udeleži iz utemeljenih razlogov, mu šola določi naknadni datum razgovora.
(6) Izpolnjevanje športnih pogojev se ugotavlja z besedami »izpolnjuje športne pogoje« oziroma »ne izpolnjuje športnih pogojev«.
(7) Šola izda kandidatu potrdilo o izpolnjevanju športnih pogojev.
12. člen 
(preizkus znanja in nadarjenosti) 
(1) Kandidat opravlja preizkus posebne nadarjenosti oziroma znanja iz klasičnih ali tujih jezikov, ki so izbirni predmeti osnovnošolskega izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: preizkus), če so ti pogoj za vpis v izobraževalni program. Kandidat opravlja preizkus posebne nadarjenosti in znanja na šoli, v katero se želi vpisati.
(2) Kandidat se prijavi k preizkusu na šoli, ki ga izvaja, najkasneje v roku, določenem z razpisom.
(3) Šola obvesti prijavljene kandidate o datumu in času preizkusa.
(4) Preizkus se opravlja v roku, ki ga določi šola.
(5) Če se kandidat iz utemeljenih razlogov ni udeležil preizkusa, mu šola zagotovi naknadno opravljanje tega preizkusa.
(6) Preizkus se ocenjuje opisno z besedami »opravil« oziroma »ni opravil«.
(7) Šola izda kandidatu potrdilo o opravljanju preizkusa. Potrdilo velja eno leto na šoli, na kateri je kandidat opravljal preizkus.
13. člen 
(vpisni postopek) 
(1) Šola kandidata obvesti, da izpolnjuje vpisne pogoje in z njim začne vpisni postopek.
(2) Kandidat lahko odda vlogo za priznavanje predhodno pridobljenega znanja.
(3) Šola izpelje postopek vrednotenja predhodno pridobljenega znanja in izda sklep o priznavanju predhodno pridobljenega izobraževanja.
(4) Šola pripravi osebni izobraževalni načrt, ki ga uskladi s kandidatom, in pogodbo o izobraževanju za šolsko leto.
(5) Šola kandidatu določi rok za podpis pogodbe o izobraževanju in osebnega izobraževalnega načrta.
(6) Osebni izobraževalni načrt je sestavni del pogodbe o izobraževanju.
14. člen 
(roki za prvi vpis) 
(1) Šola vpiše kandidate v roku, ki je določen z razpisom, do zapolnitve prostih mest za prvi vpis.
(2) Šola lahko kandidata, ki se ni vpisal v vpisnem roku, ki je določen z razpisom, vpiše naknadno iz naslednjih razlogov:
– zaradi opravljanja splošne, poklicne mature ali zaključnega izpita,
– če se je kandidat v tekočem šolskem letu izobraževal v tujini.
(3) Šola kandidata iz prejšnjega odstavka lahko naknadno vpiše v program, v katerem so še prosta mesta.
15. člen 
(vpis v naslednje šolsko leto) 
(1) Šola udeleženca, ki je že vpisan v izobraževalni program v tej šoli, pozove k vpisu v naslednje šolsko leto.
(2) Šola z udeležencem uskladi osebni izobraževalni načrt ter z udeležencem podpiše novo pogodbo o izobraževanju in osebni izobraževalni načrt.
VII. POSTOPEK VARSTVA PRAVIC 
16. člen 
(odločanje o zamudi rokov) 
(1) Kandidat lahko vloži prošnjo zaradi zamude roka iz 11., 12., 13. in 14. člena tega pravilnika v treh dneh po prenehanju razlogov za zamudo, vendar najkasneje 30 dni po izteku roka za vpis, določenega z razpisom. Zamudo roka kandidat utemelji in o tem predloži ustrezna dokazila.
(2) O utemeljenosti razlogov za zamudo roka odloči ravnatelj v treh delovnih dneh po vložitvi prošnje kandidata.
(3) Utemeljeni razlogi so npr. bolezen, izjemne socialne in družinske okoliščine, izobraževanje oziroma bivanje v tujini, naknadna sprememba statusa športnika, ki so bili nepredvidljivi in so neposredno vplivali na zamudo roka.
(4) Če se ugotovi, da je kandidat zamudil rok iz utemeljenih razlogov in se zaradi tega ni mogel vpisati, ga šola vpiše, če kandidat izpolnjuje predpisane pogoje in če ima šola še prosta mesta za prvi vpis.
17. člen 
(popravljanje napak) 
(1) Če kandidat meni, da so očitne napake v postopku prvega vpisa vplivale na to, da se ni mogel vpisati v izobraževalni program, lahko v treh dneh po seznanitvi z odločitvijo poda predlog za odpravo napak.
(2) Šola v treh dneh po podanem predlogu odpravi ugotovljene napake, ki so vplivale na vpis kandidata v izobraževalni program, in o tem obvesti kandidata. Šola obvesti kandidata tudi v primeru, če ugotovi, da do napake ni prišlo.
(3) Če šola ne odpravi napak v skladu s prejšnjim odstavkom, lahko kandidat v naslednjih treh dneh vloži pritožbo v skladu z 18. členom tega pravilnika.
18. člen 
(odločanje o pritožbi) 
(1) Če kandidat meni, da so nepravilnosti oziroma kršitve v postopku prvega vpisa vplivale na to, da se ni mogel vpisati v izobraževalni program, lahko v treh dneh po seznanitvi z odločitvijo vloži pritožbo. O pritožbi odloči pristojni organ šole v desetih dneh po vložitvi pritožbe.
(2) Če se ugotovi, da je pritožba utemeljena in da zaradi kršitve oziroma druge nepravilnosti v postopku kandidat ni bil vpisan v izobraževalni program, ga šola vpiše.
(3) Odločitev pristojnega organa šole je dokončna. Zoper to odločitev lahko kandidat sproži upravni spor.
19. člen 
(način vložitve in seznanjanja) 
(1) Prošnjo, predlog oziroma pritožbo (v nadaljnjem besedilu: zahtevo) kandidat lahko poda na zapisnik pri ravnatelju v šoli, ki je odločala o prvem vpisu, ali pa jo pošlje priporočeno po pošti.
(2) Šola izda pisni sklep o zahtevi iz prejšnjega odstavka in ga kandidatu vroči na dokazljiv način v treh dneh po odločitvi.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek, če šola popravi napako, o tem lahko obvesti kandidata le ustno, vendar to evidentira v ustrezni šolski dokumentaciji.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
20. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z uveljavitvijo tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 82/98, 6/18 – ZIO-1 in 11/20).
21. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-157/2021
Ljubljana, dne 7. aprila 2022
EVA 2021-3330-0116
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti