Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2022 z dne 15. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2022 z dne 15. 4. 2022

Kazalo

1174. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev, stran 3622.

  
Na podlagi in za izvrševanje petega odstavka 10.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18) minister za javno upravo v soglasju z ministrom za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev 
1. člen 
V Pravilniku o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15) se v 1. členu za besedilom »23/14« beseda »in« nadomesti z vejico, za besedilom »50/14« pa se dodata vejica in besedilo »19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18«.
2. člen 
V 3. členu se v tretjem odstavku besedilo »storitve s Seznama storitev B, kot ga določajo predpisi, ki urejajo javno naročanje« nadomesti z besedilom »socialne in druge posebne storitve«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Ne glede na obveznosti posameznega zavezanca iz tega člena pri skupnem javnem naročanju izvajalec skupnega javnega naročanja objavi javno dostopne informacije javnega značaja iz krovne pogodbe o izvedbi javnega naročila, če se ta sklene, in sicer elektronsko kopijo te pogodbe iz prvega odstavka tega člena, podatke iz drugega odstavka tega člena in podatke o naročnikih, za katere je bilo skupno javno naročilo oddano.«.
Za sedmim odstavkom se dodata nova, osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
»(8) Po objavi informacij iz drugega odstavka tega člena zavezanec mesečno sporoča javno dostopne informacije javnega značaja iz pogodbe o izvedbi javnega naročila, ki se nanašajo na plačilne transakcije iz naslova posameznih objavljenih pogodb, tako da do 18. v mesecu za predpretekli mesec sporoči identifikacijske podatke o prejemniku plačila (naziv, davčna številka, naslov: ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) ter znesek in datum izvršenega plačila v dobro transakcijskega računa posameznega prejemnika plačila, razen če v posameznem mesecu ni bilo izvršenih plačil. Mesečno poročilo vsebuje tudi druge podatke iz drugega odstavka tega člena.
(9) Zavezanec mesečno poroča o plačilnih transakcijah iz prejšnjega odstavka prek za to namenjenega portala organa, pristojnega za javna plačila. Organ, pristojen za javna plačila, prejete podatke za namen javne objave in analitične ter druge obdelave posreduje ministrstvu, pristojnemu za javna naročila, ki jih javno objavi na portalu javnih naročil. Organ, pristojen za javna plačila, in ministrstvo, pristojno za javna naročila, medsebojno dogovorita način izmenjave podatkov.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
3. člen 
(roki) 
(1) Organ, pristojen za javna plačila, in ministrstvo, pristojno za javna naročila, dogovor iz novega devetega odstavka 3. člena pravilnika skleneta v enem mesecu od uveljavitve tega pravilnika.
(2) Organ, pristojen za javna plačila, portal iz novega devetega odstavka 3. člena pravilnika vzpostavi do 25. aprila 2022.
4. člen 
(začetek uporabe) 
Spremenjeni šesti odstavek ter nova osmi in deveti odstavek 3. člena pravilnika se začnejo uporabljati 1. januarja 2023, in sicer za pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene od 1. januarja 2023 dalje.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 090-164/2021/13
Ljubljana, dne 11. aprila 2022
EVA 2021-3130-0067
Boštjan Koritnik 
minister 
za javno upravo 
 
Soglašam! 
 
Mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti