Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2022 z dne 15. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2022 z dne 15. 4. 2022

Kazalo

1173. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službeni izkaznici uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije, stran 3619.

  
Na podlagi četrtega odstavka 41. člena Zakona finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14 in 39/22) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službeni izkaznici uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije 
1. člen 
V Pravilniku o službeni izkaznici uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije (Uradni list RS, 97/14) se v 2. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Službena izkaznica je sestavljena iz:
– usnjenega ovitka,
– identifikacijske kartice s posebnimi zaščitnimi elementi in
– kovinske značke (v nadaljnjem besedilu: značka).«.
V drugem odstavku se besedilo »oba dela, določena« nadomesti z besedilom »vse dele, določene«.
2. člen 
V 3. členu se v prvem odstavku število »100« nadomesti s številom »225«.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Na sprednji strani usnjenega ovitka je v slepem tisku vtisnjen znak Finančne uprave.
(3) Na zgornji notranji strani usnjenega ovitka je prostor za vstavitev identifikacijske kartice. Na spodnjo notranjo stran ovitka je vstavljena značka.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Značka je okrogle oblike premera 50 mm.«.
3. člen 
V 5. členu se besedilo »kartice je določen v prilogi« nadomesti z besedilom »kartice in grafični prikaz značke sta določena v Prilogi«.
4. člen 
Za 5. členom se doda nov, 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen 
Registrska številka identifikacijske kartice je enaka številki značke in pomeni hkrati tudi registrsko številko službene izkaznice.«.
5. člen 
Za 11. členom se doda nov, 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen 
(1) Ne glede na prvi odstavek 10. člena tega pravilnika lahko uradna oseba ob upokojitvi zadrži identifikacijsko kartico in usnjeni ovitek, če to pisno sporoči notranji organizacijski enoti iz 7. člena tega pravilnika.
(2) Notranja organizacijska enota iz 7. člena tega pravilnika fizično uniči identifikacijsko kartico in usnjeni ovitek tako, da hkrati preluknja identifikacijsko kartico in usnjeni ovitek z luknjačem vsaj na dveh mestih. Uničeno identifikacijsko kartico in usnjeni ovitek vrne uradni osebi.«.
6. člen 
Priloga se nadomesti z novo Prilogo, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(1) Nove službene izkaznice v skladu s spremenjenim pravilnikom se izdajo najpozneje do 31. decembra 2022.
(2) Do izdaje novih službenih izkaznic se uporabljajo stare službene izkaznice. Ob izdaji in razdelitvi novih službenih izkaznic se morajo stare vrniti organizacijski enoti iz 7. člena pravilnika, ki jih fizično uniči tako, da jih preluknja z luknjačem vsaj na dveh mestih.
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-275/2022
Ljubljana, dne 7. aprila 2022
EVA 2022-1611-0032
Mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance

AAA Zlata odličnost