Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2022 z dne 15. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2022 z dne 15. 4. 2022

Kazalo

1170. Pravilnik o metodologiji opravljanja nadzora pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe in vodenju evidenc opravljenih nadzorov, stran 3616.

  
Na podlagi tretjega in petega odstavka 106. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 196/21) minister za zdravje v soglasju z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o metodologiji opravljanja nadzora pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe in vodenju evidenc opravljenih nadzorov 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa metodologijo opravljanja nadzora pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe iz prvega odstavka 57. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 196/21; v nadaljnjem besedilu: zakon) (v nadaljnjem besedilu: izvajalec DO), ki jih v okviru svojih pristojnosti izvajata ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, in ministrstvo, pristojno za zdravje, ter vodenje evidenc opravljenih nadzorov iz drugega odstavka 104. člena zakona.
2. člen 
(administrativni nadzor) 
(1) Administrativni nadzor iz 107. člena zakona se začne s sklepom o začetku nadzora, ki ga izda pristojni minister.
(2) Administrativni nadzor izvaja pooblaščeni strokovni delavec pristojnega ministrstva (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni strokovni delavec), ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 121. člena zakona, na podlagi pooblastila pristojnega ministra za izvajanje administrativnih nadzorov.
(3) Pooblaščeni strokovni delavec v okviru svojih pooblastil za opravljanje administrativnega nadzora izvaja naslednja dejanja:
– pridobiva in pregleduje listinsko dokumentacijo;
– pridobiva in pregleduje podatke oziroma dokumentacijo, ki se hrani v informatizirani obliki;
– vpogleduje ali pridobiva podatke iz uradnih evidenc, ki se nanašajo na nadzorovanega izvajalca DO in
– vodi razgovor z odgovorno osebo izvajalca DO.
(4) Administrativni nadzor se zaključi s poročilom, ki ga pripravi pooblaščeni strokovni delavec.
3. člen 
(ukrepi v administrativnem nadzoru) 
Pristojno ministrstvo lahko izvajalcem DO v postopku administrativnega nadzora izreče posamezne ukrepe ali kombinacijo ukrepov iz prve, druge, tretje, pete in sedme alineje prvega odstavka 110. člena zakona.
4. člen 
(strokovni nadzor s svetovanjem) 
(1) Redni strokovni nadzor s svetovanjem v skladu s 108. členom zakona opravi komisija za opravljanje strokovnega nadzora s svetovanjem in sistemskega nadzora (v nadaljnjem besedilu: komisija) na podlagi programa, ki ga sprejme minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim za socialno varstvo, do 31. decembra tekočega leta za naslednje koledarsko leto.
(2) V programu rednega strokovnega nadzora s svetovanjem se določijo:
– izvajalci DO, pri katerih se opravi nadzor;
– velikost vzorca uporabnikov, pri katerih se izvede pregled nad načrtovanjem in izvajanjem storitev dolgotrajne oskrbe;
– strokovna področja, ki naj se pri opravljanju nadzora posebej proučijo in
– časovno obdobje nadzora.
(3) Ne glede na drugo alinejo prejšnjega odstavka lahko komisija velikost vzorca uporabnikov razširi.
(4) Izvajalcu DO, pri katerem je načrtovan redni strokovni nadzor s svetovanjem, se vroči sklep o začetku opravljanja nadzora.
(5) Sklep iz prejšnjega odstavka se lahko vroči s predhodno napovedjo izvedbe nadzora ali pa se izvajalcu DO vroči na kraju nadzora brez predhodne napovedi.
(6) Izredni strokovni nadzor s svetovanjem opravi komisija na podlagi prejete zahteve za izredni strokovni nadzor s svetovanjem po zaključku administrativnega nadzora ali na podlagi preverjanja drugih podatkov, informacij in dokumentacije.
(7) Ministrstvo, pristojno za zdravje, postopek izrednega strokovnega nadzora s svetovanjem uvede po zaključku administrativnega nadzora ali če se na podlagi preverjanja drugih podatkov, informacij in dokumentacije poraja dvom v kakovost, varnost ali zakonitost opravljanja dolgotrajne oskrbe, pri čemer mora biti iz prejete dokumentacije razvidno najmanj:
– naziv izvajalca DO, pri katerem naj bi do neskladnosti prišlo;
– navedbo domnevno neskladnega strokovnega ravnanja pri opravljanju dolgotrajne oskrbe (predmet nadzora) in
– obrazložitev domnevnih neskladnosti iz prejšnje alineje (z morebitnimi dokazili).
(8) Če je izredni strokovni nadzor s svetovanjem utemeljen, minister, pristojen za zdravje, izda sklep o uvedbi izrednega strokovnega nadzora s svetovanjem.
(9) Ministrstvo, pristojno za zdravje, lahko pred odločitvijo o uvedbi izrednega strokovnega nadzora s svetovanjem od izvajalca DO zahteva pojasnilo oziroma listinsko dokumentacijo glede domnevnih nepravilnosti, ki jih mora izvajalec DO posredovati v roku, ki ga določi ministrstvo, pristojno za zdravje.
5. člen 
(sistemski nadzor) 
(1) Sistemski nadzor iz 109. člena zakona se začne s sklepom o začetku nadzora, ki ga izda minister, pristojen za zdravje.
(2) Sistemski nadzor iz prejšnjega odstavka se pri izvajalcu DO opravi nenapovedano.
6. člen 
(komisija) 
(1) Komisijo imenuje minister, pristojen za zdravje, za vsak primer posebej in jo sestavljajo trije člani.
(2) Za člana komisije je lahko imenovana oseba, ki:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 7. raven, ali najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev višje izobrazbe, sprejetih pred 1. 1. 1994, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 6. raven in
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju, ki se ga nadzira.
(3) Za člana komisije ne more biti imenovana oseba:
– ki je v zadnjih treh letih z izvajalcem DO, pri katerem naj se opravi nadzor, poslovno sodelovala;
– ki je o vsebini, ki je predmet nadzora, predhodno odločala v okviru drugega organa oziroma postopka;
– za katero so podane druge okoliščine, ki vzbujajo dvom o njeni neodvisnosti in nepristranskosti;
– ki ni javni uslužbenec ministrstva, pristojnega za zdravje, ali ministrstva, pristojnega za socialno varstvo.
(4) Seznam članov komisije se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje, in ministrstva, pristojnega za socialno varstvo.
(5) Predsednik komisije je oseba, ki ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. Predsednik komisije vodi postopek nadzora, usmerja delo drugih članov ter vodi razgovore z upravičenci, zaposlenimi in drugimi deležniki pri izvajalcih DO.
7. člen 
(evidenca opravljenih nadzorov) 
Ministrstvo, pristojno za zdravje, in ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, vsako v skladu s svojimi pristojnostmi, vodita evidenco opravljenih nadzorov iz drugega odstavka 104. člena zakona, ki vsebuje:
1. naziv izvajalca DO, pri katerem je bil opravljen nadzor;
2. številko sklepa o začetku nadzora v skladu s 107., 108. in 109. členom zakona;
3. vrsto nadzora;
4. navedbo nadzornega organa;
5. sestavo komisije;
6. poročilo iz četrtega odstavka 2. člena tega pravilnika;
7. podane zahteve za izvedbo izrednega strokovnega nadzora s svetovanjem iz tretjega odstavka 108. člena zakona;
8. ugotovitve in morebitne izrečene ukrepe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(izpolnjevanje pogoja delovnih izkušenj) 
Ne glede na drugo alinejo drugega odstavka 6. člena tega pravilnika se šteje, da kandidat za člana komisije do 31. decembra 2028 izpolnjuje pogoj delovnih izkušenj, če ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju zdravstva ali socialnega varstva.
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-41/2022
Ljubljana, dne 4. aprila 2022
EVA 2022-2711-0019
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 
 
Soglašam! 
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti