Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2022 z dne 15. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2022 z dne 15. 4. 2022

Kazalo

1169. Pravilnik o kadrovskih pogojih, usposabljanju in superviziji v dolgotrajni oskrbi, stran 3583.

  
Na podlagi petega odstavka 30. člena, desetega odstavka 58. člena, tretjega odstavka 59. člena in tretjega odstavka 88. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 196/21) minister za zdravje v soglasju z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o kadrovskih pogojih, usposabljanju in superviziji v dolgotrajni oskrbi 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa:
– program in način usposabljanja oskrbovalca družinskega člana ter vsebino vodenja dnevnika opravljanja dolgotrajne oskrbe (v nadaljnjem besedilu: DO);
– program in način usposabljanja prostovoljcev ter vsebino vodenja dnevnika opravljenih prostovoljskih aktivnosti;
– podrobnejše kadrovske pogoje za opravljanje DO pri izvajalcu DO iz prvega odstavka 57. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 196/21; v nadaljnjem besedilu: zakon), ki se nanašajo na področje, raven izobrazbe, delovne izkušnje, potrebna dodatna znanja, nekaznovanost ter način in obseg supervizije in
– vsebino, obseg usposabljanja in katalog znanj za strokovne delavce Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS), ki izvajajo ocenjevanje upravičenosti do DO.
2. člen 
(usposabljanje oskrbovalca družinskega člana) 
(1) Program osnovnega in obnovitvenega usposabljanja za opravljanje DO, ki se ga mora udeležiti oskrbovalec družinskega člana, je določen v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) O opravljenem usposabljanju iz tega člena oskrbovalcu družinskega člana ministrstvo, pristojno za zdravje, izda potrdilo na obrazcu, ki je v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Stroške usposabljanja iz tega člena krije proračun Republike Slovenije.
3. člen 
(dnevnik opravljanja DO oskrbovalca družinskega člana) 
(1) Oskrbovalec družinskega člana vodi mesečni dnevnik opravljanja DO, ki ga na zahtevo koordinatorja DO predloži na vpogled ob izvedbi rednega obiska koordinatorja DO.
(2) Dnevnik opravljanja DO oskrbovalec družinskega člana vodi na obrazcu, ki je v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
(usposabljanje prostovoljcev) 
(1) Program usposabljanja prostovoljcev je določen v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Usposabljanje iz prejšnjega odstavka organizira ministrstvo, pristojno za zdravje.
(3) O opravljenem usposabljanju prostovoljcev ministrstvo, pristojno za zdravje, izda potrdilo na obrazcu, ki je v Prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Stroške usposabljanja iz tega člena krije proračun Republike Slovenije.
5. člen 
(dnevnik opravljenih prostovoljskih aktivnosti) 
(1) Prostovoljec o opravljenih prostovoljskih aktivnostih vodi dnevnik za posameznega uporabnika DO.
(2) Dnevnik o opravljanju prostovoljskih aktivnostih vsebuje datum, trajanje in opis opravljenih prostovoljskih aktivnosti.
(3) Dnevnik o opravljenih prostovoljskih aktivnostih se vodi pri izvajalcu DO v skladu z zakonom, ki ureja prostovoljstvo.
6. člen 
(kadri pri izvajalcu DO) 
(1) Podrobnejši kadrovski pogoji za opravljanje DO so:
1. storitve pomoči pri osnovnih dnevnih opravilih opravlja najmanj socialni oskrbovalec s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo s področja socialne oskrbe na domu in z opravljenim usposabljanjem po verificiranem programu za socialno oskrbo (v nadaljnjem besedilu: socialni oskrbovalec), ki se usposablja v skladu s programom, ki ga za posameznega zaposlenega določi izvajalec DO. Usposabljanje za strokovno, kakovostno in varno opravljanje storitev iz prejšnjega stavka zagotovi in financira izvajalec DO;
2. storitve pomoči pri podpornih dnevnih opravilih opravlja oseba, ki je zaključila vsaj osnovnošolsko izobrazbo in je stara najmanj 18 let, ki se usposablja v skladu s programom, ki ga za posameznega zaposlenega določi izvajalec DO. Usposabljanje za strokovno, kakovostno in varno opravljanje storitev iz prejšnjega stavka zagotovi in financira izvajalec DO;
3. storitve zdravstvene nege, vezane na osnovna dnevna opravila, opravlja oseba, ki v skladu s predpisi s področja zdravstvene dejavnosti lahko samostojno opravlja storitve zdravstvene nege, in negovalec v zdravstvenem in socialnem varstvu ter dolgotrajni oskrbi, ki ima pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo Negovalec/negovalka v zdravstvenem in socialnem varstvu ter dolgotrajni oskrbi in pridobljen certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji negovalec/negovalka v zdravstvenem in socialnem varstvu ter dolgotrajni oskrbi (v nadaljnjem besedilu: negovalec), ki se izpopolnjuje v skladu s pravilnikom, ki določa strokovno izpopolnjevanje zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev;
4. storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti opravljajo zaposleni iz 4. točke tretjega odstavka 59. člena zakona, ki imajo najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih prve stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 7. raven, ali najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev višje izobrazbe, sprejetih pred 1. januarjem 1994, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 6. raven. Magister kineziologije mora imeti izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven. Zaposleni za opravljanje storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti v okviru usposabljanja pridobijo potrebna dodatna znanja, določena v Prilogi 6, ki je sestavni del tega pravilnika. Pridobljena potrebna dodatna znanja iz prejšnjega stavka se dokazujejo z opravljenim preverjanjem iz 12. člena tega pravilnika;
5. koordinacijo DO pri izvajalcu DO, ki DO izvaja v načinu iz:
– prve in druge alineje drugega odstavka 58. člena zakona in petega odstavka 58. člena zakona, opravlja oseba z izobrazbo s področja zdravstva, socialne gerontologije ali socialnega dela, ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 7. raven, ali najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev višje izobrazbe, sprejetih pred 1. januarja1994, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 6. raven, ter ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju opravljanja DO, zdravstvene ali socialno varstvene dejavnosti, ki pridobi potrebna dodatna znanja, določena v Prilogi 9, ki je sestavni del tega pravilnika, in se redno udeležuje obnovitvenih usposabljanj iz Priloge 9 tega pravilnika. Pridobljena potrebna dodatna znanja iz prejšnjega stavka se dokazujejo z opravljenim preverjanjem iz 12. člena tega pravilnika, ki se izvede po zaključenem uvodnem usposabljanju in se redno udeležuje obnovitvenih usposabljanj v skladu s Prilogo 9 tega pravilnika;
– tretje alineje drugega odstavka 58. člena zakona, opravlja oseba z izobrazbo s področja zdravstvene nege, ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 7. raven, ali najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev višje izobrazbe, sprejetih pred 1. januarja 1994, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 6. raven, ter ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju opravljanja DO, zdravstvene, socialno varstvene dejavnosti ali dolgotrajne oskrbe, ki pridobi potrebna dodatna znanja, določena v Prilogi 9 tega pravilnika in se redno udeležuje obnovitvenih usposabljanj iz Priloge 9 tega pravilnika. Pridobljena potrebna dodatna znanja iz prejšnjega stavka se dokazujejo z opravljenim preverjanjem iz 12. člena tega pravilnika, ki se izvede po zaključenem uvodnem usposabljanju, in se redno udeležuje obnovitvenih usposabljanj v skladu s Prilogo 9 tega pravilnika.
(2) Usposabljanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije negovalec iz 3. točke prejšnjega odstavka se opravi v obsegu 480 ur, pri čemer se dve tretjini obsega namenita izvedbi teoretičnih vsebin v skladu s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, ena tretjina obsega pa se izvede v obliki praktičnega usposabljanja pri izvajalcih DO pod mentorstvom, ki ga določi izvajalec DO, pri čemer mentor izpolnjuje pogoj treh let delovnih izkušenj na področju opravljanja zdravstvene nege pri izvajalcu DO. Program usposabljanja verificira ministrstvo, pristojno za zdravje.
(3) Zaposleni v DO:
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
7. člen 
(usposabljanje strokovnega delavca za opravljanje storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti) 
(1) Storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti opravlja zaposleni iz 4. točke prvega odstavka prejšnjega člena, ki se je udeležil usposabljanja in uspešno opravil ustno in pisno preverjanje iz 12. člena tega pravilnika.
(2) O opravljenem usposabljanju iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za zdravje, izda potrdilo na obrazcu, ki je v Prilogi 7, ki je sestavni del tega pravilnika, o uspešno opravljenem preverjanju iz 12. člena tega pravilnika pa potrdilo, ki je v Prilogi 8, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Usposabljanje strokovnih delavcev za opravljanje storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti iz prvega odstavka tega člena organizira ministrstvo, pristojno za zdravje, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za socialno varstvo.
(4) Stroške usposabljanja iz tega člena krije proračun Republike Slovenije.
8. člen 
(usposabljanje koordinatorja DO) 
(1) Koordinacijo DO iz 5. točke prvega odstavka 6. člena tega pravilnika opravlja zaposleni, ki se je udeležil uvodnega usposabljanja in opravil preverjanje za koordinatorja DO po zaključenem uvodnem usposabljanju ter se udeležuje rednih obnovitvenih usposabljanj iz Priloge 9 tega pravilnika najmanj vsaka tri leta.
(2) O opravljenem usposabljanju iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za zdravje, izda potrdilo na obrazcu, ki je v Prilogi 10, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Koordinator DO lahko začne s samostojnim delom, ko po zaključenem uvodnem usposabljanju iz prvega odstavka tega člena uspešno opravi preverjanje iz 12. člena tega pravilnika.
(4) Usposabljanje koordinatorjev DO iz prvega odstavka tega člena organizira ministrstvo, pristojno za zdravje, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za socialno varstvo.
(5) Stroške usposabljanja iz tega člena krije proračun Republike Slovenije.
9. člen 
(način in obseg supervizije) 
(1) Izvajalec DO za zaposlene iz 6. člena tega pravilnika zagotovi supervizijo kot obliko profesionalne refleksije in svetovanja za strokovno in kakovostno opravljanje dela ter podporo pri obremenitvah, ki izhajajo iz opravljanja DO.
(2) Cilji supervizije v DO so:
1. poglabljanje strokovnih znanj zaposlenih na področju DO;
2. preprečevanje odtujenega odnosa do dela, uporabnikov in sodelavcev;
3. razumevanje koncepta celostne obravnave v DO;
4. prepoznavanje lastne vloge pri opravljanju DO;
5. razmejevanje med osebnim in poklicnim življenjem;
6. izmenjava izkušenj zaposlenih pri različnih izvajalcih DO, in
7. uvajanje procesa profesionalne refleksije.
(3) Izvajalec DO letno preveri interes zaposlenih v DO za vključitev v supervizijo.
(4) Supervizija se načrtuje tako, da je vsak zainteresirani zaposleni v DO iz 6. člena tega pravilnika v supervizijo vključen najmanj pet pedagoških ur letno.
(5) Supervizija se organizira na način skupinske supervizije v skupini do deset oseb.
(6) Supervizijo opravljajo osebe z licenco na področju socialnega varstva ali psihologi, ki niso zaposleni pri izvajalcu DO, kjer se supervizija opravlja.
(7) Stroške supervizije krije izvajalec DO.
10. člen 
(osnovno usposabljanje in obnovitveno strokovno izobraževanje za strokovne delavce ZZZS) 
(1) Strokovni delavec ZZZS pred začetkom izvajanja ocenjevanja upravičenosti do DO opravi osnovno usposabljanje, nato pa na vsaka tri leta še obnovitveno strokovno izobraževanje. Vsebina, obseg in izvajalec osnovnega usposabljanja in obnovitvenega strokovnega izobraževanja so določeni v Prilogi 12, ki je sestavni del tega pravilnika. Pridobljena dodatna znanja se dokazujejo z opravljenim preverjanjem iz 12. člena tega pravilnika.
(2) Strokovni delavec ZZZS lahko začne s samostojnim delom, ko po osnovnem usposabljanju iz prejšnjega odstavka uspešno opravi preverjanje iz 12. člena tega pravilnika. Ministrstvo, pristojno za zdravje, strokovnemu delavcu ZZZS o opravljenem preverjanju izda potrdilo, ki je v Prilogi 15, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Osnovno usposabljanje in obnovitveno strokovno izobraževanje v skladu s Prilogo 12, ki je sestavni del tega pravilnika, organizira ministrstvo, pristojno za zdravje, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za socialno varstvo. Ministrstvo, pristojno za zdravje, o opravljenem osnovnem usposabljanju oziroma obnovitvenem strokovnem izobraževanju izda potrdilo iz Priloge 13 oziroma potrdilo iz Priloge 14, ki sta sestavna dela tega pravilnika.
(4) ZZZS izvede osnovno usposabljanje glede praktičnih vsebin tako, da kandidat za strokovnega delavca ZZZS pod vodstvom mentorja izdela oceno upravičenosti do DO za zavarovane osebe, ki so vložile vlogo za uveljavljanje pravice do DO, in sicer v obsegu 15 ocen. Kandidat za strokovnega delavca ZZZS je uspešno zaključil usposabljanje iz prejšnjega stavka, ko mentor poda mnenje, da je kandidat usposobljen za samostojno izvedbo ocene upravičenosti do DO.
(5) Mentor iz prejšnjega odstavka je lahko oseba, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 88. člena zakona, je strokovni delavec ZZZS in ima vsaj eno leto izkušenj na področju ocenjevanja upravičenosti do DO.
(6) Stroške za osnovno usposabljanje in obnovitveno strokovno izobraževanje, ki ga izvaja ministrstvo, pristojno za zdravje, krije proračun Republike Slovenije.
11. člen 
(prijava na usposabljanje) 
(1) Prijava na usposabljanje iz 2., 4., 7., 8. in 10. člena tega pravilnika se vloži na obrazcu, ki je v Prilogi 16, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Zaposlenega v DO oziroma strokovnega delavca ZZZS na usposabljanje iz 7., 8. oziroma 10. člena tega pravilnika prijavi delodajalec. Delodajalec prijavo na usposabljanje vloži na obrazcu, ki ga ministrstvo, pristojno za zdravje, objavi na svojih spletnih straneh. Obvezna priloga obrazcu iz prejšnjega stavka je tudi potrdilo delodajalca o plačilu stroškov za opravljanje preverjanja iz 12. člena tega pravilnika.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko oseba, zainteresirana za udeležbo na usposabljanju iz 7. ali 8. člena tega pravilnika, prijavo na usposabljanje vloži tudi sama. V tem primeru stroške usposabljanja krije sama.
(4) Ministrstvo, pristojno za zdravje, vodi evidenco prejetih prijav iz tega člena, ki vsebuje ime in priimek udeleženca usposabljanja ter vrsto in datum usposabljanja. Evidenca iz tega odstavka se hrani trajno.
12. člen 
(preverjanja po usposabljanju) 
(1) Preverjanje po usposabljanju iz prvega odstavka 7. člena, prvega odstavka 8. člena in drugega odstavka 10. člena tega pravilnika se opravi na ministrstvu, pristojnem za zdravje, najpozneje v šestih mesecev od sklenitve pogodbe o zaposlitvi pri izvajalcu DO.
(2) Prijavo na preverjanje po usposabljanju iz prejšnjega odstavka kandidat vloži na obrazcu, ki je v Prilogi 17, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Kandidat za opravljanje preverjanja po usposabljanju iz prvega odstavka tega člena prijavi iz prejšnjega odstavka priloži potrdilo o opravljenem usposabljanju, kandidat za strokovnega delavca ZZZS pa tudi mnenje mentorja iz četrtega odstavka 10. člena tega pravilnika.
(4) Preverjanje poteka pisno in ustno na ministrstvu, pristojnem za zdravje, in se opravlja pred komisijo iz 13. člena tega pravilnika.
(5) Če ima kandidat za opravljanje preverjanja že opravljen strokovni izpit za zdravstvene delavce in sodelavce v skladu s predpisi s področja zdravstvene dejavnosti ali strokovni izpit v skladu s predpisi s področja socialnega varstva ali veljavno licenco za samostojno opravljanje dejavnosti zdravstvene ali babiške nege, se mu pri opravljanju preverjanja lahko upoštevajo vsebine s področja zakonodaje, ki jih kandidat izkaže na podlagi dokazil, ki navedeno potrjujejo. Priznavanje vsebin iz prejšnjega stavka presoja komisija iz 13. člena tega pravilnika.
(6) Kandidat za opravljanje preverjanja lahko pristopi k ustnemu preverjanju, če na pisnem preverjanju doseže najmanj 65 odstotni uspeh.
(7) Kandidat za opravljanje preverjanja preverjanje opravi, če na ustnem preverjanju doseže vsaj 65 odstotni uspeh.
(8) Kandidat za opravljanje preverjanja, ki na ustnem preverjanju ne doseže vsaj 65 odstotnega uspeha, ustno preverjanje opravlja ponovno, po poteku 30 dni od predhodnega opravljanja ustnega preverjanja.
(9) Kandidatu za opravljanje preverjanja, ki uspešno opravi preverjanja, ministrstvo, pristojno za zdravje izda potrdilo o opravljenem preverjanju.
(10) Stroške opravljanja preverjanja krije:
– delodajalec, ki je kandidata za opravljanje preverjanja iz prvega odstavka tega člena prijavil na usposabljanje in preverjanje ali
– kandidat za opravljanje preverjanja iz prvega odstavka tega člena, če se je na usposabljanje in preverjanje prijavil sam oziroma če preverjanje ponavlja.
(11) Višino stroškov preverjanja določi minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim za socialno varstvo.
(12) Ministrstvo, pristojno za zdravje vodi evidenco prejetih prijav na preverjanje iz drugega odstavka tega člena, ki vsebuje ime in priimek kandidata za opravljanje preverjanja, datum preverjanja, podatek, ali gre za prvo ali ponovno preverjanje, vrsto ponovnega preverjanja (ustno ali v celoti) in doseženi uspeh na preverjanju. Evidenca iz tega odstavka se hrani trajno.
13. člen 
(komisija za opravljanje preverjanj) 
(1) Za opravljanje preverjanj iz prejšnjega člena minister, pristojen za zdravje, s sklepom imenuje komisijo.
(2) Komisijo sestavljajo štirje člani, pri čemer se dva člana imenujeta na predlog ministra, pristojnega za zdravje, in dva člana na predlog ministra, pristojnega za socialno varstvo.
(3) S sklepom iz prvega odstavka tega člena se imenuje tudi predsednik komisije, ki je član komisije, ki preverja znanje iz vsebin, določenih v Prilogi 6, Prilogi 9 in Prilogi 12 tega pravilnika.
(4) Član komisije:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 7. raven, ali najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev višje izobrazbe, sprejetih pred 1. januarjem 1994, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 6. raven in
– je uveljavljeni strokovnjaki s področja sistemov zdravstva, socialnega varstva ali dolgotrajne oskrbe in ima najmanj pet let delovnih izkušenj na teh področjih.
(5) Člani komisije prejmejo plačilo v skladu s pravilnikom, ki določa plačila na ministrstvu, pristojnem za zdravje.
(6) Člani komisije so imenovani za mandatno obdobje petih let in so lahko ponovno imenovani.
14. člen 
(roki za opravljanje preverjanj) 
Ministrstvo, pristojno za zdravje, na svoji spletni strani najpozneje do 31. decembra tekočega leta objavi roke za opravljanje preverjanj iz 12. člena tega pravilnika za naslednje leto.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
(prehodne določbe) 
(1) Ne glede na drugi odstavek 6. člena tega pravilnika se do 31. decembra 2025 šteje, da pogoj za mentorja izpolnjuje tudi oseba, ki ima tri leta delovnih izkušenj na področju zdravstvene nege v socialno varstvenih zavodih, ki se v izvajalce DO preoblikujejo v skladu s prvim odstavkom 129. člena zakona.
(2) Izvajalec DO v instituciji iz drugega odstavka 58. člena zakona zagotovi, da zaposleni, ki opravljajo osnovna in podporna opravila, pogoj iz 1. in 2. točke prvega odstavka 6. člena tega pravilnika izpolnijo v šestih mesecih od prehoda v izvajanje DO v skladu s 129. členom zakona.
(3) Ne glede na prvi in tretji odstavek 7. člena tega pravilnika, preverjanje ni potrebno za zaposlene, ki so na dan 1. januarja 2023 zaposleni na področju zdravstva oziroma socialnega varstva ter imajo najmanj tri leta delovnih izkušenj na tem področju.
(4) Ne glede na tretji odstavek 8. člena tega pravilnika zaposleni na delovnem mestu koordinator DO, ki izpolnjujejo pogoje glede izobrazbe iz 5. točke prvega odstavka 6. člena tega pravilnika pri izvajalcih, ki se v izvajalce DO preoblikujejo v skladu s 129. členom zakona, preverjanje za koordinatorja DO opravijo:
– pri izvajalcih DO v instituciji najpozneje v dveh letih od uveljavitve zakona,
– pri izvajalcih DO na domu najpozneje v štirih letih od uveljavitve zakona.
(5) Ne glede na četrti odstavek 10. člena tega pravilnika se šteje, da kandidat za strokovnega delavca ZZZS izpolnjuje pogoj osnovnega usposabljanja glede praktičnih vsebin, če je v okviru projektov v skladu z javnim razpisom »Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi« (Uradni list RS, št. 24/18), javnim razpisom za izbor operacij »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše« (Uradni list RS, št. 38/19) in javnim razpisom za izbor operacij »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija« (Uradni list RS, št. 69/19) opravljal delo ocenjevalca v trajanju najmanj enega koledarskega leta, kar dokazuje s potrdilom delodajalca, pri katerem je opravljal delo ocenjevalca.
(6) Ne glede na peti odstavek 10. člena tega pravilnika se šteje, da pogoj za mentorja izpolnjuje strokovni delavec vstopne točke za DO, zaposlen na ZZZS, ki izpolnjuje pogoj iz prejšnjega odstavka in je opravil preverjanje iz 12. člena tega pravilnika. Do izpolnjevanja pogojev za mentorja iz petega odstavka 10. člena tega pravilnika najmanj treh strokovnih delavcev ZZZS mentorje imenuje ministrstvo, pristojno za zdravje, med osebami, ki so sodelovale v procesih praktičnega usposabljanja ocenjevalcev v okviru projektov v skladu z javnim razpisom »Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi« (Uradni list RS, št. 24/18), javnim razpisom za izbor operacij »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše« (Uradni list RS, št. 38/19) in javnim razpisom za izbor operacij »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija« (Uradni list RS, št. 69/19) in jih je ministrstvo, pristojno za zdravje, za mentorstvo dodatno usposobilo. Mentorji iz prejšnjega stavka opravijo praktični del osnovnega usposabljanja s kandidatom za strokovnega delavca ZZZS na način neposredne izvedbe ocene upravičenosti pri osebah, ki dajo soglasje za sodelovanje v procesu usposabljanja. Ministrstvo, pristojno za zdravje, na podlagi izjave mentorja o usposobljenosti kandidata za strokovnega delavca ZZZS za samostojno izvajanje ocenjevanja upravičenosti do DO izda potrdilo, da je kandidat usposobljen za samostojno izvedbo ocene upravičenosti do DO.
16. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-40/2022
Ljubljana, dne 4. aprila 2022
EVA 2022-2711-0018
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 
 
Soglašam! 
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti