Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2022 z dne 15. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2022 z dne 15. 4. 2022

Kazalo

1166. Pravilnik o Strokovnem svetu za dolgotrajno oskrbo, stran 3570.

  
Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 196/21) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o Strokovnem svetu za dolgotrajno oskrbo 
1. člen 
Ta pravilnik določa način imenovanja in razrešitve članov Strokovnega sveta za dolgotrajno oskrbo (v nadaljnjem besedilu: Strokovni svet za DO) ter način njegovega dela.
2. člen 
(1) Pristojni minister iz tretjega odstavka 9. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 196/21; v nadaljnjem besedilu: zakon) lahko za člana Strokovnega sveta za DO imenuje osebo, ki:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 7. raven, ali najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev višje izobrazbe, sprejetih pred 1. 1. 1994, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 6. raven,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja sistemov zdravstva, socialnega varstva ali dolgotrajne oskrbe in
– ne opravlja dela ali dejavnosti, ki bi vplivale na nepristransko in objektivno opravljanje nalog oziroma bi se pojavile okoliščine, v katerih bi njen zasebni interes vplival ali ustvarjal videz, da vpliva, na nepristransko in objektivno opravljanje nalog člana.
(2) Minister, pristojen za zdravje, med člani Strokovnega sveta za DO s sklepom imenuje predsednika. Namestnika predsednika izvolijo člani med seboj. Če je predsednik Strokovnega sveta za DO imenovan med člani, ki jih imenuje minister, pristojen za zdravje, se namestnika imenuje med člani, ki jih imenuje minister, pristojen za socialno varstvo, in obratno.
(3) Pristojni minister iz tretjega odstavka 9. člena zakona imenuje nove člane Strokovnega sveta za DO najpozneje 30 dni pred iztekom mandata člana Strokovnega sveta za DO.
(4) Člani Strokovnega sveta za DO začnejo opravljati naloge s konstitutivno sejo Strokovnega sveta za DO, ko jim začne teči mandat.
3. člen 
(1) Člana Strokovnega sveta za DO predčasno razreši pristojni minister iz tretjega odstavka 9. člena zakona, ki je člana v Strokovni svet za DO imenoval.
(2) Člana Strokovnega sveta za DO se lahko predčasno razreši, če:
1. to sam zahteva,
2. je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje,
3. trajno izgubi delovno zmožnost za opravljanje funkcije,
4. se izkaže, da ne izpolnjuje pogojev za imenovanje,
5. začne opravljati delo ali dejavnost, ki bi vplivala na njegovo neodvisnost, ali
6. zanemarja ali malomarno opravlja svoje naloge.
4. člen 
(1) Delo Strokovnega sveta za DO vodi njegov predsednik. V primeru odsotnosti predsednika ga nadomešča njegov namestnik.
(2) Seje Strokovnega sveta za DO sklicuje predsednik na predlog ministra, pristojnega za zdravje, ali na predlog ministra, pristojnega za socialno varstvo.
(3) Član Strokovnega sveta za DO, ki se seje ne more udeležiti, mora o tem predhodno obvestiti sklicatelja.
(4) Strokovni svet za DO je sklepčen, če je na seji navzoča večina vseh članov.
(5) O sejah Strokovnega sveta za DO se vodi zapisnik.
(6) Zapisniki sej Strokovnega sveta za DO se objavijo na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za zdravje.
(7) Strokovni svet za DO lahko po potrebi na svoje seje vabi funkcionarje, javne uslužbence in strokovnjake na področjih, ki se nanašajo na dolgotrajno oskrbo, pri čemer vabljene osebe nimajo pravice do glasovanja. Na seje Strokovnega sveta za DO se vabi predstavnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS), razen kadar je predstavnik ZZZS že imenovan kot član Strokovnega sveta za DO.
(8) Za pripravo in aktivno sodelovanje na seji ter dajanje mnenj, stališč in predlogov v zvezi z izvedbo nalog Strokovnega sveta za DO člani prejmejo sejnino v skladu s pravilnikom, ki določa plačila na ministrstvu, pristojnem za zdravje.
(9) Administrativne naloge za Strokovni svet za DO opravlja ministrstvo, pristojno za zdravje.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-37/2022
Ljubljana, dne 4. aprila 2022
EVA 2022-2711-0015
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti