Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2022 z dne 15. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2022 z dne 15. 4. 2022

Kazalo

1165. Pravilnik o službenih živalih v policiji, stran 3508.

  
Na podlagi drugega odstavka 3. člena in v zvezi z drugo in tretjo alinejo prvega odstavka 3. člena ter na podlagi drugega odstavka 74.b člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19, 172/21 – ZDZ 200/20 in 172/21) minister za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K 
o službenih živalih v policiji 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik ureja naloge pristojnih strokovnih služb v zvezi s službenimi živalmi, pogoje, merila ter načine za pridobivanje službenih živali v policiji, razpolaganje s službenimi živalmi, njihovo oskrbo in namestitev, nadomestilo za oskrbo in namestitev službenega psa na domu policista vodnika službenega psa, usposabljanje policistov vodnikov službenih psov, oskrbnikov mladih psov in policistov konjenikov ter šolanje službenih psov, izredne preizkuse službenih živali, prerazporeditev službenih živali, zdravstveno varstvo službenih živali, prodajo službenih živali, neodplačen prenos in oddajo službenih živali v brezplačno rejo ter postopanje v primeru usmrtitve, pogina in odpisa službene živali.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. »analiza trga« je sistematično pridobivanje podatkov in informacij (s spletnih strani, v sredstvih javnega obveščanja, na sejmih, pri ponudnikih ipd.), povezanih z oceno vrednosti živali (lastnosti, cena ipd.);
2. »avtorizirana pogodba« je pogodba, h katere vzorčnemu besedilu je bilo predhodno dano soglasje pravne in finančne službe;
3. »delovna skupina« je skupina uslužbencev policije imenovana za preizkus psov ali konj;
4. »drugi preizkus« je zaključni praktični preizkus službene živali;
5. »enota konjeniške policije« je enota policije, ki pri izvajanju policijskih nalog uporablja službene konje;
6. »enota vodnikov službenih psov« je enota policije, ki pri izvajanju policijskih nalog uporablja službene pse;
7. »individualna vaja« je vaja vzdrževanja delovne sposobnosti službene živali, ki jo izvaja policist vodnik službenega psa ali oskrbnik psa policije oziroma policist konjenik samostojno ali s pomočjo drugega policista vodnika službenega psa ali inštruktorja šole ali inštruktorja vodnika oziroma drugega policista konjenika;
8. »inštruktor konjenik« je policist, ki je v enoti konjenikov službenih konj zadolžen za strokovno delo, vodi vaje s konjeniki službenih konj in službenimi konji, zagotavlja strokovno pomoč in odpravlja težave pri delu s službenimi konji;
9. »inštruktor šole« je policist, ki v šoli izvaja usposabljanje policistov vodnikov službenih psov, oskrbnikov mladih psov ter šolanje psov policije;
10. »inštruktor vodnik« je policist, ki je v enoti vodnikov službenih psov zadolžen za strokovno kinološko delo, vodi vaje s policisti vodniki službenih psov in službenimi psi, zagotavlja strokovno pomoč in odpravlja težave pri delu službenih psov ter sodeluje s šolo;
11. »izločitev iz uporabe« je izločitev službene živali, če ta zaradi starosti, zdravstvenih ali delovnih sposobnosti ni več primerna za delo v policiji;
12. »izredni preizkus« je ugotavljanje delovne sposobnosti službenega psa ali službenega konja za delo v policiji;
13. »kinološka sekcija« je usposabljanje ali izobraževanje kandidatov za policiste z namenom pridobivanja kinološkega znanja ter spoznavanja delovnega področja vodnikov in službenih psov policije;
14. »mladi pes« je službena žival v fazi vzgoje ali šolanja za potrebe policije;
15. »nakup živali« je vsaka pridobitev lastninske pravice na živali na podlagi odplačnega pravnega posla;
16. »namestitev živali« je prostor, kjer so živali nameščene trajno ali začasno;
17. »namestitev psa na domu policista vodnika službenega psa in oskrbnika psa policije« je namestitev psa na kraju prebivanja ali drugi lokaciji, kjer policist vodnik službenega psa ali oskrbnik psa zagotavlja oskrbo;
18. »neposredna pogodba« je pogodba, ki jo policija sklene neposredno z zainteresirano osebo;
19. »organizacijska enota, pristojna za finančne zadeve«, je organizacijska enota ministrstva, pristojnega za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ki opravlja finančna opravila za ministrstvo z organoma v sestavi;
20. »organizacijska enota, pristojna za javna naročila«, je organizacijska enota ministrstva, ki sodeluje v postopkih nakupa službenih živali;
21. »organizacijska enota, pristojna za ravnanje s stvarnim premoženjem«, je organizacijska enota ministrstva, ki izvaja postopke za pridobivanje službenih živali in razpolaganje z njimi;
22. »organizacijska enota, pristojna za službene živali«, je organizacijska enota policije, ki je nosilka področja službenih živali;
23. »oskrba živali« je skrb za žival ob upoštevanju vseh predpisov s področja zaščite živali;
24. »oskrbnik policijskega psa« je policist, ki ima v oskrbi, vzgoji ali na šolanju policijskega psa;
25. »policijski pes« je službeni pes, službeni pes – začetnik in mladi pes;
26. »policist konjenik« je policist, ki je uspešno opravil izpit za policista konjenika in opravlja delo s službenim konjem;
27. »policist vodnik službenega psa« je policist, ki je uspešno končal osnovno usposabljanje za vodnika službenega psa za splošno ali specialistično uporabo in opravlja delo s službenim psom;
28. »policist vodnik službenega psa – začetnik« je policist, ki je uspešno zaključil program osnovnega usposabljanja v šoli in program uvajanja v svoji policijski enoti;
29. »ponudnik« je katera koli fizična ali pravna oseba, ki je predložila ponudbo;
30. »praktični preizkus« je preverjanje delovne sposobnosti živali v postopku pridobivanja;
31. »preizkus živali« je preverjanje izpolnjevanja predpisanih pogojev, dokumentacije, delovne in zdravstvene sposobnosti živali;
32. »pridobivanje živali« je pridobitev lastninske pravice na živali, in sicer odplačno, na podlagi brezplačnega pravnega posla ali z lastno dejavnostjo;
33. »prodaja« je prenos lastninske pravice na živali na drugo pravno ali fizično osebo na podlagi odplačnega pravnega posla;
34. »prvi preizkus živali« je praktični preizkus, preverjanje dokumentacije in veterinarski pregled;
35. »seznam policijskih konjev« je seznam, ki vsebuje ime konja, datum rojstva, spol, pasmo, številko identifikacijskega dokumenta, inventarno številko – črtno kodo in datum vstopa v policijo;
36. »seznam policijskih psov« je seznam, ki vsebuje ime psa, datum rojstva, spol, pasmo, podatke o mikročipu, rodovniku, potnem listu, inventarni številki – črtna koda, namen uporabe (splošna, specialist za droge, specialist za eksplozive, specialist za orožje, specialist za kri, specialist za semenske tekočine, specialist za trupla, specialist za požare ali specialist z drugega področja), lokacijo nastanitve in status psa (mladič, na šolanju, operativni psi, dodeljeni po posameznih enotah, v prodaji, izločeni iz uporabe ali v brezplačni reji);
37. »skupna vaja« je organizirana vaja več policistov vodnikov službenih psov in službenih psov skupaj ali policistov konjenikov in službenih konj skupaj, na kateri se vzdržuje psihofizična sposobnost ter odpravljajo morebitne težave pri delu in jo za policiste vodnike službenih psov ter službene pse organizira enota vodnikov službenih psov ali šola, za policiste konjenike ter službene konje pa konjeniška enota;
38. »službeni pes« je po posebnem strokovnem programu usposobljen in izšolan pes za opravljanje policijskih in drugih nalog (promocija, psihološka pomoč ipd.);
39. »službeni pes – začetnik« je službeni pes, ki je uspešno zaključil program osnovnega šolanja v šoli in program uvajanja v svoji policijski enoti;
40. »službeni konj« je službena žival v policiji;
41. »službena žival« je službeni pes, službeni pes – začetnik, mladi pes in službeni konj v policiji;
42. »strokovno-tehnični sodelavec v enoti konjeniške policije« je uslužbenec policije, ki je zadolžen za dresiranje in oskrbo konj;
43. »šola« je organizacijska enota policije, ki izvaja usposabljanje vodnikov službenih psov, šolanje, vzrejo in vzgojo službenih psov, izredne preizkuse vodnikov službenih psov in službenih psov, vzrejo in vzgojo mladih psov ter veterinarsko oskrbo službenih živali;
44. »uporabnik« je šola ali policijska uprava;
45. »veterinar šole« je uslužbenec policije, ki je zadolžen za zdravstveno varstvo službenih živali v policiji;
46. »vodja enote konjeniške policije« je načelnik postaje konjeniške policije, kjer policisti konjeniki opravljajo policijske naloge;
47. »vodja enote vodnikov službenih psov« je načelnik policijske postaje vodnikov službenih psov oziroma vodja druge notranjeorganizacijske enote, kjer vodniki službenih psov opravljajo policijske naloge;
48. »vzgoja« je učenje, usposabljanje in vzgajanje mladih psov za potrebe policije v starosti od osmega tedna do zaključka šolanja ali prodaje z namenom socializacije, šolanja mladega psa, pridobivanja veščin in izkušenj ter spodbujanja nagona pri mladem psu;
49. »vzreja« je čas od strokovno načrtovane paritve, brejosti, kotitve vse do osmega tedna starosti mladičev.
3. člen 
(uvajanje) 
(1) V času uvajanja vodnika službenega psa – začetnika ali službenega psa – začetnika vodja enote vodnikov službenih psov razporeja policista vodnika službenega psa – začetnika ali policista vodnika službenega psa s službenim psom – začetnikom na delo praviloma skupaj z inštruktorjem vodnikom. Policist vodnik službenega psa – začetnik ali policist vodnik službenega psa s službenim psom – začetnikom se v delo uvajata po predpisanem programu usposabljanja.
(2) Poročilo po končanem uvajanju vodja enote vodnikov službenih psov pošlje šoli in organizacijski enoti, pristojni za službene živali.
4. člen 
(opravljanje nalog policije s službenimi živalmi) 
(1) S službenim konjem sme samostojno opravljati naloge policije policist konjenik, pod nadzorom policista konjenika pa tudi policist, ki se usposablja za policista konjenika.
(2) S službenim psom sme opravljati naloge policije le policist vodnik službenega psa, ki mu je službeni pes dodeljen.
(3) Za opravljanje nalog policije se v policiji uporabljajo službeni psi za splošno in specialistično uporabo, izšolani skladno s programi usposabljanja policistov vodnikov službenih psov.
5. člen 
(odgovornost) 
(1) Pri šolanju, vzreji, vzgoji, prevozu in oskrbi službenih živali policije morajo policist vodnik službenega psa, oskrbnik psa policije in policist konjenik upoštevati predpise, ki urejajo zaščito živali in ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.
(2) Policist vodnik službenega psa je odgovoren za oskrbo dodeljenega službenega psa, ki je bil izločen iz uporabe in je nameščen v enoti vodnikov službenih psov.
(3) Ravnanje policista vodnika službenega psa v nasprotju z določbami tega pravilnika je razlog za prerazporeditev službenega psa.
6. člen 
(razporejanje na delo) 
(1) Vodja enote vodnikov službenih psov razporeja policista vodnika službenega psa na delo s službenim psom, vodja enote konjeniške policije pa policista konjenika na delo s službenim konjem. Razporejanje policista vodnika službenega psa na delo brez službenega psa in policista konjenika brez službenega konja je dovoljeno le izjemoma.
(2) Pri razporejanju policista vodnika službenega psa in policista konjenika na delo je treba upoštevati zdravstveno in psihofizično stanje, delovne sposobnosti in izkušenost službene živali.
(3) Vidno utrujene, poškodovane ali bolne službene živali policist vodnik službenega psa in policist konjenik ne smeta uporabljati za opravljanje policijskih in drugih nalog.
(4) Policista vodnika službenega psa, ki je začasno brez službenega psa, lahko vodja enote vodnikov službenih psov razporedi na delo z drugim policistom vodnikom službenega psa.
7. člen 
(prevoz službenih živali pri opravljanju policijskih nalog) 
(1) Za prevoz službenih živali pri opravljanju policijskih se uporabljajo tipizirana vozila za prevoz službenih živali.
(2) Prevoz službenih živali z drugimi vozili je dovoljen le ob upoštevanju predpisov, ki urejajo zaščito živali.
II. NALOGE PRISTOJNIH SLUŽB 
8. člen 
(naloge pristojnih služb) 
(1) Organizacijska enota, pristojna za službene živali:
1. zbira podatke o potrebah po službenih živalih,
2. načrtuje sredstva za nakup službenih živali,
3. potrjuje ali zavrača predloge uporabnikov,
4. imenuje komisijo za nakup živali,
5. izvaja postopke pridobitve živali do sklenitve pogodbe,
6. imenuje delovno skupino za preizkuse konj v postopku nakupa,
7. odloča o izločitvi službenih živali iz uporabe,
8. pripravlja predloge za prodajo službenih živali skupaj s strokovnimi podlagami,
9. pripravlja predloge za odpis službenih živali skupaj s strokovnimi podlagami,
10. odloča o razporeditvi in prerazporeditvi službenih živali,
11. izvaja koordinacijo med delom šole in enotami vodnikov službenih psov ter enotama konjeniške policije,
12. v sodelovanju z enotami vodnikov službenih psov in šolo ter enotama konjeniške policije razvija nove metode dela policistov vodnikov službenih psov, policistov konjenikov in nove metode dela službenih živali,
13. ugotavlja potrebe enot vodnikov službenih psov, šole in enot konjeniške policije po opremi in hrani za policijske pse ter opremi za službene konje,
14. zbira predloge za oskrbo in namestitev službenih psov na domu,
15. imenuje komisijo, ki odloči o oskrbi in namestitvi službenih psov na domu,
16. na državni ravni organizira in izvaja usposabljanje za policiste konjenike,
17. opravlja druge naloge, določene v tem pravilniku.
(2) Šola:
1. zbira podatke o potrebah po službenih psih,
2. pripravlja predloge za pridobitev službenih psov,
3. opravlja analizo trga psov,
4. pripravlja strokovne podlage za pripravo predlogov za nabavo psov,
5. organizira in izvaja preizkuse psov v postopku pridobivanja,
6. imenuje delovno skupino za preizkuse psov,
7. izvaja veterinarsko oskrbo službenih živali,
8. predlaga izločitev službenih psov iz uporabe,
9. predlaga izločitev službenih konj iz uporabe,
10. vodi mesečni seznam policijskih psov, ki ga pošlje organizacijski enoti, pristojni za službene živali, do petega dne v mesecu za pretekli mesec,
11. izvaja usposabljanje policistov vodnikov službenih psov in oskrbnikov mladih ali službenih psov ter šolanje policijskih psov na državni ravni,
12. izvaja vzrejo in vzgojo mladih psov,
13. predlaga razporeditev in prerazporeditev policijskih psov,
14. predlaga oskrbo in namestitev policijskih psov na domu,
15. preverja in nadzira ustreznost namestitvenih pogojev oskrbe policijskih psov na domu,
16. sodeluje v komisiji za odločanje o oskrbi in namestitvi policijskih psov na domu,
17. izvaja oskrbo mladih psov v procesu šolanja,
18. izvaja oskrbo policijskih psov v času bolniške odsotnosti ali druge odsotnosti ali letnega dopusta policista vodnika službenega psa ali oskrbnika policijskega psa ter službenih psov, ki so izločeni iz uporabe, če enote vodnikov službenih psov nimajo namestitvenih zmogljivosti,
19. nudi strokovno pomoč in izvaja strokovni nadzor nad delom policistov vodnikov službenih psov ter oskrbnikov policijskih psov,
20. daje predloge za izvedbo izrednih preizkusov in izvaja izredne preizkuse policistov vodnikov službenih psov in službenih psov, skladno z določbami tega pravilnika,
21. pripravlja strokovne normative za nabavo hrane, opreme za mlade in službene pse in markerske opreme v skladu s predpisano tipizacijo opreme za živali,
22. izvaja testiranje opreme za mlade in službene pse in markerske opreme,
23. daje strokovna kinološka mnenja v zvezi z delom policistov vodnikov službenih psov in oskrbnikov policijskih psov,
24. v sodelovanju z enotami vodnikov službenih psov in organizacijsko enoto, pristojno za službene živali, razvija nove metode dela policistov vodnikov službenih psov in nove metode dela službenih psov,
25. pripravlja programe usposabljanja vodnikov službenih psov in šolanja policijskih psov,
26. opravlja druge naloge, določene v tem pravilniku.
(3) Organizacijska enota, pristojna za javna naročila sodeluje v postopku nakupa živali in pripravi pogodbe.
(4) Organizacijska enota, pristojna za ravnanje s stvarnim premoženjem izvaja postopke prodaje, oddaje v rejo in neodplačnega razpolaganja s službenimi živalmi.
(5) Policijske uprave in notranjeorganizacijske enote Generalne policijske uprave (v nadaljnjem besedilu: NOE GPU), ki skrbijo za oskrbo in namestitev živali policije:
1. koordinirajo delo enot vodnikov službenih psov in enot konjeniške policije z organizacijsko enoto, pristojno za službene živali, in šolo,
2. organizacijski enoti, pristojni za službene živali, in šoli pošljejo potrebe po policistih vodnikih službenih psov, oskrbnikih psov policije, policistih konjenikih, hrani za službene pse ter opremi za službene živali,
3. opredeljujejo se do predlogov glede oskrbe in namestitve psov policije na domu in jih skupaj z mnenjem posredujejo organizacijski enoti, pristojni za službene živali, in šoli,
4. nadzirajo ustreznost oskrbe in namestitve psov policije na domu,
5. zagotavljajo prostore za namestitev in materialno oskrbo konj,
6. opravljajo druge naloge v skladu z določbami tega pravilnika.
(6) Enote vodnikov službenih psov:
1. skrbijo za oskrbo in namestitev policijskih psov,
2. skrbijo za racionalizacijo stroškov in večjo operativno izkoriščenost službenega psa,
3. izvajajo usposabljanje policistov vodnikov službenih psov in službenih psov,
4. pripravijo načrt za izvedbo in poročilo o izvedbi skupnih in dopolnilnih vaj in skrbijo za njihovo strokovno izvedbo,
5. pristojne policijske uprave ali NOE GPU seznanijo s potrebo po policistih vodnikih službenih psov, oskrbnikih policijskih psov, opremi in hrani za službene pse,
6. ob ugotovitvi težav pri delu s službenim psom sodelujejo s šolo pri odpravi težav,
7. dajejo predloge za izvedbo izrednih preizkusov policistov vodnikov službenih psov in službenih psov,
8. sodelujejo pri vključitvi policista vodnika službenega psa – začetnika ali novega službenega psa začetnika za delo na terenu,
9. daje predloge za prerazporeditev službenega psa,
10. na pristojne policijske upraveali NOE GPUpošljejo obrazložene predloge glede oskrbe in namestitve policijskih psov na domu, skladno z določbami tega pravilnika,
11. sodelujejo v komisiji za odločanje o oskrbi in namestitvi policijskih psov na domu,
12. v sodelovanju s šolo preverjajo namestitvene pogoje policijskih psov na domu,
13. nadzirajo ustreznost oskrbe in namestitve policijskih psov na domu,
14. v sodelovanju s šolo in organizacijsko enoto, pristojno za službene živali, razvijajo nove metode dela policistov vodnikov službenih psov in nove metode dela službenih psov,
15. v sodelovanju s šolo dajejo predloge in izvajajo testiranje opreme za službene pse in markerske opreme,
16. opravljajo druge naloge skladno z določbami tega pravilnika.
(7) Enota konjeniške policije:
1. pripravlja in daje pobude pristojni policijski upravi za pridobitev službenih konj,
2. opravlja analizo trga konj,
3. pripravlja strokovne podlage za pripravo predlogov za nabavo konj,
4. organizira in izvaja preizkuse konj v postopku pridobivanja,
5. vzdržuje delovno sposobnost konj,
6. predlaga in izvaja preizkuse delovne sposobnosti konj,
7. na pristojne policijske uprave posreduje potrebe po policistih konjenikih, opremi in hrani za službene konje,
8. predlaga izločitev službenih konj iz uporabe iz delovnih razlogov,
9. vodi mesečni seznam policijskih konj, ki ga pošlje organizacijski enoti, pristojni za službene živali, do petega dne v mesecu za pretekli mesec,
10. skrbi za oskrbo in namestitev službenih konj,
11. skrbi za racionalizacijo stroškov in večjo operativno izkoriščenost službenih konj,
12. izvaja usposabljanje policistov konjenikov in službenih konj,
13. v sodelovanju z organizacijsko enoto, pristojno za službene živali, razvija nove metode dela policistov konjenikov in nove metode dela službenih konj,
14. pripravlja načrt in poročilo za izvedbo skupnih vaj in skrbi za njihovo strokovno izvedbo,
15. organizira in izvaja izredne preizkuse službenih konj,
16. pripravlja strokovne normative za nabavo hrane in opreme za službene konje,
17. izvaja testiranje opreme za službene konje,
18. opravlja druge naloge, določene v tem pravilniku.
III. POGOJI IN MERILA ZA PRIDOBITEV PSA 
9. člen 
(osnovni pogoji za pridobitev psa) 
(1) Pridobitev psa se izvede za namen šolanja, vzreje ali vzgoje.
(2) Pogoja pridobitve psa za namen šolanja:
– spol: moški ali ženski,
– starost: od deset do 36 mesecev.
(3) Pogoji pridobitve psa za namen vzreje:
– spol: moški ali ženski,
– starost: od osem tednov do sedem let,
– poseben pogoj: rodovnik.
(4) Pogoji pridobitve psa za namen vzgoje:
– spol: moški ali ženski,
– starost: od osem tednov do deset mesecev,
– poseben pogoj: rodovnik.
10. člen 
(dodatni pogoji za pridobitev psa) 
(1) Pes mora po zunanjosti ustrezati pasemskemu tipu delovnih ali lovskih psov skladno z zahtevami iz poziva k oddaji ponudb. Če se po svojem videzu bistveno razlikuje od pasemskega standarda ali ima napake v funkcionalni telesni zgradbi, ni primeren za delo v policiji.
(2) Skladno s predpisi, ki urejajo področje varstva živali, mora biti pes cepljen proti steklini in mikročipiran tako, da omogoča preverjanje čipa. Od dneva cepljenja proti steklini do dneva prvega preizkusa mora preteči zakonsko določen rok za veljavnost cepljenja.
(3) Pes, ki je ugriznil ali kako drugače poškodoval človeka, ne sme opravljati prvega praktičnega preizkusa, če od ugriza ali poškodbe še ni minilo obdobje, določeno s prepisi o varstvu živali.
(4) Ponudnik lahko vnovič ponudi psa, ki je bil pri prvem praktičnem preizkusu ocenjen kot neprimeren, če sta od tega pretekla več kot dva meseca.
(5) Ponudnik ne more vnovič ponuditi psa, ki je bil na praktičnem preizkusu starejši od deset mesecev in je bil ocenjen kot neprimeren, če je najmanj pri enem merilu za ocenjevanje dosegel 0 točk.
11. člen 
(merila za pridobitev psa) 
(1) Pri praktičnem preizkusu se psa ocenjuje na podlagi meril za ocenjevanje psov, ki so določena glede na starost ter način uporabe psov, in sicer:
– starost psa do pet mesecev,
– starost psa od pet do deset mesecev – za splošno uporabo,
– starost psa od pet do deset mesecev – za specialistično uporabo,
– starost psa nad deset mesecev – za splošno uporabo,
– starost psa nad deset mesecev – za specialistično uporabo.
(2) Merila za ocenjevanje psa starosti do pet mesecev so:
1. socialne lastnosti in družabnost,
2. sledenje človeku,
3. radovednost/plašnost,
4. igrivost,
5. dominanca,
6. živčnost,
7. odziv na motiv,
8. odziv na grozeče dražljaje,
9. odziv na nove dražljaje,
10. odziv na zvok,
11. test v temi,
12. test na višini,
13. test na spolzkih tleh.
(3) Ocenjevalni list za preizkus psa starosti do pet mesecev je določen v Prilogi 1, merila za ocenjevanje tega psa pa v Prilogi 2. Priloga 1 in Priloga 2 sta sestavni del tega pravilnika.
(4) Merila za ocenjevanje psa od starosti pet do deset mesecev – za splošno uporabo so:
1. socialne lastnosti in družabnost,
2. sledenje človeku,
3. borba za plen/s plenom,
4. temperament,
5. radovednost/plašnost,
6. igrivost,
7. ostrina,
8. pogum,
9. dominanca,
10. živčnost,
11. sposobnost pomnjenja in dojemanja,
12. odziv na motiv,
13. odziv na grozeče dražljaje,
14. odziv na nove dražljaje,
15. odziv na pok/zvok,
16. kapaciteta iskanja,
17. sposobnost iskanja,
18. test v temi,
19. test na višini,
20. test na spolzkih tleh.
(5) Ocenjevalni list za preizkus psa starosti od pet do deset mesecev za splošno uporabo je določen v Prilogi 3, merila za ocenjevanje tega psa pa v Prilogi 4. Priloga 3 in Priloga 4 sta sestavni del tega pravilnika.
(6) Merila za ocenjevanje psa starosti od pet do deset mesecev za specialistično uporabo so:
1. socialne lastnosti in družabnost,
2. sledenje človeku,
3. borba za plen/s plenom,
4. temperament,
5. radovednost/plašnost,
6. igrivost,
7. pogum,
8. dominanca,
9. živčnost,
10. sposobnost pomnjenja in dojemanja,
11. odziv na motiv,
12. psihična stabilnost,
13. odziv na grozeče dražljaje,
14. odziv na nove dražljaje,
15. odziv na pok/zvok,
16. kapaciteta iskanja,
17. sposobnost iskanja,
18. test v temi,
19. test na višini,
20. test na spolzkih tleh.
(7) Ocenjevalni list za preizkus psa starosti od pet do deset mesecev za specialistično uporabo je določen v Prilogi 5, merila za ocenjevanje tega psa pa v Prilogi 6. Priloga 5 in Priloga 6 sta sestavni del tega pravilnika.
(8) Merila za ocenjevanje psa starosti nad deset mesecev za splošno uporabo so:
1. socialne lastnosti in dostopnost psa,
2. borba za plen/s plenom,
3. temperament,
4. obrambne sposobnosti,
5. ostrina,
6. pogum,
7. sposobnost pomnjenja in dojemanja,
8. psihična stabilnost,
9. odziv na pok,
10. kapaciteta iskanja,
11. sposobnost iskanja,
12. test v temi,
13. test na višini,
14. test na spolzkih tleh.
(9) Ocenjevalni list za preizkus psa starosti nad deset mesecev za splošno uporabo je določen v Prilogi 7, merila za ocenjevanje tega psa pa v Prilogi 8. Priloga 7 in Priloga 8 sta sestavni del tega pravilnika.
(10) Merila za ocenjevanje psa starosti nad deset mesecev za specialistično uporabo so:
1. socialne lastnosti in dostopnost psa,
2. borba za plen/s plenom,
3. temperament,
4. pogum,
5. sposobnost pomnjenja in dojemanja,
6. psihična stabilnost,
7. odziv na pok,
8. kapaciteta iskanja,
9. sposobnost iskanja,
10. test v temi,
11. test na višini,
12. test na spolzkih tleh.
(11) Ocenjevalni list za preizkus psa starosti nad deset mesecev za specialistično uporabo je določen v Prilogi 9, merila za ocenjevanje tega psa pa v Prilogi 10. Priloga 9 in Priloga 10 sta sestavni del tega pravilnika.
(12) Na podlagi posameznega merila se oceni primernost psa za nadaljnji preizkus ali pridobitev. Primernost se ocenjuje na podlagi pripomočka za ocenjevanje psa, določenega v Prilogi 11, ki je sestavni del tega pravilnika.
12. člen 
(vloga delovne skupine) 
(1) Člani delovne skupine iz prvega odstavka 27. člena tega pravilnika izpolnijo in podpišejo en ocenjevalni list za preizkus psa. Član delovne skupine, ki ima drugačno mnenje o oceni psa, pripravi ločeno pisno mnenje.
(2) Pes, ki na praktičnem preizkusu pri posameznem merilu od najmanj dveh članov delovne skupine dobi nič točk, ni primeren za nadaljnje preizkušanje ali pridobitev.
13. člen 
(vloga veterinarja) 
(1) Veterinar pri prvem preizkusu:
– pregleda in preveri originalno dokumentacijo (potni list, mikročip in dokazila o opravljenem zaščitnem cepljenju proti nalezljivim boleznim),
– od ponudnika pridobi izjavo iz tretjega odstavka 10. člena tega pravilnika,
– pogleda v centralni register hišnih živali in
– opravi veterinarski pregled psa po pravilih stroke.
(2) Veterinarski pregled psa obsega:
– splošni klinični pregled,
– pregled zobovja,
– oceno konstitucije in kondicijskega stanja,
– navedbo morebitne bolezenske spremembe ter
– oceno stanja okončin na podlagi rentgenskega slikanja kolkov in komolcev.
(3) Ocena stanja iz pete alineje prejšnjega odstavka ni potrebna pri nakupu psov starosti do petega meseca.
(4) Veterinar druge preiskave opravi po svoji presoji.
(5) Veterinar predloži poročilo o zdravstvenem stanju psa na preizkusu na obrazcu iz Priloge 12, ki je sestavni del tega pravilnika. Če se pri pregledu ugotovi, da pes ni primeren za delo v policiji, se psa ne sprejme v nadaljnje preizkušanje.
(6) Stroške veterinarskega pregleda krije policija.
14. člen 
(preizkus psa) 
(1) Preizkus psa je sestavljen iz:
– prvega preizkusa,
– največ 28-dnevnega preizkušanja in
– drugega preizkusa.
(2) Pri prvem preizkusu psa vodi ponudnik ali oseba, ki jo ta za to pooblasti, pri drugem preizkusu pa ga vodi inštruktor šole.
(3) Preizkus psa je končan z drugim preizkusom.
(4) Za pridobitev psa starosti do pet mesecev se izvede samo prvi preizkus. Po uspešno opravljenem preizkusu se sklene neposredna pogodba o nakupu psa.
15. člen 
(prvi preizkus psa) 
(1) Ponudnik psa mora ob prvem preizkusu predložiti na vpogled originalni potni list za hišne živali in originalni rodovnik, če ga pes ima, pisno izjavo, ki je datirana na dan preizkusa in iz katere je razvidno, da pes v zadnjih desetih dneh ni nikogar ugriznil ali kako drugače poškodoval, in drugo predpisano originalno dokumentacijo v skladu z veterinarskimi predpisi.
(2) Delovna skupina opravi prvi preizkus psa v skladu s pravili stroke in pri določanju ocene upošteva merila iz 11. člena tega pravilnika.
16. člen 
(do 28-dnevno preizkušanje psa in drugi preizkus)
(1) Če je pes uspešno opravil prvi preizkus, je sprejet v največ 28-dnevno preizkušanje, ki ga izvede šola. Ponudnik ob izročitvi psa preda tudi njegovo dokumentacijo iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(2) Šola preizkuša psa glede na merila iz 11. člena tega pravilnika in skladno s pravili stroke. O posebnostih sproti obvešča organizacijsko enoto, pristojno za službene živali.
(3) Če se med 28-dnevnim preizkušanjem oceni, da pes ni primeren za delo v policiji, se predčasno izvede drugi preizkus. Po opravljenem drugem preizkusu se nemudoma obvesti ponudnika, da pes ni primerna za delo v policiji, in se ga pozove, da ga prevzame skladno s pogodbenimi določbami.
(4) Pred začetkom drugega preizkusa se morajo člani delovne skupine seznaniti z vsebino poročila o prvem preizkusu in poročilom šole.
(5) Delovna skupina opravi drugi preizkus psa in pri določanju ocene upošteva ugotovitve iz poročil iz prejšnjega odstavka, merila iz 11. člena tega pravilnika ter ravna skladno s pravili stroke.
17. člen 
(bolezen psa med preizkušanjem) 
(1) Če pes med preizkušanjem zboli za boleznijo, ki ni kužna, stroške zdravljenja krije policija.
(2) Če pes med preizkušanjem zboli za kužno boleznijo ali če zboli za boleznijo, ki izvira iz časa pred začetkom preizkusa, je treba takoj obvestiti ponudnika in ga pozvati, da psa nemudoma prevzame.
IV. POGOJI IN MERILA ZA PRIDOBITEV KONJA 
18. člen
(pogoji za pridobitev konja) 
(1) Konj mora za pridobitev izpolnjevati naslednje pogoje:
– starost: od štiri do deset let,
– spol: moški – kastrat,
– tip: polkrvni ali toplokrvni jahalni konj,
– velikost: višina vihra najmanj 168 cm (merjeno s palico),
– stopnja izšolanosti: osnovno ujahan.
(2) Konj, ki ima napake v funkcionalni telesni zgradbi, ni primeren za delo v policiji.
19. člen 
(merila za pridobitev konja) 
(1) Praktični preizkus konja se oceni na podlagi naslednjih meril:
1. vedenje v boksu/hlevu,
2. vedenje pri čiščenju,
3. vedenje pri sedlanju,
4. odziv na dim,
5. odziv na hrup, nenadne zvoke,
6. odziv na strel, pok,
7. vedenje pri transportu (natovarjanje, prevoz, raztovarjanje),
8. dovzetnost za učenje, popravke,
9. dovzetnost za sprejemanje novih ljudi,
10. vedenje v stiku z drugimi konji,
11. splošni videz, vtis,
12. ocena pri zajahanju in vaji »stoj«,
13. ocena fizične kondicije,
14. ocena stopnje izšolanosti – »dresura«,
15. ocena splošne izšolanosti – »preskakovanje«,
16. ocena vedenja pri premagovanju naravnih ovir,
17. ocena vedenja pri gibanju na terenu,
18. ocena vedenja v prometu in
19. ocena stanja kopit.
(2) Opis in vsebina meril za preizkus konja in ocenjevalni list za praktični preizkus sta določena v Prilogi 13 in Prilogi 14, ki sta sestavni del tega pravilnika.
20. člen 
(vloga delovne skupine) 
(1) Delovna skupina iz drugega odstavka 27. člena tega pravilnika konja ocenjuje po odzivu, vedenju in stanju, in sicer s točkami od 0 do 5, pri čemer 5 točk pomeni odlične lastnosti konja, vsaka točka manj pa slabše.
(2) Če konj doseže nič točk pri kateremkoli merilu ali če ne doseže vsaj 75 točk pri prvem ali drugem preizkusu, se šteje, da ni primeren za delo v policiji in je izločen iz nadaljnjega preizkusa.
21. člen 
(vloga veterinarja) 
(1) Veterinarski pregled se izvede po pravilih stroke.
(2) Stroške veterinarskega pregleda krije policija.
(3) Veterinar izpolni poročilo o kliničnem izvidu in ugotovitvah na obrazcu iz Priloge 15, ki je sestavni del tega pravilnika. Če se pri pregledu ugotovi, da konj ni primeren za delo v policiji, se konja ne sprejme v nadaljnje preizkušanje.
22. člen 
(prvi preizkus konja) 
(1) Ponudnik konja mora ob prvem preizkusu predložiti na vpogled originalni identifikacijski dokument, originalni rodovnik, če ga konj ima, in drugo veljavno originalno dokumentacijo v skladu z veterinarskimi predpisi.
(2) Delovna skupina opravi prvi preizkus konja v skladu s pravili stroke in pri določanju ocene upošteva merila iz prvega odstavka 19. člena tega pravilnika.
23. člen 
(do 28-dnevno preizkušanje in drugi preizkus)
(1) Če je konj uspešno opravil prvi preizkus, je sprejet v do 28-dnevno preizkušanje, ki ga izvede enota konjeniške policije.
(2) Konja prevzame predstavnik enote konjeniške policije. Ob izročitvi konja ponudnik preda tudi dokumentacijo iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(3) Enota konjeniške policije pri preizkušanju konja ravna v skladu s pravili stroke in upošteva merila iz prvega odstavka 19. člena tega pravilnika. Konja lahko preizkusijo vsi policisti konjeniki. O posebnostih se sproti obvešča organizacijsko enoto, pristojno za službene živali.
(4) Če se med 28-dnevnim preizkušanjem oceni, da konj ni primerna za delo v policiji, se predčasno izvede drugi preizkus. Po opravljenem drugem preizkusu se nemudoma obvesti ponudnika, da konj ni primerna za delo v policiji, in se ga pozove, da ga prevzame skladno s pogodbenimi določbami.
(5) Pred začetkom drugega preizkusa se morajo člani delovne skupine seznaniti z vsebino poročila o prvem preizkusu in poročilom enote konjeniške policije.
(6) Delovna skupina opravi drugi preizkus konja in pri določanju ocene upošteva ugotovitve iz poročil iz prejšnjega odstavka, merila iz prvega odstavka 19. člena tega pravilnika ter ravna skladno s pravili stroke.
(7) Preizkus konja je končan z drugim preizkusom.
V. NAČINI PRIDOBIVANJA ŽIVALI 
24. člen 
(načini pridobivanja živali) 
(1) Živali se pridobijo na podlagi nakupa, vzreje ali brezplačne pridobitve.
(2) Živali se lahko brezplačno pridobijo z neposredno pogodbo.
(3) Izjemoma se lahko brezplačno pridobijo v last ali uporabo konji pasme lipicanec, ki ne izpolnjujejo vseh meril in pogojev iz IV. poglavja tega pravilnika. O pridobitvi odloča organizacijska enota, pristojna za službene živali, in sicer na predlog uporabnika, ki pripravi strokovno oceno o primernosti konja za delo v policiji.
25. člen 
(nakup živali) 
(1) Uporabnik organizacijski enoti, pristojni za službene živali, predlaga nakup živali, skupaj s strokovnimi podlagami, ki vsebujejo specifikacijo za nakup živali, pogoje in merila za izbor ter analizo trga.
(2) Organizacijska enota, pristojna za službene živali, potrdi ali zavrne predlog uporabnika. V primeru potrditve pripravi predlog za nabavo in ga pošlje v potrditev organizacijski enoti, pristojni za finančne zadeve, ter v podpis pristojnemu odredbodajalcu.
(3) Predlog za nabavo se po podpisu odredbodajalca šteje kot sklep o začetku postopka za nakup živali, če je ocenjena vrednost predloga za nabavo nižja od mejne vrednosti potrebne za objavo na portalu javnih naročil.
(4) Organizacijska enota, pristojna za službene živali, imenuje tričlansko komisijo za nakup živali (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo sestavljajo predstavnik organizacijske enote, pristojne za službene živali, kot predsednik ter predstavnika uporabnika in organizacijske enote, pristojne za javna naročila, kot člana. Vsem članom komisije se določijo namestniki, ki nadomeščajo člane v primeru odsotnosti.
(5) Organizacijska enota, pristojna za službene živali, pripravi poziv k oddaji ponudb in poskrbi za objavo poziva na spletnih straneh policije in ministrstva, intranetu policije in ministrstva, oglasnih deskah organizacijskih enot policije (v elektronski ali fizični obliki) in v sredstvih javnega obveščanja.
(6) Komisija izvede odpiranje ponudb in pripravi zapisnik o odpiranju ponudb. Izjemoma lahko zaradi kratkega roka reševanja predsednik komisije in en član komisije izvedeta odpiranje ponudb, nakar te ponudbe nemudoma pošljeta v pregled tretjemu članu komisije. V primeru nepopolne ali nejasne ponudbe komisija pozove ponudnika, da jo v razumnem roku dopolni ali pripravi pojasnilo k njej ter poziv ustrezno zabeleži. V dogovoru z uporabnikom določi čas in kraj prvega preizkusa ter način pogajanj o ceni s ponudniki popolnih ponudb ter o tem obvesti ponudnike. Uporabniku pošlje dokumentacijo, da delovna skupina izvede prvi preizkus.
(7) S ponudniki, katerih živali so uspešno opravile prvi preizkus, komisija izvede pogajanja o ceni, kar se ustrezno zabeleži. Pogajanja o ceni se lahko, po odločitvi predsednika komisije, opravijo tudi na korespondenčni seji ali na avdio-video konferenčni seji.
(8) Komisija po opravljenem pregledu prejetih ponudb, opravljenem prvem preizkusu živali in izvedenih pogajanjih sprejme odločitev o izbiri, katero zabeleži v zapisnik, pripravi avtorizirano pogodbo za podpis in vso dokumentacijo pošlje organizacijski enoti, pristojni za službene živali, in organizacijski enoti, pristojni za javna naročila, v nadaljnji postopek.
(9) S ponudnikom se sklene pogodba o kupu na poskušnjo. Ob sklenitvi pogodbe se ponudnik seznani s postopkom preizkušanja in pogoji za opravljanje drugega preizkusa.
(10) Med preizkušanjem se psi ne uporabljajo za opravljanje policijskih nalog, konji pa le v obsegu, potrebnem za preverjanje njihove delovne sposobnosti.
26. člen 
(nakup psov za vzrejo ali vzgojo) 
(1) Pri nakupu psov za vzrejo ali vzgojo se na podlagi obrazložitve o zaznani primerni delovni liniji psov na tržišču določba petega odstavka prejšnjega člena ne uporablja.
(2) Pri nakupu psa za vzrejo ali vzgojo se ponudbe lahko sprejemajo brez poziva k oddaji ponudb, v elektronski ali fizični obliki.
(3) Komisija pregleda ponudbe in v primeru nepopolne ali nejasne ponudbe pozove ponudnika, da jo v razumnem roku dopolni ali pripravi pojasnilo k njej ter poziv ustrezno zabeleži. V dogovoru z uporabnikom določi čas in kraj prvega preizkusa in pogajanj o ceni s ponudniki popolnih ponudb ter o tem obvesti ponudnike. Uporabniku posreduje dokumentacijo, da delovna skupina izvede prvi preizkus.
(4) Prvi preizkus psov starosti do petih mesecev se lahko izvede pri ponudniku.
27. člen 
(imenovanje delovne skupine) 
(1) Šola imenuje delovno skupino za preizkus psov, ki jo sestavljajo vodja, dva člana in njihovi namestniki, ki nadomeščajo člane v primeru odsotnosti.
(2) Organizacijska enota, pristojna za službene živali, imenuje delovno skupino za preizkus konj, ki jo sestavljajo vodja, dva člana in njihovi namestniki, ki nadomeščajo člane v primeru odsotnosti.
28. člen 
(delovanje delovne skupine) 
(1) Delovna skupina iz prejšnjega člena oceni žival na podlagi pogojev in meril za pridobitev živali, določenih s tem pravilnikom, na prvem in drugem preizkusu. Vodja delovne skupine mora komisiji na njeno zahtevo pojasniti razloge za sprejetje posamezne ocene.
(2) Komisija ponudnikom ni dolžna pojasnjevati razlogov za sprejetje posamezne ocene.
29. člen 
(zadržki pri imenovanju članov delovne skupine in komisije) 
(1) V delovno skupino in komisijo ne morejo biti imenovane osebe, ki so sami ponudniki ali so s ponudnikom povezane osebe.
(2) Povezane osebe so osebe, ki so s članom delovne skupine ali članom komisije povezane na enega od naslednjih načinov:
– družinski člani, določeni v predpisih s področja integritete in preprečevanja korupcije,
– pravne osebe, v katerih član delovne skupine, član komisije ali njun družinski član opravlja funkcijo člana poslovodnega organa ali organa upravljanja oziroma drugega zastopnika ali člana nadzornega organa, je v njej zaposlen ali pa je pri kapitalu in uresničevanju glasovalnih pravic udeležen petodstotno ali več,
– druge osebe, s katerimi je na kakršni koli pravni podlagi povezan član delovne skupine ali član komisije, zaradi česar obstaja dvom o njegovi nepristranskosti ali je podano nasprotje interesov v skladu s predpisi s področja integritete in preprečevanja korupcije.
(3) Če se po imenovanju v delovno skupino ali komisijo ugotovi, da je član delovne skupine ali član komisije s ponudnikom povezana oseba, mora biti o tem oseba, ki je člana imenovala, nemudoma obveščena, da odloči o zamenjavi.
(4) Okoliščine, povezane s ponudnikom iz prejšnjega odstavka tega člena, se ugotavljajo, kot je določeno v predpisih o preprečevanju korupcije.
30. člen 
(vzreja psov) 
(1) Vzreja psov za potrebe policije se izvaja kot temeljna kinološka dejavnost, ki poleg strokovnega načrtovanja paritvenih kombinacij službenih psov zajema skrb za pravilno veterinarsko oskrbo in administrativno ureditev vseh obveznosti v zvezi z vzrejo.
(2) Za načrtovanje in izvajanje paritvenih kombinacij službenih psov skrbi šola, in sicer skladno s kinološko in veterinarsko stroko.
(3) V primeru paritvene kombinacije službenega psa s psom, ki ni last policije, se medsebojne pravice in obveznosti uredijo s pogodbo med lastnikom psa in policijo.
(4) Psi iz vzreje morajo izpolnjevati vse pogoje in merila za pridobitev iz III. poglavja tega pravilnika.
31. člen 
(oddaja psa v oskrbo) 
(1) Pes, namenjen vzreji, se lahko odda v oskrbo oskrbniku policijskega psa.
(2) Oskrbnika policijskega psa izbere šola v soglasju z organizacijsko enoto, pristojno za službene živali. Medsebojne pravice in obveznosti se uredijo s pogodbo med oskrbnikom policijskega psa in policijo.
32. člen 
(brezplačna pridobitev živali) 
(1) O brezplačni pridobitvi živali na predlog uporabnika odloči organizacijska enota, pristojna za službene živali.
(2) Žival, ki se pridobi brezplačno, mora ob upoštevanju načela gospodarnosti izpolnjevati vse pogoje in merila za pridobitev iz III. oziroma IV. poglavja tega pravilnika, razen pogoja starosti.
VI. UPRAVLJANJE S SLUŽBENIMI ŽIVALMI 
33. člen
(upravljanje s službenimi živalmi) 
(1) Organizacijska enota, pristojna za službene živali, do prvega marca tekočega leta skupaj z uporabniki pripravi načrt potreb službenih živali za naslednje koledarsko leto, ki ga potrdi generalni direktor policije.
(2) Organizacijska enota, pristojna za službene živali, na podlagi potreb uporabnika načrtuje upravljanje s službenimi živalmi za prihajajoče leto ali med letom, če se izkažejo te potrebe.
(3) Enota vodnikov službenih psov ima praviloma toliko službenih psov, kolikor je policistov vodnikov službenih psov v enoti. Vodniku službenega psa se zaradi organizacije dela in potrebe po službenih psih lahko dodelita dva službena psa.
(4) Enota konjeniške policije ima lahko toliko službenih konj, kolikor ima sistematiziranih delovnih mest policista konjenika, za katera je predpisan izpit za konjenika.
VII. VZGOJA MLADIH PSOV 
34. člen
(vzgoja mladih psov) 
(1) Vzgoja mladih psov se izvaja kot učenje in vzgajanje mladih psov za potrebe policije, in sicer v starosti od osmega tedna do zaključka osnovnega šolanja ali prodaje, z namenom socializacije psa, pridobivanja določenih veščin in izkušenj ter spodbujanja nagona pri psu.
(2) Pes, namenjen vzgoji, se lahko odda v oskrbo oskrbniku policijskega psa.
(3) Oskrbnika policijskega psa izbere šola v soglasju z organizacijsko enoto, pristojno za službene živali. Medsebojne pravice in obveznosti se uredijo s pogodbo med oskrbnikom policijskih psov in policijo.
35. člen 
(oskrba in namestitev mladega psa) 
(1) Oskrba in namestitev mladega psa v času vzgoje se praviloma izvajata na domu oskrbnika mladega psa.
(2) Izjemoma se lahko oskrba in namestitev mladega psa v času vzgoje izvajata tudi v enoti vodnikov službenih psov ali šoli.
(3) Glede namestitvenih pogojev, oskrbe in nadomestila za namestitev mladega psa na domu oskrbnika se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika, ki urejajo oskrbo in namestitev službenega psa na domu policista vodnika službenega psa ali v drugi policijski enoti.
36. člen 
(usposabljanje) 
(1) V času vzgoje mladega psa na domu se oskrbniku z mladim psom omogoči udeležba na rednih usposabljanjih, ki jih izvaja šola.
(2) Udeležba na rednih usposabljanjih iz prejšnjega odstavka tega člena se šteje kot redna delovna obveznost oskrbnika policijskega psa.
37. člen 
(odvzem) 
(1) Če se v času vzgoje mladega psa ugotovi, da se mladi pes ne razvija v skladu s strokovnimi normativi (pravili stroke), lahko šola mladega psa oskrbniku nemudoma začasno ali trajno odvzame in namesti v šoli.
(2) Začasni odvzem mladega psa je razlog za mirovanje pravic in obveznosti iz pogodbe iz tretjega odstavka 34. člena tega pravilnika.
(3) Trajni odvzem mladega psa je razlog za odstop od pogodbe iz prejšnjega odstavka.
VIII. OSKRBA IN NAMESTITEV SLUŽBENIH ŽIVALI 
38. člen 
(oskrba in namestitev službenega psa) 
(1) Oskrba in namestitev službenega psa se izvaja v enoti vodnikov službenih psov, v drugi policijski enoti ali na domu policista vodnika službenega psa.
(2) Oskrba in namestitev službenega psa vključuje:
– ustrezen namestitveni prostor, skladen s predpisi, ki urejajo zaščito živali,
– redno in ustrezno vodo in hrano,
– zagotavljanje higiene službenega psa, čistoče namestitvenih prostorov in prevoznega sredstva, v katerem se prevaža službeni pes,
– vzdrževanje opreme službenega psa,
– druge obveznosti (aktivnosti), skladno s predpisi, ki urejajo zaščito živali.
39. člen 
(oskrba in namestitev službenega psa v enoti vodnikov službenih psov ali v drugi policijski enoti) 
(1) Službeni pes ima zagotovljeno oskrbo in namestitev v enoti vodnikov službenih psov, v katero je razporejen policist vodnik službenega psa s službenim psom.
(2) Razlogi za oskrbo in namestitev službenega psa v drugi policijski enoti so lahko:
– zdravstveni razlogi službenega psa,
– večja operativna izkoriščenost službenega psa,
– zasedene namestitvene zmogljivosti na območju enote vodnikov službenih psov.
(3) V primeru zdravstvenih razlogov službenega psa organizacijska enota, pristojna za službene živali, na predlog veterinarja šole ali enote vodnikov službenih psov določi oskrbo in namestitev službenega psa v drugi policijski enoti.
(4) V primeru večje operativne izkoriščenosti službenega psa ali zasedenih namestitvenih zmogljivosti na območju enote vodnikov službenih psov organizacijska enota, pristojna za službene živali, na predlog enote vodnikov službenih psov, določi oskrbo in namestitev službenega psa v drugi policijski enoti.
(5) Vodja enote vodnikov službenih psov:
– načrtuje porabo hrane za službenega psa,
– skrbi, da policist vodnik službenega psa zagotavlja in izvaja ustrezno oskrbo, vključno z zdravstvenim varstvom službenega psa,
– določi policista vodnika službenega psa, ki poskrbi za oskrbo službenih psov, nameščenih v enoti vodnikov službenih psov.
40. člen 
(oskrba in namestitev službenega psa na domu policista vodnika službenega psa) 
(1) Razlogi za oskrbo in namestitev službenega psa na domu policista vodnika službenega psa so lahko:
– pobuda policista vodnika službenega psa,
– zdravstveni razlogi službenega psa,
– večja operativna izkoriščenost službenega psa,
– zasedene namestitvene zmogljivosti na območju enote vodnikov službenih psov.
(2) Namestitveni pogoji na domu morajo ustrezati predpisom, ki urejajo zaščito živali. Ustreznost namestitvenih pogojev službenega psa na domu policista vodnika službenega psa preverja enota vodnikov službenih psov v sodelovanju s šolo in o tem pripravi mnenje.
(3) Policist vodnik službenega psa mora po predhodnem dogovoru enoti vodnikov službenih psov ali šoli omogočiti preverjanje ustreznosti oskrbe in namestitvenih pogojev službenega psa na domu policista vodnika službenega psa.
(4) Če policist vodnik službenega psa ne omogoči preverjanja ustreznosti oskrbe in namestitvenih pogojev službenega psa na domu, se službenega psa na domu nemudoma namesti v enoti vodnikov službenih psov ali drugi policijski enoti.
41. člen 
(oskrba in namestitev službenega psa na domu na pobudo policista vodnika službenega psa) 
(1) Postopek za oskrbo in namestitev službenega psa na domu na pobudo policista vodnika službenega psa se začne z oddajo pisne pobude policista vodnika službenega psa. Enota vodnikov službenih psov pošlje pisno pobudo policista vodnika službenega psa skupaj z obrazloženim predlogom o oskrbi in namestitvi službenega psa na domu policista vodnika službenega psa na pristojno policijsko upravo. Policijska uprava pobudo skupaj s svojim mnenjem pošlje organizacijski enoti, pristojni za službene živali.
(2) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za NOE GPU.
42. člen 
(oskrba in namestitev službenega psa na domu zaradi zdravstvenih razlogov službenega psa) 
(1) Predlog za oskrbo in namestitev službenega psa na domu zaradi zdravstvenih razlogov da šola na podlagi poročila o zdravstvenem stanju službenega psa in ob pisnem soglasju policista vodnika službenega psa. Šola pisni predlog skupaj z ostalo dokumentacijo pošlje organizacijski enoti, pristojni za službene živali.
(2) V primeru nujnih zdravstvenih razlogov (npr. kurativni posegi, poškodbe) lahko veterinar šole ob pisnem soglasju policista vodnika službenega psa za čas trajanja zdravljenja pisno odredi začasno oskrbo in namestitev službenega psa na domu policista vodnika službenega psa.
43. člen 
(oskrba in namestitev službenega psa na domu zaradi večje operativne izkoriščenosti službenega psa) 
Predlog za oskrbo in namestitev službenega psa na domu policista vodnika službenega psa zaradi večje operativne izkoriščenosti službenega psa pripravi enota vodnikov službenih psov skupaj z mnenjem o namestitvenih pogojih službenega psa na domu in pisnim soglasjem policista vodnika službenega psa. Predlog se pošlje organizacijski enoti, pristojni za službene živali.
44. člen 
(oskrba in namestitev službenega psa na domu zaradi zasedenih namestitvenih zmogljivosti na območju enote vodnikov službenih psov) 
Predlog za oskrbo in namestitev službenega psa na domu policista vodnika službenega psa zaradi zasedenih namestitvenih zmogljivosti pripravi enota vodnikov službenih psov skupaj z mnenjem o namestitvenih pogojih službenega psa na domu in pisnim soglasjem policista vodnika službenega psa. Predlog se pošlje organizacijski enoti, pristojni za službene živali.
45. člen 
(komisija) 
(1) O oskrbi in namestitvi službenega psa na domu policista vodnika službenega psa odloči tričlanska komisija, ki jo sestavljajo:
– predstavnik organizacijske enote, pristojne za službene živali, kot predsednik komisije,
– predstavnik šole kot član,
– predstavnik enote vodnikov službenih psov oziroma NOE GPU, ki je dala predlog, kot član.
(2) Komisija odločitve sprejema z večino vseh glasov članov. Komisija odločitev o oskrbi in namestitvi službenega psa na domu in o prenehanju teh razlogov zabeleži v zapisniku. Odločitev komisije je dokončna.
46. člen 
(obveščanje) 
(1) O oskrbi in namestitvi službenega psa na domu policista vodnika službenega psa vodja enote vodnikov službenih psov v petih delovnih dneh pisno obvesti organizacijsko enoto, pristojno za finančne zadeve, in organizacijsko enoto, pristojno za kadrovske zadeve.
(2) Ob prenehanju razlogov za oskrbo in namestitev službenega psa na domu policista vodnika službenega psa se službeni pes nemudoma namesti v enoto vodnikov službenih psov.
(3) Vodja enote vodnikov službenih psov ob prenehanju razlogov za oskrbo in namestitev službenega psa na domu policista vodnika službenega psa v petih delovnih dneh pisno obvesti organizacijsko enoto, pristojno za finančne zadeve, organizacijsko enoto, pristojno za kadrovske zadeve, organizacijsko enoto, pristojno za službene živali, in šolo.
47. člen 
(nadomestilo za oskrbo in namestitev službenega psa na domu policista vodnika službenega psa) 
(1) Policist vodnik službenega psa je upravičen do mesečnega nadomestila za oskrbo in namestitev službenega psa na domu. Nadomestilo – povračilo stroškov za namestitev vključuje: stroške namestitvenega prostora, vode in elektrike, čiščenje namestitvenih prostorov in prevoznega sredstva, v katerem se prevaža službeni pes. Denarni znesek neto mesečnega nadomestila za oskrbo in namestitev službenega psa na domu v eurih znaša 15 % bruto minimalne plače v Republiki Sloveniji, pri čemer povračilo stroškov za namestitev predstavlja 49 %, povračilo stroškov za oskrbo pa 51 % mesečnega nadomestila.Kalkulacija za izračun nadomestila za oskrbo in namestitev službenega psa na domu policista je določena v Prilogi 18, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Policist vodnik službenega psa je za oskrbo in namestitev vsakega naslednjega službenega psa na domu upravičen do polovice višine nadomestila za oskrbo in namestitev, določenega v prejšnjem odstavku.
(3) Policist vodnik službenega psa je do mesečnega nadomestila za oskrbo in namestitev službenega psa upravičen z dnem namestitve službenega psa na domu policista vodnika službenega psa.
(4) Če je službeni pes nameščen v enoti vodnikov službenih psov ali šoli več kot tri dni na mesec, je policist vodnik službenega psa upravičen do sorazmernega dela mesečnega nadomestila.
48. člen 
(oskrba, namestitev in vzdrževanje delovne sposobnosti službenega konja) 
(1) Službeni konj ima zagotovljeno oskrbo in namestitev v enoti konjeniške policije. Če ustreznih prostorov ni, jih enota za ta namen najame pri najemodajalcu, ki lahko zagotovi ustrezno namestitev.
(2) Oskrba in namestitev službenega konja vključuje:
– vodo, redno in ustrezno hrano,
– skrb za higieno službenega konja, namestitvenih prostorov in prevoznega sredstva, v katerem se prevaža službeni konj, ter kovanje,
– zagotavljanje zadostnega gibanja konj,
– skrb za vzdrževanje opreme službenega konja,
– druge obveznosti (aktivnosti), skladno s predpisi, ki urejajo zaščito živali.
(3) Vodja enote konjeniške policije:
– načrtuje porabo hrane za službenega konja,
– skrbi, da policisti konjeniki in strokovno-tehnični sodelavci zagotavljajo ustrezno oskrbo, vključno z zdravstvenim varstvom službenega konja,
– določi policiste konjenike ali strokovno-tehnične sodelavce, ki poskrbijo za oskrbo službenih konjev.
IX. USPOSABLJANJE IN ŠOLANJE 
49. člen 
(izvajanje usposabljanja in šolanja) 
Usposabljanje policistov vodnikov službenih psov in oskrbnikov policijskih psov in šolanje policijskih psov ter usposabljanje policistov konjenikov s konji se izvaja na državni ravni in enotah vodnikov službenih psov ter enotah konjeniške policije.
50. člen 
(usposabljanje in šolanje psov na državni ravni) 
(1) Šola organizira osnovne, dopolnilne in druge oblike usposabljanja policistov vodnikov službenih psov in oskrbnikov policijskih psov ter šolanje policijskih psov.
(2) Osnovne oblike usposabljanja policistov vodnikov službenih psov, oskrbnikov policijskih psov in šolanja policijskih psov so:
– praktični preizkus policistov in kandidatov za policista vodnika službenega psa pred vključitvijo v osnovni tečaj,
– vzgoja, predšolanje in šolanje policijskih psov,
– usposabljanje policistov kandidatov za policista vodnika službenega psa,
– usposabljanje policistov vodnikov službenih psov,
– usposabljanje oskrbnikov policijskih psov.
(3) Dopolnilne oblike usposabljanja policistov vodnikov službenih psov in šolanja službenih psov so:
1. obdobni preizkusi usposobljenosti policistov vodnikov službenih psov in službenih psov,
2. tečaji sledenja, iskanja predmetov in prostega sledenja,
3. tečaji odkrivanja oseb v vozilih in drugih zaprtih prostorih,
4. program uvajanja ob zamenjavi službenih psov,
5. markerski tečaj,
6. usposabljanje za inštruktorje vodnike,
7. skupne vaje policistov vodnikov službenih psov za specialistično uporabo, na podlagi ocene šole,
8. došolanje službenih psov.
(4) Druge oblike usposabljanja policistov vodnikov službenih psov in šolanja policijskih psov ter druge dejavnosti šole so:
1. usposabljanje policistov vodnikov službenih psov in policijskih psov na podlagi novih strokovnih spoznanj (kinologija, veterina, taktika uporabe službenih psov in drugo),
2. usposabljanje policistov vodnikov službenih psov in policijskih psov ter drugih policistov, ki opravljajo delo na tem področju,
3. vodenje kinološke sekcije,
4. druge oblike usposabljanja ter sodelovanje z drugimi državnimi organi ali domačimi ali tujimi institucijami,
5. izvajanje programa vzreje in vzgoje mladih psov,
6. razvoj novih oblik šolanja policijskih psov,
7. razvoj novih programov usposabljanja vodnikov službenih psov in šolanja policijskih psov.
51. člen 
(usposabljanje in individualne vaje enote vodnikov službenih psov) 
(1) Enota vodnikov službenih psov organizira in izvaja:
– enkrat mesečno enodnevno skupno vajo po programu skupnih vaj za policiste vodnike službenih psov in službene pse za splošno uporabo, na kateri po potrebi sodeluje tudi inštruktor šole, ki strokovno pomaga pri vadbi,
– skupne vaje vodnikov službenih psov za specialistično uporabo, po oceni vodje enote vodnikov službenih psov,
– dopolnilna usposabljanja, ki se določijo na podlagi izrednih preizkusov ali usposabljanj policista vodnika službenega psa in službenega psa,
– skupne vaje za policiste vodnike službenih psov in službenih psov ob uvajanju novih metod dela ali za odpravo ugotovljenih napak pri delu s službenim psom, če je to potrebno,
– individualne vaje.
(2) Policist vodnik službenega psa individualne vaje opravlja v rednem delovnem času.
(3) Policist vodnik službenega psa o izvedbi individualnih vaj izdela mesečno poročilo.
(4) Policist vodnik službenega psa s službenim psom izvaja dopolnilna usposabljanja, skupne vaje in individualne vaje skladno s strokovnimi ugotovitvami in predlogi inštruktorja šole ali komisije, ki izvede izredni preizkus delovne sposobnosti policista vodnika službenega psa ali službenega psa.
(5) Enota vodnikov službenih psov o dopolnilnih usposabljanjih in skupnih vajah izdela načrt in poročilo o izvedbi, ki se pošlje šoli, pristojni policijski upravi in organizacijski enoti, pristojni za službene živali.
52. člen 
(usposabljanje konj in policistov konjenikov na državni ravni) 
Organizacijska enota, pristojna za službene živali, na državni ravni organizira in izvaja naslednja usposabljanja policistov konjenikov:
– enkrat letno skupno usposabljanje policistov konjenikov po verificiranem programu,
– usposabljanje za kandidate za pridobitev naziva policist konjenik po verificiranem programu.
53. člen 
(usposabljanje in individualne vaje enote konjeniške policije) 
(1) Enota konjeniške policije organizira in izvaja naslednja usposabljanja policistov konjenikov:
– praktične mesečne skupne vaje za policiste konjenike in službene konje, ki jih praviloma vodi in pri tem zagotavlja strokovno pomoč inštruktor konjenik ali drug inštruktor v skladu s posebnim sporazumom o usposabljanju,
– individualne vaje policistov konjenikov s službenimi konji,
– usposabljanje kandidatov za pridobitev naziva policist konjenik.
(2) Policisti konjeniki izvajajo skupne in individualne vaje skladno s strokovnimi ugotovitvami inštruktorja konjenika.
(3) O skupnih in individualnih vajah se izdelata načrt in poročilo o izvedbi, ki ga enota konjeniške policije pošlje organizacijski enoti, pristojni za službene živali.
X. IZREDNI PREIZKUS 
54. člen
(predlog in izvedba izrednega preizkusa službenega psa) 
(1) Če vodja enote vodnikov službenih psov pri oskrbi, vaji ali delu službenega psa ugotovi pomanjkljivosti oziroma da službeni pes nalog ni sposoben opravljati iz drugih vzrokov, pripravi predlog za izredni preizkus in ga pošlje policijski upravi oziroma NOE GPU.
(2) Policijska uprava oziroma NOE GPU predlog iz prejšnjega odstavka pošlje šoli.
(3) Izredni preizkus službenega psa lahko predlaga tudi šola, če ugotovi pomanjkljivosti službenega psa iz prvega odstavka tega člena.
(4) Izredni preizkus službenega psa organizira in izvaja šola. Po končanem preizkusu šola na organizacijsko enoto, pristojno za službene živali, pošlje poročilo o poteku izrednega preizkusa in mnenje o uporabnosti službenega psa.
(5) Organizacijska enota, pristojna za službene živali, odloči o nadaljnji uporabi in prerazporeditvi službenega psa in ga pošlje pristojni policijski upravi oziroma NOE GPU in šoli.
55. člen 
(predlog in izvedba izrednega preizkusa službenega konja) 
(1) Kadar vodja enote konjeniške policije ugotovi okoliščine, ki kažejo na dvom v delovno sposobnost službenega konja, se opravi izredni preizkus. Izredni preizkus konja organizira in izvede enota konjeniške policije.
(2) Vodja enote konjeniške policije določi tričlansko delovno skupino, ki opravi izredni preizkus službenega konja. Po končanem preizkusu vodja enote pošlje poročilo o poteku izrednega preizkusa in mnenje oziroma predlog o uporabnosti službenega konja organizacijski enoti, pristojni za službene živali.
(3) Organizacijska enota, pristojna za službene živali, odloči o nadaljnji uporabi ali prerazporeditvi službenega konja, za katerega je enota konjeniške policije dala predlog za izločitev.
XI. PRERAZPOREDITEV SLUŽBENIH ŽIVALI 
56. člen
(trajna prerazporeditev) 
(1) Razloga za trajno prerazporeditev službenega psa sta:
– ravnanje policista vodnika službenega psa v nasprotju z določbami tega pravilnika,
– odločitev na podlagi ugotovitev izrednega preizkusa.
(2) Razloga za trajno prerazporeditev službenega konja sta:
– odločitev na podlagi ugotovitev izrednega preizkusa,
– na podlagi izkazanih operativnih potreb enote konjeniške policije.
57. člen 
(začasna prerazporeditev) 
(1) Začasna prerazporeditev službenega psa se lahko izvede v naslednjih primerih:
– kadar se pričakuje, da policist vodnik službenega psa ne boopravljal nalog policista vodnika službenega psa s službenim psom več kot tri mesece neprekinjeno,
– na podlagi ugotovitev izvedenega izrednega preizkusa,
– zaradi zdravstvenih razlogov službenega psa.
(2) Začasna prerazporeditev službenega konja se lahko izvede v naslednjih primerih:
– na podlagi ugotovitev izvedenega izrednega preizkusa,
– na podlagi izkazanih operativnih potreb enote konjeniške policije.
(3) Začasna prerazporeditev lahko traja največ eno leto, nato se lahko službena žival trajno prerazporedi.
58. člen 
(odločanje o prerazporeditvi) 
(1) Predlog za trajno ali začasno prerazporeditev poda:
– vodja enote vodnikov službenih psov za službene pse,
– vodja enote konjeniške policije za službene konje,
– šola za pse policije.
(2) O predlogu prerazporeditve iz prve alineje prejšnjega odstavka odloča organizacijska enota, pristojna za službene živali, v sodelovanju s šolo, ki poda mnenje o predlogu prerazporeditve.
(3) O predlogu prerazporeditve iz druge alineje prvega odstavka tega člena odloča organizacijska enota, pristojna za službene živali, v sodelovanju z vodjo enote konjeniške policije, ki poda mnenje o predlogu prerazporeditve.
(4) O predlogu prerazporeditve iz tretje alineje prvega odstavka tega člena odloča organizacijska enota, pristojna za službene živali, v sodelovanju z vodjo enote vodnikov službenih psov, ki poda mnenje o predlogu prerazporeditve.
XII. ZDRAVSTVENO VARSTVO SLUŽBENIH ŽIVALI 
59. člen
(zdravstveno varstvo policijskih psov) 
(1) Policijskim psom je zagotovljeno zdravstveno varstvo v skladu s predpisi s področja veterine in zaščite živali in z internim aktom, ki ureja zdravstveno varstvo policijskih psov.
(2) Zdravstveno varstvo policijskih psov zagotavlja šola.
(3) V nujnih ali nepredvidenih primerih se lahko zdravstveno varstvo policijskih psov zagotovi pri veterinarski službi na lokalni ravni.
(4) Šola lahko preveri namestitvene pogoje in zdravstveno stanje policijskih psov ter druge zadeve s področja zdravstvenega varstva policijskih psov.
60. člen 
(zdravstveno varstvo službenih konj) 
(1) Službenim konjem je zagotovljeno zdravstveno varstvo v skladu s predpisi s področja veterine in zaščite živali.
(2) Zdravstveno varstvo službenih konj zagotavljajo veterinar šole in pogodbeni izvajalci.
(3) V nujnih ali nepredvidenih primerih se lahko zdravstveno varstvo zagotovi pri veterinarski službi na primarni ravni.
61. člen 
(bolezni in poškodbe policijskih psov) 
(1) Ob bolezni ali manjši poškodbi policijskih psov veterinarsko prvo pomoč nudi policist vodnik službenega psa ali oskrbnik policijskega psa.
(2) Policist vodnik službenega psa ali oskrbnik policijskega psa mora ob hujši poškodbi ali bolezni policijskega psa tega odpeljati k veterinarju šole ali veterinarju, ki opravlja veterinarsko službo na lokalni ravni, in upoštevati njegova navodila.
62. člen 
(bolezni in poškodbe službenih konj) 
(1) Ob bolezni ali manjši poškodbi službenega konja veterinarsko prvo pomoč zagotovi policist konjenik.
(2) Policist konjenik mora ob hujši poškodbi službenega konja obvestiti veterinarja šole ali pogodbenega izvajalca in upoštevati njegova navodila.
63. člen 
(obveščanje in poročanje ob boleznih, poškodbah ali poginu policijskih psov) 
(1) Ob bolezni ali manjši poškodbi policijskega psa policist vodnik službenega psa ali oskrbnik policijskega psa obvesti vodjo enote vodnikov službenih psov in veterinarja šole, ki mu predlaga nadaljnje ukrepe.
(2) Ob hujši poškodbi policijskega psa policist vodnik službenega psa ali oskrbnik policijskega psa obvesti vodjo enote vodnikov službenih psov, veterinarja šole in operativno-komunikacijski center policijske uprave (v nadaljnjem besedilu: OKC PU). Policist vodnik službenega psa ali oskrbnik policijskega psa o hujši poškodbi napiše poročilo o dogodku z navedbo vseh dejstev in okoliščin, ki ga enota vodnikov službenih psov pošlje šoli.
(3) O poginu policijskega psa policist vodnik službenega psa ali oskrbnik policijskega psa obvesti vodjo enote vodnikov službenih psov, OKC PU in veterinarja šole. Policist vodnik službenega psa ali oskrbnik policijskega psa o poginu policijskega psa napiše poročilo o dogodku, z navedbo vseh dejstev in okoliščin, ki ga enota vodnikov službenih psov pošlje šoli. O nadaljnjih ukrepih odloča veterinar šole. Enota vodnikov službenih psov v sodelovanju z veterinarjem, ki opravlja veterinarsko službo na lokalni ravni, in veterinarjem šole ukrene vse potrebno, da se ugotovi vzrok pogina.
(4) O vsaki poškodbi, bolezni ali zdravljenju policijskega psa, v katero ni vključen veterinar šole, pošlje enota vodnikov službenih psov šoli poročilo o poškodbi, bolezni ali zdravljenju policijskega psa.
(5) Če obstaja sum, da je bil policijski pes huje poškodovan ali je poginil zaradi malomarnega ali nestrokovnega ravnanja policista vodnika službenega psa ali oskrbnika policijskega psa, enota vodnikov službenih psov zbere dejstva in okoliščine dogodka. Enota vodnikov službenih psov o ugotovitvah napiše poročilo o dogodku in ga pošlje organizacijski enoti, pristojni za službene živali, in šoli.
(6) O izginotju ali pobegu policijskega psa policist vodnik službenega psa ali oskrbnik policijskega psa takoj obvesti vodjo enote in pristojni OKC PU. Vodja enote oziroma oseba, ki ga nadomešča, organizira iskanje izgubljenega policijskega psa. Ob njuni odsotnosti organizira iskanje policijskega psa OKC PU. Enota vodnikov službenih psov o ugotovitvah napiše poročilo o dogodku in ga pošlje organizacijski enoti, pristojni za službene živali, in šoli.
64. člen 
(obveščanje in poročanje ob boleznih, poškodbah ali poginu službenih konj) 
(1) Ob bolezni službenega konja policist konjenik obvesti vodjo enote konjeniške policije in veterinarja šole, ki mu predlaga nadaljnje ukrepe.
(2) Ob hujši poškodbi službenega konja policist konjenik obvesti vodjo enote konjeniške policije, veterinarja šole in OKC PU. Policist konjenik o hujši poškodbi napiše poročilo o dogodku z navedbo vseh dejstev in okoliščin, ki ga enota pošlje pristojni policijski upravi, organizacijski enoti, pristojni za službene živali, in šoli.
(3) O poginu službenega konja policist konjenik obvesti vodjo enote konjeniške policije, OKC PU in veterinarja šole. O nadaljnjih ukrepih odloča veterinar šole. Enota konjeniške policije v sodelovanju z veterinarjem, ki opravlja veterinarsko službo na primarni ravni, in veterinarjem šole ukrene vse potrebno, da se ugotovi vzrok pogina. Policist konjenik o poginu službenega konja napiše poročilo o dogodku, z navedbo vseh dejstev in okoliščin, ki ga enota pošlje pristojni policijski upravi in organizacijski enoti, pristojni za službene živali, in šoli.
(4) Če obstaja sum, da je bil službeni konj huje poškodovan ali je poginil zaradi malomarnega ali nestrokovnega ravnanja policista konjenika, enota konjeniške policije zbere dejstva in okoliščine dogodka. Enota konjeniške policije o ugotovitvah napiše poročilo o dogodku in ga pošlje pristojni policijski upravi, organizacijski enoti, pristojni za službene živali, in šoli.
65. člen 
(zdravstvena sposobnost službenih živali za delo) 
(1) Zdravstveno sposobnost službenih živali za delo ocenjuje veterinar šole.
(2) Veterinar šole zdravstveno nesposobnost službene živali za delo lahko oceni kot začasno ali trajno.
(3) Začasno zdravstveno nesposobnost službene živali za delo lahko v primeru bolezni ali manjše poškodbe oceni tudi veterinar na lokalni ravni.
XIII. PRODAJA SLUŽBENIH ŽIVALI 
66. člen
(začetek postopka za prodajo službene živali) 
Postopek za prodajo službenih živali se začne na podlagi predloga za prodajo, ki ga organizacijska enota, pristojna za službene živali, pošlje organizacijski enoti, pristojni za ravnanje s stvarnim premoženjem.
67. člen 
(metode prodaje službene živali) 
Službena žival se proda po metodi javnega zbiranja ponudb, če ta ni uspešna pa lahko tudi z neposredno pogodbo.
68. člen 
(ravnanje pristojnih služb za prodajo službenih živali) 
(1) Uporabnik organizacijski enoti, pristojni za službene živali, pošlje predlog za prodajo službene živali, v katerem navede pogoje prodaje in predlaga prodajno ceno, pri čemer upošteva načelo gospodarnosti. Predlogu priloži dokumentacijo, s katero se dokazuje, da službena žival ni več primerna za delo v policiji.
(2) Organizacijska enota, pristojna za službene živali, odloči o prodaji službenih živali in določi prodajno ceno po predlogu uporabnika.
(3) Če organizacijska enota, pristojna za službene živali, ne določi prodajne cene tako, kot je določeno v prejšnjem odstavku, imenuje tričlansko delovno skupino za pripravo poročila o ustreznosti predlagane cene. Če delovna skupina oceni, da prodajna cena predlagana s strani uporabnika ni ustrezna, v poročilu predlaga drugo prodajno ceno.
(4) Organizacijska enota, pristojna za službene živali, določi ceno, ki jo je v poročilu navedla delovna skupina iz prejšnjega odstavka, ali pa pred določitvijo od delovne skupine zahteva dodatna pojasnila.
(5) Organizacijska enota, pristojna za službene živali, pripravi predlog za prodajo, ki so mu priložene naslednje listine oziroma podatki:
– dokumentacija, s katero se dokazuje, da službena žival ni več primerna za delo v policiji,
– pogoji prodaje,
– način prodaje ter
– predlog prodajne cene, ob upoštevanju načela gospodarnosti.
(6) Predlog za prodajo skupaj s prilogami pošlje organizacijski enoti, pristojni za ravnanje s stvarnim premoženjem, ki izvede postopek prodaje.
(7) Če službena žival ni bila prodana, organizacijska enota, pristojna za ravnanje s stvarnim premoženjem, o tem nemudoma obvesti organizacijsko enoto, pristojno za službene živali, ki odločitev o nadaljnjem postopku sporoči najpozneje v treh delovnih dneh.
69. člen 
(razlogi za prodajo živali) 
Žival se proda, če:
– zaradi starosti, zdravstvenih ali delovnih sposobnosti ni več primerna za delo v policiji, vendar njeno zdravstveno stanje še dopušča normalno življenje,
– zaradi svojih karakternih ali delovnih lastnosti ni primerna za delo v policiji,
– število službenih živali po pasmi ali spolu presega potrebe policije.
70. člen 
(ravnanje kupcev in ponudbena cena) 
(1) Zainteresirani kupci ob ogledu psa za prodajo izpolnijo vprašalnik za presojo primernosti kandidata na obrazcu iz Priloge 16, ki je sestavni del tega pravilnika, ob ogledu konja za prodajo pa izpolnijo vprašalnik na obrazcu iz Priloge 17, ki je sestavni del tega pravilnika. Uporabnik na podlagi izpolnjenega vprašalnika oceni primernost zainteresiranih kupcev.
(2) Če je primernih več zainteresiranih kupcev, se žival proda tistemu kupcu, ki ponudi najvišjo ceno.
XIV. NEODPLAČNI PRENOS ŽIVALI 
71. člen
(neodplačni prenos živali) 
(1) Žival se lahko neodplačno prenese z neposredno pogodbo drugemu organu državne uprave ali organizaciji, ki deluje v javnem interesu, če število službenih živali po pasmi ali spolu presega potrebe policije.
(2) Žival, ki je izločena iz uporabe, se lahko neodplačno prenese z neposredno pogodbo, če se prenaša v last svojega vodnika ali konjenika, za katerega ima posebno subjektivno vrednost.
(3) Ob upokojitvi se policistu vodniku službenega psa z neposredno pogodbo neodplačno prenese v last in posest službeni pes, ki mu je bil dodeljen pred najmanj sedmimi leti, vodnik pa je pred upokojitvijo pisno izrazil željo po posedovanju tega psa. Pisno vlogo naslovi na šolo, ki jo s svojim mnenjem odstopi organizacijski enoti, pristojni za službene živali. Organizacijska enota, pristojna za službene živali, o neodplačnem prenosu živali obvesti prosilca in organizacijsko enoto, pristojno za ravnanje s stvarnim premoženjem.
XV. ODDAJA SLUŽBENIH ŽIVALI V BREZPLAČNO REJO 
72. člen
(brezplačna reja službenih psov) 
(1) Če je službeni pes izločen iz uporabe, lahko policist odda pisno vlogo za njegovo dodelitev v brezplačno rejo za nedoločen čas.
(2) Organizacijska enota, pristojna za živali, vlogo preuči in v primeru pozitivne odločitve organizacijski enoti, pristojni za ravnanje s stvarnim premoženjem, predlaga sklenitev pogodbe, s katero se uredijo medsebojne obveznosti. Predlogu priloži vlogo policista in dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je službeni pes izločen iz uporabe.
(3) Prednost pri dodelitvi službenega psa ima njegov vodnik.
(4) Pri oddaji službenega psa v brezplačno rejo policija za psa zagotavlja prehrano in veterinarsko oskrbo.
(5) Če med brezplačno rejo pride do spremenjenih okoliščin, zaradi katerih policist službenemu psu ne more več zagotavljati primerne oskrbe, psa v nadaljnjo oskrbo prevzame policija.
73. člen 
(brezplačna reja službenih konj) 
(1) Službeni konj se odda v brezplačno rejo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da je izločen iz uporabe,
– da prodaja po postopku javnega zbiranja ponudb ni bila uspešna in
– da je v reji zagotovljena njegova primerna oskrba.
(2) Policist lahko organizacijski enoti, pristojni za službene živali, odda pisno vlogo za oddajo službenega konja v brezplačno rejo za nedoločen čas. Organizacijska enota, pristojna za službene živali, vlogo preuči in v primeru pozitivne odločitve predlaga organizacijski enoti, pristojni za ravnanje s stvarnim premoženjem, sklenitev pogodbe, s katero se uredijo medsebojne obveznosti. Predlogu priloži vlogo policista in dokumentacijo, iz katere je razvidno, da sta za oddajo v brezplačno rejo izpolnjena pogoja iz prejšnjega odstavka.
(3) Prednost pri dodelitvi službenega konja ima policist konjenik.
(4) Pri oddaji službenega konja v brezplačno rejo policija za konja zagotavlja prehrano in veterinarsko oskrbo.
(5) Če med brezplačno rejo pride do spremenjenih okoliščin, zaradi katerih policist službenemu konju ne more več zagotoviti primerne oskrbe, službenega konja v nadaljnjo oskrbo prevzame policija.
XVI. USMRTITEV, POGIN IN ODPIS ŽIVALI 
74. člen
(usmrtitev živali) 
(1) Usmrtitev službene živali se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo tovrstne postopke in zaščito živali.
(2) Veterinar o usmrtitvi ali poginu živali v treh delovnih dneh po pridobitvi celotne dokumentacije predloži poročilo organizacijski enoti, pristojni za službene živali. O njeni usmrtitvi se obvestijo tudi druge pristojne službe, in sicer skladno s pravili o obveščanju in poročanju.
75. člen 
(pogin živali) 
O poginu živali, ki je bila izročena na preizkus, je treba nemudoma obvestiti ponudnika in po pridobitvi njegovega pisnega soglasja poskrbeti za izvedbo obdukcije za ugotovitev vzroka pogina. Če je iz obdukcijskega zapisnika razvidno, da za pogin ni kriva policija, stroške obdukcije krije ponudnik.
76. člen 
(odpis živali) 
(1) Odpis pomeni izknjižbo iz materialno-knjigovodskih evidenc v primeru odsvojitve, usmrtitve ali pogina živali.
(2) Organizacijska enota, pristojna za službene živali, pošlje predlog za odpis živali organizacijski enoti, pristojni za logistiko. Predlogu priloži dokumentacijo, iz katere so razvidni razlogi za odpis živali.
XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
77. člen
(dokončanje postopkov in sklenitev novih pogodb) 
(1) Postopki, začeti na podlagi Pravilnika o pridobivanju in upravljanju službenih živali v policiji ter razpolaganju z njimi št. 024-162/2015/6 (21-04) z dne 7. aprila 2016, dopolnjenim s Pravilnikom o dopolnitvi Pravilnika o pridobivanju in upravljanju službenih živali v policiji ter razpolaganju z njimi št. 007-434/2021/8 z dne 14. junija 2021, se dokončajo v skladu z navedenim internim aktom.
(2) Postopki oskrbe in namestitve službenih psov na domu, začeti na podlagi Navodila o šolanju, uporabi in oskrbi službenih psov policije št. 2112-3-545990/5 z dne 16. maja 2005 se dokončajo po določbah tega pravilnika.
(3) Že sklenjene pogodbe za oskrbo psov, ki so nameščeni na domu oskrbnika podlagi Pravilnika o pridobivanju in upravljanju službenih živali v policiji ter razpolaganju z njimi št. 024-162/2015/6 (21-04) z dne 7. aprila 2016, dopolnjenim s Pravilnikom o dopolnitvi Pravilnika o pridobivanju in upravljanju službenih živali v policiji ter razpolaganju z njimi št. 007-434/2021/8 z dne 14. junija 2021, se uskladijo s tem pravilnikom v enem mesecu po uveljavitvi tega pravilnika.
78. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pridobivanju in upravljanju službenih živali v policiji ter razpolaganju z njimi št. 024-162/2015/6 (21-04) z dne 7. aprila 2016, dopolnjen s Pravilnikom o dopolnitvi Pravilnika o pridobivanju in upravljanju službenih živali v policiji ter razpolaganju z njimi št. 007-434/2021/8 z dne 14. junija 2021.
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Navodilo o šolanju, uporabi in oskrbi službenih psov policije št. 2112-3-545990/5 z dne 16. maja 2005, razen določb II. poglavja, drugega in tretjega odstavka 25. člena VI. poglavja ter Priloga št. 1 in Priloga št. 2.
79. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-706/2021/20
Ljubljana, dne 6. aprila 2022
EVA 2021-1711-0114
Aleš Hojs 
minister 
za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti