Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2022 z dne 15. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2022 z dne 15. 4. 2022

Kazalo

1162. Uredba o spremembah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, stran 3502.

  
Na podlagi prvega in drugega odstavka 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju 
1. člen 
V Uredbi o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04 in 59/19) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
Ta uredba v skladu z Direktivo 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa (UL L št. 189 z dne 18. 7. 2002, str. 12), nazadnje spremenjene z Delegirano direktivo Komisije (EU) 2021/1226 z dne 21. decembra 2020 o spremembi Priloge II k Direktivi 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede skupnih metod ocenjevanja hrupa zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 269 z dne 28. 7. 2021, str. 65) in z namenom, da se izogne, prepreči ali zmanjša škodljive učinke, vključno z motnjami, ki jih povzroča izpostavljenost hrupu v okolju, določa ukrepe za zmanjšanje obremenjenosti okolja s hrupom, zlasti v zvezi z:
– metodami ocenjevanja hrupa v okolju,
– določanjem izpostavljenosti hrupu s kartiranjem obremenjenosti poseljenih območij s hrupom,
– zagotavljanjem dostopa informacij o hrupu v okolju in njegovih učinkih javnosti,
– pripravo operativnega programa varstva pred hrupom z namenom preprečevanja in zmanjševanja hrupa v okolju, ki temelji na rezultatih kartiranja obremenjenosti območij s hrupom.«.
2. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot Priloga 1 sestavni del te uredbe.
3. člen 
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot Priloga 2 sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-144/2022
Ljubljana, dne 13. aprila 2022
EVA 2021-2550-0068
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti