Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2022 z dne 15. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2022 z dne 15. 4. 2022

Kazalo

1161. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil, stran 3501.

  
Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil 
1. člen 
V Uredbi o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16, 84/16, 23/17, 5/18, 10/19, 7/20, 78/20, 3/21, 67/21 in 197/21) se v 1. členu v prvem odstavku 1., 2. in 3. točka spremenijo tako, da se glasijo:
»1. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), razveljavljene z Uredbo (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 187), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347, z dne 20. 12. 2013, str. 608), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/42 z dne 8. novembra 2021 o spremembi prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih in neto zgornjih mej za neposredna plačila za nekatere države članice za koledarsko leto 2022(UL L št. 9 z dne 14. 1. 2022, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1307/2013/EU);
3. Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi pravil za neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike ter o spremembi Priloge X k navedeni uredbi (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2019/1389 z dne 4. septembra 2019 o odobritvi odstopanj od Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 639/2014 glede izvajanja nekaterih pogojev pri plačilu za zeleno komponento za leto vloge 2019 v Belgiji, Španiji, Franciji, Litvi, na Poljskem in Portugalskem (UL L št. 230 z dne 6. 9. 2019, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 639/2014/EU);«.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/725 z dne 4. maja 2021 o odstopanju glede leta 2021 od izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) št. 615/2014 in (EU) 2015/1368 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike (UL L št. 155 z dne 5. 5. 2021, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);«.
Za tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ta uredba določa tudi odstopanja glede izvajanja nekaterih pogojev pri plačilu za zeleno komponento za zbirno vlogo za leto 2022, iz uredbe, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2022, za izvajanje Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2022/484 z dne 23. marca 2022 o določitvi odstopanj od Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 639/2014 glede izvajanja nekaterih pogojev pri plačilu za zeleno komponento za leto vloge 2022 (UL L št. 98 z dne 25. 3. 2022, str. 105; v nadaljnjem besedilu: Izvedbeni sklep Komisije 2022/484/EU).«.
2. člen 
V 20. členu se doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»(5) V skladu s prvim odstavkom 1. člena Izvedbenega sklepa Komisije 2022/484/EU se za zbirno vlogo za leto 2022, iz uredbe, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2022, zemljišče v prahi šteje za različno kmetijsko rastlino, čeprav je bilo uporabljeno za pašo, požeto za namene kmetijske proizvodnje ali je bilo obdelano.«.
3. člen 
V 22. členu se za šestim odstavkom dodata nova, sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»(7) Ne glede na prvo alinejo drugega odstavka tega člena se v skladu s prvim pododstavkom drugega odstavka 1. člena Izvedbenega sklepa Komisije 2022/484/EU za zbirno vlogo za leto 2022, iz uredbe, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2022, zemljišče v prahi šteje za površino z ekološkim pomenom, čeprav je bilo uporabljeno za pašo, požeto za namene kmetijske proizvodnje ali je bilo obdelano. Uporablja se utežni faktor, določen za zemljišče v prahi iz priloge X Uredbe 1307/2013/EU.
(8) Ne glede na šesti odstavek tega člena je v skladu z drugim pododstavkom drugega odstavka 1. člena Izvedbenega sklepa Komisije 2022/484/EU na površinah iz prejšnjega odstavka, če so bila uporabljena za pašo, požeta za namene kmetijske proizvodnje ali so bila obdelana v letu 2022, dovoljena uporaba fitofarmacevtskih sredstev.«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-150/2022
Ljubljana, dne 13. aprila 2022
EVA 2022-2330-0043
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti