Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022

Kazalo

1086. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o dokumentaciji v vrtcih, stran 3269.

  
Na podlagi 22. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO, 55/17 in 18/21) in za izvrševanje 51.a člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 82/21 in 128/21 – odl. US) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o dokumentaciji v vrtcih 
1. člen 
V Pravilniku o dokumentaciji v vrtcih (Uradni list RS, št. 61/12) se v drugem odstavku 4. člena beseda »prilogi« nadomesti z besedilom »Prilogi 1«.
2. člen 
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen 
(potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka) 
Pred vključitvijo otroka v vrtec morajo starši predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, ki ga izda izbrani pediater, ki izvaja zdravstveno dejavnost na območju Republike Slovenije, na obrazcu, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
Če je iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka razvidno, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumsu in rdečkam, pa zato ne obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja, kot to določa zakon, ki ureja nalezljive bolezni, javni vrtec oziroma javno sofinancirani zasebni vrtec, vključitev otroka zavrne. Če ima javni vrtec oziroma javno sofinancirani zasebni vrtec s starši že sklenjeno pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti, ki določa datum vključitve otroka v vrtec, je pogodba razvezana, če do datuma, navedenega v pogodbi, starši ne predložijo potrdila, iz katerega je razvidno, da je otrok cepljen.
Če je otrok vključen v javni vrtec oziroma javno sofinancirani zasebni vrtec, čeprav ob vključitvi ni bil cepljen proti ošpicam, mumsu in rdečkam, je pa bil v času vključitve že v postopku pridobitve odločbe o opustitvi cepljenja, morajo starši po preteku enega leta po vključitvi otroka v vrtec, ponovno predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka. Če je iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka razvidno, da otrok še vedno ni cepljen proti ošpicam, mumsu in rdečkam ali če starši potrdila o zdravstvenem stanju otroka ne prinesejo, otrok ne more biti več vključen v vrtec. Dokler starši ne izpišejo otroka iz vrtca, jim vrtec mesečno izstavi račun, zmanjšan za stroške neporabljenih živil, razen če ima občina sprejet sklep, s katerim staršem priznava dodatne ugodnosti.
Če starši za otroka iz prejšnjega odstavka vrtcu v roku enega leta po vključitvi otroka v vrtec niso predložili potrdila o zdravstvenem stanju, iz katerega je razvidno, da je otrok cepljen oziroma da obstajajo medicinski razlogi za opustitev cepljenja, se v primeru, ko gre za drugega in nadaljnjega otroka, za katerega zagotavlja plačilo staršev državni proračun, šteje, da so starši otroka, po preteku enega leta od dneva vključitve v vrtec, izpisali iz vrtca.«.
3. člen 
Priloga se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-41/2022
Ljubljana, dne 17. marca 2022
EVA 2022-3330-0038
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost