Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2022 z dne 1. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2022 z dne 1. 4. 2022

Kazalo

969. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Pijovci 2 v občini Šmarje pri Jelšah, stran 2714.

  
Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Pijovci 2 v občini Šmarje pri Jelšah 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba je rudarski koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Pijovci 2 v občini Šmarje pri Jelšah.
2. člen 
(koncesijska pogodba) 
Ob neskladju določb te uredbe in določb koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
3. člen 
(splošni varstveni pogoji in ukrepi) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med izvajanjem rudarske pravice in opustitvijo izvajanja rudarskih del izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo pred tehničnimi in drugimi nesrečami, ter po drugih predpisih, s katerimi se urejajo rudarska dela.
(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti še:
1. ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da se čim bolj zmanjša poraba prostora in energije;
2. ukrepe, s katerimi se dosega največje mogoče varstvo okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico;
3. ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja s hrupom;
4. smotrno izkoriščanje mineralne surovine z uporabo ustrezne sodobne tehnologije;
5. upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti;
6. ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni ekološki nesreči zaradi posega;
7. ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar odkrije nahajališče vode;
8. dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ureditev;
9. ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih derivatov;
10. ukrepe v zvezi s sanacijo in vnovično ureditvijo zemljišč med dejavnostjo in po njej, in sicer tako, da se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko stanje, ter
11. ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim.
4. člen 
(zagotavljanje varstva in zdravja pri delu) 
Varstvo in zdravje pri delu nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotavlja v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
5. člen 
(obveznost obveščanja in poročanja) 
Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje organom in zavodom poroča v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, vode, varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave in varstvo okolja, ter drugimi predpisi.
6. člen 
(obveznost plačila rudarske koncesnine in rezerviranih sredstev za sanacijo) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine ter za zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, ter predpisom, ki ureja plačevanje rudarskih koncesnin.
(3) Rezervirana sredstva za sanacijo se zagotavljajo, odmerjajo, plačujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, ter predpisom, ki ureja plačevanje sredstev za sanacijo.
7. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha iz razlogov, ki jih določa zakon, ki ureja rudarstvo, in tako, kakor določa zakon, ki ureja rudarstvo.
8. člen 
(odvzem rudarske pravice) 
Rudarska pravica za izkoriščanje se odvzame iz razlogov in tako, kakor določa zakon, ki ureja rudarstvo.
II. MINERALNA SUROVINA, PRIDOBIVALNI PROSTOR IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA PRAVICA ZA IZKORIŠČANJE 
9. člen 
(izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Pijovci 2 v občini Šmarje pri Jelšah) 
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v količini 491 670 (štiristo enaindevetdeset tisoč šeststo sedemdeset) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Pijovci 2 je nov pridobivalni prostor površinskega kopa s površinskim izkoriščanjem mineralne surovine v etažah z razstreljevanjem, ki obsega predčasno opuščena pridobivalna prostora Pijovci in Pijovci.
(3) Pridobivalni prostor Pijovci 2 obsega naslednja zemljišča v katastrski občini 1185 Pijovci:
– v celoti zemljišča s parcelnimi številkami 743/1, 744/2, 744/4, 744/5, 746/1, 746/2, 746/3, 746/4, 747/1, 747/2, 749/1, 749/3 in 764/2,
– del zemljišča s parcelno številko 744/1, ki leži zahodno od premice, ki poteka skozi točki P2 in P3,
– del zemljišča s parcelno številko 746/5, ki leži severno od premice, ki poteka skozi točki P1 in P2,
– in del zemljišča s parcelno številko 766/5, ki leži severno in vzhodno od poligona točk P20*- P19 -P18*.
(4) Točke iz prejšnjega odstavka imajo te opise in koordinate v D96/TM koordinatnem sistemu:
Točka
e
n
P1
541.807,46
123.228,05
P2
541.787,02
123.219,93
P3
541.775,16
123.210,20
P18
541.572,61
123.263,48
P18*
presečišče parcelne meje med zemljišči 
s parc. št. 766/4 in 766/5, in premice, 
ki poteka skozi točki P18 in P1
P19
541.573,15
123.287,39
P20
541.548,28
123.292,17
P20*
presečišče parcelne meje med zemljišči 
s parc. št. 764/2 in 766/5, in premice, 
ki poteka skozi točki P20 in P19
(5) Pridobivalni prostor Pijovci 2 sega v najglobljem delu do k. +303 m nadmorske višine.
(6) Pridobivalni prostor Pijovci 2 obsega površino 4,6384 hektarja.
(7) Koncesija za izkoriščanje se podeli za 18 let.
(8) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa pravni osebi GRAMOZ-AP, d. o. o., Dvor 6A, 3240 Šmarje pri Jelšah, matična številka: 5569575000. Rudarska pravica se podeli z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(9) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred tehničnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, ki ga nosilec rudarske pravice priloži predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu z določbami te uredbe. Pridobivalni prostor in njegova raba morata biti v skladu z dokumenti o urejanju prostora. Potrdilo o skladnosti pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti o urejanju prostora pred potrditvijo rudarskega projekta pridobi ministrstvo, pristojno za rudarstvo, po uradni dolžnosti;
b) pridobitev soglasij oziroma dovoljenj pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, ohranjanje narave, kulturno dediščino in drugo;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 1-III-517/2-O-20/LS z dne 21. septembra 2020, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje;
č) pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali sklepa v predhodnem postopku na podlagi predpisa, ki ureja presojo vplivov na okolje;
d) izdelava elaborata o zalogah in virih mineralnih surovin v enem letu od dneva podpisa koncesijske pogodbe;
e) izdelava elaborata o izmeri pridobivalnega prostora v enem mesecu od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(10) Koncesijska pogodba se lahko podpiše, ko nosilec rudarske pravice predloži soglasja in dovoljenja iz točk b) in č) prejšnjega odstavka.
(11) Pridobivalni prostor se sanira v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje. Uporaba odpadkov za zasipanje odkopanega pridobivalnega prostora je dovoljena le v skladu s predpisi s področja odpadkov. Pred popolno in trajno opustitvijo izvajanja rudarskih del mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za opustitev rudarskih del.
(12) Vrste dejavnosti, ki se lahko opravljajo v zvezi s pridobljeno mineralno surovino, so:
– raziskovanje in izkoriščanje mineralne surovine,
– obogatitev in skladiščenje mineralne surovine ter
– dostava mineralne surovine na trg.
III. PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
(obveznost sanacije in rekultivacije iz predhodne rudarske pravice) 
Pravna oseba GRAMOZ-AP, d. o. o., Dvor 6A, 3240 Šmarje pri Jelšah, matična številka: 5569575000, mora izvesti dokončno sanacijo in rekultivacijo zemljišč obstoječega pridobivalnega prostora Pijovci v skladu s koncesijsko pogodbo št. 430-119/2005-64 z dne 20. januarja 2009, razen če sklene novo koncesijsko pogodbo na podlagi 9. člena te uredbe.
11. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati:
– 140. točka iz priloge »Seznam pravnih in fizičnih oseb po drugem odstavku 2. člena uredbe izkoriščanje mineralnih surovin« Uredbe o podelitvi rudarske pravice imetnikom dovoljenj za raziskovanje oziroma pridobivanje mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 103/00, 81/02, 26/18, 60/18, 62/19, 97/20, 124/20, 152/20, 168/20, 191/20, 22/21, 31/21, 31/21, 54/21, 74/21, 87/21, 6/22 in 38/22) ter
– 27. člen Uredbe o rudarskih pravicah za raziskovanje ali gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnem in pridobivalnih prostorih: Hardeška šuma, Občina Ormož; Batič, Občina Mislinja; Zabukovje, Občina Trebnje; Ježce, Občina Šmartno pri Litiji; Kresni grič, Občina Idrija; Pleterje, Občina Kidričevo; Ušenišče, Občina Moravče; Cerov log, Občina Šentjernej; Boreci, Občina Križevci; Dobrovnik, Občina Dobrovnik; Bezena, Občina Ruše; Gorče pri Libeličah in Trbonje, Občina Dravograd; Melinci, Občina Beltinci; Bizeljsko, Občina Brežice; Šmiklavž, Mestna občina Celje; Gradnik, Občina Semič; Mala gora, Občina Sodražica; Godič, Občina Kamnik; Pijovci, Občina Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 97/06, 95/07, 17/13, 5/15, 38/16 in 59/18).
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-130/2022
Ljubljana, dne 31. marca 2022
EVA 2021-2430-0056
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost