Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2022 z dne 25. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2022 z dne 25. 3. 2022

Kazalo

872. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine, stran 2338.

  
Na podlagi 342. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US in 203/20 – ZIUPOPDVE) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine 
1. člen 
V Pravilniku o dostavi podatkov za odmero dohodnine (Uradni list RS, št. 100/13, 32/15, 38/16, 83/16 in 80/19) se v 1. členu črta drugi odstavek.
2. člen 
V 2. členu se besedilo »90/14 in 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) in upravljavec premostitvenega sklada« nadomesti z besedilom »90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2)«.
3. člen 
V Prilogi se v poglavju 2. Vrsta poslanih podatkov, ki se nanašajo na letno davčno osnovo, v točki 2.2.3 Tabela vrst dohodkov, ki so oproščeni plačila dohodnine, na koncu dodata novi vrstici, ki se glasita:
»
8070
Družinske pokojnine po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje
5/23
8071
Izplačila predšolskim otrokom, učencem, dijakom oziroma študentom iz šolskega sklada, ki je ustanovljen v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja
4/25
«. 
Poglavji 4. Oblika in način dostave podatkov v zvezi z davčno obravnavo vplačil prispevkov v premostitveni sklad in 5. Vrsta podatkov o vplačanih prispevkih v premostitveni sklad se črtata.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, spremenjena in dopolnjena Priloga pravilnika pa se prvič uporabi za dostavo podatkov za davčno leto 2022.
Št. 007-269/2022
Ljubljana, dne 23. marca 2022
EVA 2022-1611-0042
Mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina