Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2022 z dne 25. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2022 z dne 25. 3. 2022

Kazalo

838. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, stran 2228.

  
Na podlagi 14., 14.g, 17., 36., 37., 51., 57., 58., 61., 79., 101., 102., 124., 152., 207., 255.e, 255.f, 255.l, 255.v, 266., 266.f, 270., 297. in 358. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US in 203/20 – ZIUPOPDVE) in za izvrševanje osmega odstavka 112. člena, tretjega odstavka 127. člena in drugega odstavka 131. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19 in 39/22) ter prvega odstavka 285. člena in prvega odstavka 321. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US in 203/20 – ZIUPOPDVE) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku 
1. člen 
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09, 101/11, 24/12, 32/12 – ZDavP-2E, 19/13, 45/14, 97/14, 39/15, 40/16, 85/16, 30/17, 37/18, 43/19, 80/19, 106/20, 200/20 in 135/21) se za 86.r členom dodata nova 86.s in 86.š člen, ki se glasita:
»86.s člen 
(vsebina obvestila o uveljavljanju osebne olajšave za rezidente, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči, pri izračunu akontacije dohodnine) 
(1) Davčni zavezanec – rezident, ki v skladu z osmim odstavkom 112. člena ZDoh-2 uveljavlja osebno olajšavo za prostovoljno in nepoklicno opravljanje operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči na podlagi tretjega odstavka 127. člena ZDoh-2 pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja oziroma pokojnine, ki se izplačuje za mesečno obdobje, ali na podlagi drugega odstavka 131. člena ZDoh-2 pri izračunu akontacije dohodnine od drugega dohodka, ki ga prejema redno za mesečno obdobje, o tem pisno obvesti glavnega delodajalca, izplačevalca pokojnine ali izplačevalca drugega dohodka.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
– identifikacijske podatke o davčnem zavezancu rezidentu, ki uveljavlja osebno olajšavo pri izračunu akontacije dohodnine,
– identifikacijske podatke o glavnem delodajalcu/ izplačevalcu pokojnine/ izplačevalcu drugega dohodka,
– podpisano izjavo rezidenta, da izpolnjuje pogoje za osebno olajšavo iz osmega odstavka 112. člena ZDoh-2 za prostovoljno in nepoklicno opravljanje operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči.
86.š člen 
(vloga za uveljavljanje osebne olajšave za rezidente, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči, pri informativnem izračunu dohodnine) 
(1) Vlogo za uveljavljanje osebne olajšave za rezidente, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči, po osmem odstavku 112. člena ZDoh-2, pri informativnem izračunu dohodnine v skladu z drugim odstavkom 270. člena ZDavP-2 vložijo le davčni zavezanci – rezidenti, ki med letom pri izračunu akontacije dohodnine (od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) niso uveljavljali te olajšave.
(2) Vloga iz prvega odstavka tega člena vsebuje:
– identifikacijske podatke o davčnem zavezancu rezidentu, ki uveljavlja olajšavo pri informativnem izračunu dohodnine.
(3) Obrazec »Vloga za uveljavljanje osebne olajšave za rezidente, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči« se objavi na spletni strani finančne uprave.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1277/2021
Ljubljana, dne 22. marca 2022
EVA 2021-1611-0105
Mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost