Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2022 z dne 25. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2022 z dne 25. 3. 2022

Kazalo

833. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91-B), stran 2224.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91-B) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. marca 2022.
Št. 003-02-1/2022-73
Ljubljana, dne 24. marca 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POSEBNIH PRAVICAH ŽRTEV V VOJNI ZA SLOVENIJO 1991 (ZPPZV91-B) 
1. člen
V Zakonu o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (Uradni list RS, št. 49/97, 114/06 – ZUTPG in 159/21) se v 1. členu v prvem odstavku za besedilom »družinskim članom« doda besedilo »ter družinskim članom civilnih oseb, ki so umrle, bile ubite ali pogrešane zaradi nasilnih dejanj ali prisilnih ukrepov JLA ali organov za notranje zadeve dotedanje SFRJ v času od 24. maja 1991 do 18. oktobra 1991 in so imele v tem času stalno prebivališče na območju današnje Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: civilne žrtve)«.
2. člen 
V 2. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Upravičenci do pavšalne odškodnine so tudi družinski člani civilnih žrtev. Med družinske člane civilnih žrtev se štejejo otroci, ne glede na njihovo starost v času smrti starša, starši in zakonci oziroma zunajzakonski partnerji, ki niso sklenili nove zakonske zveze oziroma zunajzakonske skupnosti. Vsaj tri leta trajajoča življenjska skupnost, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih izenačena z zakonsko zvezo, ima po tem zakonu enake pravne posledice kot zakonska zveza. Če je oseba s statusom upravičenca do odškodnine umrla, pripada pavšalna odškodnina njenim dedičem prvega dednega reda po predpisih, ki urejajo dedovanje.«.
3. člen 
V 3.a členu se v prvem odstavku za besedilom »tega zakona« doda besedilo »in starši civilnih žrtev ter zakonci civilnih žrtev oziroma zunajzakonski partnerji civilnih žrtev, ki niso sklenili nove zakonske zveze oziroma zunajzakonske skupnosti«.
V drugem odstavku se za besedilom »tega zakona« doda besedilo »in otroci civilnih žrtev«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Osebi iz petega odstavka 2. člena tega zakona se pavšalna odškodnina iz prvega in drugega odstavka tega člena zmanjša za morebitno že prejeto odškodnino, prejeto na podlagi drugega zakona oziroma iz naslova izvensodne poravnave.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Zahtevo za priznanje pavšalne odškodnine na podlagi zakona lahko vložijo upravičenci iz novega petega odstavka 2. člena zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
5. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 545-07/22-1/10
Ljubljana, dne 16. marca 2022
EPA 2437-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost