Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

654. Pravilnik o dodeljevanju štipendij za področje vzgoje in izobraževanja, stran 1754.

  
Za izvrševanje petnajste alineje sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju štipendij za področje vzgoje in izobraževanja 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik ureja postopek, pogoje in merila za dodeljevanje štipendij študentom študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki je z zakonom in drugimi predpisi določena kot ustrezna za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja.
2. člen 
(osnovni pogoji za štipendiranje) 
(1) Štipendija se lahko podeli kandidatu, ki se na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji izobražuje po študijskem programu za pridobitev izobrazbe, ki je z zakonom in drugimi predpisi določena kot ustrezna za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja, ni v delovnem razmerju ali prijavljen kot iskalec zaposlitve na Zavodu Republike Slovenje za zaposlovanje in izpolnjuje druge pogoje, določene s tem pravilnikom.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko izjemoma podeli štipendija tudi kandidatu za študij v tujini, če v Republiki Sloveniji ni ustreznega študijskega programa za pridobitev izobrazbe, ki je z zakonom in drugimi predpisi določena kot ustrezna za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja.
3. člen 
(cilji dodeljevanja štipendij) 
Cilji dodeljevanja štipendij so:
– odziv na dolgoročne prednostne in zaposlitvene potrebe javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki izvajajo javno službo,
– spodbujanje k odločanju za pedagoške poklice,
– krepitev ugleda pedagoških poklicev.
II. POSTOPEK PODELJEVANJA IN MERILA ZA DODELITEV ŠTIPENDIJE 
4. člen 
(javni razpis) 
(1) Štipendije se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, in vsebuje zlasti:
1. naziv in sedež izvajalca razpisa,
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
3. predmet javnega razpisa z določitvijo študijskih programov za pridobitev izobrazbe, za katere se razpisujejo štipendije,
4. število razpisanih štipendij,
5. pogoje za pridobitev štipendije,
6. merila za dodelitev štipendije,
7. rok za prijavo,
8. vsebino prijave,
9. dokazila, ki jih je treba priložiti prijavi na javni razpis,
10. rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa.
(2) Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi komisija, ki jo s pisnim sklepom imenuje minister, pristojen za izobraževanje.
(3) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
(4) Komisija preveri pravočasnost in popolnost vlog, opravi pregled popolnih vlog, jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu, ter ministru, pristojnemu za izobraževanje, poda predlog za dodelitev štipendij.
(5) O dodelitvi štipendij na podlagi izvedenega javnega razpisa odloči minister, pristojen za izobraževanje.
5. člen 
(merila za dodelitev štipendije) 
(1) Merila za dodelitev štipendije so učni in študijski uspeh in drugi dosežki kandidata.
(2) Kot učni uspeh kandidatov, vpisanih v prvi letnik študijskega programa za pridobitev izobrazbe prve stopnje ali enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje, se v skladu s tem pravilnikom šteje:
– povprečna ocena, dosežena na splošni ali poklicni maturi in
– povprečna ocena, dosežena v 3. in 4. letniku srednješolskega izobraževanja.
(3) Kot študijski uspeh kandidatov, vpisanih v prvi letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje, se v skladu s tem pravilnikom šteje izračun povprečne ocene vseh opravljenih izpitov (ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, vaj, seminarskih nalog, hospitacij, praktikumov in podobnega) študijskega programa za pridobitev izobrazbe prve stopnje.
(4) Kot drugi dosežki kandidata se upoštevajo:
– izjemni dosežek na državnih tekmovanjih ali
– izjemni dosežek na mednarodnih tekmovanjih.
(5) Točkovanje posameznega merila se določi v vsakokratnem javnem razpisu.
(6) Če je kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev štipendije, več kot je razpisanih sredstev, se izbira opravi na podlagi prednostnega vrstnega reda, oblikovanega na podlagi meril, določenih v tem členu.
6. člen 
(učni uspeh) 
(1) Za dokazilo o doseženem uspehu na splošni ali poklicni maturi šteje spričevalo splošne ali poklicne mature, za dokazilo o učnem uspehu v 3. in 4. letniku srednje šole pa spričevalo 3. in 4. letnika srednješolskega izobraževanja.
(2) Povprečna ocena, dosežena na splošni ali poklicni maturi, je povprečje vseh številčno izraženih ocen, doseženih na splošni ali poklicni maturi. Povprečna ocena, dosežena v 3. in 4. letniku srednješolskega izobraževanja, je povprečje vseh številčno izraženih končnih ocen predmetov 3. in 4. letnika.
(3) Povprečna ocena se določi na dve decimalni številki natančno.
7. člen 
(izjemni dosežek na državnih tekmovanjih) 
(1) Državna tekmovanja so tekmovanja, ki potekajo na državni ravni.
(2) Kot izjemni dosežek na državnem tekmovanju štejejo 1. do vključno 3. mesto.
(3) Kot izjemni dosežek na državnem tekmovanju štejeta zlato priznanje (ali prva nagrada) in srebrno priznanje (ali druga nagrada).
8. člen 
(izjemni dosežek na mednarodnih tekmovanjih) 
(1) Mednarodna tekmovanja so tekmovanja, na katerih so udeleženci vsaj treh držav.
(2) Kot izjemni dosežek na mednarodnem tekmovanju štejejo 1. do vključno 3. mesto.
(3) Kot izjemni dosežek na mednarodnem tekmovanju šteje priznanje, primerljivo zlatemu ali srebrnemu priznanju iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
9. člen 
(vrednotenje izjemnih dosežkov) 
Vsak izjemni dosežek se ovrednoti le enkrat.
10. člen 
(obveščanje kandidatov o izbiri) 
O izbiri mora ministrstvo, pristojno za izobraževanje, kandidate za štipendije pisno obvestiti v 60 dneh od preteka roka za oddajo prijav na javni razpis.
III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZ ŠTIPENDIJSKEGA RAZMERJA 
11. člen 
(štipendijska pogodba) 
Medsebojne pravice in obveznosti med štipendistom in ministrstvom, pristojnim za izobraževanje, se podrobneje uredijo s štipendijsko pogodbo.
12. člen 
(izplačila štipendij) 
Štipendija se izplačuje štipendistu praviloma do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
13. člen 
(obveznosti štipendista) 
(1) Štipendist mora v času študija v rokih, določenih v štipendijski pogodbi, izpolnjevati študijske obveznosti.
(2) Štipendist mora ministrstvu predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za štipendiranje, določenih z javnim razpisom ali s štipendijsko pogodbo, ter ministrstvo sproti obveščati o vseh dejstvih in okoliščinah, ki bi lahko vplivale na štipendijsko razmerje.
(3) Štipendist se mora po končanem študiju zaposliti v vzgojno-izobraževalnem zavodu v Republiki Sloveniji. Zaposlitev mora trajati najmanj toliko časa (preračunano na polni delovni čas), kolikor študijskih let je prejemal štipendijo.
(4) Ministrstvo lahko štipendista oprosti obveznosti iz tretjega odstavka tega člena, če štipendist:
– med izobraževanjem ali po njegovem zaključku v obsegu obdobja iz tretjega odstavka tega člena postane trajno nezmožen za delo, kar dokazuje z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
– v dveh letih po zaključenem študijskem programu kljub izkazanim prizadevanjem brez svoje krivde ne najde zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja.
14. člen 
(nadaljnje prejemanje štipendije) 
(1) Štipendist je upravičen do nadaljnjega prejemanja štipendije, če v vsakem naslednjem študijskem letu izpolnjuje pogoje za štipendiranje, določene z javnim razpisom in štipendijsko pogodbo, ter:
– ima status študenta ali
– se je po končanem študijskem programu prve stopnje vpisal v študijski program druge stopnje, s katerim bo pridobil izobrazbo, ki je določena kot ustrezna za opravljanje vzgojno- izobraževalnega dela na področju vzgoje in izobraževanja.
(2) Ne glede na prvo alinejo prejšnjega odstavka štipendist ni upravičen do prejemanja štipendije za čas dvanajstih mesecev po zaključku zadnjega semestra študijskega programa prve stopnje. Štipendijsko razmerje v tem primeru miruje do vpisa štipendista v študijski program iz druge alineje prejšnjega odstavka, vendar ne več kot dvanajst mesecev.
15. člen 
(predčasni zaključek izobraževanja) 
Štipendistu, ki zaključi študij pred rokom, določenim s študijskim programom oziroma statutom visokošolskega zavoda, se preostali znesek štipendije, ki bi mu pripadala po štipendijski pogodbi, izplača v enkratnem znesku.
16. člen 
(mirovanje štipendiranja) 
(1) Štipendist ima pravico do mirovanja štipendijskega razmerja, če po zaključku študijskega leta, v katerem je prejemal štipendijo, nima statusa študenta, vendar največ za eno leto v celotnem trajanju štipendijskega razmerja.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek ima štipendist dodatno pravico do mirovanja štipendijskega razmerja v primeru:
– starševstva, in sicer po eno leto za vsakega živo rojenega otroka v času študija,
– opravičljivih zdravstvenih razlogov,
– izjemnih družinskih ali socialnih okoliščin,
– neizpolnjenih šolskih ali študijskih obveznosti zaradi višje sile.
(3) Pravica do mirovanja štipendijskega razmerja iz drugega odstavka 14. člena tega pravilnika se ne more uveljavljati zapored z letom mirovanja štipendijskega razmerja iz prvega odstavka tega člena.
(4) Za opravičljive zdravstvene razloge iz druge alineje drugega odstavka tega člena šteje bolezen ali poškodba, ki je študentu za več kot tri mesece onemogočala študij v skladu s štipendijsko pogodbo, kar se dokazuje z zdravniškim potrdilom.
(5) Za izjemne družinske ali socialne okoliščine iz tretje alineje drugega odstavka tega člena štejejo:
– smrt enega od staršev, brata, sestre, zakonca, izvenzakonskega partnerja štipendista ali osebe, ki štipendista preživlja,
– nastanek stopnje invalidnosti najmanj 3 po petstopenjski lestvici v skladu s pravilnikom, ki ureja merila in postopke za pridobitev statusa invalida, za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov,
– izguba zaposlitve enega od staršev, zakonca, izvenzakonskega partnerja štipendista ali osebe, ki štipendista preživlja,
– začasna nezmožnost za delo enega od staršev, zakonca, izvenzakonskega partnerja štipendista ali osebe, ki štipendista preživlja, zaradi bolezni ali poškodbe, ki je trajala neprekinjeno najmanj tri mesece,
– smrt otroka ali bolezen oziroma poškodba otroka štipendista v skupnem trajanju najmanj tri mesece.
(6) O uveljavitvi pravice do mirovanja na podlagi vložene prošnje štipendista se sklene aneks k štipendijski pogodbi.
17. člen 
(prenehanje štipendijskega razmerja) 
(1) Štipendist izgubi pravico do štipendije in je dolžan vrniti prejete zneske v naslednjih primerih:
1. če po letu dni mirovanja štipendijskega razmerja nima statusa študenta,
2. če opusti študij ali spremeni študijski program brez soglasja ministrstva, pristojnega za izobraževanje,
3. če se med prejemanjem štipendije zaposli,
4. če odpove štipendijsko razmerje,
5. če posreduje ministrstvu lažne podatke ali če ministrstvu ne posreduje podatkov, pomembnih za obstoj štipendijskega razmerja,
6. če ne izpolnjuje pogojev za pridobitev štipendije, določenih s tem pravilnikom, javnim razpisom ali štipendijsko pogodbo,
7. če ne izpolni drugih obveznosti, ki so določene v štipendijski pogodbi.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka ministrstvo odstopi od štipendijske pogodbe, štipendist pa mora vrniti prejeti znesek štipendij skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Zakonite zamudne obresti tečejo od dneva zapadlosti, določenega v pozivu za vračilo, do dneva vračila.
18. člen 
(iztek štipendijskega razmerja) 
(1) Štipendijsko razmerje se izteče z izpolnitvijo vseh obveznosti iz štipendijske pogodbe.
(2) Štipendist izgubi pravico do štipendije, njegove obveznosti do ministrstva pa prenehajo, če štipendist umre ali postane trajno nezmožen za nadaljevanje ali zaključek izobraževanja.
IV. KONČNI DOLOČBI 
19. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju študijskih pomoči (Uradni list RS, št. 75/94, 53/96, 94/00, 5/08 in 106/10).
20. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-191/2021
Ljubljana, dne 7. marca 2022
EVA 2021-3330-0145
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti