Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022

Kazalo

532. Cenik potrjenih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja, stran 1393.

  
Na podlagi določil 26. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18) in določil Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223 in 206/21 – ZDUPŠOP) Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. objavlja
C E N I K 
potrjenih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja 
Cenik velja od 1. 3. 2022.
Od 1. 3. 2022 dalje, so na podlagi sklepov št. 354-5/2022, 355-2/2022, 354-6/2022 in 354-4/2022, ki jih je sprejel Občinski svet Občine Brežice na 21. seji, dne 3. 2. 2022, v veljavi naslednje nove cene:
– cena omrežnine oskrbe s pitno vodo,
– cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin,
– cena omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin,
– cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin,
– cena omrežnine storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami,
– cena storitve prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnimi čistilnih naprav ter obratovalnega monitoringa,
– cena obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov.
Vse ostale prikazane cene so bile v veljavi že pred 1. 3. 2022.
1. Oskrba s pitno vodo
1.1. cena omrežnine oskrbe s pitno vodo za premer vodomera ≤ 20 mm:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
4,5385 EUR/DN 20/mesec
4,9697 EUR/DN 20/mesec
za premer vodomera DN 20 mm s faktorjem omrežnine, ki je enak 1
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
PREMER VODOMERA 
mm
FAKTOR OMREŽNINE
CENA OMREŽNINE 
BREZ DDV 
EUR/mesec
CENA OMREŽNINE 
Z 9,5% DDV 
EUR/mesec
DN ≤ 20
1
4,5385
4,9697
20 < DN < 40
3
13,6155
14,9090
40 ≤ DN < 50
10
45,3850
49,6966
50 ≤ DN < 65
15
68,0775
74,5449
65 ≤ DN < 80
30
136,1550
149,0897
80 ≤ DN < 100
50
226,9250
248,4829
100 ≤ DN < 150
100
453,8500
496,9658
150 ≤ DN
200
907,7000
993,9315
1.2. cena storitve oskrbe s pitno vodo-vodarina:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
0,7013 EUR/m3
0,7679 EUR/m3
2. Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin
2.1. cena omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
6,7469 EUR/DN 20/mesec
7,3879 EUR/DN 20/mesec
za premer vodomera DN 20 mm s faktorjem omrežnine, ki je enak 1.
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
PREMER VODOMERA 
mm
FAKTOR OMREŽNINE
CENA OMREŽNINE BREZ DDV 
EUR/mesec
CENA OMREŽNINE 
Z 9,5% DDV 
EUR/mesec
DN ≤ 20
1
6,7469
7,3879
20 < DN < 40
3
20,2407
22,1636
40 ≤ DN < 50
10
67,4690
73,8786
50 ≤ DN < 65
15
101,2035
110,8179
65 ≤ DN < 80
30
202,4071
221,6358
80 ≤ DN < 100
50
337,3451
369,3929
100 ≤ DN < 150
100
674,6902
738,7858
150 ≤ DN
200
1.349,3805
1.477,5716
2.2. cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
0,3816 EUR/m3
0,4179 EUR/m3
3. Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin
3.1. cena omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
0,5191 EUR/DN 20/mesec
0,5684 EUR/DN 20/mesec
za premer vodomera DN 20 mm s faktorjem omrežnine, ki je enak 1.
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
PREMER VODOMERA 
mm
FAKTOR OMREŽNINE
CENA OMREŽNINE 
BREZ DDV 
EUR/mesec
CENA OMREŽNINE 
Z 9,5% DDV 
EUR/mesec
DN ≤ 20
1
0,5191
0,5684
20 < DN < 40
3
1,5573
1,7052
40 ≤ DN < 50
10
5,1910
5,6841
50 ≤ DN < 65
15
7,7865
8,5262
65 ≤ DN < 80
30
15,5730
17,0524
80 ≤ DN < 100
50
25,9550
28,4207
100 ≤ DN < 150
100
51,9100
56,8415
150 ≤ DN
200
103,8200
113,6829
3.2. cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
0,5531 EUR/m3
0,6056 EUR/m3
Cena omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin v enaki višini velja tudi za obračun omrežnine storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.
3.3. cena omrežnine storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
0,5191 EUR/DN 20/mesec
0,6056 EUR/DN 20/mesec
za premer vodomera DN 20 mm s faktorjem omrežnine, ki je enak 1.
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
PREMER VODOMERA 
mm
FAKTOR OMREŽNINE
CENA OMREŽNINE 
BREZ DDV 
EUR/mesec
CENA OMREŽNINE 
Z 9,5% DDV 
EUR/mesec
DN ≤ 20
1
0,5191
0,5684
20 < DN < 40
3
1,5573
1,7052
40 ≤ DN < 50
10
5,1910
5,6841
50 ≤ DN < 65
15
7,7865
8,5262
65 ≤ DN < 80
30
15,5730
17,0524
80 ≤ DN < 100
50
25,9550
28,4207
100 ≤ DN < 150
100
51,9100
56,8415
150 ≤ DN
200
103,8200
113,6829
3.4. cena storitve prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnimi čistilnih naprav ter obratovalnega monitoringa:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
0,3194 EUR/m3
0,3497 EUR/m3
4. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
4.1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (vsebuje zbiranje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, ločeno zbrane odpadne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov):
4.1.1. cena javne infrastrukture:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
0,0029 EUR/kg
0,0031 EUR/kg
Na podlagi določil Pravilnika o spremembah Tarifnega pravilnika za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice, ki ga je na svoji 21. redni seji, dne 3. 2. 2022 sprejel Občinski svet Občine Brežice, št. 354-4/2022, se mesečni obračun zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in stroškov javne infrastrukture obračuna na naslednji način:
4.1.1.1. cena javne infrastrukture za gospodinjstva:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
0,0630 EUR/osebo/mesec
0,0690 EUR/osebo/mesec
4.1.1.2. cena javne infrastrukture za poslovne prostore nepridobitnih in pridobitnih dejavnosti, kjer se komunalni odpadki zbirajo v posodah prostornine 120 do 1100 l:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
0,0039 EUR/m2/mesec
0,0042 EUR/m2/mesec
4.1.1.3. cena javne infrastrukture, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih prostornine 5 m3 in se zbrane količine ne tehtajo:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
2,1750 EUR/1 odvoz
2,3816 EUR/1 odvoz
4.1.1.4. cena javne infrastrukture, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih kotalnega prekucnika prostornine 15 do 40 m3 in se zbrane količine tehtajo
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
0,0029 EUR/kg
0,0031 EUR/kg
V kolikor se zbrane količinah odpadkov v 5 m3 zabojnikih tehtajo, se obračuna cena javne infrastrukture po ceni javne infrastrukture v EUR/kg.
4.1.2. cena zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
0,1374 EUR/kg
0,1505 EUR/kg
Na podlagi določil Pravilnika o spremembah Tarifnega pravilnika za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice, ki ga je na svoji 21. redni seji, dne 3. 2. 2022 sprejel Občinski svet Občine Brežice, št. 354-4/2022, se mesečni obračun zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in stroškov javne infrastrukture obračuna na naslednji način:
4.1.2.1. cena zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za gospodinjstva:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
2,9871 EUR/osebo/mesec
0,0690 EUR/osebo/mesec
4.1.2.2. cena zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za poslovne prostore nepridobitnih in pridobitnih dejavnosti, kjer se komunalni odpadki zbirajo v posodah prostornine 120 do 1100 l:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
0,1866 EUR/m2/mesec
0,2043 EUR/m2/mesec
4.1.2.3. cena zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih prostornine 5 m3 in se zbrane količine ne tehtajo:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
103,05 EUR/1 odvoz
112,84 EUR/1 odvoz
V kolikor se zbrane količine odpadkov v 5 m3 zabojnikih tehtajo, se obračuna cena zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov po ceni zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v EUR/kg.
4.1.2.4. cena zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih kotalnega prekucnika prostornine 15 do 40 m3 in se zbrane količine tehtajo
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
0,1374 EUR/kg
0,1505 EUR/kg
4.2. Zbiranje bioloških odpadkov (biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad)
4.2.1. cena javne infrastrukture:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
0,0049 EUR/kg
0,0054 EUR/kg
Na podlagi določil Pravilnika o spremembi Tarifnega pravilnika za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice, ki ga je na svoji 17. redni seji, dne 23. 4. 2021 sprejel Občinski svet Občine Brežice, št. 354-101/2019, se mesečni obračun zbiranja bioloških odpadkov in stroškov javne infrastrukture obračuna na naslednji način:
4.2.1.1 cena javne infrastrukture za gospodinjstva:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
0,0648 EUR/osebo/mesec
0,0710 EUR/osebo/mesec
4.2.2. cena zbiranja bioloških odpadkov:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
0,1567 EUR/kg
0,1716 EUR/kg
4.2.1.2 cena zbiranja bioloških odpadkov za gospodinjstva:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
2.0731 EUR/osebo/mesec
2,2700 EUR/osebo/mesec
5. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
5.1. Cena obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
0,1612 EUR/kg
0,1765 EUR/kg
Brežice, dne 23. februarja 2022
Direktorica 
mag. Jadranka Novoselc 

AAA Zlata odličnost