Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2022 z dne 4. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2022 z dne 4. 2. 2022

Kazalo

287. Uredba o karti regionalne pomoči za obdobje 2022–2027, stran 673.

  
Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o karti regionalne pomoči za obdobje 2022–2027 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se določajo območja v Republiki Sloveniji, upravičena do regionalne pomoči, in intenzivnosti regionalne pomoči na posameznih upravičenih območjih.
2. člen 
(karta regionalne pomoči) 
(1) Karta regionalne pomoči je seznam upravičenih območij za dodeljevanje regionalne pomoči. Regionalna pomoč je vrsta državne pomoči za pospeševanje gospodarskega razvoja območij v Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: EU) z omejenimi možnostmi, ki je na podlagi člena 107(3)(a) in (c) Pogodbe o delovanju Evropske unije združljiva z notranjim trgom EU.
(2) Karta regionalne pomoči vključuje območja »a«, kjer so gospodarske razmere izjemno neugodne v primerjavi z EU kot celoto, in območja »c«, kjer so gospodarske razmere neugodne, vendar manj kot na območjih »a«.
(3) Kot območja »a« na karti regionalne pomoči se določi celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 2 SI03 Vzhodna Slovenija.
(4) Kot območja »c« na karti regionalne pomoči se določi del ozemlja teritorialne enote NUT2 SI04 Zahodna Slovenija in vključuje:
– celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 3 SI043 goriška statistična regija,
– ozemlje teritorialne enote NUTS 3 SI042 gorenjska statistična regija brez Mestne občine Kranj,
– ozemlje teritorialne enote NUTS 3 SI044 obalno-kraška statistična regija brez Mestne občine Koper in Občine Ankaran,
– na ozemlju teritorialne enote NUTS 3 SI041 osrednjeslovenska statistična regija občine Borovnica, Dobrepolje, Ig, Šmartno pri Litiji in Velike Lašče.
(5) Karta regionalne pomoči velja do 31. decembra 2027.
3. člen 
(določitev intenzivnosti regionalne pomoči na podlagi regionalne karte) 
(1) Intenzivnost pomoči pomeni bruto ekvivalent nepovratnih sredstev, izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom davkov in drugih dajatev.
(2) Intenzivnost regionalne pomoči za naložbe za velika podjetja na območjih »a« ne sme presegati 30 %.
(3) Intenzivnost regionalne pomoči za naložbe za velika podjetja na območjih »c« ne sme presegati 15 %, razen na upravičenih območjih obalno-kraške statistične regije iz tretje alineje četrtega odstavka prejšnjega člena, kjer lahko intenzivnost pomoči znaša do 25 %.
(4) Največje intenzivnosti pomoči iz drugega in tretjega odstavka tega člena se lahko povečajo za največ 20 odstotnih točk za mala podjetja in za največ 10 odstotnih točk za srednje velika podjetja.
(5) Velik naložbeni projekt je začetna naložba z upravičenimi stroški, ki presegajo 50 milijonov eurov. Največja intenzivnost pomoči za velike naložbene projekte se določi v skladu z določbami Smernic o regionalni državni pomoči za obdobje 2022–2027 (UL C št. 153 z dne 29. 4. 2021, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Smernice). Povečane intenzivnosti pomoči za mala in srednje velika podjetja iz prejšnjega odstavka se ne uporabljajo za pomoč, odobreno za velike naložbene projekte.
(6) Intenzivnost regionalne pomoči za konkreten projekt se določi na podlagi določb tega člena ter drugih pogojev in omejitev iz Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o Evropski uniji (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spremembi Uredbe (EU) 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 270 z dne 29. 7. 2021, str. 39), Smernic ter uredbe, ki ureja dodeljevanje regionalnih državnih pomoči.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-40/2022
Ljubljana, dne 3. februarja 2022
EVA 2021-2130-0054
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti