Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2022 z dne 4. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2022 z dne 4. 2. 2022

Kazalo

232. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 598.

  
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 
1. člen 
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19, 59/19, 78/19, 157/20, 191/20, 13/21, 101/21, 122/21, 145/21 in 194/21) se v 2. členu v preglednici vrstica s šifro Z629 spremeni tako, da se glasi:
»
Z629
sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi in iz tretjega odstavka 34. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti, sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti
bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H oziroma Z471), katerega vir financiranja so sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi in iz tretjega odstavka 34. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti in sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti
1, 2
«. 
2. člen 
V 3. členu se v drugem odstavku v preglednici:
– vrstica s šifro C050 spremeni tako, da se glasi:
»
C050
dodatek za dvojezičnost za ravnatelje, učitelje in ostale strokovne delavce v osnovnem in srednjem šolstvu ter ravnatelje, vzgojitelje in ostale strokovne delavce v vrtcih, strokovne delavce Zavoda Republike Slovenije za šolstvo ter novinarje Javnega zavoda RTV Slovenija in novinarje tiskanih medijev narodnih skupnosti
dodatki
od 0,12 do 0,15
osnovna plača FJU x faktor, 28. člen ZSPJS;
za ravnatelje, učitelje in ostale strokovne delavce v osnovnem in srednjem šolstvu ter ravnatelje, vzgojitelje in ostale strokovne delavce v vrtcih, strokovne delavce Zavoda Republike Slovenije za šolstvo ter novinarje Javnega zavoda RTV Slovenija in novinarje tiskanih medijev narodnih skupnosti
1
1
1
«; 
– za vrstico s šifro C229 doda nova vrstica C230, ki se glasi:
»
C230
dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjev v gasilsko reševalni dejavnosti
dodatki
0,65
49. člen Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21)
 
bruto urna postavka osnovne plače x polovica ur rednega dela (A010) x faktor
dodatek za delo v rizičnih razmerah se ne všteva v osnovo za nadomestilo plače
X
1
1
«; 
– vrstica s šifro H022 spremeni tako, da se glasi:
»
H022
nadomestilo plače v breme ZZZS v višini 80 % do tri zaporedne dni
nadomestilo plače zaradi bolezni
/
31. člen Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21, 112/21 – ZNUPZ in 206/21 – ZDUPŠOP)
v znesku refundira ZZZS
X
1
1
«. 
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(uporaba) 
Spremenjena šifra Z629 iz spremenjenega 2. člena uredbe se začne uporabljati pri obračunu plače za marec 2022.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-25/2022
Ljubljana, dne 3. februarja 2022
EVA 2022-3130-0001
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost