Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022

Kazalo

63. Uredba o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor, stran 251.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se za izvajanje Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/373 z dne 1. marca 2017 o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor, razveljavitvi Uredbe (ES) št. 482/2008, izvedbenih uredb (EU) št. 1034/2011, (EU) št. 1035/2011 in (EU) 2016/1377 ter spremembi Uredbe (EU) št. 677/2011 (UL L št. 62 z dne 8. 3. 2017, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1338 z dne 11. avgusta 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/373 v zvezi z zahtevami glede poročanja in kanalih za poročanje med organizacijami ter zahtevami za meteorološke službe (UL L št. 289 z dne 12. 8. 2021, str. 12), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/373/EU) določajo:
– pristojna organa,
– zahteve za subjekte glede letalskih podatkov in letalskih informacij,
– zagotavljanje podatkov o terenu in ovirah ter upravljanje podatkovnega sloja,
– obveznost investitorja ovire in operatorja aerodroma,
– zahteve glede projektiranja struktur zračnega prostora,
– vzdrževanje in redni pregled letalskih postopkov in
– prekrški.
2. člen 
(pristojna organa) 
(1) Pristojni organ iz Uredbe 2017/373/EU in te uredbe je Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) Nadzor nad izvajanjem Uredbe 2017/373/EU in te uredbe izvaja agencija, razen v delu, ki se nanaša na javne ali zasebne subjekte, ki zagotavljajo storitve za ustvarjanje in zagotavljanje geodetskih podatkov ter digitalne podatke o terenu in ovirah, ki ga izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo enako kot izrazi, uporabljeni v Uredbi 2017/373/EU.
4. člen 
(zahteve za subjekte glede letalskih podatkov in letalskih informacij) 
(1) Subjekt, ki pripravlja letalske podatke ali letalske informacije, mora izpolnjevati zahteve:
– točke ATM/ANS.OR.A.085 Priloge III Uredbe 2017/373/EU, razen tistih iz točk (c), (d), (f)(1) in (i) navedene priloge in
– točke ATM/ANS.OR.A.090 Priloge III Uredbe 2017/373/EU.
(2) Subjekt, ki pripravlja letalske podatke in letalske informacije, zagotavlja, da letalske podatke in letalske informacije pripravlja, obdeluje in prenaša ustrezno usposobljeno, pristojno in pooblaščeno osebje.
(3) Agencija zagotovi usposabljanje za osebje, ki ustvarja in zagotavlja letalske podatke ali letalske informacije.
5. člen 
(zagotavljanje podatkov o terenu in prvi zajem podatkov o ovirah ter upravljanje podatkovnega sloja) 
(1) Podatke o terenu za območje 1, območje 2b, območje 2c in območje 2d za aerodrome, ki so urejeni s predpisi Evropske unije, zagotavlja Republika Slovenija. Ministrstvo, pristojno za promet, skupaj z agencijo usklajuje aktivnosti za zagotavljanje potrebnih podatkov iz zbirk prostorskih podatkov in evidenc Republike Slovenije.
(2) Sredstva za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka ter naloge upravljanja podatkovnega sloja terena in ovir zagotovi ministrstvo, pristojno za promet.
(3) Prvi zajem podatkov o ovirah za območje 1, območje 2b, območje 2c in območje 2d zagotovi Republika Slovenija. Ministrstvo, pristojno za promet, zagotovi sredstva za prvi zajem teh podatkov.
(4) Podatkovni sloj terena in ovir upravlja Geodetski inštitut Slovenije.
6. člen 
(obveznost investitorja ovire) 
(1) Investitor ovire zagotovi podatke o oviri v območju 1, območju 2b, območju 2c in območju 2d, kot so opredeljena v določbi AIS.TR.350 Priloge VI Uredbe 2017/373/EU in za katere se zbirajo podatki o ovirah:
– v območju 1 za ovire, katerih relativna višina je 100 m ali več nad tlemi;
– v območju 2b za ovire, ki prebadajo površino z naklonom 1,2 %, in se razteza od koncev območja 2a na nadmorski višini praga vzletno-pristajalne steze v smeri odhoda ter v razdalji 10 km in z bočnim razhajanjem 15 % na vsako stran; ovir, ki segajo manj kot 3 m v višino nad tlemi, ni treba vključiti;
– v območju 2c za ovire, ki prebadajo površino z naklonom 1,2 %, in se razteza zunaj območja 2a in območja 2b ter v razdalji do 10 km od meje območja 2a; začetne nadmorske višine točk območja 2c so enake nadmorskim višinam točk na stiku z območjem 2a; ovir, ki segajo manj kot 15 m v višino nad tlemi, ni treba vključiti;
– v območju 2d za ovire, katerih relativna višina je 100 m ali več nad tlemi, in
– v območju vzletne poti ali njegovih delov.
(2) Investitor ovire iz prejšnjega odstavka zagotovi, da so izpolnjene zahteve za subjekt, ki pripravlja letalske podatke ali letalske informacije iz prvega in drugega odstavka 4. člena te uredbe.
(3) Investitor ovire iz prvega odstavka tega člena agenciji zagotovi podatke o oviri, ki vsebujejo nize podatkov o ovirah iz določbe AIS.TR.360 Priloge VI Uredbe 2017/373/EU.
(4) Na delih območja 2, kjer so letalske operacije prepovedane zaradi zelo visokega terena ali drugih lokalnih omejitev ali predpisov, se podatki o ovirah zbirajo in zapisujejo v skladu z zahtevami, ki so v katalogu letalskih podatkov določene za območje 1.
(5) Agencija izda in objavi navodilo za investitorje ovir o zagotavljanju podatkov o oviri iz prvega odstavka tega člena.
(6) Stroške zagotavljanja podatkov o oviri iz prvega odstavka tega člena nosi investitor ovire.
7. člen 
(obveznost operatorja aerodroma) 
(1) Operator aerodroma agenciji zagotovi podatke o terenu in ovirah v območju 2a in območju 3.
(2) Operator aerodroma, na katerem so vzpostavljene operacije za natančni prilet kategorije II ali kategorije III, ki potrebuje podrobne informacije o terenu, da lahko oceni učinek terena na višino odločitve, ki se določi z uporabo radijskih višinomerov, agenciji zagotovi podatke o terenu in ovirah v območju 4.
(3) Operator aerodroma iz prvega in drugega odstavka tega člena zagotovi, da podatki o terenu vsebujejo nize podatkov o terenu, določene v točki AIS.TR.355 Priloge VI Uredbe 2017/373/EU, ter da podatki o ovirah vsebujejo nize podatkov o ovirah, določene v točki AIS.TR.360 Priloge VI Uredbe 2017/373/EU.
(4) Agencija izda in objavi navodilo za operatorja aerodroma o zagotavljanju podatkov o terenu in ovirah.
(5) Stroške zagotavljanja podatkov o terenu in ovirah iz prvega in drugega odstavka tega člena nosi operator aerodroma.
8. člen 
(zahteve glede projektiranja struktur zračnega prostora) 
(1) Subjekti, ki projektirajo strukture zračnega prostora, morajo izpolnjevati zahteve iz Dodatka 1 k Prilogi XI Uredbe 2017/373/EU.
(2) Agencija vodi seznam subjektov iz prejšnjega odstavka.
9. člen 
(vzdrževanje in redni pregled postopka letenja in struktur zračnega prostora) 
(1) Predlagatelj postopka letenja zagotovi njegovo vzdrževanje in redni pregled.
(2) Izvajalec služb zračnega prometa zagotovi vzdrževanje in redni pregled strukture zračnega prostora ob upoštevanju usmeritev Odbora za upravljanje zračnega prostora Republike Slovenije.
(3) Vzdrževanje in redni pregled postopka letenja ali strukture zračnega prostora se izvede v skladu s postopkom uvajanja sprememb v zračnem prostoru.
(4) Vzdrževanje in redni pregled postopka letenja ali strukture zračnega prostora izvaja oseba ali organizacija, ki dokaže, da izpolnjuje zahteve iz točk (a) in (k) 6. člena Uredbe 2017/373/EU.
(5) Redni pregled postopka letenja ali strukture zračnega prostora se izvede vsaj vsakih pet let. Prvi redni pregled postopka letenja ali strukture zračnega prostora se izvede najpozneje v petih letih od potrditve letalskega postopka oziroma sprejetja strukture zračnega prostora.
(6) Postopek letenja, ki v obdobju iz prejšnjega odstavka ni pregledan, se ne uporablja.
(7) Če se postopek letenja ne uporablja več, predlagatelj postopka letenja agenciji pošlje vlogo za spremembo ali ukinitev postopka letenja.
(8) Predlagatelj iz prvega odstavka tega člena oziroma izvajalec službe zračnega prometa zagotovi objavo postopka letenja ali strukture zračnega prostora tako, kot se zahteva za objavo letalskih podatkov in letalskih informacij.
10. člen 
(prekrški izvajalca storitev ATM/ANS) 
(1) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba izvajalca storitev ATM/ANS, ki:
– pristojnemu organu ne omogoči izvajanja pooblastil iz prvega odstavka 5. člena Uredbe 2017/373/EU,
– ne priglasi ali ne upravlja sprememb v skladu z določbo ATM/ANS.OR.A.040 Priloge III Uredbe 2017/373/EU,
– pri spremembi funkcionalnega sistema ne izvede nalog v skladu z določbo ATM/ANS.OR.A.045 Priloge III Uredbe 2017/373/EU,
– ne olajšuje pregledov in ne sodeluje, kot je zahtevano z določbo ATM/ANS.OR.A.050 Priloge III Uredbe 2017/373/EU,
– ne izvede ukrepov v povezavi z ugotovitvijo in popravljalnim ukrepom v skladu z določbo ATM/ANS.OR.A.055 Priloge III Uredbe 2017/373/EU,
– se ne odzove na varnostno težavo v skladu z določbo ATM/ANS.OR.A.060 Priloge III Uredbe 2017/373/EU,
– ne zagotovi postopkov za upravljanje sprememb v skladu z določbo ATM/ANS.OR.B.010 Priloge III Uredbe 2017/373/EU,
– ne zagotovi načrtov za izredne dogodke v skladu z določbo ATM/ANS.OR.A.070 Priloge III Uredbe 2017/373/EU,
– ne zagotavlja odprtega in preglednega izvajanja storitev v skladu z določbo ATM/ANS.OR.A.075 Priloge III Uredbe 2017/373/EU,
– ne zagotavlja operativnih priročnikov v zvezi z izvajanjem storitev, ki so v obliki smernic namenjeni operativnemu osebju v skladu z določbo ATM/ANS.OR.B.035 Priloge III Uredbe 2017/373/EU,
– ne zagotovi ocene varnosti sprememb funkcionalnega sistema v skladu z določbo ATM/ANS.OR.C.005 Priloge III Uredbe 2017/373/EU.
(2) Z globo od 500 do 2.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
11. člen 
(prekrški investitorja ovire) 
(1) Z globo od 500 do 700 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je investitor ovire, če:
– v nasprotju s prvim odstavkom 6. člena te uredbe ne zagotovi podatkov o oviri, kot so opredeljeni v določbi AIS.TR.350 Priloge VI Uredbe 2017/373/EU, ali
– v nasprotju s tretjim odstavkom 6. člena te uredbe zagotovi podatke o oviri, ki ne vsebujejo nizov podatkov iz določbe AIS.TR.360 Priloge VI Uredbe 2017/373/EU.
(2) Z globo od 300 do 500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje investitor ovire, ki je samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba investitorja pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 150 do 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik investitor.
12. člen 
(prekrški operatorja aerodroma) 
(1) Z globo od 10.000 do 60.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je operator aerodroma, ki ne zagotovi podatkov o terenu in ovirah v skladu s prvim, drugim ali tretjim odstavkom 7. člena te uredbe.
(2) Z globo od 1.000 do 3.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
13. člen 
(prekrški predlagatelja postopkov letenja in struktur zračnega prostora) 
(1) Z globo od 10.000 do 60.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je predlagatelj postopka letenja ali strukture zračnega prostora, če:
– ne vzdržuje in redno ne pregleda postopka letenja ali strukture zračnega prostora v skladu s postopkom uvajanja sprememb v zračnem prostoru (tretji odstavek 9. člena te uredbe);
– ne izvede rednega pregleda postopka letenja ali strukture zračnega prostora vsakih pet let (peti odstavek 9. člena te uredbe);
– agenciji ne pošlje vloge za spremembo ali ukinitev postopka letenja, če se postopek letenja ne uporablja več (sedmi odstavek 9. člena te uredbe);
– ne zagotovi objave postopka letenja ali strukture zračnega prostora tako, kot se zahteva za objavo letalskih podatkov in letalskih informacij (osmi odstavek 9. člena te uredbe).
(2) Z globo od 1.000 do 3.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
14. člen 
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku) 
Za prekrške iz 10. člena te uredbe se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s to uredbo.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
15. člen 
(vzdrževanje in redni pregled postopkov letenja in struktur zračnega prostora, ki so v uporabi pred dnem začetka veljavnosti te uredbe) 
(1) Vzdrževanje in redni pregled postopkov letenja za aerodrom, na katerem je zagotovljena služba zračnega prometa za postopke letenja, ki so v uporabi pred dnem začetka veljavnosti te uredbe, zagotovi izvajalec službe zračnega prometa. Za te postopke letenja velja, da mora izvajalec službe zračnega prometa pred prenehanjem njihove uporabe vložiti vlogo za uvedbo spremembe v zračnem prostoru, razen če te postopke letenja prevzame operator aerodroma oziroma obratovalec letališča ali drug zainteresiran subjekt, ki pa mora zagotoviti pravočasno vzdrževanje ali redni pregled postopka letenja.
(2) Vzdrževanje in redni pregled struktur zračnega prostora, ki so v uporabi pred dnem začetka veljavnosti te uredbe, zagotovi izvajalec službe zračnega prometa.
(3) Vzdrževanje in redni pregled struktur zračnega prostora, ki so se uporabljale že 27. januarja 2017, se izvede najpozneje do 27. januarja 2023.
16. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o zahtevah glede kakovosti letalskih podatkov in letalskih informacij za enotno evropsko nebo (Uradni list RS, št. 60/17) in Uredba o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor (Uradni list RS, št. 67/19).
17. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati 27. januarja 2022.
Št. 00710-95/2021
Ljubljana, dne 13. januarja 2022
EVA 2021-2430-0113
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti