Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022

Kazalo

48. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP ME53-OPPN* (SZ del) – »Soseska 21«« (ureditev sklopa večstanovanjske stavbe in enostanovanjskih stavb v nizu), stran 129.

  
Na podlagi 119. in v navezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) in 30. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Mežica dne 24. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP ME53-OPPN* (SZ del) – »Soseska 21«« (ureditev sklopa večstanovanjske stavbe in enostanovanjskih stavb v nizu) 
1. člen 
(predmet sklep, splošno – potrditev izhodišč) 
(1) S tem sklepom se začne priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev večstanovanjskega zaključenega naselja/kvarta na območju ME53-OPPN* – SZ del – »Soseska 21«, v nadaljnjem besedilu: OPPN S21.
(2) Po določilih prve vrstice preglednice 124. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mežica (Uradni list, RS št. 55/13, 77/16, 31/17 – teh. popr. in 57/18 – popr., v nadaljnjem besedilu: OPN ME) se obravnavano območje lahko razdeli na več posameznih samostojnih OPPN-jev in zaključenih/ avtonomnih sistemov opremljenosti z GJI/GJD.
To je skladno z določili drugega odstavka 4. člena in tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik, Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2), ki določa, da se OPPN izdela za območje enote urejanja prostora ali za manjše območje znotraj posamezne enote urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP), za katero je tako določeno v občinskem prostorskem načrtu (v nadaljnjem besedilu: OPN). Hkrati je tudi omogočeno, da se lahko OPPN izdela za posamezno enoto urejanja prostora ali manjše območje znotraj posamezne enote urejanja prostora tudi, če to ni posebej določeno v OPN in se takšna potreba izkaže po sprejetju OPN.
Občina Mežica je spomladi leta 2018, v skladu z določili OPM ME in Pravilnika, za potrebe priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za javno povezovalno pot »Vrtec« (znotraj EUP ME53-OPPN*, ME55-OPPN* in ME 58-OPPN*) naročila izdelavo ustreznih strokovnih podlag (glej prvo in drugo alinejo 4. člena tega Sklepa). Postopek sprejema zadevnega OPPN je v fazi pridobivanja drugih mnenj k predlogu OPPN.
(3) Za potrebe ohranjanja števila prebivalstva kot tudi za ohranjanje strokovno izobraženih ljudi v občini je izkazana velika potreba po stanovanjskih stavbah oziroma stanovanjih ter večanje standarda storitev predšolskega varstva.
Zato se poleg zagotovitve varnega dostopa in dovoza do Vrtca Mežica in povečanja površin za pešce na SZ delu omenjenega EUP predvideva tudi gradnja zaključenega sklopa, namenjenega gradnji večstanovanjskega objekta in gradnji enostanovanjskih hiš v nizu oziroma gradnje višjih gostot.
(4) Istočasno se s tem sklepom potrdijo tudi »Izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za urejanje prostora ME53-OPPN* (SZ del)« – v nadaljevanju: Izhodišča, ki jih je izdelal Projektant d. o. o., Lavrica, Dolenjska cesta 324A, 1294 Lavrica (zanj Sandra ŠTERPIN, PA PPN ZAPS 1116), št., december 2021.
2. člen 
(območje OPPN) 
(1) Območje OPPN S21 se nahaja v centru mesta Mežica, med cesto Kralja Matjaža (v nadaljnjem besedilu: JP 757791) na zahodni strani, Malgajevo cesto (v nadaljnjem besedilu: JP 757651) na severni strani, območjem OPPN za povezovalno cesto (v postopku sprejemanja) na južni strani ter sklopom »Teniška igrišča« na vzhodni strani, in obsega cca 26 % celotnega območja EUP ME53-OPPN*.
(2) OPPN S21 je predviden na zemljišču p. c. št. 636/1 k. o. 889 Mežica.
(3) Kolateralno bodo zaradi izvedbe priključkov javne komunalne infrastrukture, komercialnih energetskih in TK vodov in tozadevnih hišnih priključkov ter navezav na kategorizirane občinske ceste potrebni posegi še na zemljišča p. c. št. 200, 278, 335/30, 635 in 636/2, (vsa) k. o. 889 Mežica.
(4) Velikost območja OPPN S21 znaša 3,193 ha in se lahko, bodisi zaradi usmeritev smernic nosilcev urejanja prostora, bodisi zaradi zaokrožitev cestnih teles kategoriziranih občinskih cest, vse v skladu s Pravilnikom in drugo alinejo prvega odstavka 123. člena OPN ME, tudi spremeni.
(5) Izvedba OPPN S21 lahko poteka tudi fazno, a tako, da nobena (morebitna) posamezna faza ne ovira izvedbe potrebnih javnih in hišnih komunalnih in infrastrukturnih priključkov.
Zapis/zaris faznosti je sestavni del risnega in pisnega dela odloka o OPPN S21 in elaborata ekonomičnosti OPPN S21 in posledično pogodbe o opremljanju.
3. člen 
(predmet in namen načrtovanja) 
(1) OPPN S21 se izdela kot zaključen sklop mešane podrobne namenske rabe SSv/SSb med območjem obstoječih javnih cest (JP757791 in JP757651), predvideno javno povezovalno pot »Vrtec« in zahodnim robom območja »Teniška igrišča«. V cestni telesih JP 757651 in JP 757791 potekajo vodi GJI (vodovod, mešan sistem meteorne in fekalne kanalizacije) ter komercialni komunali vodi (elektroenergetika, plinovod in telekomunikacije), ki pa imajo pri določenih vodih GJI oziroma komercialne infrastrukture omejene kapacitete.
(2) Na območju OPPN S21 je predvidena:
a) gradnja enega (1) večstanovanjskega objekta z okvirno 15 stanovanji (cca 5 stanovanj na etažo):
– etažnost: K + P + 2;
– okvirni nadzemni bruto tlorisni gabarit cca 14,00 m × 42,00 m, kletna/podzemna etaža se lahko ureja do cca 1,00 m od severne mejnice OPPN S21 oziroma zemljišča p. c. št. 636/1 k.o. Mežica;
b) gradnja enega (1) niza vrstnih hiš (predvidoma 6 enostanovanjskih stavb):
– etažnost: P + 1;
– okvirni bruto tlorisni gabarit 11 m × 43,00 (= 6 × 7,25) m;
c) ureditev servisnih površin na severni strani obeh stanovanjskih sklopov;
d) ureditev zelenih površin oziroma vrtov na južni strani obeh stanovanjskih sklopov;
e) izgradnja javne ceste v obliki obrnjene črke »L«, ki je v delu med JP 757651 in uvozom v garažo večstanovanjskega objekta dvosmerna, v preostalem delu pa enosmerna s potekom prometa iz smeri od JP 757791 proti JP 757651. Peš promet se vodi tako ob interni cesti v osrednem delu (povezava med JP 757791 in načrtovano potjo Vrtec) kot tudi ob JP 757651 v severnem delu območja.
f) izgradnja parkirnih prostorov tako, da bo za:
– večstanovanjski sklop zagotovljenih 30 parkirnih mest (=2 parkirni mesti na stanovanjsko enoto), od tega 10 parkirnih mest v nizu ob JP 757651 in 20 parkirnih mest v podzemni etaži/garaži, kjer je urejena tudi kolesarnica.
Dostop do podzemne garaže se zagotavlja z vzhodne strani z dvosmerne javne ceste, ki se priključuje na JP 757651.
Za vsako vrstno hišo zagotovljenih dvoje (2) parkirnih mest na terenu v sklopu gradbene parcele.
Dostop do teh parkirišč bo zagotovljen z enosmerne javne ceste, ki se na zahodni strani OPPN S21 odcepi od JP 757791 in na vzhodni strani priključi na novo dvosmerno javno cesto (glej alinejo 2e tega člena) proti JP 757651.
g) izgradnja (vključno z morebitnimi prestavitvami obstoječih) vseh potrebnih vodov GJI oziroma tozadevnih hišnih priključkov ter komercialnih energetskih in TK komercialnih vodov/priključkov (vključno z morebitnimi prestavitvami le-teh) ter njihovih hišnih priključkov, potrebnih na delovanje OPPN S21, v cestnih telesih predvidenih javnih cest tako na območju OPPN S21 kot tudi javnih cest izven območja OPPN S21 (glej tretji odstavek 2. člena tega sklepa) oziroma z lego v drugih EUP.
h) izgradnja javnih cestnih in pohodnih priključkov območja OPPN S21 na obstoječe javne ceste.
Zaradi ureditve parkirnih površin na severni strani večstanovanjske stavbe za potrebe S21 bo potrebna bo tudi prestavitev obstoječega pločnika na JP 757651 (iz južne strani na severno stran le-te) ter posledično preureditev voznih pasov le-te najmanj na dolžini severne mejnice zemljišča p. c. št. 636/1, k.o. Mežica ter korekcija križišča JP 757651 in JP 757791.
i) ureditev območja zelenih površin v obliki varovalnega pasu pred hrupom in prahom vzdolž vseh štirih robov ter osrednjega dela (med novo javno enosmerno cesto in večstanovanjskim objektom) območja OPPN S21.
Zaželena je intenzivna zasaditev avtohtonih sadnih oziroma medonosnih drevesnih in grmovni vrst; paciprese in ciprese niso dovoljene.
Zaradi bližine objektov vzgojno-varstvenih ustanov in športno-rekreacijskih površin se ne dovoljuje zasaditev strupenih vrst drevja in grmovnic, kot so npr. breze, kisovci ipd.
4. člen 
(način pridobitve strokovne rešitve) 
Pri pripravi rešitve se upoštevajo naslednje izdelane strokovne podlage:
– Strokovne podlage za pripravo postopkov predvidenih PA (dveh ali več) na območju EUP ME53-OPPN*. Studio Perspektiva d. o. o., št. 02/2018-SP, Ravne na Koroškem, april 2018;
– Idejna zasnova za javno povezovalno pot »Vrtec«. Lesoteka d. o. o., št. 138/2019, Slovenj Gradec, maj 2019;
– Izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za urejanje prostora ME53-OPPN* – v nadaljevanju: Izhodišča, ki jih je izdelal Projektant d. o. o., Lavrica, Dolenjska cesta 324A, 1294 Lavrica (zanj Sandra ŠTERPIN, PA PPN ZAPS 1116), december 2021.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci) 
(1) Pripravljavec OPPN: Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica.
(2) Pobudnik in naročnik OPPN: Stane d. o. o., Glančnik 1b, 2392 Mežica.
(3) Načrtovalec OPPN: Projektant d. o. o., Lavrica, Dolenjska cesta 324A, 1294 Lavrica, zanj Sandra ŠTERPIN, PA PPN ZAPS 1116.
(4) Nosilci urejanja prostora (v nadaljnjem NUP), ki sodelujejo v postopku CPVO in od katerih se pridobi mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje oziroma konkretne smernice, so:
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Podbreška cesta 20, 2000 Maribor;
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ul. 10, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana;
– Zavod za gozdove, Območna enota Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Izhodišča se skupaj s prejetimi mnenji iz prejšnjega ostavka pošljejo Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje (Dunajska 48, 1000 Ljubljana) za odločitev o tem, ali je potrebno v postopku priprave OPPN izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
(5) NUP, ki podajo mnenja na osnutek in kasneje na predlog OPPN, so:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Urad za upravljanje z vodami, Sektor območja Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Služba za kulturno dediščino, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor;
– Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica;
– Občina Mežica, Medobčinska uprava za Mežiško dolino, Trg svobode 1, 2392 Mežica;
– KOCEROD d. o. o., Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške, Mislinjska dobrava 108A, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu;
– Komunala Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica;
– Petrol d. o. o., Koroška c. 14, 2390 Ravne na Koroškem;
– Elektro Celje d. d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje;
– TELEKOM Slovenije d. d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.
(6) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba pridobiti smernice in mnenja še drugih NUP, se le-te pridobijo v postopku.
6. člen 
(postopek in roki za pripravo OPPN) 
Terminski plan priprave in sprejemanja OPPN S21 je predvidoma naslednji:
– sklep o začetku postopka OPPN – 7 dni od podpisa pogodbe o medsebojnih obveznostih med investitorjem in pripravljavcem;
– pridobitev identifikacijske številke prostorskega akta – 21 dni od sprejema sklepa in izhodišč na pristojnem ministrstvu;
– javna objava sklepa in izhodišč za pripravo OPPN v prostorskem informacijskem prostoru/spletni strani občine (v nadaljnjem PIS) in poziva državnim NUP, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO), da podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje (poziv lahko vključuje tudi poziv za podajo konkretnih smernic) – 30 dni od prejema poziva;
– ministrstvo, pristojno za okolje, odloči, na podlagi mnenj državnih NUP, ki sodelujejo pri CPVO, ali je potrebno izvesti CPVO – v 21 dneh od prejema vloge s priloženimi mnenji NUP;
– priprava osnutka OPPN (v času priprave osnutka se vključi zainteresirano javnost) –15 dni po prejetju odločitve glede potrebnosti izvedbe CPVO;
– v kolikor je za OPPN potrebno izvesti CPVO, je za potrebe postopka CPVO potrebno izdelati okoljsko poročilo (v nadaljnjem besedilu: OP) – okvirni rok izdelave OP poročila je 30 dni;
– objava osnutka OPPN in OP (če je bilo OP pripravljeno) v PIS;
– poziv nosilcem urejanja prostora, da podajo mnenje k objavljenemu gradivu osnutka OPPN (če je potrebno izvesti CPVO, NUP, ki sodelujejo pri CPVO, hkrati z mnenjem podajo tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje ali mnenje o ustreznosti OP) – 30 dni od prejema poziva (na zahtevo NUP se lahko rok podaljša za največ 30 dni);
– ministrstvo, pristojno za okolje, po prejemu mnenj državnih NUP, ki sodelujejo pri CPVO, odloči glede ustreznosti OP (odloči, da je OP ustrezno ali pa zahteva njegovo dopolnitev) – v roku 30 dni od prejema vloge s priloženimi mnenji NUP;
– dopolnitev osnutka OPPN (in dopolnitev morebitnega OP) – 15 dni po prejemu mnenj NUP oziroma v roku 15 dni po prejemu odločitve glede ustreznosti OP;
– objava javnega naznanila o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka OPPN (in morebitnega OP) – objava javnega naznanila na krajevno običajen način in v svetovnem spletu najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve;
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN (in morebitnega OP), po pridobitvi mnenj in po pridobitvi odločitve glede ustreznosti OP, v PIS – 30 dni v času trajanja javne razgrnitve;
– javna razgrnitev elaborata ekonomike – 30 dni oziroma v času trajanja javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN (in OP);
– izvedba javne obravnave v času javne razgrnitve – kraj in čas javne obravnave sta določena v javnem naznanilu;
– priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti – 15 dni po zaključku javne razgrnitve;
– javna objava stališč, zavzetih do pripomb in predlogov javnosti, v PIS in na krajevno običajen način – 7 dni po potrditvi stališč s strani župana;
– na podlagi sprejetih stališč priprava predloga OPPN – 15 dni;
– objava predloga OPPN (in morebitnega OP) v PIS;
– poziv NUP, da podajo mnenje k objavljenemu gradivu predloga OPPN (hkrati z mnenjem podajo tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje, če tega niso podali že v mnenju na osnutek OPPN) – 30 dni od prejema poziva;
– vloga ministrstvu, pristojnemu za okolje (če je potrebno izvesti CPVO), da ugotovi, ali so vplivi izvedbe predloga OPPN na okolje sprejemljivi – 30 dni po prejemu vloge s priloženimi mnenji NUP, ki sodelujejo pri CPVO;
– priprava predloga OPPN, usklajenega s pridobljenimi mnenji NUP – 7 dni po pridobitvi mnenj NUP;
– objava usklajenega predloga OPPN (in morebitnega OP) v PIS;
– objava odloka v uradnem glasilu;
– priprava končnega elaborata OPPN – v času do začetka veljavnosti odloka;
– posredovanje končnega OPPN ministrstvu, pristojnemu za prostor – 7 dni po pridobitvi končnega elaborata OPPN.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
(1) Splošna javnost je bila v postopek priprave izhodišč prostorskega akta predhodno vključena z objavo Izhodišč na spletni strani Občine Mežica, strokovna javnost pa tudi s predhodnim posvetom z nosilci urejanja prostora.
(2) Osnutek OPPN S21, dopolnjen glede na pridobljena mnenja NUP k osnutku (in OP, v kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO), se javno razgrne v PIS in na krajevno značilen način. Za javno razgrnitev/razpravo se pripravi povzetek za javnost. V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava razgrnjenih gradiv. V času javne razgrnitve se javnost tudi seznani z morebitnimi nasprotji interesov.
(3) Stališča do pripomb in predlogov javnosti se javno objavi (na spletni strani občine in na krajevno značilen način), z njimi se tudi osebno (v obliki dopisa) seznani predlagatelje pripomb in predlogov (v kolikor le-ti podajo svoj naslov).
8. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
(1) Stroške priprave prostorskega akta in zakonsko predpisanega postopka ter vseh s tem postopkom povezanih objav v medijih in javnih glasilih nosi v celoti pobudnik.
(2) Pobudnik in pripravljavec sta skladno z določili četrtega odstavka 118. člena ZUreP-2 sklenila Pogodbo o medsebojnih obveznostih (št. 478-0019/2021, 15. 12. 2021).
(3) Stroškovnik izgradnje (vključno s prestavitvami):
– javnih vodov (t. i. sekundarjev) vodov GJI (vodovod, meteorna in fekalna kanalizacija) tako na območju OPPN S21 kot izven njega, vse za potrebe OPPN S21;
– bodočega javnega povoznega in pohodnega sistema znotraj območja OPPN S21 in
– dovoznih in dostopnih priključkov OPPN S21 na obstoječe javno cestno omrežje, vključno z vsemi posegi v obe javni cesti (JP 757651 – Malgajeva cesta in JP 757791 – ulica kralja Matjaža), ki bodo nastali zaradi opremljanja zemljišč OPPN S21 z GJI oziroma komercialnimi infrastrukturnimi vodi,
je sestavni del elaborata ekonomike.
(4) Delilnik stroškov zgoraj opredeljenih opremljanj znotraj in izven območja OPPN S21 je opredeljen v Pogodbi o medsebojnih obveznosti, Elaboratu ekonomičnosti in bo, skladno z tozadevno zakonodajo, povzet v Pogodbi o opremljanju.
(5) Nabor zemljišč, naveden v drugem in tretjem odstavku 2. člena tega sklepa, se lahko v skladu z določili četrtega odstavka 2. člena tega sklepa tudi dopolni oziroma spremeni.
9. člen 
(objava in začetek veljavnosti sklepa) 
(1) Ta sklep se pošlje pristojnem ministrstvu (vključno z priloženimi izhodišči) za potrebe pridobitve identifikacijske številke prostorskega akta.
Ministrstvo sklep o pripravi s pripadajočim gradivom evidentira, mu dodeli identifikacijsko številko, ga javno objavi in o tem obvesti občino ter Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje.
(2) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
(3) Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Mežica (www.mezica.si).
Št. 3500-0003/2021-6
Identifikacijska št. v zbirki prostorskih aktov: 2771
Mežica, dne 24. decembra 2021
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel 

AAA Zlata odličnost