Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022

Kazalo

39. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Pivka, stran 105.

  
Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – skl. US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 – GZ, 68/17, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 158/20, 152/20 – ZZUOOP), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), osmega odstavka 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 195/20, 5/21 – odl. US, 15/21 – ZDUOP, 123/21 – ZPrCP-F), Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17, 60/18, 49/20 – ZIUZEOP), Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18, 84/18 – ZIURKOE, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20, 54/21), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15, 49/20 – ZIUZEOP, 129/20), Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 49/20 – ZIUZEOP, 13/21) ter Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 19. seji dne 22. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Pivka 
1. člen
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 70/19) se v 17. členu v prvem odstavku doda nova, četrta alineja, ki se glasi:
»– papir in karton ter papirno in kartonsko embalažo.«
2. člen 
Za 20. členom se doda nov, 20.a člen, ki se glasi:
»20.a člen 
(zbiranje papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže) 
(1) Zbiranje in prevzemanje papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže se opravlja po sistemu od vrat do vrat, pri vseh izvirnih povzročiteljih teh odpadkov. Prevzemanje odpadkov se izvaja na prevzemnih mestih, kjer so uporabniki dolžni po vnaprej določenem urniku prepustiti te odpadke izvajalcu javne službe v tipiziranih posodah.
(2) Pri posameznem povzročitelju odpadkov iz gospodinjstva se za papir in karton ter papirno in kartonsko embalažo namesti zabojnik volumna 240 L (individualna gradnja) oziroma 1100 L (večstanovanjska gradnja).
(3) Pri posameznem povzročitelju odpadkov iz dejavnosti se za papir in karton ter papirno in kartonsko embalažo namesti zabojnik volumna 240 L (tisti, ki imajo posodo za mešane komunalne odpadke volumna do 240 L) oziroma 1100 L (tisti, ki imajo posodo za mešane komunalne odpadke volumna 1100 L ali več) ali namestitev dodatne posode za ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov. V primeru, da so dejanske količine papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže večje od nameščene posode, se povzročitelju odpadkov namesti posoda ustrezne velikosti. Razliko v prostornini nameščene posode krije povzročitelj odpadkov.
(4) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzemanje papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže na celotnem območju Občine Pivka v skladu z letnim programom.«
3. člen 
V 23. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvajalec javne službe mora za prevzemanje ločenih frakcij zagotoviti zbiralnice ločenih frakcij, ki morajo biti opremljene s tipiziranimi posodami ali zabojniki. V zbiralnicah se zagotovijo vsaj zabojniki za zbiranje odpadne embalaže iz stekla. Lahko pa so določena mesta opremljena tudi zabojniki za druge vrste odpadkov (mešana odpadna embalaža, papir in karton ter papirna in kartonska embalaža, odpadna jedilna olja, odpadna oblačila in tekstil, drobna električna in elektronska oprema ipd.).«
4. člen 
V 45. členu se v drugem odstavku za šesto alinejo doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– posode za prepuščanje papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže,«.
Dosedanja sedma alineja postane osma alineja.
5. člen 
V 46. členu se v prvi alineji drugega odstavka število »10« nadomesti s številom »5«.
6. člen 
V prilogi 1 se besedilo pod naslovom MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI, ki se glasi: »odvoz enkrat na dva tedna« nadomesti z besedilom: »odvoz enkrat na štiri tedne«.
V točki III se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»III. V obračunani posodi za mešane komunalne odpadke je zajeta celotna košarica storitev do katere so upravičeni povzročitelji odpadkov iz gospodinjstva (ločeno zbiranje mešane odpadne embalaže, ločeno zbiranje papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže, ekološki otoki, zbirni center, odvoz kosovnih odpadkov …)«.
7. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 6. 2022.
Št. 9000-19/2021
Pivka, dne 22. decembra 2021
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj 

AAA Zlata odličnost