Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022

Kazalo

35. Odlok o proračunu Mestne občine Krško za leto 2023, stran 92.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 28. seji, dne 16. 12. 2021, sprejel
O D L O K 
o proračunu Mestne občine Krško za leto 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Mestno občino Krško za leto 2023 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto
Naziv konta
Predlog proračuna 2023
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
41.706.495
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
35.719.375
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
22.903.620
700 Davki na dohodek in dobiček
18.913.140
703 Davki na premoženje
3.383.400
704 Domači davki na blago in storitve
605.050
706 Drugi davki in prispevki
2.030
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
12.815.755
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
2.636.655
711 Takse in pristojbine
22.000
712 Globe in druge denarne kazni
55.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
70.400
714 Drugi nedavčni prihodki
10.031.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
1.114.500
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
84.500
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
1.030.000
73
PREJETE DONACIJE (730)
1.500
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.500
74
TRANSFERNI PRIHODKI
4.871.121
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.593.382
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in drugih držav
2.277.739
78
PREJETA SREDSTVA IZ EU 
IN DRUGIH DRŽAV
0
787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij in iz drugih držav
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
41.509.945
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
8.984.660
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
2.268.616
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
365.002
402 Izdatki za blago in storitve
5.855.642
403 Plačila domačih obresti
90.100
409 Rezerve
405.299
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
16.333.353
410 Subvencije
831.550
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
9.215.727
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
1.410.859
413 Drugi domači transferi
4.875.217
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
15.361.647
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
15.361.647
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)
830.285
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
384.100
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
446.185
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
196.550
III/1.
Primarni presežek (primanjkljaj)
266.650
III/2.
Tekoči presežek (primanjkljaj)
10.401.362
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (50)
1.200.000
500 Domače zadolževanje
1.200.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (55)
1.309.826
550 Odplačila domačega dolga
1.309.826
1.IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
86.724
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–109.826
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)
–196.550
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
25.639
(2) Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih uporabnikov (NPU), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe (PPP), glavne programe (GPR) in podprograme (PPR), predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke (PP), te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(3) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Mestne občine Krško.
(4) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
(1) V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
(2) Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in s podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
(3) Proračun se izvršuje na ravni proračunske vrstice, ki jo sestavljata postavka in konto.
4. člen 
(namenski prihodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list SRS, št. 2/76, 21/78 – ZSlaR-A, 15/84, Uradni list RS, št. 71/93 – ZGas, 71/93 – ZVPoz in 83/12 – ZVPoz-D),
– prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti: samoprispevek ter drugi prihodki,
– prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– prihodki od komunalnih prispevkov.
5. člen 
(predlagatelji finančnih načrtov) 
Predloge finančnih načrtov pripravijo predlagatelji finančnih načrtov:
1. občinski svet,
2. nadzorni odbor,
3. župan,
4. občinska uprava z notranje organizacijskimi enotami občinske uprave,
5. Medobčinski inšpektorat – skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica in
6. posamezne krajevne skupnosti.
6. člen 
(dodatno pridobljena namenska sredstva, ki jih določa zakon in odpiranje postavk ter zagotavljanje pravic porabe na njih) 
(1) Če so namenski prihodki, določeni v 4. členu tega odloka, vplačani v proračun v nižjem obsegu, kot so načrtovani v sprejetem proračunu občine, občina prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih prejemkov.
(2) Če so namenski prihodki, določeni v 4. členu tega odloka, vplačani v proračun v večjem obsegu, kot so načrtovani v sprejetem proračunu občine, občina prevzema in plačuje obveznosti samo v višini načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu občine.
(3) Za izvajanje politik in programov, ki se financirajo iz državnega proračuna ali iz proračuna EU lahko župan na predlog predlagatelja med letom odpre nove postavke. Pravice porabe se zagotovijo s prerazporeditvami pravic porabe oziroma v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.
7. člen 
(prerazporeditve pravic porabe o katerih odloča župan) 
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
(2) Na predlog predlagatelja lahko župan neomejeno odloča o prerazporeditvah pravic porabe med področji proračunske porabe, v kolikor se prerazporeditve nanašajo na isti projekt.
(3) Na predlog predlagatelja župan lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe med in v okviru področij proračunske porabe znotraj finančnega načrta posameznega predlagatelja in med finančnimi načrti predlagateljev v posebnem delu proračuna.
(4) Ob prerazporeditvah iz tretjega odstavka tega člena posamezno povečanje ali zmanjšanje posamezne postavke ne sme presegati 10 % finančnega načrta predlagatelja iz katerega se sredstva prerazporejajo.
(5) O opravljenih prerazporeditvah župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
(6) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju 2023 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2023 in njegovi realizaciji.
8. člen 
(prerazporeditve pravic porabe o katerih odločajo predlagatelji FN) 
Predlagatelji FN lahko prerazporejajo pravice porabe med konti v okviru proračunske postavke. Pri tem se ne smejo spreminjati vrednosti posameznih projektov oziroma programov.
9. člen 
(obravnavanje in potrjevanje investicijske dokumentacije ter spreminjanje načrta razvojnih programov) 
(1) Župan na podlagi predloga vodje projekta obravnava in potrjuje investicijsko dokumentacijo, kadar je skupna vrednost projekta do 500.000 EUR z DDV ter potrjuje investicijsko dokumentacijo, potrebno za prvo fazo prijave na razne razpise.
(2) O tem župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu, to je pri polletnem poročilu in pri zaključnem računu.
(3) Župan lahko spreminja vrednost posameznih projektov ali programov iz sprejetega načrta razvojnih programov do 20 % vrednosti celotnega projekta ali programa. O spremembah vrednosti projektov župan dvakrat letno obvešča občinski svet.
(4) O spremembah vrednosti projektov, ki presegajo vrednost iz prejšnjega odstavka, odloča občinski svet.
(5) Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
(6) Župan lahko na predlog predlagatelja finančnega načrta odobri spremembo proračunskih virov in dinamiko izvrševanja projekta v NRP v obdobju sprejetih proračunov v okviru finančnega načrta predlagatelja in v obsegu skupnega zneska proračunskih sredstev, v kolikor to ne vpliva na uravnoteženost proračuna.
(7) Župan lahko usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj glavnega programa sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.
10. člen 
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo oziroma prevzema obveznosti za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati:
– v letu 2024 višine 80 % obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2023;
– v letu 2025 višine 60 % obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2023.
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2024 za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe, zagotovljenih na postavkah tekočih odhodkov in tekočih transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2023.
(4) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti za študije, investicijsko dokumentacijo, idejne zasnove in drugo osnovno dokumentacijo, ki je potrebna za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov. Omejitve iz tretjega odstavka tega člena prav tako ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in zakupnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode komunalnih in drugih storitev potrebno za operativno delovanje predlagateljev FN.
(5) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena morajo biti načrtovane v okviru finančnega načrta in načrta razvojnih programov predlagatelja FN.
11. člen 
(plačilni roki v breme občinskega proračuna) 
(1) Za poravnavo obveznosti v breme občinskega proračuna se uporabljajo plačilni roki kot so določeni v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
(2) Predčasno plačilo je možno na podlagi odobritve župana in če je dosežen popust s strani izvajalca, dobavitelja oziroma prejemnika sredstev. Za vsak dan predčasnega plačila znaša popust najmanj 0,0164 % dnevno, kar mora biti opredeljeno v pogodbi oziroma aneksu k osnovni pogodbi, v katerem se določi predčasno plačilo.
12. člen 
(proračunski sklad) 
(1) Proračunski sklad je:
– proračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
(2) Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 0,75 % od realiziranih prihodkov proračuna.
(3) Župan lahko odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF, pri tem skupna višina porabljenih sredstev ne sme presegati 15.000 EUR. O porabi sredstev proračunske rezerve župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
13. člen 
(pooblastilo županu in svetu krajevne skupnosti za odpis dolga) 
(1) Župan lahko dolžniku do višine 1.100 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati, vendar v proračunskem letu skupno največ 25.000 EUR.
(2) Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem letu, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga.
(3) Svet krajevne skupnosti lahko dolžniku do višine 800 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.
(4) O odpisih dolga župan in svet krajevne skupnosti dvakrat letno obvesti občinski svet.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
14. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
(1) Mestna občina Krško se v letu 2023 za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja pri poslovnih bankah oz. pri EZR države namerava zadolžiti za 1.200.000 EUR.
(2) Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 5 % sprejetega proračuna.
(3) O najetju posojila in namenih zadolževanja odloča župan.
15. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
(1) Posredni uporabniki občinskega proračuna, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko v letu 2023 kratkoročno in dolgoročno zadolžijo do skupne višine 300.000 EUR.
(2) Pravna oseba, v kateri ima občina prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2023 dolgoročno zadolži do višine 1.250.000 EUR.
(3) Pravna oseba, v kateri ima občina prevladujoč vpliv, lahko v letu 2023 izdaja poroštva do višine glavnic 50.000 EUR.
16. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
(1) Za namene splošne proračunske rezervacije se v proračunu predvidijo sredstva v višini 92.500 EUR.
(2) O porabi splošne proračunske rezervacije v skladu z zakonom odloča župan.
6. FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
17. člen 
(splošno o financiranju krajevnih skupnosti) 
(1) Obseg sredstev za financiranje krajevnih skupnosti se določi na podlagi Pravilnika o financiranju krajevnih skupnosti v občini Krško.
(2) Sredstva, ki so v proračunu predvidena za financiranje krajevnih skupnosti, se po področjih proračunske porabe razporedijo s finančnimi načrti posameznih krajevnih skupnosti.
18. člen 
(prerazporeditev pravic porabe v okviru finančnega načrta KS) 
(1) V okviru finančnega načrta krajevne skupnosti lahko pravice porabe na predlog predsednika sveta krajevne skupnosti prerazporeja svet krajevne skupnosti.
(2) Svet krajevne skupnosti v okviru sprejetega načrta razvojnih programov lahko spreminja vrednost posameznih projektov ali programov.
(3) V kolikor gre za prerazporeditve znotraj proračunske postavke lahko o tem odloča predsednik sveta krajevne skupnosti.
(4) O opravljenih prerazporeditvah v okviru finančnega načrta in spremembah načrta razvojnih programov krajevna skupnost obvesti župana in Oddelek za javne finance in proračun.
19. člen 
(sklepanje pravnih poslov krajevne skupnosti) 
(1) Posamičen pravni posel, ki ga sklene krajevna skupnost brez predhodnega soglasja župana, je veljaven, če njegova skupna vrednost ne presega 8.000 EUR z DDV. Če skupna vrednost posameznega pravnega posla presega 8.000 EUR z DDV, mora krajevna skupnost pridobiti predhodno soglasje župana, sicer je takšen pravni posel ničen.
(2) Iz določila iz prvega odstavka tega člena so izvzeti pravni posli, ki se nanašajo na promet nepremičnin. Za njih je potrebno upoštevati določila veljavne zakonodaje.
(3) Predsednik sveta krajevne skupnosti je pristojen za izbor izvajalcev, storitev in nabavo materiala za realizacijo finančnega načrta in programa dela, če svet krajevne skupnosti ne določi, da bo sam izvajal izbor izvajalcev.
7. NADZOR NAD IZVRŠEVANJEM PRORAČUNA 
20. člen 
(nadzor nad izvrševanjem občinskega proračuna) 
(1) Nadzor nad pravilno, racionalno, smotrno in namensko porabo sredstev pridobljenih iz občinskega proračuna pri neposrednih in posrednih uporabnikih ter drugi prejemnikih opravlja pristojni organ občinske uprave in nadzorni odbor.
(2) Na zahtevo župana ali nadzornega odbora neposredni in posredni uporabniki ter drugi prejemniki sredstev občinskega proračuna morajo za sredstva pridobljena iz občinskega proračuna omogočiti opravljanje nadzora in dati vse zahtevane podatke, listine, poročila, ki se nanašajo na nadzor in omogočiti računalniško obdelavo teh podatkov. Drugi prejemnik sredstev proračuna mora omogočiti nadzor za sredstva pridobljena iz občinskega proračuna.
(3) Če neposredni ali posredni uporabnik in drugi prejemnik sredstev občinskega proračuna ne ravna skladno z določili drugega odstavka tega člena, lahko župan izda sklep, s katerim v celoti ali delno začasno ustavi financiranje proračunskega uporabnika.
8. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
21. člen 
(začasno financiranje) 
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Krško v letu 2024, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
22. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-207/2021-O802
Krško, dne 16. decembra 2021
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti