Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022

Kazalo

32. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2023, stran 75.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 – ZLS-O, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4, 14/13 – popr, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14 in 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 18. redni seji dne 22. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Komen za leto 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Komen za leto 2023 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
Splošni del proračuna Občine Komen na ravni podskupin kontov se za leto 2023 določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto 
Proračun leta 2023
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
7.707.360
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.195.455
70
DAVČNI PRIHODKI
3.219.600
700 Davki na dohodek in dobiček
2.725.480
703 Davki na premoženje
392.920
704 Domači davki na blago in storitve
101.200
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
975.855
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
704.605
711 Takse in pristojbine
6.900
712 Globe in druge denarne kazni
28.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
100.350
714 Drugi nedavčni prihodki
135.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI
250.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
250.000
73
PREJETE DONACIJE
1.878
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.878
731 Prejete donacija iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.260.027
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.301.727
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
1.958.300
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
8.015.386
40
TEKOČI ODHODKI
1.820.191
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
514.700
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
80.850
402 Izdatki za blago in storitve
1.185.841
403 Plačila domačih obresti
18.800
409 Rezerve
20.000
41
TEKOČI TRANSFERI
2.181.994
410 Subvencije
220.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
856.035
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
211.645
413 Drugi tekoči domači transferi
894.314
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.948.758
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.948.758
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
64.443
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
30.774
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
33.669
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (.I-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–308.026
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
220.153
55
ODPLAČILA DOLGA
220.153
550 Odplačilo domačega dolga
220.153
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–528.179
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–220.153
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
308.026
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA (ocena)
529.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, predpisane s kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov za obdobje 2023–2026 sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Komen.
3. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim poračunom.
4. člen 
(prevzemanje obveznosti) 
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene. Proračunski uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidena v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.
5. člen 
(poraba sredstev glavarine vaških skupnosti) 
Sredstva zagotovljena na postavki 110235 Glavarina vaških skupnosti so namenjena izvrševanju zadev, ki v skladu s Statutom Občine Komen in Odlokom o imenovanju, organizaciji in nalogah vaških skupnosti Občine Komen sodijo v pristojnost vaških skupnosti. Izdatki za reprezentančne stroške praviloma ne smejo presegati 20 % pripadajoče glavarine za posamezno vaško skupnost.
Neporabljena glavarina posamezne vaške skupnosti v mandatnem obdobju vaškega odbora se lahko prenaša iz leta v leto, vendar pa jo bo potrebno porabiti do konca mandatnega obdobja vaškega odbora, ki je vezan na mandat župana. Neporabljena glavarina iz proračunskih let 2023, 2024, 2025 in 2026 bo morala biti porabljena najkasneje do 31. avgusta 2026.
6. člen 
(vključevanje novih obveznosti) 
Če se po sprejemu proračuna sprejme ali spremeni predpis, na osnovi katerega nastanejo nove obveznosti za občinski proračun, je župan dolžan na odhodkovni strani določiti novo proračunsko postavko v okviru večjih pričakovanih prihodkov ali s prerazporeditvijo sredstev.
Župan vključi nove obveznosti tako, da s sklepom določi, da se odpre nova postavka in opredeli višina za nov namen.
7. člen 
(odpiranje novih postavk za namenska sredstva) 
V primeru, da občina prejme namenska sredstva, ki niso bila predvidena s tem odlokom, se za ta namen odpre nova postavka proračuna na strani odhodkov za isti namen.
8. člen 
(podlaga za izplačilo sredstev iz proračuna) 
Proračunska sredstva se lahko uporabljajo le, če so izpolnjeni vsi z zakonom in s tem odlokom predpisani pogoji za uporabo sredstev. Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo.
9. člen 
(dodeljevanje sredstev neposrednim in posrednim uporabnikom) 
Sredstva proračuna se neposrednim in posrednim proračunskih uporabnikom med letom praviloma dodeljujejo mesečno v obliki dvanajstin oziroma na podlagi sklenjenih pogodb. Župan lahko v utemeljenih primerih določi tudi drugačno obliko dinamike nakazil donacij.
Sredstva za investicijske transfere se nakazujejo na osnovi dokumentacije o že opravljenih investicijah.
Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo za zakonsko določene naloge, opredeljene v posebnem delu proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča delovanje uporabnikov.
10. člen 
(dodeljevanje sredstev društvom in drugim organizacijam, ki niso proračunski uporabniki) 
Sredstva proračunskih postavk, namenjena društvom in drugim organizacijam, ki niso posredni ali neposredni proračunski uporabniki, se razdelijo na osnovi razpisa oziroma na podlagi neposredne pogodbe društvom v javnem interesu.
11. člen 
(roki za plačevanje obveznosti) 
Za plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna veljajo enaki roki, ki se za posamezne namene porabe določijo v zakonu o izvrševanju proračuna.
12. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna za leto 2023 so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse, po Zakonu o varstvu pred požarom, ki se uporabijo za namene določene v tem zakonu;
– komunalni prispevek, ki se uporablja za gradnjo komunalne opreme;
– koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se nameni za izvajanje ukrepov varstva okolja in vlaganj v naravne vire;
– koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo, ki se uporablja za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in turistično infrastrukturo;
– samoprispevki, ki jih uvedejo vaške skupnosti;
– prejeti prispevki fizičnih ali pravnih oseb za sofinanciranje posameznih investicij ali drugih projektov ter sredstva donacij EU in drugih mednarodnih institucij, ki v občinskem proračunu niso bila predvidena;
– prihodki od turistične takse;
– druga sredstva, ki jih občina prejme namensko za financiranje določenih nalog.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov proračuna in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, se prevzema in plačuje obveznosti samo do višine dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega člena se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v proračun ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.
Namensko prejeta sredstva, ki v tekočem proračunskem letu niso porabljena, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
13. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic je zadnji sprejeti proračun, sprememba ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan.
Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih financah in tem odlokom prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi področji porabe.
O prerazporeditvi pravic porabe med področji proračunske porabe lahko odloča župan, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 20 % obsega področja proračunske porabe.
V obseg prerazporeditev ne štejejo prerazporeditve, ki so potrebne zaradi pravilne opredelitve odhodka po programski klasifikaciji in prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije.
Prerazporeditev sredstev proračuna oziroma posamezne postavke proračuna je možna na račun ustreznega zmanjšanja druge postavke proračuna.
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke na postavki, kjer pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe naloge. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru razpoložljivih sredstev na proračunski postavki.
Župan mora dvakrat letno poročati občinskemu svetu o veljavnemu proračunu za leto 2023 in njegovi realizaciji, in sicer s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje in po koncu leta z zaključnim računom.
14. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko za posamezen investicijski projekt, ki se financira preko več let, v tekočem letu razpiše javno naročilo in prevzame obveznosti do višine sredstev, določenih v načrtu razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Za posamezen investicijski projekt se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta in predvidena v načrtu razvojnih programov. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu iz naslova investicijskih odhodkov in investicijskih transferov ne smejo presegati 70 % sredstev skupine odhodkov kontov skupine 42 in 43 v bilanci proračuna.
Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih iz naslova tekočih odhodkov (izdatkov za blago in storitve) in tekočih transferov, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta, vendar skupni znesek teh obveznosti ne sme presegati 50 % sredstev, zagotovljenih v sprejetem letnem proračunu za posamezno nalogo.
Omejitve iz naslova prevzemanja tekočih obveznosti se ne nanašajo na prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih in drugih storitev, ki so nujna za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prav tako se omejitve ne nanašajo na prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
15. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spremeni načrt razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani iz državnega proračuna oziroma evropskih sredstev, ne glede na določilo prvega odstavka tega člena. Sprememba po tem odstavku se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta razvojnega programa zaradi črpanja državnih oziroma evropskih sredstev.
Župan lahko spreminja naziv projektov, ki so uvrščeni v načrtu razvojnih programov, ali naziv proračunskih postavk, v kolikor je to potrebno zaradi črpanja namenskih sredstev sofinanciranja projektov.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Investicijsko dokumentacijo potrjuje župan.
16. člen 
(proračunski skladi in splošna proračunska rezervacija) 
Proračunski sklad je proračunska rezerva.
Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 10.000 EUR.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč (potres, poplava, zemeljski plaz, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni) in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti v zadostni višini, se v letu 2023 oblikuje v višini 10.000 EUR. O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
17. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 100 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše dolg dolžniku tudi v primeru, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
18. člen 
(ravnanje z nepremičnim in premičnim premoženjem občine) 
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine sprejme občinski svet na predlog župana, razen v primeru iz drugega odstavka tega člena.
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti pod zneskom 10.000 EUR in načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine, v katerega se uvrsti posamično premično premoženje nad vrednostjo 10.000 EUR, sprejme župan.
Načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem se lahko v skladu s prejšnjima dvema odstavkoma med letom spreminjata in dopolnjujeta.
V primeru spremenjenih prostorskih potreb Občine Komen, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, se lahko sklene pravni posel, ki ni predviden v načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem, in sicer do vrednosti 80.000 EUR.
O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem občine odloči in sklene pravni posel župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
19. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Občina Komen se v letu 2023 ne bo dodatno zadolževala.
20. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij) 
Občina sme dati poroštva za izpolnitev obveznosti javnega podjetja in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, največ do višine 5 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna leta pred letom, v katerem daje poroštvo.
O soglasju ali poroštvu odloča občinski svet.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
21. člen 
(začasno financiranje v letu 2024) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Komen v letu 2024, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o začasnem financiranju.
22. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-47/2021
Komen, dne 22. decembra 2021
Župan 
Občine Komen 
mag. Erik Modic 

AAA Zlata odličnost