Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022

Kazalo

30. Pravilnik o merilih za delno oprostitev pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka za območje občine Črnomelj, stran 71.

  
Na podlagi 10. in 11. člena Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 200/20, v nadaljnjem besedilu: Odlok) in na podlagi 227. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je Občinski svet Občine Črnomelj na 24. redni seji dne 16. 12. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o merilih za delno oprostitev pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka za območje občine Črnomelj 
I. VSEBINA PRAVILNIKA 
1. člen
Ta pravilnik določa:
(1) delno oprostitev pri plačilu komunalnega prispevka;
(2) podrobnejša merila za odobritev delne oprostitve pri plačilu komunalnega prispevka z vidika pravil o pomoči de minimis.
Namen tega pravilnika je spodbujanje gospodarske in kmetijske dejavnosti v Občini Črnomelj.
2. člen 
Delna oprostitev pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka po tem pravilniku se dodeli kot pomoč de minimis v skladu z:
(1) Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013);
(2) Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 z dne 22. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013).
3. člen 
(način in višina zagotavljanja sredstev) 
Sredstva za izvedbo ukrepov spodbujanja gospodarske in kmetijske dejavnosti v obliki delne oprostitve plačila komunalnega prispevka v Občini Črnomelj se zagotavljajo v proračunu Občine Črnomelj na proračunski postavki z nazivom »Subvencioniranje komunalnega prispevka«.
Višina sredstev se določi z Odlokom o proračunu Občine Črnomelj za tekoče leto.
4. člen 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
(1) »kmetijski proizvodi« pomenijo proizvode, navedene v Prilogi 1 k Pogodbi o delovanju Evropske unije (Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije, UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47, zadnjič spremenjena s Sklepom Sveta (EU) 2019/1255 z dne 18. julija 2019 o spremembi Protokola št. 5 o Statutu Evropske investicijske banke, UL L 196 z dne 24. 7. 2019, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Pogodba), razen ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, ki jih ureja Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184 /2006 in (ES) št 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2020/560 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 508/2014 in (EU) št. 1379/2013 glede posebnih ukrepov za ublažitev vpliva izbruha COVID-19 na sektor ribištva in akvakulture (UL L št. 130 z dne 24. 4. 2020, str. 11);
(2) »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
(3) »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati ali na kakršen koli drug način dajati na trg, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu ter vseh dejavnosti, s katerimi se proizvod pripravi za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
(4) »intenzivnost pomoči« pomeni bruto znesek pomoči, izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom davkov ali drugih dajatev;
(5) »primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov« pomeni proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi 1 k Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili naravo takih proizvodov;
(6) »kmetijsko gospodarstvo« pomeni enoto, ki obsega zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov;
(7) »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu daje pravico enemu podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje;
d) eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d) preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako enotno podjetje.
II. DELNA OPROSTITEV PRI PLAČILU KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
5. člen
Delna oprostitev po tem pravilniku predstavlja delno oprostitev plačila komunalnega prispevka na podlagi 10. in 11. člena Odloka.
6. člen 
(vloga za delno oprostitev plačila komunalnega prispevka) 
Za možnost delne oprostitve plačila komunalnega prispevka lahko zaprosi investitor, ki je hkrati zavezanec za plačilo komunalnega prispevka in ki ima namen investirati v nestanovanjski objekt s klasifikacijsko ravnijo razreda CC-SI, ki so določene v 10. členu Odloka.
Vloga za delno oprostitev komunalnega prispevka mora biti na občinsko upravo vložena v času pred izdajo odmerne odločbe o komunalnem prispevku ali najkasneje 15 dni po vročitvi odmerne odločbe. Podrobni kriteriji in merila za določitev višine delne oprostitve komunalnega prispevka so določeni v naslednjem členu.
Na podlagi pravilno izpolnjene vloge za delno oprostitev komunalnega prispevka občinska uprava odloči v skladu z 10. členom Odloka. Občinska uprava v tem primeru na prvi stopnji izda odločbo z ustrezno znižanim zneskom komunalnega prispevka.
Ne glede na določilo iz prejšnjega odstavka se višina delne oprostitve ustrezno zniža, če bi z odobreno oprostitvijo:
(1) za dejavnosti primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov presegli zgornje meje pomoči de minimis iz drugega odstavka 11. člena tega pravilnika;
(2) za dejavnosti po de minimis pomoči za gospodarstvo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz petega odstavka 9. člena tega pravilnika ali
(3) če bi bile z dodelitvijo pomoči presežene omejitve glede kumulacije pomoči iz tretjega odstavka 10. člena in iz 13. člena tega pravilnika.
V primeru, kadar je investitorju priznana delna oprostitev za plačilo komunalnega prispevka že po izdaji odmerne odločbe in plačilu celotnega zneska komunalnega prispevka s strani investitorja, se lahko priznana delna oprostitev vrne investitorju na podlagi nove odločbe o vračilu dela že plačanega komunalnega prispevka v višini priznane delne oprostitve. Odločba o vračilu deleža komunalnega prispevka mora biti sprejeta na podlagi kriterijev, ki jih določa ta pravilnik.
7. člen 
(kriteriji in merila za delno oprostitev plačila komunalnega prispevka) 
Investitor iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki je hkrati zavezanec za plačilo komunalnega prispevka in ki vloži vlogo za delno oprostitev komunalnega prispevka, mora imeti registrirano dejavnost v naslednjih oblikah:
(1) samostojni podjetnik (s.p.);
(2) družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.);
(3) delniška družba (d.d.);
(4) družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.);
(5) nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev in ima status kmeta, ki ga nosilec dokaže z ustreznim potrdilom, ki ga izda pristojna upravna enota;
(6) socialna podjetja, registrirana v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1l in 13/18), ki so vpisana v evidenco socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno ministrstvo);
(7) nepridobitne pravne osebe, kot so opredeljene v ZSocP in ki nameravajo poslovati kot socialno podjetje in bodo začele s postopkom registracije skladno z ZSocP, v obsegu, ki je potreben za opravljanje dejavnosti, za katere so bila ustanovljena.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko vloži vlogo za delno oprostitev plačila komunalnega prispevka v primeru novogradnje, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in legalizacije objekta, za katerega je zavezan k plačilu komunalnega prispevka. Vloga za delno oprostitev plačila komunalnega prispevka se lahko vloži samo za investicije v objekte in poslovne enote, ki se nahajajo na območju Občine Črnomelj.
Investitor mora v vlogi za delno oprostitev plačila komunalnega prispevka s svojim podpisom in žigom izpolniti vse izjave, ki so del vloge. Dokazila, ki morajo biti priložena k vlogi za delno olajšavo komunalnega prispevka, so navedena v 14. členu tega pravilnika.
Dodatni kriteriji in merila za delno oprostitev plačila komunalnega prispevka so določeni v III. razdelku tega pravilnika.
III. POMOČ DE MINIMIS
8. člen
Delna oprostitev komunalnega prispevka po Odloku se dodeli kot pomoč de minimis.
Glede na potrebe delne oprostitve komunalnega prispevka za investicijo v nestanovanjski objekt z značajem kmetijske proizvodnje se končni izračun komunalnega prispevka razdeli na del objekta, ki bo služil primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov in na preostali del, ki bo služil predelavi in trženju kmetijskih in živilskih proizvodov ali pa bo služil dejavnosti, ki po svoji naravi spada med druge gospodarske dejavnosti. Kriterij za delitev je delež bruto tlorisne površine v objektu za vsak posamezen del nestanovanjske stavbe, ki je predmet izračuna komunalnega prispevka. Ta določba se nanaša na tiste vrste kmetijskih objektov, ki služijo tako primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov kot tudi dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov, oziroma sekundarni kmetijski proizvodnji ali drugi gospodarski dejavnosti. Delež bruto tlorisne površine določi projektant, ki izdeluje projektno dokumentacijo za navedeni objekt. Sorazmerno glede na določen delež bruto tlorisne površine objekta se razdeli višina komunalnega prispevka na vsak posamezen del obravnavanega objekta, na podlagi tega pa se določi znesek olajšave pri plačilu komunalnega prispevka.
9. člen 
(pomoči, dodeljene po Uredbi Komisije (EU) št. 1407(2020)/2013(972)) – gospodarski sektor 
Do »de minimis« pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407(2020)/2013(972), z dne 18. decembra 2013, niso upravičeni subjekti, ki:
(1) so iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v primeru, če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
(2) so na dan oddaje vloge v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije in je zoper subjekt tak postopek začet oziroma je prijavitelj kapitalsko ali kako drugače povezan s takim podjetjem ter v primeru, če je vlagatelj kaznovan oziroma je zoper njega začet kazenski postopek;
(3) so na dan oddaje vloge v stanju kapitalske neustreznosti po Zakonu o finančnem poslovanju, oziroma je začet tak postopek zoper prijavitelja;
(4) so na dan oddaje vloge opredeljeni kot podjetja v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju in prestrukturiranju družb v težavah in pridobivajo državno pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje. Podjetje je v težavah, če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let dosega polovico osnovnega kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta ali če podjetje dobiva državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje;
(5) so za isti namen že prejeli sredstva bodisi iz lokalnih, regionalnih, državnih ali mednarodnih virov;
(6) na dan oddaje vloge nimajo poravnanih obveznosti do Občine Črnomelj in do države iz naslova davkov in prispevkov;
(7) so pridobili nepremično premoženje na način, kot je opredeljen v 21. členu Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 23/15, spremembe in dopolnitve 36/19, 61/20, 58/21).
Neizpolnjevanje katerega koli od navedenih pogojev je razlog za zavrnitev vloge za delno oprostitev komunalnega prispevka. Če se ugotovi, da prijavitelj na dan oddaje vloge ni izpolnjeval vseh navedenih pogojev, se vloga kot nepopolna zavrne.
Pomoč v obliki delne oprostitve komunalnega prispevka ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Pomoč v obliki delne oprostitve komunalnega prispevka ni namenjena za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice.
Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika enotna podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, po postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu (enotnemu podjetju) na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407(2020)/2013(972), ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v katerem koli obdobju treh poslovnih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
Če podjetje opravlja komercialno cestne prevoze tovora in tudi druge dejavnosti, za katere se uporablja zgornja dovoljena meja pomoči do 200.000,00 EUR, se uporablja zgornja meja pomoči v višini 200.000,00 EUR za to podjetje le, če to podjetje ločeno vodi stroške poslovanja po dejavnostih v komercialno cestnem tovornem prevozu in ločeno za druge dejavnosti, ter zagotovi, da korist za dejavnost komercialno cestne prevoze tovora, ne presega 100.000,00 EUR v dovoljenem obdobju.
10. člen 
(kumulacija) 
Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407(2020)/2013(972), se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila 2021 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena (UL L 114/8); Uredbo Komisije (EU) 2018/1923 z dne 7. decembra 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 360/2012 glede njenega obdobja uporabe (UL L 312/2); Uredbo Komisije (EU) št. 2020/1474 z dne 13. oktobra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 360/2012 glede podaljšanja njenega obdobja uporabe in časovno omejenega odstopanja za podjetje v težavah, da bi se upošteval učinke pandemije COVID-19 (UL L 337/1); v nadaljnem besedilu Uredba 360 (2018) (2020)/2021 (1923) (1474) do zgornje meje, ki je določena v Uredbi 360 (2018) (2020)/2021 (1923) (1474).
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407(2020)/2013(972), se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 EUR oziroma 100.000 EUR).
V primeru združitev ali pripojitev podjetij se vsa prejšnja pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli od podjetij, udeleženih v združitvi, upošteva pri ugotavljanju, ali nova pomoč »de minimis« za novo ali prevzemno podjetje presega ustrezno zgornjo mejo. Pomoč »de minimis«, ki je bila dodeljena pred združitvijo ali prevzemom, ostane zakonita.
Če se podjetje razdeli na dve ali več ločenih podjetij, se pomoč »de minimis«, dodeljena pred razdelitvijo, dodeli podjetju, ki jo je koristilo, in je načeloma to podjetje, ki prevzame dejavnosti, za katere se je pomoč »de minimis« uporabila. Če taka dodelitev ni mogoča, se pomoč »de minimis« dodeli sorazmerno na podlagi knjigovodske vrednosti lastniškega kapitala novih podjetij na dejanski datum razdelitve.
11. člen 
(pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 – primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov)
Do pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 so upravičeni investitorji, ki so dejavni v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, razen za:
(1) pomoči za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
(2) pomoči, ki se dodelijo pod pogojem, da se domačim proizvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi;
(3) pomoč, katere znesek je določen na podlagi cene ali količine proizvodov, danih na trg.
Skupni znesek vseh pomoči de minimis v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, ki se odobri in izplača upravičencu ali enotnemu podjetju, ne sme presegati zgornjih mej iz 3. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013.
12. člen 
(upravičeni stroški in intenzivnost pomoči) 
Delna oprostitev pri plačilu komunalnega prispevka, ki se odobri v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013, vključuje stroške odmere komunalnega prispevka v povezavi z nestanovanjskimi objekti klasifikacijske ravni 1271, po CC-SI, ki so določene v 10. členu Odloka.
Znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno delno oprostitvijo iz prejšnjega odstavka presegli zgornje meje pomoči de minimis iz drugega odstavka prejšnjega člena.
13. člen 
(kumulacija) 
Poleg pomoči de minimis po tem pravilniku se v zvezi z istimi upravičenimi stroški istemu kmetijskemu gospodarstvu oziroma enotnemu podjetju ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi tako seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Evropske unije.
Če je upravičenec razen v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov dejaven v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem ali dejavnostim, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407(2020)/2013(972), do zgornje meje, določene v slednji uredbi, če upravičenec z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovi, da dejavnost primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407(2020)/2013(972).
Če je upravičenec razen v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov dejaven v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulutre (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45), zadnjič spremenjeni z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014, in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 717/2014), če upravičenec z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovi, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014.
IV. OBVEZNOSTI VLAGATELJA PRI VLOŽITVI VLOGE ZA DELNO OPROSTITEV PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
14. člen
Občina Črnomelj bo od vlagatelja pred delno oprostitvijo plačila komunalnega prispevka pridobila pisno izjavo o (priloge k vlogi o delni oprostitvi plačila komunalnega prispevka):
(1) vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je vlagatelj že prejel na podlagi uredb de minimis v predhodnih dveh poslovnih letih in v tekočem poslovnem letu;
(2) drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške;
(3) seznamu podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih pomoči de minimis za vsa z njim povezana podjetja in zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
(4) vlagatelj na dan oddaje vloge ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije in da zoper prejemnika pomoči tak postopek ni začet oziroma je prejemnik pomoči kapitalsko ali kako drugače povezan s takim podjetjem;
(5) vlagatelj na dan oddaje vloge ni v stanju kapitalske neustreznosti po Zakonu o finančnem poslovanju oziroma ni pričet tak postopek zoper možnega prejemnika pomoči;
(6) vlagatelj na dan oddaje vloge ni opredeljen kot podjetje v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju in prestrukturiranju družb v težavah in pridobivajo državno pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje. Podjetje je v težavah, če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let dosega polovico osnovnega kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta ali če podjetje dobiva državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje;
(7) izjavo, da za isti namen niso prejeli sredstev bodisi iz lokalnih, regionalnih, državnih ali mednarodnih virov;
(8) izjavo, da imajo na dan oddaje vloge poravnane vse obveznosti do Občine Črnomelj in do države iz naslova davkov in prispevkov;
(9) izjavo, da vlagatelj redno izplačuje plače in socialne prispevke zaposlenim.
Pomoč se šteje za dodeljeno (datum dodelitve pomoči) z dnem pravnomočnosti izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka z olajšavo.
V. OBVEZNOSTI DAJALCA POMOČI 
15. člen
Občina Črnomelj pisno obvesti upravičenca o višini pomoči (višina delne oprostitve plačila komunalnega prispevka) ter da je pomoč dodeljena v skladu z uredbo EU o pomoči de minimis, pri čemer v izreku izdane odločbe z olajšavo o komunalnem prispevku navede celoten naslov ustrezne uredbe in sklic na objavo v uradnem glasilu.
Občina Črnomelj evidence o individualni pomoči de minimis hrani 10 poslovnih let od datuma dodelitve pomoči. Občina Črnomelj evidence o shemi pomoči de minimis hrani 10 poslovnih let od datuma, ko je bila dodeljena zadnja individualna pomoč v okviru take sheme.
Občina Črnomelj pred dodelitvijo pomoči de minimis preveri znesek dodeljene pomoči de minimis za posameznega vlagatelja v evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in ribištvo, in v evidenci pomoči de minimis za druge gospodarske dejavnosti, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za finance, na način, kot ga pristojno ministrstvo objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.
Občina Črnomelj v 15 dneh po dodelitvi pomoči posameznemu upravičencu poroča pristojnemu ministrstvu o dodeljeni pomoči de minimis na način, kot ga pristojno ministrstvo objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.
VI. NADZOR IN SANKCIJE 
16. člen
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja pristojni občinski organ.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, neporavnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Evropske komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom, in drugih nepravilnosti oziroma podajanja zavajajočih izjav ter napačnih podatkov za potrebe realizacije s strani prejemnika pomoči, mora prejemnik sredstva v obliki delne oprostitve plačila komunalnega prispevka vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev iz proračuna občine za naslednji dve leti.
V primeru, da občinski organ ugotovi, da je katera od izjav iz 14. člena tega pravilnika netočna, mora prejemnik sredstva v obliki delne oprostitve plačila komunalnega prispevka vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi.
V primeru, da prejemnik pomoči v obliki delne oprostitve plačila komunalnega prispevka ne realizira investicije, za katero je že plačal delno oproščen komunalni prispevek, Občina Črnomelj ukrepa v skladu z 225. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17), ki ureja možnost vračila že plačanega dela komunalnega prispevka, ter obvesti pristojna organa ministrstev o nerealizirani pomoči de minimis dodeljeni na podlagi tega pravilnika.
17. člen 
(prenehanje in začetek veljavnosti pravilnika) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 66/16).
Ta pravilnik sprejme Občinski svet Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-10/2019
Črnomelj, dne 16. decembra 2021
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti