Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022

Kazalo

29. Odlok o pokopališkem redu v Občini Črnomelj, stran 67.

  
Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US), 4. in 8. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, 106/05, 66/06, 118/07, 41/17) ter 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 24. redni seji dne 16. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu v Občini Črnomelj 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(splošne določbe) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določa zakon (ZPPDej), ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, in podzakonski predpisi, izdani na njegovi podlagi.
(2) Uporaba javnih dobrin je v skladu s tem odlokom zagotovljena vsakomur pod enakimi pogoji pri čemer se upošteva posebnosti pokopališča.
(3) Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti ter v zvezi z izvajanjem 24-urne dežurne službe, ki niso posebej urejena s tem odlokom se uporabljajo državni in občinski predpisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
(4) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se predpiše pokopališki red, ki določa:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe;
– način izvajanja pogrebne slovesnosti;
– osnovni obseg pogreba;
– način in čas pokopa;
– način pokopa, če je plačnik občina;
– pogoje za pokop zunaj pokopališča;
– ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice;
– pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice;
– obratovanje mrliških vežic;
– obseg prve ureditve groba;
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;
– način oddaje grobov v najem;
– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnovo spomenikov in vsak drug poseg v prostor na pokopališču;
– vrste grobov;
– okvirne tehnične normative za grobove;
– mirovalno dobo za grobove;
– način določitve cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
– razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob;
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.
(2) Prekop umrlih določa Zakon.
3. člen 
(izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti) 
(1)Pogrebna in pokopališka dejavnost se izvajata skladno s predpisi, na krajevno običajen način z dostojanstvom in spoštovanjem do pokojnih in njihovih svojcev.
(2) Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, ter prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, ki se izvaja kot tržna pogrebna dejavnost.
(3) Pokopališka dejavnost je v pristojnosti občine ter obsega upravljanje in urejanje pokopališč.
4. člen 
(upravljalec pokopališč) 
Upravljavec pokopališč v Občini Črnomelj (v nadaljevanju: občina) je Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o., ki pa lahko prenese posamezna opravila pokopališke dejavnosti na podlagi izkazanega interesa na posamezno krajevno skupnost ali drugega izvajalca.
5. člen 
(pokopališča v Občini Črnomelj) 
(1)Na območju občine so urejena pokopališča v naslednjih krajevnih skupnostih (v nadaljevanju KS):
1. v KS Adlešiči – v Adlešičih, Marindolu, Miličih in Paunovičih,
2. v KS Butoraj – v Butoraju,
3. v KS Črnomelj – v Vojni vasi,
4. v KS Dobliče – v Dobličah,
5. v KS Dragatuš – v Dragatušu, Dragovanji vasi, Goleku, Obrhu, Pustem Gradcu, Tanči gori in Zapudju,
6. v KS Griblje – v Gribljah,
7. v KS Petrova vas – v Petrovi vasi in Rožancu,
8. v KS Sinji vrh – na Sinjem vrhu, Špeharjih in Damlju,
9. v KS Stari trg ob Kolpi – v Radencih in Starem trgu,
10. v KS Talčji vrh – v Naklem, Otovcu in Tuševem dolu,
11. v KS Tribuče – v Desincu in Tribučah,
12. v KS Vinica – v Bojancih, Preloki, Vinici in Ziljah.
(2) V KS Kanižarica ni pokopališča.
2. POGREBNA DEJAVNOST 
6. člen 
(24-urna dežurna služba) 
Z Odlokom o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 62/19) je urejen način zagotavljanja 24-urne dežurne pogrebne službe.
7. člen 
(način izvajanja pogrebne slovesnosti) 
(1)Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.
(2) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
(3) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s pokojnikovo voljo in na način, določen s tem odlokom ter praviloma traja 45 minut. Pri pogrebni slovesnosti se lahko opravi tudi verski obred, ki traja do 30 minut, v soglasju z upravljalcem pokopališča pa lahko tudi več. Pogrebna slovesnost se ne organizira, če se skladno z voljo pokojnika ali njegovih družinskih članov le-to odklanja.
(4) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba, na krajevno običajen način oziroma način, ki ni v nasprotju z moralo.
(5) Govorniki pri pogrebu so dolžni upoštevati pieteto do pokojnika in družine ter se distancirati od verske, rasne ali politične nestrpnosti.
(6) Pogrebni sprevod se razvrsti tako, da so na čelu nosilci zastav, verskih simbolov in praporov, nosilci javnih odlikovanj in drugih priznanj ter duhovniki s spremstvom.
(7) Uporaba zastave Republike Slovenije je dovoljena tudi v primeru cerkvenih pogrebov, v kolikor je v cerkvi izobešena in postavljena na častno mesto. Pri tem je potrebno upoštevati določila tega odloka, krajevne običaje, pa tudi voljo pokojnika oziroma njegovih svojcev.
(8) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev. Če se javne pogrebne svečanosti udeležijo enote stanovskih organizacij (gasilci, lovci …), enote slovenske vojske oziroma policije, se le-ti razporedijo v pogrebni sprevod na način, ki ga opredeljujejo pravila posamezne organizacije, kar je potrebno ob naročilu pogreba oziroma pred samo pogrebno slovesnostjo natančno uskladiti z izvajalcem pogrebne svečanosti in pokopa.
8. člen 
(osnovni obseg pogreba) 
Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno spogrebno opremo, skladno s standardi in normativi za osnovni pogreb.
9. člen 
(prijava pokopa) 
(1)Pokop prijavi upravljavcu pokopališča iz 4. člena tega odloka naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.
(2) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
10. člen 
(priprava pokojnika) 
Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upepelitvijo ali pokopom, ki jih izvede izvajalec pogrebne slovesnosti, v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
11. člen 
(minimalna pogrebna slovesnost) 
Minimalna pogrebna slovesnost, ki jo izvede pogrebno pokopališko moštvo, obsega prevoz ali prenos pokojnika iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa, oziroma če pokojnik leži doma, se krsta z umrlim/žara pripelje na pokopališče, kjer se bo izvedel pokop, neposredno pred pričetkom pokopa.
12. člen 
(pokop) 
(1)Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela, v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem odlokom.
(2) Pokop se opravi na pokopališču, zunaj pokopališča pa le kot raztros pepela ali posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti, kot to določa 16. člen tega odloka.
13. člen 
(vrste pokopov) 
(1)Na območju občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob,
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali zunaj njega,
– pokop, ki se opravi po predpisih, ki urejajo vojna grobišča ali prikrita vojna grobišča.
(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.
(3) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
14. člen 
(čas pokopa) 
(1)Pokopi na pokopališčih v občini se lahko opravljajo vsak dan, razen ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, od 9. do 17. ure, upoštevajoč možnost obveznega zasutja in začasne ureditve groba še v času dnevne svetlobe.
(2) Ura pokopa lahko odstopa od določbe iz prejšnjega odstavka tega člena na podlagi soglasja upravljavca.
(3) Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
(4) Za potrebe obveščanja javnosti o pogrebu se lahko sporočijo podatki o imenu in priimku pokojnika, starosti pokojnika, datumu pogreba, vežici in pokopališču. Če je pokojnik pisno prepovedal razkritje svojih podatkov, ali je to prepovedal naročnik pogreba, se lahko njegovi osebni podatki sporočijo le tistim uporabnikom, ki so za obdelavo osebnih podatkov pooblaščeni z zakonom.
15. člen
(način pokopa, če je plačnik občina) 
(1)Če je plačnik občina, se opravi pokop z raztrosom pepela, ki se opravi na prostoru določenem za raztros pepela.
(2) Izjemoma se lahko opravi pokop z žaro v grob, pod pogojem, da najemnik grobne parcele poda soglasje za pokop v grobno parcelo, ki jo ima v najemu, s tem da poravna tudi razliko stroškov med pokopom z raztrosom pepela in pokopom žare v grob.
(3) Izjemoma se lahko opravi pokop v krsto, če nastanejo posebni pogoji in zaradi njih tako odloči pristojni občinski organ.
16. člen 
(pokop zunaj pokopališča) 
V občini je dovoljen pokop zunaj pokopališč, in sicer le kot raztros pepela ali pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti, vendar le ob predhodnem soglasju občinske uprave.
17. člen 
(mrliške vežice) 
(1)Uporaba mrliške vežice je obvezna na pokopališčih: v Adlešičih, Miličih, Vojni vasi, Dobličih, Dragatušu, Gribljah, Petrovi vasi, Sinjem vrhu, Radencih, Starem trgu, Tribučah, Bojancih, Vinici in Ziljah. Na navedenih pokopališčih se pokojnika do pokopa ne sme zadrževati v prostorih izven mrliške vežice.
(2) Na pokopališčih, kjer ni mrliške vežice, so pokojniki, ki bodo pokopani na teh pokopališčih, do pogreba v mrliški vežici na drugem pokopališču ali se lahko namesto vežice uporabi hiša z največ dvema stanovanjema, kot je v skladu z 39. členom Zakona (ZPPDej).
(3) Uporaba mrliške vežice ni obvezna v primeru, ko gre za pokop stanovskih predstavnikov verskih skupnosti.
(4) Uporaba mrliške vežice ni obvezna v primeru, ko gre za minimalno pogrebno slovesnost.
(5) O obratovanju posamezne mrliške vežice odloča upravljavec pokopališča.
(6) Za uporabo mrliških vežic so uporabniki dolžni plačevati najemnino skladno s cenikom upravljavca pokopališča.
(7) Mrliške vežice obratujejo v času od dovoza pokojnika do pogrebne slovesnosti, v dogovoru med upravljalcem pokopališča, izvajalcem tržne pogrebne dejavnosti in naročnikom pogreba.
18. člen 
(prva ureditev groba) 
(1) Prva ureditev groba zajema:
– izkop grobne jame,
– zasutje grobne jame, kar se opravi takoj po končanem pogrebu,
– postavitev začasnega nagrobnega obeležja,
– ureditev groba z okvirjem,
– odvoz odvečne zemlje in uvelega cvetja na odlagališče.
(2) Za dokončno ureditev groba je odgovoren najemnik groba.
3. POKOPALIŠKA DEJAVNOST 
19. člen 
(upravljanje in urejanje pokopališč) 
(1)Upravljanje pokopališč je izbirna gospodarska javna služba, ki jo izvaja Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o. in obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč ter se izvaja na celotnem območju občine.
(2) Urejanje pokopališča obsega naslednje storitve:
– vzdrževanje pokopališča ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
– storitve najema pokopaliških objektov in naprav;
– storitve grobarjev.
(3) Storitve iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka tega člena upravljalec pokopališča zaračuna izvajalcem pogrebnih storitev v skladu s cenikom, kot ga določa ta pokopališki red.
(4) Upravljanje pokopališč občina uredi s pogodbo med občino in upravljalcem pokopališča.
20. člen 
(financiranje upravljalca pokopališča) 
Upravljanje pokopališč se lahko financira iz:
– grobnin;
– najemnin za uporabo pokopaliških objektov in naprav;
– plačil za storitve grobarjev;
– proračuna občine;
– drugih virov.
21. člen 
(dolžnosti upravljalca pokopališča) 
Upravljalec pokopališč je dolžan:
– zagotavljati kvalitetno izvajanje storitev upravljanja pokopališč;
– spremljati in predlagati izboljšave v investicijsko vzdrževanje pokopališč;
– upoštevati normative in standarde predpisane za upravljanje pokopališč;
– omogočiti nemoten nadzor nad upravljanjem pokopališč;
– pripravljati predloge cen storitev najema pokopaliških objektov in naprav, storitve grobarjev ter grobnin;
– izvajati druge obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, zakonom, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti, podzakonskimi predpisi ter tem odlokom;
– izdajati soglasja za postavitev nagrobnih obeležij;
– nadzorovati in koordinirati delo zunanjih izvajalcev na pokopališčih.
22. člen 
(vzdrževanje reda in čistoče na pokopališču) 
Upravljalec pokopališča vzdržuje red in čistočo na pokopališču tako, da:
– skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in pokopališke objekte;
– oddaja prostore in grobove v najem in vodi evidenco najemnikov grobov;
– izdela in vodi načrt razdelitve pokopališča na pokopališke oddelke ter ga javno izobesi na pokopališču;
– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti;
– vodi evidenco o grobovih – kataster o pokopih;
– organizira in nadzira dela na pokopališču;
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici;
– skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora;
– zagotavlja električni priključek uporabnikom in izvajalcem del (slednjim proti plačilu) – v kolikor je to možno;
– zagotavlja ogrevanje mrliške vežice v zimskem času;
– zagotavlja čiščenje snega na poti od vežice do mesta pokopa;
– zagotavlja praznjenje zabojnikov za odpadke;
– zagotavlja storitve grobarjev.
23. člen 
(prepovedi) 
Na pokopališčih v občini ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje, kot je: vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove, prostorih za raztros pepela ter prostorih za anonimni pokop;
– odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora;
– odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopališču, v pokopališke kapacitete za odpadke;
– onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov;
– vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča, razen, če gre za pse, ki služijo človeku kot vodniki, službene pse policije in pse reševalne enote;
– odtujevanje predmetov in rastlin s tujih grobov, pokopaliških prostorov in z objektov v območju pokopališča;
– v času napovedane pogrebne svečanosti opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovino-strugarskih in drugih del, ki povzročijo hrup in/ali motijo obred;
– brez dovoljenja upravljavca pokopališča opravljati prevozov, zidarskih, kamnoseških, ključavničarskih in podobnih del;
– opravljati kamnoseških in drugih del ob nedeljah in praznikih ter v času od 30. oktobra do 3. novembra;
– uporabljati prevoznih sredstev, razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov, službenih vozil upravljalca pokopališča, vozil nujne medicinske pomoči, gasilskih vozil, vozil policije in medobčinskega redarstva, vozil izvajalca pogrebnih storitev za potrebe izvajanja teh storitev ter dostavnih vozil izvajalca storitvenih dejavnosti (kamnosek, vrtnar ipd.). Izvajalec storitvenih dejavnosti je uporabo vozila dolžan napovedati v priglasitvi oziroma vlogi za izdajo soglasja opredeljeni v 27. členu odloka;
– nameščanje reklamnih sporočila na območju pokopališča, razen uradnih obvestil upravljavca;
– odlagati gradbene odpadke nastale ob postavitvi, popravilu, vzdrževanju, obnovi ali odstranitvi grobne opreme, v zabojnike na pokopališčih. Izvajalec teh storitev jih mora takoj odpeljati z območja pokopališča. V kolikor tega ne naredi, to naredi upravljalec pokopališča na stroške izvajalca del.
24. člen 
(oddaja grobov v najem) 
(1)Grob oddaja v najem upravljavec pokopališča na podlagi pisne najemne pogodbe v skladu s tem odlokom in zakonom.
(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba. Prednostno pravico do najema groba ima tisti, ki je poravnal stroške pogreba umrlega najemnika.
(3) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča.
(4) V kolikor naročnik pogreba ni najemnik groba, mora ob naročilu pogreba predložiti pisno dovoljenje najemnika groba, da dovoljuje pokop.
(5) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem soglasju z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba.
(6) Najemnik je dolžan izvajalca pokopališke dejavnosti tekoče obveščati o spremembah svojega naslova. V primeru kršitve prejšnjega stavka, ne more izvajalec, zaradi predpisov o varovanju osebnih podatkov, prevzeti nobene odgovornosti.
(7) Najem se lahko prekine v naslednjih primerih:
– če najemnina groba za preteklo leto ni poravnana niti po predhodnem opozorilu;
– če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pokopališkim redom in določbami najemne pogodbe;
– če najemnik groba odstopi od najemne pogodbe;
– če se opusti pokopališče;
– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča.
(8) Po prekinitvi najema se šteje grob kot opuščen do konca mirovalne dobe in se po poteku te dobe lahko prekoplje in odda drugemu najemniku.
25. člen 
(pogodba o najemu groba) 
Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:
– osebe najemnega razmerja;
– čas najema;
– vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
– osnove za obračun višine letne grobnine in način plačevanja;
– obveznost najemojemalca glede urejanja groba oziroma prostora za grob;
– ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz te pogodbe.
26. člen 
(grobnina) 
(1) Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino.
(2) Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba.
(3) Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc.
(4) Višino grobnine na predlog upravljalca pokopališča, upoštevajoč predhodna odstavka, s sklepom določi občinski svet, ki pri tem upošteva druga sredstva, namenjena upravljanju določenega pokopališča.
(5) Grobnina se lahko plača le za obdobje enega leta. Grobnina se zaračuna praviloma do 6. meseca v letu za tekoče leto in so jo najemniki dolžni plačati skladno z izstavljenim računom.
(6) Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.
(7) Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe pred potekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino do konca poteka mirovalne dobe.
(8) Grobnina za raztros pepela in prostor za anonimni pokop se plačata v enkratnem znesku ob pokopu v višini enoletne najemnine za žarni grob.
27. člen 
(posegi v prostor na pokopališču) 
(1)Upravljavec pokopališča daje predhodno soglasja za postavitev, spreminjanje, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij, dostop vozil na pokopališče ter vsak drug poseg v prostor na območju pokopališča v skladu z zakonom in tem odlokom.
(2) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja odloči občinska uprava v 15 dneh. Odločitev občinske uprave je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.
(3) Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij ter vrtnarske storitve) mora izvajalec pri upravljavcu pokopališča priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.
28. člen 
(zvrsti grobov) 
(1)Na pokopališčih v občini so naslednje zvrsti grobov in namenskih prostorov:
– enojni in dvojni grobni prostor,
– kostnice in skupna grobišča,
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope,
– prostor za raztros pepela.
(2) Razdalja med grobovi in pokopališkimi potmi se določi s pokopališkim načrtom.
29. člen 
(dimenzije grobov) 
(1)Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare. Enojni grobovi so talni ali zidni. Talni enojni grobovi so globoki 1,8 m in se lahko poglobijo, če to dopuščajo geološki pogoji, tako da znaša plast zemlje nad krsto najmanj 1,6 m. Širina enojnega groba je od 100 do 149 cm, dolžina pa 220 cm.
(2) Dvojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop ene krste poleg druge na enaki višini v grobu. V dvojne grobove se poleg krst pokopavajo tudi žare. Dvojni grobovi so globoki 1,8 m in se lahko poglobijo, če to dopuščajo geološki pogoji, tako da znaša plast zemlje nad krsto najmanj 1,6 m. Širina dvojnega groba je od 150 do 200 cm, dolžina pa 220 cm.
(3) Povečan grobni prostor je grobni prostor večjih dimenzij od standardnega grobnega prostora.
30. člen 
(žarni grobovi) 
(1)Žarni grobovi so talni. V žarne grobove se pokopavajo le žare.
(2) Talni žarni grob je širok 100 cm, dolg 100 cm, in globok 100 cm.
(3) Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča.
31. člen 
(mirovalna doba za grobove) 
(1)Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto je deset let, kadar se ilovnata zemlja za zasip meša s peskom v razmerju vsaj 1:1 v korist peska. Kadar se za zasip uporablja ilovnata zemlja, se mirovalna doba podaljša na 25 let.
(2) Mirovalna doba sme biti izjemoma krajša od desetih let, kadar je grobna jama predhodno poglobljena in kadar nad spodnjo krsto ostane vsaj 0,1 m zemlje, zgornja plast zemljine pa je visoka najmanj 1,5 m.
(3) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe.
4. CENIK UPORABE POKOPALIŠČA, POKOPALIŠKIH OBJKETOV IN NAPRAV TER DRUGE POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE 
32. člen 
(cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture) 
Uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav in druge pokopališke infrastrukture plačujejo po ceniku uporabniki oziroma naročniki pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti. O določitvi in spreminjanju cenika odloča občinski svet na obrazložen predlog upravljavca pokopališča ob soglasju posamezne krajevne skupnosti. Potrjen cenik mora biti javno objavljen in dostopen.
33. člen 
(razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob) 
Osnovna grobnina je grobnina za enojni grob. Grobnina za ostale zvrsti grobov je določena v razmerju do osnovne grobnine in znaša:
– za dvojni grob – 1,5 x osnovne grobnine;
– povečan grobni prostor – 2 x osnovne grobnine;
– za grobnice 3 x osnovne grobnine;
– za žarni grob na ločenem pokopališkem polju, namenjenem samo žarnim pokopom – 1 x osnovne grobnine;
– za žarni grob na pokopališkem polju, namenjenemu žarnim pokopom in pokopom s krsto – 1 x osnovne grobnine;
– za žarni grob na pokopališkem polju, namenjenemu žarnim pokopom in pokopom s krsto, ki ga zaradi prostorskih omejitev ni mogoče spremeniti v enojni klasični grob – 1 x osnovne grobnine;
– prostor za raztros pepela – 0,5 x osnovne grobnine;
– prostor za anonimni pokop z žaro na posebej določenem mestu za anonimni pokop ter prostor za raztros pepela v primeru pokopa brez označbe imena (anonimni raztros pepela) – 5 x osnovne grobnine enkratno ob prijavi pokopa;
– prostor za anonimni pokop s krsto na posebej določenem mestu za anonimni pokop – 10 x osnovne grobnine enkratno ob prijavi pokopa.
5. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA 
34. člen 
(nadzor) 
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja medobčinska inšpekcija in redarstvo občin Bele krajine.
35. člen 
(1)Z globo 200 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, ki krši določila 23. člena in posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami 17. in 27. člena.
(2) Z denarno kaznijo 400 EUR se kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost ter pravna oseba in odgovorna oseba pravne osebe, kadar ravna v nasprotju z določbami drugega odstavka 14., 23. in 27. člena.
6. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBE 
36. člen 
Upravljavec mora v roku enega leta od uveljavitev tega odloka skleniti najemne pogodbe za grobove, ki jih uporabniki uporabljajo brez pogodbe.
Po prejemu poziva s strani upravljavca je najemnik dolžan skleniti najemno pogodbo v roku enega meseca, v nasprotnem primeru mu najemno razmerje oziroma pravica do sklenitve najemnega razmerja preneha.
37. člen 
Upravljavec prevzame v upravljanje pokopališča, mrliške vežice in ostalo pokopališko infrastrukturo najkasneje v roku 9 mesecev po uveljaviti tega odloka.
Krajevne skupnosti kot dosedanji upravljavci pokopališč so v roku 60 dni po uveljavitvi tega odloka dolžni prenesti na upravljavca vso dokumentacijo, ki jo vodijo v zvezi z upravljanjem pokopališč in sklepanjem najemnih pogodb za grobove.
Upravljavec pokopališč je dolžan v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka predložiti pristojnemu organu občine v sprejem cenik iz 32. člena tega odloka.
38. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 28/92).
39. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0025/2021
Črnomelj, dne 16. decembra 2021
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti