Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022

Kazalo

27. Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina, stran 43.

  
Na podlagi 157. in 158. člena Stanovanjskega zakona /SZ-1/ (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 25. seji dne 16. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(ustanovitev javnega stanovanjskega sklada) 
S tem odlokom Občina Ajdovščina (v nadaljevanju: ustanoviteljica) ustanovi Javni stanovanjski sklad Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: javni sklad).
2. člen 
(uporaba predpisov) 
(1) Za vprašanja v zvezi z ustanovitvijo in poslovanjem javnega sklada, ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja javne sklade.
(2) Javni sklad je pravna oseba javnega prava, ustanovljena kot javni sklad po zakonu, ki ureja javne sklade.
3. člen 
(pomen izrazov) 
V tem odloku uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot je določen v zakonu, ki ureja javne sklade.
II. USTANOVITELJICA JAVNEGA SKLADA 
4. člen 
(ustanoviteljica) 
(1) Ustanoviteljica javnega sklada je Občina Ajdovščina.
(2) V imenu ustanoviteljice Občine Ajdovščina izvaja ustanoviteljske pravice Občinski svet Občine Ajdovščina.
III. FIRMA, SEDEŽ, NAMEN IN ČAS USTANOVITVE JAVNEGA SKLADA 
5. člen 
(firma in sedež javnega sklada) 
(1) Firma javnega sklada je: Javni stanovanjski sklad Občine Ajdovščina.
(2) Skrajšana firma javnega sklada je: Stanovanjski sklad Ajdovščina.
(3) Sedež javnega sklada je: Ajdovščina.
(4) Javni sklad ima žig okrogle oblike, v sredini žiga je grb Občine Ajdovščina, okrog grba pa napis Stanovanjski sklad Ajdovščina.
6. člen 
(namen ustanovitve) 
(1) Javni sklad se ustanovi z namenom zagotavljanja javnega interesa na stanovanjskem področju. Javni sklad je osrednja občinska institucija za izvajanje stanovanjske politike v občini Ajdovščina. Pripravlja in izvaja poslovno politiko za naslednje srednjeročno obdobje in stanovanjski program Občine Ajdovščina, ter opravlja upravne naloge na stanovanjskem področju iz pristojnosti Občine Ajdovščina.
(2) Namen ustanovitve javnega sklada je enotno in gospodarno ravnanje z nepremičnim premoženjem v lasti javnega sklada. Javni sklad upravlja nepremičnine iz tega člena tudi tako, da z vzdrževanjem in investicijami v nepremičnine zmanjšuje stroške za energijo in povečuje njihovo vrednost.
(3) Na področju stanovanjske oskrbe zagotavlja pridobivanje občinskih stanovanj in stanovanjskih hiš z namenom zadoščanja potrebam po primernih namenskih, neprofitnih, službenih in tržnih stanovanjskih enotah v občini Ajdovščina, lahko pa tudi spodbuja gradnjo in izboljšanje kvalitete obstoječih zasebnih stanovanj in stanovanjskih hiš.
(4) Javni sklad skladno s stanovanjskim programom Občine Ajdovščina skrbi za ohranjanje stanovanjskih najemnih razmerij.
(5) S tem odlokom se javnemu skladu podeli javno pooblastilo za vodenje postopkov in odločanje v posamičnih upravnih zadevah dodeljevanja stanovanj in v zvezi s tem povezanih postopkov iz izvirne pristojnosti ustanoviteljice.
7. člen 
(dejavnost) 
(1) Javni sklad skrbi zlasti za:
– vzpodbujanje razvoja stanovanjske infrastrukture;
– gospodarjenje s stanovanji, stanovanjskimi hišami in stavbnimi zemljišči;
– gradnjo, nakup, prenovo in vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih enot;
– zagotavljanje posojil z ugodno obrestno mero za gradnjo, nakup ali prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš;
– uresničevanje občinskih stanovanjskih programov;
– opravljanje drugih nalog, ki se nanašajo na uresničevanje javnega interesa na stanovanjskem področju.
(2) Za uresničevanje svojega namena javni sklad opravlja naslednje dejavnosti v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08):
– 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najemnih nepremičnin
– 41.100
Organizacija izvedbe stavbnih projektov
– 41.200
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
– 64.910
Dejavnost finančnega zakupa
– 64.920
Drugo kreditiranje
– 68.100
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
– 68.300
Poslovanje z nepremičninami za plačilo 
ali po pogodbi
– 68.310
Posredništvo v prometu z nepremičninami
– 68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo 
ali po pogodbi
– 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
– 71.111
Arhitekturno projektiranje
– 71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
– 81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
– 81.210
Splošno čiščenje stavb
– 81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin 
in okolice
– 84.110
Splošna dejavnost javne uprave
– 84.120
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
– 84.130
Urejanje gospodarskih področij 
za učinkovitejše poslovanje
– 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
8. člen 
(čas za katerega je javni sklad ustanovljen) 
Javni sklad je ustanovljen za nedoločen čas.
IV. PREMOŽENJE JAVNEGA SKLADA 
9. člen 
(premoženje javnega sklada) 
(1) Javni sklad razpolaga s premoženjem, ki ga zagotovi ustanoviteljica (namensko premoženje), lahko pa tudi s premoženjem iz drugih virov.
(2) Namensko premoženje javnega sklada je premoženje, ki ga javni sklad uporablja za uresničevanje namena iz 6. člena tega odloka. Ocenjena vrednost namenskega premoženja javnega sklada znaša ob njegovi ustanovitvi 10.028.340 eurov in se vpiše v sodni register. Seznam nepremičnin, ki predstavljajo namensko premoženje javnega sklada ob njegovi ustanovitvi, je priloga tega odloka in njegov sestavni del.
(3) Namensko premoženje iz prejšnjega odstavka so namenska sredstva ustanoviteljice v naslednjih oblikah: stanovanja in stanovanjske hiše, nepremičnine, ki se bodo prenavljale v stanovanja, garaže in parkirna mesta, najnujnejši bivalni prostori ter z vsemi temi nepremičninami povezana zemljišča.
10. člen 
(sredstva za delo) 
(1) Sredstva za poslovanje javnega sklada se zagotavljajo:
– v občinskem proračunu iz rednih proračunskih sredstev;
– iz presežka prihodkov nad odhodki;
– z namenskimi sredstvi, ki jih prejme od domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb;
– s sredstvi zadolževanja dodatno, glede na določbe zakona, ki ureja javne sklade, še do 40 % izkazanega namenskega premoženja javnega sklada.
(2) Ustanoviteljica lahko ob ustanovitvi zagotovi javnemu skladu tudi prostore, opremo in druga sredstva za delo, ki jih ustanoviteljica obdrži v svoji lasti in da v uporabo javnemu skladu.
(3) Medsebojne pravice in obveznosti glede premoženja v uporabi uredita ustanoviteljica in javni sklad s pogodbo o prenosu premoženja v uporabo.
(4) Premoženje, ki ga ima javni sklad v uporabi, se ne šteje za kapital javnega sklada in se ne vpiše v sodni register.
V. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI 
11. člen 
(odgovornost za obveznosti) 
(1) Javni sklad odgovarja upnikom za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(2) Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti javnega sklada.
VI. PRISTOJNOSTI USTANOVITELJICE IN ORGANI JAVNEGA SKLADA 
12. člen 
(organi javnega sklada) 
Organi javnega sklada so:
– nadzorni svet in
– direktor.
13. člen 
(nadzorni svet) 
(1) Javni sklad ima nadzorni svet, ki šteje pet (5) članov, ki jih imenuje ustanoviteljica v skladu s svojimi akti.
(2) Mandatna doba članov nadzornega sveta je štiri (4) leta. Člani nadzornega sveta so lahko po preteku mandatne dobe ponovno imenovani. Nadzorni svet je veljavno konstituiran, ko so imenovani vsi njegovi člani in se sestane na sklepčni seji.
(3) Člani nadzornega sveta ne morejo biti osebe, zaposlene v javnem skladu in druge osebe, katerih funkcija ali dejavnost je po zakonu nezdružljiva s članstvom v nadzornem svetu. Vsaj en (1) član nadzornega sveta mora biti usposobljen za računovodsko ali finančno področje, vsaj en (1) član pa za pravno področje.
(4) Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji prisotna večina vseh članov. Nadzorni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov. Če je rezultat neodločen, odloči glas osebe, ki je vodila sejo.
14. člen 
(pristojnosti nadzornega sveta) 
Nadzorni svet:
– skrbi, da javni sklad deluje skladno z namenom, zaradi katerega je bil ustanovljen;
– pregleduje poslovne knjige in poslovno dokumentacijo javnega sklada;
– sprejme splošne pogoje poslovanja javnega sklada;
– daje mnenje k poslovni politiki javnega sklada, ki jo na predlog direktorja nato sprejme ustanoviteljica;
– daje mnenje k predlogu prejema premoženja od drugih oseb in k predlogom partnerskih projektov z drugimi domačimi in tujimi pravnimi osebami;
– predlaga imenovanje in razrešitev direktorja javnega sklada;
– daje soglasje direktorju k notranji organizaciji javnega sklada;
– sestavi pisna poročila ustanoviteljici, v katerih zavzame stališče do poslovnega in finančnega načrta ter poslovnega poročila javnega sklada;
– predlaga način razporejanja presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki javnega sklada;
– predlaga imenovanje revizorja;
– na zahtevo ustanoviteljice pripravi poročilo o posameznih poslih javnega sklada;
– odloča o drugih zadevah, če je tako določeno v zakonu oziroma aktu o ustanovitvi.
15. člen 
(direktor) 
(1) Direktor zastopa in predstavlja javni sklad ter organizira in vodi delo ter poslovanje javnega sklada.
(2) Direktorja imenuje in razrešuje ustanoviteljica na predlog nadzornega sveta.
(3) Nadzorni svet oblikuje predlog za imenovanje direktorja na podlagi javnega natečaja.
(4) Ustanoviteljica imenuje direktorja za dobo največ štirih let. Po poteku mandata lahko ustanoviteljica na podlagi javnega natečaja isto osebo ponovno imenuje za direktorja javnega sklada. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata. Pogodbo o zaposlitvi z direktorjem sklene predsednik nadzornega sveta.
16. člen 
(pogoji za imenovanje direktorja) 
V skladu z zakonom, ki ureja javne sklade, je za direktorja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– ima vsaj osem let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti ter
– ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, pa obsodba ni pogojna.
17. člen 
(pristojnosti direktorja) 
Direktor:
– skrbi za izvajanje poslovne politike javnega sklada;
– predlaga poslovni in finančni načrt javnega sklada ter letno poročilo javnega sklada;
– predlaga nadzornemu svetu ukrepe potrebne za doseganje ciljev poslovne politike javnega sklada;
– na zahtevo nadzornega sveta poroča o posameznih poslih v zvezi z namenskim premoženjem in drugimi zadevami, povezanimi s poslovanjem;
– daje predloge in uresničuje sklepe nadzornega sveta;
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti javnega sklada;
– sprejema ukrepe za ohranjanje rentabilnosti in likvidnosti javnega sklada ter predlaga sanacijske ukrepe;
– izvršuje finančni načrt in plan dela javnega sklada ter odloča o oddaji stanovanj in drugih nepremičnin;
– sprejema in izvaja ukrepe za izvajanje razvojnih usmeritev s temelji poslovne politike javnega sklada;
– določi predlog splošnih pogojev poslovanja javnega sklada in poslovne politike javnega sklada;
– poroča nadzornemu svetu o poslovni politiki in drugih vprašanjih poslovanja javnega sklada;
– skrbi za sodelovanje z lokalno skupnostjo, resornim ministrstvom in drugimi javnimi stanovanjskimi skladi z območja Republike Slovenije;
– zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog javnega sklada;
– opravlja vse ostale naloge določene s predpisi s področja delovanja javnega sklada in tem odlokom.
VII. POSLOVANJE JAVNEGA SKLADA 
18. člen 
(poslovna politika javnega sklada) 
(1) Javni sklad posluje skladno s poslovno politiko za naslednje srednjeročno obdobje, ki jo na predlog direktorja in na podlagi mnenja nadzornega sveta sprejme ustanoviteljica.
(2) Poslovna politika javnega sklada vsebuje najmanj osnovne smernice glede ciljnih skupin prejemnikov spodbud za pravne in fizične osebe oziroma pomoči za fizične osebe, skupnega obsega spodbud in naložb v naslednjih poslovnih letih, merljivih kazalcev rezultatov delovanja javnega sklada ter vrednosti in strukture naložb javnega sklada.
(3) Spodbude javnega sklada po tem odloku so subvencije, ugodni krediti, garancije in drugi finančni ukrepi za pospeševanje dejavnosti na stanovanjskem področju.
(4) Pomoči fizičnim osebam po tem odloku so dodelitev stanovanja z neprofitno najemnino in subvencije stanovanjskih najemnin.
19. člen 
(splošni pogoji poslovanja) 
(1) Javni sklad mora sprejeti svoje splošne pogoje poslovanja, ki jih objavi na svojih spletnih straneh.
(2) Splošni pogoji poslovanja javnega sklada, ki podeljuje spodbude, morajo določati najmanj:
– merila za določitev upravičencev do spodbud za pravne osebe oziroma pomoči za fizične osebe;
– pogoje za pridobitev spodbud oziroma pomoči javnega sklada;
– obseg spodbud oziroma sredstev pomoči, ki jih lahko prejme posamezen upravičenec;
– medsebojne pravice in obveznosti javnega sklada in upravičenca po dodelitvi spodbud oziroma pomoči;
– postopke za izbor upravičencev in podeljevanje spodbud oziroma pomoči javnega sklada.
VIII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED JAVNIM SKLADOM IN USTANOVITELJICO 
20. člen 
(pristojnosti ustanoviteljice) 
Ustanoviteljica:
– določi namen javnega sklada, zaradi katerega je javni sklad ustanovljen;
– sprejme poslovno politiko in daje soglasje k splošnim pogojem poslovanja;
– odloča o povečanju in zmanjšanju kapitala javnega sklada;
– sprejema poslovni in finančni načrt ter letno poročilo javnega sklada;
– odloča o uporabi presežka prihodkov nad odhodki javnega sklada in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki javnega sklada;
– daje soglasje k sprejetju drugega premoženja od drugih oseb in k skupnim projektom javnega sklada z drugimi domačimi in tujimi pravnimi osebami;
– imenuje in razrešuje člane nadzornega sveta in direktorja javnega sklada;
– na predlog nadzornega sveta imenuje revizorja oziroma revizorko;
– odloča o likvidaciji javnega sklada;
– odloča o drugih zadevah skladno z zakonom in aktom o ustanovitvi javnega sklada.
IX. NADZOR NAD DELOM JAVNEGA SKLADA 
21. člen 
(pristojnosti občinskega sveta) 
(1) Nadzor nad delom in poslovanjem javnega sklada opravlja Občinski svet Občine Ajdovščina.
(2) Vsak član Občinskega sveta občine Ajdovščina lahko od direktorja ali nadzornega sveta javnega sklada zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora. Direktor oziroma predsednik nadzornega sveta pa pošlje zahtevane informacije Občinskemu svetu kot organu. Vsak član Občinskega sveta občine Ajdovščina lahko na podlagi prejetih informacij predlaga ustreznemu organu inšpekcijski nadzor nad javnim skladom.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
22. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
23. člen 
(konstituiranje prvega nadzornega sveta in imenovanje direktorja) 
(1) Nadzorni svet mora biti imenovan in konstituiran najkasneje v 6 mesecih po uveljavitvi tega odloka.
(2) Direktorja se imenuje najkasneje v roku 6 mesecev po konstituiranju nadzornega sveta.
24. člen 
(pričetek delovanja javnega sklada) 
Javni sklad prične delovati z dnem vpisa v sodni register. S tem dnem na javni sklad preidejo naloge in javno pooblastilo po tem odloku.
25. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3526-0003/2021
Ajdovščina, dne 16. decembra 2021
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost