Uradni list

Številka 162
Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021

Kazalo

Št. 3021-5/2021-SRRS-1 Ob-3085/21, Stran 2118
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju Sklad) na podlagi Zakona o javnih skladih, ZJS-1 (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE), Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ZUKLPP (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01, 47/02), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16), Ustanovitvenega akta, št. 01401-4/2009/6 z dne 23. 7. 2009 (čistopis SV 451/20 z dne 3. 9. 2020), Splošnih pogojev poslovanja, št. 012-6/2019-12 z dne 8. 11. 2019 (s sprem. in dopol., v nadaljevanju SPP), Pravilnika o dodeljevanju spodbud z dne 19. 3. 2015 (s spr. in dop.), Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2020 in 2021 z dne 27. 3. 2020 (s sprem. in dopol.), Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 78/19), Zakona o Triglavskem narodnem parku, ZTNP-1 (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 82/20), Koeficienta razvitosti občin za leto 2020 in 2021, Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 270 z dne 29. 7. 2021, str. 39) (v nadaljevanju Uredba o skupinskih izjemah), Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (Uradni list EU L, št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15) (v nadaljevanju Kmetijska uredba za skupinske izjeme), Uredbe Komisije (EU) št. 1388/2014 z dne 16. 12. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L, št. 369 z dne 24. 12. 2014, str. 37), zadnjič spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15) (v nadaljevanju Ribiška uredba za skupinske izjeme) objavlja
drugi javni razpis 
za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3, ANS
1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek je 4.806.192,00 EUR, ki se deli kot sledi v nadaljevanju
Znesek 
v EUR
Iz postavke 
za leto
Oblika sredstev
Vir sredstev
2.806.192,00
2021
Posojilo
Namensko premoženje
Slovenski regionalno 
razvojni sklad
2.000.000,00
2021
Posojilo
Namensko premoženje 
iz sredstev kupnin za ANS
Slovenski regionalno 
razvojni sklad
V okviru javnega razpisa Sklad razpisuje 2.000.000,00 EUR posojil za vlagatelje iz narodnostno mešanih območij z madžarsko in italijansko narodno manjšino (v nadaljevanju: ANS), ki se nadalje delijo kot sledi:
– 1.400.000,00 EUR posojil za vlagatelje iz narodnostno mešanih območij z madžarsko narodno manjšino,
– 600.000,00 EUR posojil za vlagatelje iz narodnostno mešanih območij z italijansko narodno manjšino.
Vlagateljem, ki se nahajajo v območjih ANS, se sredstva prvenstveno dodeljujejo iz razpisanih sredstev za to območje, v primeru porabe le-teh, pa iz sredstev namenskega premoženja Sklada, v kolikor so še na razpolago.
Vlagatelji, ki kandidirajo za sredstva ANS, to opredelijo pri opisu projekta v planu likvidnosti.
1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi, na območju Republike Slovenije ter avtohtonih narodnih skupnosti, ki zasleduje cilj
– premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za evropska in/ali nacionalna sredstva, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
– Premostitveno financiranje razvojnih projektov neprofitnih organizacij, 
– Premostitveno financiranje razvojnih projektov profitnih organizacij. 
1.3 Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, objavljena v Aplikaciji e-Rsklad.
Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja so sledeča:
– elektronski prijavni obrazec, vključno z izjavo vlagatelja glede oddaje vloge,
– seznam prilog,
– predlogo plana likvidnosti,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec pogodbe,
– navodila o pogojih zavarovanja,
– navodila o upravičenosti stroškov in črpanju,
– navodila za poročanje.
2. Razpisni pogoji
Vloga vlagatelja mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Vlagatelj s podpisom Izjave vlagatelja glede oddaje vloge, pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi oddajo vloge na javni razpis, preko Aplikacije e-Rsklad in z njo povezanim izpolnjevanjem razpisnih pogojev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo Sklad odstopil od pogodbe, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti vsa dodeljena sredstva v skladu z določili posojilne pogodbe.
2.1 Splošni pogoji
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, vrednosti izražene v EUR.
2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in prijavljeni projekt.
3. Pri obravnavi vloge se izhaja iz finančnih izkazov za leto 2020, ki so objavljeni na Ebonitete.si. V kolikor finančni izkazi niso razvidni iz Ebonitete.si, jih mora vlagatelj priložiti k vlogi. Ne glede na predhodne navedbe, mora vlagatelj obvezno priložiti tudi finančne izkaze najmanj za prvo polletje tekočega leta.
4. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma enkrat.
5. Vlagatelj, ki se prijavi kot pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, mora imeti ob oddaji vloge bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz sistema Ebonitete.si, najmanj 5,00. V kolikor bonitetne ocene ni razvidne iz sistema Ebonitete.si, jo mora vlagatelj proti plačilu sam pridobiti pri ponudniku sistema Ebonitete.si.
6. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno konstrukcijo. V ta namen mora vlagatelj priložiti ustrezna dokazila, skladno z opredelitvijo drugih virov v finančni konstrukciji.
7. Vlagatelj ne sme imeti neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50,00 EUR ali več). V kolikor je vlagatelj pravni subjekt in je zavezanec, mora imeti predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 12 mesecev od oddaje vloge. V ta namen Sklad po uradni dolžnosti s strani Finančne uprave RS pridobi ustrezno potrdilo, na osnovi pooblastila vlagatelja, ki je opredeljeno v okviru Izjave vlagatelja.
8. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, na dan odpiranja vloge ne sme imeti neporavnanih zapadlih obveznosti z zamudo nad 30 dni.
9. Vlagatelj, ki je že prejemnik sredstev Sklada, vendar je Sklad zaradi nepravilnosti porabe javnih sredstev in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, odstopil od pogodbe, od odstopa pa še ni preteklo pet let, ni upravičen do spodbude.
10. Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja po programu PF ne sme presegati 250.000,00 EUR.
11. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada ne sme presegati 10,00 % vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki znaša 113.601.565,84 EUR na dan 31. 12. 2020.
12. Vlagatelj ne sme biti dolžnik iz naslova evropskih in slovenskih javnih sredstev.
13. Vlagatelj, ki ni pravna oseba, organizirana kot gospodarska družba, fizična oseba, ki na trgu opravlja pridobitno dejavnost, in zadruga, mora imeti delež dolgov v financiranju na dan 31. 12. 2020 manjši od 100,00 %.
14. Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, postopku finančnega prestrukturiranja, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njihovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niso opustili poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge niso bile v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C,  54/18 – odl. US, 69/19 – odl. US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US).
15. Vlagatelj ne sme biti domnevno insolventen glede na 14. člen veljavnega Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
16. Vlagatelj (razen mikro, malo in srednje veliko podjetje, ki posluje manj kot 3 leta) ne sme biti (1) v težavah, kot jih opredeljuje Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) ter Uredba o skupinskih izjemah ali Kmetijska uredba za skupinske izjeme ali Ribiška uredba za skupinske izjeme, (2) v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih subjektov v težavah oziroma je to pomoč prejel ali je v postopku prestrukturiranja oziroma je prestrukturiranje neuspešno zaključil. O izpolnjevanju navedenega pogoja se mora vlagatelj izreči v izjavi.
17. Vlagatelj ne sme prijaviti ekološko spornega projekta.
18. Projekt mora biti ekonomsko, finančno in tehnično izvedljiv ter izveden v skladu z veljavno okoljsko zakonodajo.
2.2 Pogoji po podprogramu PF1.2 – Projekti neprofitnih organizacij – izven pravil državnih pomoči
2.2.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu PF1.2
Pravne osebe, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot
– javni zavod,
– zavod,
– zavod v zasebni lasti,
– javni raziskovalni zavod,
– skupnost zavodov,
– zbornica,
– gospodarska zbornica,
– javni sklad,
– sklad,
– društvo, zveza društev,
– ustanova.
Ostale organizacije, organizirane kot
– dobrodelna organizacija,
– nevladna organizacija,
– študentska organizacija,
– narodnostna skupnost,
– javna agencija,
– sindikati.
Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1. 1. 2019.
Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev, kar pomeni, da je že prejel pozitivno odločitev in/ali že ima podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje.
2.2.2 Upravičena velikost vlagatelja po podprogramu PF1.2
– Mikro
– Mala
– Srednja
– Velika
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe o skupinskih izjemah. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Kmetijske uredbe za skupinske izjeme. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Ribiške uredbe za skupinske izjeme. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.
2.2.3 Upravičene dejavnosti po podprogramu PF1.2
Vse dejavnosti po SKD, razen
– 05 Pridobivanje premoga,
– 06 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina,
– 07 Pridobivanje rud,
– 08 Pridobivanje rudnin in kamnin,
– 09 Storitve za rudarstvo,
– 12 Proizvodnja tobačnih izdelkov,
– 19 Proizvodnja koksa in naftnih derivatov,
– 20.5 Proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj in drugih kemičnih izdelkov,
– 20.6 Proizvodnja umetnih vlaken,
– 24 Proizvodnja kovin,
– 30 Proizvodnja drugih vozil in plovil,
– 35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro,
– 49 Kopenski promet; cevovodni transport,
– 50 Vodni promet,
– 51 Zračni promet,
– 52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti,
– 53 Poštna in kurirska dejavnost,
– 64 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov,
– 65 Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti,
– 66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve,
– 84 Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti,
– 97 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem,
– 98 Raznovrstna proizvodnja gospodinjstev za lastno rabo,
– 99 Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
2.2.4 Upravičeno območje projektov oziroma vlagateljev po podprogramu PF1.2
– Celotno območje Republike Slovenije
– V primeru vlagateljev iz območij ANS so upravičena območja naslednja:
– na narodnostno mešanih območjih z madžarsko narodnostno skupnostjo v naslednjih naseljih: 
– v občini Dobrovnik: Dobrovnik/ Dobronak in Žitkovci/ Zsitkóc,
– v občini Hodoš: Hodoš/ Hodos in Krplivnik/ Kapornak,
– v občini Moravske Toplice: Motvarjevci/ Szentlászló, Pordašinci/ Kisfalu, Čikečka vas/ Csekefa, Prosenjakovci/ Pártosfalva, Središče/ Szerdahely,
– v občini Lendava: Radmožanci/ Radamos, Kamovci/ Kámaháza, Genterovci/ Göntérháza, Mostje/ Hidvég, Banuta/ Bánuta, Dolga vas/ Hosszúfalu, Dolgovaške gorice/ Hosszúfaluhegy, Lendavske gorice/ Lendahegy, Lendava/ Lendva, Dolnji Lakoš/ Alsólakos, Gornji Lakoš/ Felsölakos, Čentiba/ Csente, Dolina/ Völgyifalu, Pince/ Pince, Pince marof/ Pincemajor, Petišovci/ Petesháza, Trimlini/ Hármasmalom, Gaberje/ Gyetryános, Kapca/ Kapca, Kot/ Kót
– in v občini Šalovci: Domanjševci/ Domonkosfa.
– na narodnostno mešanih območjih z italijansko narodnostno skupnostjo v naslednjih naseljih oziroma krajevnih skupnostih: 
– v občini Izola: Izola/ Isola (mesto), Dobrava, Jagodje,
– v občini Koper: Ankaran/ Ancarano, Barizoni/ Barisoni, Bertoki/ Bertocchi, Bošmarin/ Bossamarino, Cerej/ Cerei, Hrvatini/ Crevatini, Kampel/ Campel, Kolomban/ Colombano, Koper/ Capodistria (mesto), Prade/ Prade, Premančan, Škofije/ Val-marin, Šalara/ Salara, Škocjan/ San Canziano,
– in v občini Piran: Piran/ Pirano (mesto), Portorož/ Portorose, Lucija/ Lucia, Strunjan/ Strugnano, Seča/ Sezza, Sečovlje/ Sicciole, Parecag/ Parezzago, Dragonja.
2.2.5 Obdobje upravičenosti po podprogramu PF1.2
Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2014.
2.2.6 Stroški po podprogramu PF1.2
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 80,00 % upravičenih stroškov projekta v obliki odobrenih, neizplačanih evropskih in/ali nacionalnih sredstev.
Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenih stroških, ki so objavljena v Aplikaciji e-Rsklad.
2.2.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu PF1.2
Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 150.000 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 6.250 EUR.
2.2.8 Posojilni pogoji po podprogramu PF1.2
1. Obrestna mera je ROM za izračun državnih pomoči + pribitek 1,00 % letno.
– ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri se doda 100 bazičnih točk oziroma 1,0 odstotno točko.
– V primeru, da je izhodiščna obrestna mera negativna, se zanjo uporabi vrednost 0,00 %.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno. Glavnica posojila se vrne v enkratnem znesku.
– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
– Vlagatelj posojilo vrača sproti, ob vsakokratnem prejemu evropskih in/ali nacionalnih sredstev za prijavljeni projekt, vsekakor pa v celoti in dokončno najkasneje v 8 dneh po prejemu plačila zadnjega zahtevka. V kolikor se prijavljeni projekt oziroma plačilo zadnjega zahtevka ne izvede prej, je vlagatelj dolžan vrniti posojilo najkasneje tri leta po podpisu pogodbe.
2.2.9 Cilji projekta po podprogramu PF1.2
Cilji projekta so sledeči:
– za ukrep Premostitveno financiranje razvojnih projektov neprofitnih organizacij
– Izvedba projekta. 
2.3 Pogoji po podprogramu PF3.2 – Projekti v gospodarstvu – izven pravil državnih pomoči
2.3.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu PF3.2
Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot
– pravna oseba:
– družba z neomejeno odgovornostjo, 
– komanditna družba, 
– družba z omejeno odgovornostjo, 
– delniška družba, 
– komanditna delniška družba, 
– evropska delniška družba, 
– gospodarsko interesno združenje, 
– evropsko gospodarsko interesno združenje, 
– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot
– zadruga,
– zadružna zveza.
Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1. 1. 2019.
Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev, kar pomeni, da je že prejel pozitivno odločitev in/ali že ima podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje.
2.3.2 Upravičena velikost vlagatelja po podprogramu PF3.2
– Mikro
– Mala
– Srednja
– Velika
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe o skupinskih izjemah. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Kmetijske uredbe za skupinske izjeme. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Ribiške uredbe za skupinske izjeme. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.
2.3.3 Upravičene dejavnosti po podprogramu PF3.2
Vse dejavnosti po SKD, razen
– 05 Pridobivanje premoga,
– 06 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina,
– 07 Pridobivanje rud,
– 08 Pridobivanje rudnin in kamnin,
– 09 Storitve za rudarstvo,
– 12 Proizvodnja tobačnih izdelkov,
– 19 Proizvodnja koksa in naftnih derivatov,
– 20.5 Proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj in drugih kemičnih izdelkov,
– 20.6 Proizvodnja umetnih vlaken,
– 24 Proizvodnja kovin,
– 30 Proizvodnja drugih vozil in plovil,
– 35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro,
– 49 Kopenski promet; cevovodni transport,
– 50 Vodni promet,
– 51 Zračni promet,
– 52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti,
– 53 Poštna in kurirska dejavnost,
– 64 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov,
– 65 Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti,
– 66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve,
– 84 Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti,
– 97 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem,
– 98 Raznovrstna proizvodnja gospodinjstev za lastno rabo,
– 99 Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
2.3.4 Upravičeno območje projektov oziroma vlagateljev po podprogramu PF3.2
– Celotno območje Republike Slovenije
– V primeru vlagateljev iz območij ANS so upravičena območja naslednja:
– na narodnostno mešanih območjih z madžarsko narodnostno skupnostjo v naslednjih naseljih: 
– v občini Dobrovnik: Dobrovnik/ Dobronak in Žitkovci/ Zsitkóc,
– v občini Hodoš: Hodoš/ Hodos in Krplivnik/ Kapornak,
– v občini Moravske Toplice: Motvarjevci/ Szentlászló, Pordašinci/ Kisfalu, Čikečka vas/ Csekefa, Prosenjakovci/ Pártosfalva, Središče/ Szerdahely,
– v občini Lendava: Radmožanci/ Radamos, Kamovci/ Kámaháza, Genterovci/ Göntérháza, Mostje/ Hidvég, Banuta/ Bánuta, Dolga vas/ Hosszúfalu, Dolgovaške gorice/ Hosszúfaluhegy, Lendavske gorice/ Lendahegy, Lendava/ Lendva, Dolnji Lakoš/ Alsólakos, Gornji Lakoš/ Felsölakos, Čentiba/ Csente, Dolina/ Völgyifalu, Pince/ Pince, Pince marof/ Pincemajor, Petišovci/ Petesháza, Trimlini/ Hármasmalom, Gaberje/ Gyetryános, Kapca/ Kapca, Kot/ Kót
– in v občini Šalovci: Domanjševci/ Domonkosfa.
– na narodnostno mešanih območjih z italijansko narodnostno skupnostjo v naslednjih naseljih oziroma krajevnih skupnostih: 
– v občini Izola: Izola/ Isola (mesto), Dobrava, Jagodje,
– v občini Koper: Ankaran/ Ancarano, Barizoni/ Barisoni, Bertoki/ Bertocchi, Bošmarin/ Bossamarino, Cerej/ Cerei, Hrvatini/ Crevatini, Kampel/ Campel, Kolomban/ Colombano, Koper/ Capodistria (mesto), Prade/ Prade, Premančan, Škofije/ Val-marin, Šalara/ Salara, Škocjan/ San Canziano,
– in v občini Piran: Piran/ Pirano (mesto), Portorož/ Portorose, Lucija/ Lucia, Strunjan/ Strugnano, Seča/ Sezza, Sečovlje/ Sicciole, Parecag/ Parezzago, Dragonja.
2.3.5 Obdobje upravičenosti po podprogramu PF3.2
Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2014.
2.3.6 Stroški po podprogramu PF3.2
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 80,00 % upravičenih stroškov projekta v obliki odobrenih, neizplačanih evropskih in/ali nacionalnih sredstev.
Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenih stroških, ki so objavljena v Aplikaciji e-Rsklad.
2.3.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu PF3.2
Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000 EUR in najvišja 150.000 EUR. Za vlagatelje z bonitetno oceno enako ali višjo kot 8 ter vrednostjo kazalnika vlagatelja neto dolg na EBITDA največ 5,00 (po bilančnih podatkih na 31. 12. 2020), je najvišja zaprošena vrednost 250.000,00 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 6.250 EUR.
2.3.8 Posojilni pogoji po podprogramu PF3.2
1. Obrestna mera je ROM za izračun državnih pomoči + pribitek 1,00 % letno.
– ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri se doda 100 bazičnih točk oziroma 1,0 odstotno točko. 
– V primeru, da je izhodiščna obrestna mera negativna, se zanjo uporabi vrednost 0,00 %. 
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno. Glavnica posojila se vrne v enkratnem znesku. 
– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči. 
– Vlagatelj posojilo vrača sproti, ob vsakokratnem prejemu evropskih in/ali nacionalnih sredstev za prijavljeni projekt, vsekakor pa v celoti in dokončno najkasneje v 8 dneh po prejemu plačila zadnjega zahtevka. V kolikor se prijavljeni projekt oziroma plačilo zadnjega zahtevka ne izvede prej, je vlagatelj dolžan vrniti posojilo najkasneje tri leta po podpisu pogodbe.
2.3.9 Cilji projekta po podprogramu PF3.2
Cilji projekta so sledeči:
– za ukrep Premostitveno financiranje razvojnih projektov profitnih organizacij
– Izvedba projekta. 
2.4 Pogoji zavarovanja
1. Sklad bo tekom obravnave vloge preveril tudi vlagateljeve sposobnosti izpolnjevanja obveznosti do Sklada (v nadaljevanju ocena) v skladu s kriteriji, kot so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. V kolikor bo Sklad pri pregledu ugotovil, da vlagateljeva zmožnost izpolnjevanja obvez do Sklada ni zadovoljiva, bo Sklad vlagatelja pozval k predložitvi predloga za dodatno zavarovanje posojila.
2. Vlagatelj mora izkazovati realno možnost za zavarovanje posojila po presoji Sklada.
3. Vlagatelj mora za zavarovanje sredstev predlagati obliko zavarovanja, ki je po javnem razpisu možna. Menica je obvezna za vse vlagatelje, za primere dodatnega zavarovanja posojila na poziv Sklada pa so možne oblike zavarovanja navedene v razpisni dokumentaciji.
4. Podrobnejša navodila o zavarovanju in vsa zahtevana dokazila so opredeljena v Navodilu o pogojih zavarovanja, ki so objavljena v aplikaciji e-Rsklad.
5. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno Sklad, ki ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja na njegove stroške zahteva dodatno dokumentacijo ali pojasnila v zvezi z zavarovanjem.
2.5 Pogoji sklepanja pogodb
1. Osnova za sklenitev pogodbe je odločba o odobritvi sredstev.
2. Pogodba mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika ali njegovega pooblaščenca, pri čemer mora biti podpis upravno ali notarsko overjen, če podpis pogodbe ni pri predstavniku Sklada.
3. Pogodba mora biti sklenjena v ustrezni obliki, glede na obliko zavarovanja:
– notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti 
– notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičninah 
– notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo neposestne zastavne pravice na premičninah. 
4. Rok sklenitve pogodbe je do 45 dni od datuma izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.
5. V kolikor je vlagatelj zavezan pridobiti soglasje Ministrstva za finance k zadolževanju v letu črpanja, skladno z veljavno Uredbo o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb in 87. člena Zakona o javnih financah, mora pred sklepanjem pogodbe posredovati pridobljeno soglasje.
6. Stroški sklepanja pogodbe, sklenitve dodatka k pogodbi, zavarovanja posojila in vodenja posojila bremenijo vlagatelja. Stroški, razen stroškov zavarovanja, so opredeljeni v izseku iz Tarifnega pravilnika o nadomestilih za dodeljevanje spodbud, ki je objavljen na spletni strani Sklada.
7. Če vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odobritvi sredstev, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.
2.6 Pogoji črpanja
1. V kolikor mora vlagatelj pridobiti soglasje k zadolžitvi, mora biti črpanje sredstev izvedeno v letu, za katerega je bilo dano soglasje.
2. Rok za črpanje sredstev je do 30 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.
3. Črpanje sredstev mora biti skladno z Navodili za črpanje in se izvede na podlagi zahtevka za črpanje, ki ga mora vlagatelj oddati najkasneje pet delovnih dni pred predvidenim črpanjem.
4. Če vlagatelj ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavil zahtevka za črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.
2.7 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi o odobritvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2024.
2. Za zaključek projekta se šteje črpanje evropskih in/ali nacionalnih sredstev, vendar najkasneje v roku 3 let po podpisu pogodbe.
3. Vlagatelj mora v roku 1 meseca po zaključku projekta Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo o projektu.
4. Vlagatelj mora poročati tudi o doseženih ciljih oziroma učinkih projekta, kar je podrobneje opredeljeno v pogodbi.
3. Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
Vloga je v obliki elektronskega prijavnega obrazca (EPO), ki vlagatelja usmerja pri izpolnjevanju, skladno s prijavljenim projektom in mora vsebovati:
– izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, ki je sestavni del EPO, katero mora vlagatelj natisniti, nato pa podpisano priložiti k vlogi v pdf obliki, v zavihku Priloga/Izjava vlagatelja,
– poslovno dokumentacijo:
– likvidnostni plan, ki mora biti izpolnjen na predlogi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca, 
– mnenje italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti o projektu z utemeljitvijo v primeru vlagateljev iz območij ANS,
– priloge, ki so opredeljene v javnem razpisu in so odvisne od prijavljenega projekta,
– priloge v povezavi z ocenjevanjem vloge, ki niso obvezne, v kolikor so priložene, se zanje lahko pridobi točke.
3.2 Oddaja vloge
1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca.
2. Vloga se odda preko spletne Aplikacije "e-Rsklad", na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53.
3.3 Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 25. 10. 2021 do 31. 12. 2021 oziroma do porabe sredstev. Vlogo ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.
4. Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
1. Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk, po sledečih kriterijih
– regionalni vidik,
– ocena vlagatelja,
– ocena projekta.
2. Za odobritev mora vloga doseči najmanj 30 točk.
3. Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz razpisne dokumentacije.
4.2 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji Sklada.
2. Sklad lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.
3. Komisija za obravnavo vlog
1. Postopek javnega razpisa vodi Komisija za obravnavo vlog (v nadaljevanju Komisija), ki jo z odločbo imenuje direktor Sklada. 
2. Pri obravnavi vloge lahko sodelujejo zunanji ocenjevalci in/ali strokovnjaki iz delovnega področja javnega razpisa, ki jih na podlagi soglasja direktorja Sklada k sodelovanju povabi Komisija.
3. Komisija o svojem delu vodi zapisnik. 
4. Odpiranje vloge
1. Vloge, prispele na javni razpis, obravnava Komisija, ki ugotavlja popolnost vloge. 
2. Odpiranje vlog se začne najkasneje 5. delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. 
3. Vloge se odpirajo in obravnavajo po vrstnem redu oddaje vloge, odpiranje poteka enkrat tedensko glede na datum dospelosti, do porabe sredstev. 
4. Odpiranje vlog ni javno. 
5. Poziv za dopolnitev vlog
1. Komisija vlagatelju nepopolne vloge najkasneje v roku 8 dni od odpiranja vloge posreduje poziv za dopolnitev vloge. 
2. Komisija vlagatelju posreduje poziv za dopolnitev vloge po pošti z osebno vročitvijo. 
3. Poziv za dopolnitev velja za vročenega z dnem, ko vlagatelj prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame v 15 dneh od poskusa vročitve, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka, v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. 
6. Dopolnitev vloge
1. Vlagatelj mora dopolnitev vloge oddati priporočeno po pošti ali na elektronski naslov Sklada v roku 8 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi.
2. Ustrezno dopolnjene vloge se uvrstijo na seznam popolnih vlog na javni razpis glede na čas oddaje dopolnitev. 
3. Vloga, ki v roku ni dopolnjena ali je neustrezno dopolnjena, se kot nepopolna zavrže. 
7. Rezultat obravnave
1. Komisija opravi pregled in se opredeli glede popolnosti vlog. 
2. Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati ustrezno izpolnjen elektronski prijavni obrazec in poslovno dokumentacijo, sicer se vloga zavrže kot nepopolna. 
3. Vloga, ki ne ustreza razpisnim pogojem in/ali ne dosega minimalnega števila točk, se kot neutemeljena zavrne.
4. Popolna vloga bo ocenjena s strani ocenjevalcev na podlagi meril, ki so navedena v javnem razpisu in natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. 
5. Ocenjene vloge se razvrsti glede na čas uvrstitve na seznam popolnih vlog. Prednost pri dodelitvi sredstev imajo vloge, ki so dosegle minimalno število točk. Vloge vlagatelje iz območij ANS se razvrsti sprva v okviru razpisanih sredstev za ta namen, kasneje pa v okviru preostalih sredstev po javnem razpisu. 
6. V kolikor bodo vloge dosegle enako število točk, bo imela prednost vloga, ki je oddana prva, pri čemer se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh ali več istočasno oddanih vlogah z enakim številom točk, bo imela prednost vloga, ki bo po merilu Koeficient razvitosti občine dosegla višje število točk. Če je potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor za zadnje uvrščeno vlogo po posameznem seznamu ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo Komisija predlagala odobritev sredstev v obsegu še razpoložljivih sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj strinja in zagotovi druge vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta. 
4.3 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga Komisije o izdaji odločbe o ne/odobritvi sredstev odloči direktor Sklada.
2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 45 dni od odpiranja vlog.
3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2 zoper izdano odločbo o ne/odobritvi sredstev ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Merila za ocenjevanje vlog in kreditna sposobnost vlagatelja ne morejo biti predmet presoje s strani vlagatelja.
Slovenski regionalno razvojni sklad 

AAA Zlata odličnost