Uradni list

Številka 150
Uradni list RS, št. 150/2021 z dne 17. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 150/2021 z dne 17. 9. 2021

Kazalo

Ob-2884/21, Stran 1971
Svet javnega zavoda Lavričeve knjižnice Ajdovščina, Cesta IV. prekomorske 1, 5270 Ajdovščina, na podlagi 2. sklepa 10. redne seje z dne 7. 9. 2021 razpisuje delovno mesto
direktorja/-ice
Lavričeve knjižnice Ajdovščina 
Kandidat/-ka mora izpolnjevati pogoje, določene v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina (Uradni list RS, št. 36/02, 89/04, 114/08 in 63/16), in sicer:
– univerzitetna ali visoka izobrazba družboslovne ali humanistične usmeritve,
– strokovni izpit za bibliotekarja oziroma ga mora opraviti najkasneje v roku, ki je določen v zakonu, ki ureja knjižnično dejavnost. Če direktor ne opravi bibliotekarskega izpita v navedenem roku, mu preneha mandat naslednji dan po preteku roka, določenega za opravo bibliotekarskega izpita,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na podobnih delih in poznavanje področja dela zavoda,
– sposobnost za vodenje in organizacijo dela.
Direktor/-ica bo imenovan za mandatno obdobje petih let. Delovno razmerje z direktorjem/-ico se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
Predviden začetek mandata je 19. december 2021.
Rok za prijavo je 8 dni od objave tega razpisa.
Pisne prijave z dokazili pošljite na naslov: Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Cesta IV. prekomorske 1, 5270 Ajdovščina, s pripisom Ne odpiraj – Prijava na razpis za direktorja.
Vloga se bo štela za pravočasno oddano, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet javnega zavoda Lavričeve knjižnice Ajdovščina 

AAA Zlata odličnost