Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2021 z dne 27. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2021 z dne 27. 8. 2021

Kazalo

Ob-2722/21, Stran 1816
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20), Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (Uradni list RS, št. 174/20 IN 15/21 – ZDUOP), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), Mnenja Ministrstva za finance o skladnosti sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za obdobje 2015–2020«, št. priglasitve M001-2399245-2015/I z dne 9. 5. 2016, Programa spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 2021–2024 (Sklep Vlade številka 09500-2/2021/2 z dne 1. 3. 2021 in 09500-2/2021/5 z dne 17. 6. 2021 – v nadaljevanju Program) in predhodnega mnenja MGRT z dne 1. 7. 2021, Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana – Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti, Župančičeva ulica 18, 6000 Koper (v nadaljnjem besedilu OSSIN) objavlja na podlagi pogodbe o izvajanju in financiranju ukrepa 1: Spodbujanje novih gospodarskih projektov italijanske narodne skupnosti 2021-2024, št. C2130-21G800004
javni razpis 
za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone italijanske narodne skupnosti – ukrep 1 programa spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 2021–2024 (JR OSSIN – ANS UKREP 1/2-2021-24)
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izkazovali zagotavljanje ciljev tega razpisa.
Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje gospodarskega razvoja območij, kjer živijo pripadniki avtohtone narodne skupnosti (v nadaljevanju ANS) preko sofinanciranja novih in nadgradnjo obstoječih proizvodnih zmogljivosti v mikro, malih in srednje velikih podjetjih.
Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je spodbuditi obseg investicij podjetij in doseči rast in razvoj mikro, malih in srednje velikih podjetjih prek novih naložb in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z naložbami na območjih, kjer živijo pripadniki italijanske avtohtone narodne skupnosti in jih aktivno vključiti v razvoj območja z namenom, da se krepi gospodarska osnova narodne skupnosti.
2. Upravičeno območje
Upravičena območja, na katerih bo možno sofinanciranje izvajanja projektov, so:
Na narodno mešanih območjih z italijansko narodno skupnostjo v naslednjih naseljih:
– v Občini Ankaran območje naselja Ankaran/Ancarano;
– v Občini Izola območja krajev: Izola/Isola, Dobrava pri Izoli/Dobrava presso Isola, Jagodje;
– v Mestni občini Koper območja krajev: Barizoni/Barisoni, Bertoki/Bertocchi, Bošamarin/Bossamarino, Cerej/Cerei, Hrvatini/Crevatini, Kampel /Campel, Kolomban/Colombano, Koper/Capodistria, Prade, Premančan/Premanzano, del naselja Spodnje Škofije (Valmarin), Šalara/Salara in Škocjan/San Canziano;
– v Občini Piran območja krajev: Piran/Pirano, Portorož/Portorose, Lucija/Lucia, Strunjan/Strugnano, Seča/Sezza, Sečovlje/Sicciole, Parecag/Parezzago in Dragonja/Dragogna.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1. Upravičeni prijavitelji:
So vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 12 mesecev registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21) in izpolnjujejo še naslednje pogoje:
1. imajo na dan oddaje vloge na upravičenem območju vsaj 12 mesecev registriran sedež,
2. ki bodo projekt izvedle na upravičenem območju, hkrati pa se prijavitelj zavezuje, da ta sofinancirana osnovna sredstva 5 let ne bo preselil iz upravičenega območja,
3. ne pridobivajo državne pomoči za gospodarske družbe v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) ter 18. točka 2. člena Uredbe 651/2014/EU),
4. niso insolventne glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 in 38/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C),
5. nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije,
6. da glede prijavitelja ali z njim povezanega podjetja v razmerju do ministrstva in OSSIN ni podana prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
7. dejanski lastnik/i družbe v skladu s 35. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni/niso vpleten/i v postopke pranja denarja in financiranja terorizma,
8. so na dan prijave registrirane za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,
9. niso za isti namen, ki vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinancirane iz javnih virov niti niso v postopku pridobivanja javnih virov (lokalni, državni ali EU proračun),
10. niso podjetje, ki v skladu z Uredbo Komisije do »de minimis« pomoči ni upravičeno podjetje (točka 4.4. Pomoč po pravilu »de minimis« te razpisne dokumentacije),
11. imajo poravnane vse obveznosti iz istovrstnih preteklih razpisov,
12. upravičeni stroški so izključno samo stroški tistih osnovnih sredstev, ki so povezani s primarno oziroma glavno dejavnostjo podjetja,
13. so mikro, majhno ali srednje veliko podjetje.
(Mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES in v Uredbi Komisije (EU) št. 651/20141.)
1 Priporočilo Komisije z dne 6. maja 2003 o definiciji mikro, malih in srednje velikih podjetij (notificirano pod dokumentarno številko K (2003) 1422), 2003/361/ES; Ur. l. EU, L 124, 20. 5. 2003 in Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junij 2014 (Ur. L. EU L187, 26. 6. 2017) o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe.
3.2. Upravičeni stroški so
Upravičeni stroški v okviru tega javnega razpisa so stroški, za katere velja, da:
– so neposredno povezani z izvajanjem projekta, v skladu s cilji projekta ter so določeni v pogodbi o sofinanciranju projekta,
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene v okviru projekta in je prijavitelj dostavil dokazila o njihovem plačilu,
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– so nastali v obdobju upravičenosti projekta,
– so izkazani z verodostojnimi računovodskimi listinami,
– so nastali (blago dobavljeno oziroma storitev opravljena in usposobljena za delovanje) in so bili plačani v obdobju upravičenosti,
– so računi izstavljeni prejemniku sredstev,
– proizvode in opremo neposredno uporabljajo prejemniki sredstev (ni dovoljena posoja in/ali oddaja v najem drugim subjektom),
– so podprti z dokazili – listinami, ki glasijo na prejemnika sredstev,
– so nastali skladno z vlogo in pogodbo (stroški, ki niso predvideni v vlogi/pogodbi niso upravičeni),
– so nastali pred izstavitvijo zahtevka za izplačilo,
– so bila pri njihovem nastanku upoštevana temeljna načela zakona o javnem naročanju (kupljeni po tržni ceni).
4. Višina razpisanih sredstev
Višina razpoložljivih razpisanih nepovratnih sredstev v okviru tega razpisa znaša do leta 2024 144.157,39 EUR.
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 160045 – Razvoj območij narodnih skupnosti. Številka NRP v državnem proračunu: 2130-21-9004.
Razpisana sredstva za Ukrep 1 so razdeljena kot sledi:
Izplačila 2021
Izplačila 2022
Izplačila 2023
Izplačila 2024
Skupno
Ukrep 1
14.157,39 EUR
45.000,00 EUR
45.000,00 EUR
40.000,00 EUR
144.157,00 EUR
4.1. Omejitev višine zaprošenih sredstev
Izplačila OSSIN so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT). V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na navedeni proračunski postavki, lahko OSSIN razveljavi javni razpis in izdane sklepe o sofinanciranju ali skladno s pogodbo o sofinanciranju spremeni znesek sofinanciranja ali dinamiko izplačil.
Najnižja višina zaprošenih sredstev je 5.000,00 EUR, najvišja pa 10.000,00 EUR. Prejeta pomoč je obenem omejena s pravilom »de minimis« tako, da podjetje v zaporednih treh koledarskih letih ne sme preseči skupne državne pomoči v znesku 200.000,00 EUR (oziroma 100.000,00 EUR, če gre za podjetje v cestnoprometnem sektorju). Pri ugotavljanju ali nova pomoč »de minimis« presega dovoljeno višino pomoči »de minimis«, se upoštevajo vse prejšnje v obdobju zadnjih treh let dobljene pomoči po »de minimis«, ki so jo prejela združena ali pripojena podjetja.
Intenzivnost dodeljene pomoči znaša največ 85 % celotne vrednosti zaprošenih sredstev, upravičenih po tem razpisu. Upravičenec mora zagotoviti vsaj 15 % lastnega deleža, ki ne sme vsebovati javnih sredstev. V kolikor je prijavitelj davčni zavezanec, ki lahko zahteva vračilo DDV, DDV ni upravičeni strošek.
5. Pomoč po pravilu »de minimis«
Sredstva dodeljena v okviru tega javnega razpisa se dodeljuje v skladu s Shemo de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za obdobje 2015–2020«, št. priglasitve M001-2399245-2015 in v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) (v nadaljevanju Uredba Komisije).
V skladu z Uredbo Komisije do »de minimis« pomoči« niso upravičena podjetja:
1. iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, 
ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce; 
2. če gre za pomoč namenjeno izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
3. če je pomoč pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
4. če skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju preseže 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR);
5. če je pomoč namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
Pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči (200.000 oziroma 100.000 EUR).
Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012.
6. Obdobje upravičenosti stroškov: obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta 2021, 2022, 2023 in 2024. Upravičeni stroški so tisti stroški, ki so nastali in bili plačani v času od dneva oddaje vloge na ta javni razpis do dneva, ko je bil izdan zahtevek za izplačilo (najkasneje do vključno 20. 10. 2024).
7. Razpisni rok in način prijave
Skrajni rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na naslov Can Costiera – OSSIN, Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana – Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti – Via Župančič/Župančičeva 18, 6000 Capodistria/Koper, je 2. 3. 2024. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto (poštni žig).
Vloga na razpis mora biti oddana priporočeno po pošti v skladu z razpisno dokumentacijo, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – JR ANS UKREP 1/2-2021-24« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Obrazec 8: Oprema ovojnice), ki se lahko izpolnjen v skladu z navodili nalepi na sprednjo stran ovojnice. Vloge so lahko napisane v slovenskem ali italijanskem jeziku, 3., 6. in 9. točka obrazca 2 Dispozicija projekta mora biti dvojezična. Za dvojezično se šteje, da je napisana v slovenskem jeziku, obenem pa je prevedena v italijanski jezik, s pripisom: »S svojim podpisom jamčim, da je prevod enak originalu« in podpisom prijavitelja. V kolikor so priloge v vlogi (pogodbe, predračuni, katalogi …) v tujem jeziku, lahko razpisna komisija naknadno zahteva slovenski prevod s podpisom odgovorne osebe, da jamči za pravilnost prevoda. V primeru dvoma lahko OSSIN dodatno zahteva sodno overjen prevod, stroški prevoda bremenijo prijavitelja.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo prejete po izteku predpisanega roka ter katere ne bodo vsebovale obrazca 2 Dispozicija projekta, katere točke 3., 6. in 7. morajo biti dvojezične, bodo zavržene.
Odpiranje vlog bo na sedežu OSSIN in ne bo javno. Vse v roku dostavljene in pravilno izpolnjene in označene ovojnice bo odprla in pregledala, popolne vloge pa tudi ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen imenuje Svet OSSIN.
Odpiranje vlog se bo v letu 2021 izvedlo 21. 7. 2021 in dne 8. 9. 2021, v letu 2022 dne 2. 3. 2022 in dne 22. 6. 2022, v letu 2023 dne 1. 3. 2023 in dne 20. 6. 2023, v letu 2024 pa dne 6. 3. 2024.
Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in bodo skladne s predmetom in namenom tega javnega razpisa ter upravičenostjo stroškov, bodo ocenjene s strani komisije.
Če se oceni, da vloga ni skladna s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa, ali da ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnje ocenjevanje po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne.
Merila
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse zahteve in pogoje javnega razpisa, bodo ocenjene na podlagi spodnjih meril:
I. Ocena prijavitelja (skupaj največ 30 točk)
A. Bonitetna ocena (20 točk),
B. Velikost podjetja (10 točk).
II. Ocena projekta (skupaj največ 70 točk)
A. Ocena Sveta OSSIN (največ 25 točk),
B. Število novoustvarjenih delovnih mest (največ 20 točk),
C. Namen in cilj investicije (največ 20 točk),
D. Varstvo okolja (največ 5 točk).
Skupno možno število doseženih točk je 100. Do sofinanciranja bodo lahko upravičeni le projekti, ki bodo prejeli 40 ali več točk, pri čemer se bo vloge sofinanciralo po vrstnem redu vlog, od tistih, ki bodo dosegle največ proti tistim, ki bodo dosegle manj točk, do porabe sredstev, v skladu s predvideno dinamiko sofinanciranja posameznih projektov.
V primeru, da bo več vlog doseglo enako število točk, višina razpisanih sredstev pa ne bo zadostovala za vse vloge, bodo imele prednost pri izboru vloge, ki bodo prejele večje število točk pri merilu ocena Sveta OSSIN.
8. Kdaj in kje lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge na javni razpis, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani: http://www.cancostiera.org/
Comunità autogestita costiera della nazionalità 
italiana – Obalna samoupravna skupnost 
italijanske narodnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti