Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2021 z dne 27. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2021 z dne 27. 8. 2021

Kazalo

Št. 0240-1/2021/3 33002 Ob-2730/21, Stran 1810
Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, v nadaljevanju: ZIntPK), 2. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18), petega odstavka 33. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122) ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) Komisija za preprečevanje korupcije objavlja
javni razpis 
»Krepitev integritete otrok v osnovnih šolah« 
1. Naziv in sedež organa, ki razpisuje sredstva: Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana (v nadaljevanju: Komisija).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je zasnova in izdelava didaktično ustreznih orodij za krepitev integritete osnovnošolskih otrok. Orodja morajo primerna za izvedbo v obdobju pouka na daljavo (virtualnega pouka) kot ukrepa za boj proti epidemiji.
3. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je izdelati orodja za krepitev integritete otrok v osnovnih šolah, ki bodo v šolskem letu 2021/2022 v pomoč učiteljem pri izvedbi pilotnega projekta Krepitev integritete v osnovnih šolah, ter pri morebitni širitivi projekta na nacionalno raven.
Orodja morajo biti didaktično ustrezna (več informacij o didaktični ustreznosti je na voljo v razpisni dokumentaciji), temeljiti pa morajo na seznanjanju otrok s konceptom integritete kot lastnosti posameznika, skupnosti oziroma družbe kot celote ter na vzpostavljanju pozitivnega odnosa otroka do integritete.
4. Cilj javnega razpisa
I. Cilj projekta je izdelava didaktično ustreznih orodij za krepitev integritete otrok v osnovnih šolah, ki bodo lahko v pomoč učiteljem pri vpeljavi programa krepitve integritete v izobraževalne programe osnovnih šol.
II. Cilj projekta je tudi krepitev ozaveščanja nevladnih organizacij na področju integritete.
Specifični cilji
I.a. Izdelava orodij za krepitev integritete otrok v osnovnih šolah, ki so zasnovana na didaktično ustrezen način.
I.b. Omenjena orodja so zasnovana na način, da omogočajo uporabo učiteljem pri izvedbi aktivnosti za krepitev integritete v šoli, prav tako pa so uporabna tudi za samostojno delo učencev.
I.c. Orodja so uporabna tudi v primeru pouka na daljavo.
II.a Krepitev kapacitet ozaveščanja nevladnih organizacij na področju integritete v smislu ozaveščanja prejemnic finančnih sredstev o konceptu integritete ter o potrebi vključevanja programov krepitve integritete v izobraževalne programe.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: za sredstva razpisa lahko kandidirajo nevladne organizacije, kot jih določa 2. člen Zakona o nevladnih organizacijah (v nadaljevanju: organizacije).
6. Sodelovanje s partnerji
Za sredstva razpisa lahko organizacije kandidirajo kot samostojni izvajalci prijavljenega projekta ali v partnerstvu z drugimi nevladnimi organizacijami sektorja.
Organizacije lahko v okviru prijavljenega projekta sodelujejo tudi z organizacijami, ki se ne uvrščajo med nevladne organizacije javnega sektorja, vendar slednje niso upravičene do financiranja iz finančnih sredstev razpisa.
7. Financiranje: predvidena skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 5.000 EUR. Razpis ne predvideva lastne udeležbe prijavitelja, projekt bo v celoti (100 %) financiran iz razpisa.
8. Upravičeni stroški javnega razpisa
Upravičeni stroški so vsi stroški, ki nastanejo z neposrednimi aktivnostmi oblikovanja in izvedbe projekta.
Pri tem so upravičeni neposredni stroški:
– stroški dela, stroški zaposlenih in pogodbenih delavcev, študentov itd., ki so nastali z neposrednim delom na projektu
– potni stroški
– zunanji stroški (stroški storitev in blaga, neposredno vezani na izvedbo projekta).
Stroški investicij (npr.: nabava opreme) ne predstavljajo upravičenih stroškov.
Prijava na razpis mora vključevati seznam predvidenih upravičenih stroškov, vezanih na izvedbo projekta, vključno s predvidenimi zunanjimi stroški, ki se nanašajo neposredno na izvedbo projekta. Odobritev projekta v tem smislu pomeni tudi odobritev kategorij zunanjih stroškov, zato je za eventualno dodajanje novih kategorij zunanjih stroškov tekom projekta potrebna predhodna odobritev Komisije.
Upravičeni posredni stroški (stroški delovanja organizacije v času oblikovanja projekta) se financirajo pavšalno v višini maksimalno 7 % vrednosti stroškov dela.
Glede na to, da gre za enkraten kratkoročen projekt, lahko izvajalec sredstva za kritje posrednih stroškov prerazporedi na druge postavke.
Prav tako lahko izvajalec prerazporedi sredstva med postavkami stroškov, odobrenih s finančnim načrtom, v višini 10 % vrednosti postavke. Za večjo prerazporeditev mora pridobiti odobritev Komisije.
9. Obdobje upravičenosti stroškov: iz razpisa bodo financirani le upravičeni stroški, ki bodo nastali in za katere bo hkrati izstavljen račun najkasneje dne 30. 11. 2021.
10. Predplačilo: izvajalci bodo upravičeni do predplačila v višini do 70 % vrednosti projekta v skladu z določbami 33. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122).
11. Postopek izbora prijaviteljev
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika Komisije. Strokovno komisijo bodo sestavljali predstavniki Komisije ter Zavoda RS za šolstvo.
Merila ocenjevanja:
Merilo 
Max. št. točk
Usposobljenost in izkušnje 
10
Doseganje ciljev projekta
65
Finančni načrt 
25
Skupno število točk 
100
Skupaj lahko posamezna vloga prijavitelja doseže največ 100 točk.
Minimalni pogoj za financiranje vloge je doseganje vsaj 70 točk, od tega ne manj kot 50 točk pri kriteriju doseganja ciljev projekta.
Vloge bodo financirane v skladu z odločitvijo strokovne komisije, do porabe sredstev.
Podrobnejši opis postopka izbora in razčlenitev meril za ocenjevanje je v razpisni dokumentaciji.
12. Rok in način oddaje vloge na javni razpis
Rok za oddajo vlog na predmetni javni razpis je do vključno 10. septembra 2021.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, ki so določeni v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji. Poleg tega je potrebno, skupaj z vlogo, na e-nosilcu podatkov (CD/DVD/USB ipd.) v Wordovi obliki posredovati tudi izpolnjene obrazce in priloge, navedene v 18. poglavju tega razpisa (podpoglavje 18.2).
Prijavitelji morajo vlogo na javni razpis poslati po pošti na naslov: Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska 56, 1000 Ljubljana ali predložiti osebno v glavni pisarni na naslovu: Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 14. uro.
Vlogo je potrebno poslati ali predložiti v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis »Krepitev integritete otrok v osnovnih šolah««. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika Komisije zavržene ter neodprte vrnjene pošiljatelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj ali v primeru konzorcija, vsak partner, strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje tega javnega razpisa.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno 10. septembra 2021 in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče Komisije prispele do vključno 10. septembra 2021, osebno oddane vloge pa se bodo kot pravočasne upoštevale, če bodo oddane v glavno pisarno Komisije za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, do 10. septembra 2021 najkasneje do 14. ure.
Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge ne bodo obravnavane. Prepozne vloge bodo s sklepom predstojnika Komisije zavržene ter neodprte vrnjene pošiljatelju. Prav tako bodo s sklepom predstojnika Komisije zavržene tiste vloge, ki bodo oddane na napačen način.
12.1 Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno v roku 8 dni od izteka roka za oddajo vlog v prostorih Komisije za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana.
13. Popolnost vlog in dopolnjevanje
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji, in ki na e-nosilcu (CD/DVD/USB ipd.) ne vsebuje vseh predpisanih obrazcev.
Prijavitelji morajo vlogi priložiti v celoti izpolnjene obrazce in obvezne priloge, ki so podrobneje navedene v poglavju 10.2 tega javnega razpisa.
V primeru, da prijavitelj vlogi na javni razpis ne bo priložil Obrazca št. 1: Osnovni podatki o vlogi, prijavitelju in partnerjih, Obrazca št. 2: Prijavnica in Obrazca št. 3: Finančni načrt, strokovna komisija prijavitelja ne bo pozvala k dopolnitvi vlog, temveč bo vlogo zavrgla.
Če prijavitelj, ali v primeru konzorcija partnerji, poslujejo z žigom, je le-ta obvezen podatek na obrazcih in prilogah. V kolikor z njim ne poslujejo, na mesta, določena za žig, navedejo: »Ne poslujemo z žigom«. Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V primeru, da obrazci in priloge ne bodo podpisani, se bo vloga štela za formalno nepopolno.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog prijavitelje pozvala, da vloge dopolnijo. Poziv za dopolnitev vloge bo posredovan s priporočeno pošto na naslov prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Od prijavitelja se pričakuje, da bo v tem času dostopen za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, ki jih je Komisija prejela v okviru tega javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju Komisije popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavrnjene s sklepom predstojnika Komisije.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa.
14. Strokovno ocenjevanje popolnih vlog
Strokovna komisija bo opravila pregled popolnosti vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javni razpis in ocenila formalno popolne vloge.
V primeru, da prijavitelj, ali v primeru konzorcija, posamezen partner, ne bo izpolnjeval vseh pogojev javnega razpisa, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
Vse popolne vloge bodo ocenjene na podlagi meril, določenih v 11. poglavju tega javnega razpisa in razpisni dokumentaciji. Končno oceno vloge bo predstavljalo povprečje posameznih podeljenih ocen ocenjevalcev.
Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o vsebini vloge. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija podala svoj predlog prejemnikov sredstev, ki jih bo predlagala za financiranje.
Za financiranje bodo predlagane vloge, ki bodo dosegle minimalni kakovostni kriterij, to je da bodo na podlagi ocenjevanja dosegle skupaj najmanj 70 točk.
V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo presežena skupna razpoložljiva sredstva, bo prednost pri izboru imela vloga, ki bo prejela večje število točk pri merilu »Doseganje ciljev projekta«. V primeru, da bo število točk še vedno enako, bo izbrana tista vloga, ki bo na Komisijo prispela kot prva.
V primeru, da prijavitelj zaradi katerih koli razlogov odstopi od podpisa pogodbe o financiranju oziroma pogodbe z njim ni mogoče skleniti v predpisanem roku, se lahko izbere vloga, ki je naslednja prejela najvišje število točk ob pogoju, da doseže minimalni kakovostni kriterij javnega razpisa.
15. Obveščanje prijaviteljev o rezultatih javnega razpisa in varovanje osebnih podatkov ter poslovnih skrivnosti
O dodelitvi sredstev javnega razpisa bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik Komisije.
Komisija bo prijavitelje o izidu razpisa obvestila najkasneje v 8 dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati razpisa predstavljajo informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani Komisije: https://www.kpk-rs.si/delo-komisije/projekti-dogodki/javni-razpis-za-nvo-2021/
Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa predstojnika Komisije o izboru sklenjene pogodbe o financiranju (Priloga C: Vzorec pogodbe o financiranju). V primeru, da se prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva za podpis pogodbe o financiranju nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo.
16. Pravno varstvo
Zoper odločitev Komisije o vlogi za dodelitev financiranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o financiranju z izbranimi prijavitelji.
17. Pogoji za spremembo javnega razpisa: pred potekom roka za oddajo vlog lahko Komisija spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletni strani Komisije: https://www.kpk-rs.si/delo-komisije/projekti-dogodki/javni-razpis-za-nvo-2021/.
18. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Komisije: https://www.kpk-rs.si/delo-komisije/projekti-dogodki/javni-razpis-za-nvo-2021/ ali osebno na sedežu Komisije, Dunajska 56, 1000 Ljubljana.
Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: anti.korupcija@kpk-rs.si s pripisom: »Javni razpis Krepitev integritete otrok v osnovnih šolah«.
18.1 Navodila za izpolnjevanje
V razpisni dokumentaciji so objavljeni prijavni obrazci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na posameznem dokumentu izpolniti, podpisati in žigosati. Obrazci in priloge so sestavni del vloge prijavitelja in jih je potrebno priložiti k vlogi po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom prijavnih obrazcev in prilog.
Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije, pridobi oziroma pripravi prijavitelj sam in so prav tako obvezni sestavni del vloge na javni razpis. Vsa zahtevana razpisna dokumentacija mora biti speta ali vložena v mapo z vidno označenimi prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom.
18.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
a) Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem obrazcu in so sestavni del vloge:
– Obrazec št. 1: Osnovni podatki o vlogi, prijavitelju in partnerjih
– Obrazec št. 2: Prijavnica
– Obrazec št. 3: Finančni načrt
– Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 5: Izjava partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
b) Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
Razpisni dokumentaciji so priložene priloge, ki morajo biti izpolnjene v skladu z navodili na posamezni prilogi in so sestavni del vloge:
– Priloga C: Vzorec pogodbe o financiranju (ni potrebno priložiti vlogi na javni razpis, vzorec pogodbe je informativnega značaja)
– Priloga D: Vzorec konzorcijskega sporazuma (ni potrebno priložiti vlogi na javni razpis, vzorec pogodbe je informativnega značaja)
– Priloga E: Označba vloge
c) Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in jih morajo prijavitelji priložiti sami
– Priloga A: Fotokopija ustanovnega akta in/ali drugega splošnega dokumenta za prijavitelja in morebitne partnerje.
– Priloga B: CD/DVD/USB ipd.
– Priloga F: Dokazilo Finančne uprave RS o plačanih davkih in drugih obveznih dajatvah za prijavitelja in morebitne partnerje
Komisija za preprečevanje korupcije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti