Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2021 z dne 27. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2021 z dne 27. 8. 2021

Kazalo

Št. 5443-6/2021/14 Ob-2729/21, Stran 1793
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013; v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 1303/2013);
– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013; v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 1304/2013);
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018);
– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov);
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe 1303/2013/EU;
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21);
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (DP2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20);
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17, 67/18 in 51/21);
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20);
– Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO);
– Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18 in 73/18, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE);
– Sklepa o določitvi višine in načina izplačila denarnih prejemkov, namenjenih osebam, vključenih v poskusno izvajanje programov socialne aktivacije, št. 5443-1/2017/1 z dne 17. 1. 2017 (s spremembami, dostopen na: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/zakonodaja/; v nadaljevanju: sklep ministrstva);
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001, različica 4.1 z dne 20. 4. 2020 (z vsemi spremembami);
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, različica 5.0 z dne 19. 6. 2020 (z vsemi spremembami; v nadaljevanju: OP EKP 2014–2020);
– Mnenja Ministrstva za finance, št. 440-10/2019/3 z dne 9. 5. 2019, da sredstva za sofinanciranje iz predmetnega javnega razpisa ne zapadejo podrobni presoji z vidika pravil državne pomoči;
– Odločitve o podpori št. 9-1/2/MDDSZ/0 za »Dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije« (št. dokumenta: 3032-193/2021/3), ki jo je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja izdala dne 21. 7. 2021.
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana, objavlja
dodatni javni razpis 
za sofinanciranje projektov socialne aktivacije 
Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.
Na javnem razpisu bodo izbrane operacije. Operacijo v okviru tega javnega razpisa predstavlja projekt izbranega prijavitelja.
1 Posredniški organ in izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana, v vlogi posredniškega organa (v nadaljevanju: ministrstvo).
2 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 7 projektov, ki bodo izvajali programe socialne aktivacije in zagotavljali njihovo povezovanje z drugimi socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. V okviru programov socialne aktivacije se bodo izvajale aktivnosti, ki bodo prispevale h krepitvi socialnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljnih skupin (v nadaljevanju: udeleženci).
V okviru predmetnega javnega razpisa so socialne kompetence opredeljene kot sposobnosti, spretnosti in znanja, ki jih mora posameznik imeti, da se lahko kakovostno in konstruktivno vključuje v svoje socialno okolje, tj. sposobnost shajati s seboj in okolico. Programi socialne aktivacije bodo h krepitvi socialnih kompetenc prispevali z zagotavljanjem izvajanja različnih aktivnosti, kot so aktivnosti za dvig motivacije, aktivnosti za izboljšanje funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje socialnih problematik in izzivov, aktivnosti za opolnomočenje udeležencev za vstop na trg dela.
Za potrebe tega javnega razpisa so delovne kompetence opredeljene kot kompetence, potrebne za opravljanje nalog na določenih delovnih mestih in so skupne pripadnikom posameznih poklicnih skupin. Programi socialne aktivacije bodo h krepitvi delovnih kompetenc prispevali z zagotavljanjem izvajanja aktivnosti spoznavanja delovnega procesa na način učenja skozi delo. V času vključenosti v program socialne aktivacije udeleženec ne sme opravljati dela, pri katerem so podani elementi delovnega razmerja, skladno z določbami Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE).
Javni razpis je, glede na obravnavane ciljne skupine, ki so opredeljene v 5. poglavju javnega razpisa, razdeljen na 3 ločene sklope. Specifike posameznega sklopa so določene v besedilu javnega razpisa, v kolikor teh specifik ni, veljajo enake določbe za vse sklope.
Posamezen program socialne aktivacije se bo izvajal 8 mesecev, pri čemer bo izvedba potekala po naslednjih fazah:
– 1. faza: traja 1 mesec in je namenjena pripravam na izvajanje programa,
– 2. faza: traja 6 mesecev in je namenjena neposrednemu izvajanju programa z udeleženci,
– 3. faza: traja 1 mesec in je namenjena dodatnemu individualnemu delu z udeleženci po izhodu iz programa.
V okviru posameznega programa socialne aktivacije morajo prijavitelji izvajati tudi aktivnosti za promocijo programa/projekta socialne aktivacije in krepitev sodelovanja z različnimi deležniki ter aktivnosti vodenja programa oziroma projekta.
Število programov, ki naj bi jih posamezni izbrani prijavitelj izvedel v okviru prijavljenega projekta, in kraji izvedbe programov so opredeljeni v Prilogi št. 5 tega javnega razpisa.
3 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izvajali programe socialne aktivacije ter bodo s svojim celostnim pristopom prispevali k izboljšanju socialne vključenosti udeležencev in k povečanju njihovih zaposlitvenih možnosti.
Predvideva se sofinanciranje 7 projektov, in sicer predvidoma 2 projekta v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija1 (v nadaljevanju: KRVS) in predvidoma 5 projektov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS).
1 Slovenija je v novem programskem obdobju po letu 2014 na ravni NUTS 2 (TheNomenclatureofTerritorialUnitsforStatistics, t. i. NUTS, je skupna evropska statistična klasifikacija teritorialnih enot, kot sledi iz Uredbe ES št. 1059/2003 in njene spremembe, ki sledi iz Uredbe (ES) št. 105/2007) razdeljena na dve kohezijski regiji, in sicer na bolj razvito kohezijsko regijo zahodna Slovenija (v nadaljevanju KRZS) in manj razvito kohezijsko regijo vzhodna Slovenija (v nadaljevanju KRVS).
KRZS sestavljajo 4 statistične regije (Osrednjeslovenska, Gorenjska, Goriška in Obalno-Kraška),
KRVS sestavlja 8 statističnih regij (Pomurska, Podravska, Savinjska, Zasavska, Koroška, Posavska, Jugovzhodna Slovenija in Primorsko-Notranjska).
Za programsko obdobje 2014–2020 se upošteva klasifikacija NUTS, ki je bila upoštevana v okviru programiranja EKP na EU ravni in v RS. Zato posebej izpostavljamo, da se za namen izvajanja OP EKP 2014-2020 območje Občine Litija šteje za del Osrednjeslovenske statistične regije (NUTS 3) in kohezijske regije Zahodna Slovenija (NUTS 2).
4 Cilji javnega razpisa
Javni razpis zasleduje cilje in rezultate 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti« in 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela« OP EKP 2014-2020 in je usmerjen v zagotavljanje kakovostnih programov socialne aktivacije, ki bodo s svojimi ukrepi in aktivnostmi na celovit način prispevali k reševanju problemov socialne izključenosti in tveganja revščine za udeležence ter k izboljšanju njihove zaposljivosti.
4.1 Specifični cilji javnega razpisa
Javni razpis zasleduje doseganje naslednjih specifičnih ciljev:
– zagotavljanje dostopnih, raznolikih in kakovostnih programov socialne aktivacije, ki udeležencem zagotavljajo:
– razvoj socialnih kompetenc, 
– dvig funkcionalnih kompetenc za aktivno reševanje socialnih problematik, 
– dvig motivacije in opolnomočenje za vstop na trg dela, 
– dvig oziroma pridobitev delovnih kompetenc, tj. uporabnih znanj, spretnosti in sposobnosti za izboljšanje možnosti vstopa na trg dela.
– okrepitev sodelovanja različnih deležnikov v lokalnem/regionalnem okolju, ki se aktivno ukvarjajo z udeleženci, kot npr. pristojnega centra za socialno delo (v nadaljevanju: CSD), Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ), nevladnih organizacij, izobraževalnih in zdravstvenih ustanov ter drugih deležnikov z namenom čim širšega prepoznavanja problematike udeležencev ter možnosti njihovega vključevanja v najrazličnejše programe oziroma na trg dela.
4.2 Kvantificirani kazalniki
Za doseganje opredeljenih specifičnih ciljev morajo biti v obdobju izvajanja projektov doseženi naslednji kvantificirani kazalniki učinka in rezultata:
– Kazalnik učinka: 195 oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v programe socialne aktivacije, in sicer 45 oseb v KRVS in 150 oseb v KRZS.
– Kazalnik rezultata: 25 % oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu, tj. na 28. dan po zaključku 2. faze programa socialne aktivacije.
5 Ciljne skupine javnega razpisa
V okviru javnega razpisa so ciljne skupine določene na sledeč način:
5.1 Sklop 1
V okviru Sklopa 1 se lahko vključijo polnoletne osebe, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo in so:
– upravičenci/prejemniki denarne socialne pomoči (v nadaljevanju: DSP) ali
– na podlagi Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/17 – ZIUPTD-A, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO in 54/21; v nadaljevanju: ZUTD) vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali
– na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive ali
– neaktivne2 osebe s kompleksno socialno problematiko.
2 Neaktivne osebe so tiste, ki jih ni mogoče uvrstiti niti med zaposlene niti med brezposelne osebe (npr. gospodinje, ki niso zaposlene in aktivno ne iščejo dela ipd.).
5.2 Sklop 2
V okviru Sklopa 2 se lahko vključijo polnoletne ženske iz drugih kulturnih okolij z jezikovnimi ovirami, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo in so:
– upravičenke/prejemnice DSP ali
– na podlagi ZUTD vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali
– na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive ali
– neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko.
5.3 Sklop 3
V okviru Sklopa 3 se lahko vključijo polnoletne romske ženske, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo in so:
– upravičenke/prejemnice DSP ali
– na podlagi ZUTD vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali
– na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive ali
– neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko.
6 Način izvedbe javnega razpisa
Javni razpis je razdeljen na 3 sklope, in sicer:
6.1 Sklop 1
Namen Sklopa 1 je sofinanciranje izvajanja programov socialne aktivacije za ciljno skupino, določeno v točki 5.1 javnega razpisa.
Namen programov socialne aktivacije je okrepiti socialno vključenost udeležencev, povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti, dvig motivacije in krepitev obstoječih ter pridobitev novih socialnih in funkcionalnih kompetenc za učinkovito spopadanje z ovirami, ki tem osebam preprečujejo vstop na trg dela in jih posledično vodijo v socialno izključenost in življenje pod pragom revščine.
V okviru Sklopa 1 bo sofinanciranih 5 projektov, ki bodo predvidoma izvedli 11 programov socialne aktivacije in vključili 165 udeležencev, kot je določeno v Prilogi št. 5 tega javnega razpisa.
6.2 Sklop 2
Namen Sklopa 2 je sofinanciranje izvajanja programa socialne aktivacije za ciljno skupino, določeno v točki 5.2 javnega razpisa.
Namen programa socialne aktivacije žensk iz drugih kulturnih okolij je okrepiti njihovo socialno vključenost v širše družbeno okolje, povečanje motivacije in krepitev obstoječih ter pridobitev novih socialnih in funkcionalnih kompetenc za reševanje zanje značilnih specifičnih življenjskih in socialnih situacij, ki jih postavljajo v odvisen položaj in jim omejujejo možnosti vključevanja in integracije v širše socialno okolje. Številne pripadnice ciljne skupine živijo v Sloveniji brez ali z zelo omejenimi stiki s širšo (lokalno) skupnostjo oziroma imajo zelo malo možnosti navezave stikov in vzpostavljanja odnosov s pripadniki širše skupnosti, kar jim onemogoča integracijo v okolje. Navedeno posledično vpliva na njihov položaj v družbi, družini in posredno tudi na položaj njihovih otrok, kar vodi do medgeneracijskega prenosa vzorcev socialne izključenosti.
V okviru Sklopa 2 bo sofinanciran 1 projekt, ki bo predvidoma izvedel 1 program socialne aktivacije in vključil 15 udeležencev, kot je določeno v Prilogi št. 5 tega javnega razpisa.
6.3 Sklop 3
Namen Sklopa 3 je sofinanciranje izvajanja programa socialne aktivacije za ciljno skupino, določeno v točki 5.3 javnega razpisa.
Namen programa socialne aktivacije romskih žensk je okrepiti njihovo socialno vključenost v širše družbeno okolje, povečanje motivacije in krepitev obstoječih ter pridobitev novih socialnih in funkcionalnih kompetenc za reševanje zanje značilnih specifičnih življenjskih in socialnih situacij, ki jih postavljajo v odvisen položaj in jim omejujejo možnosti vključevanja in integracije v širše socialno okolje. Številne pripadnice ciljne skupine živijo v Sloveniji z omejenimi stiki s širšo (lokalno) skupnostjo oziroma imajo zelo malo možnosti navezave stikov in vzpostavljanja odnosov s pripadniki širše skupnosti, kar jim onemogoča integracijo v okolje. Navedeno posledično vpliva na njihov položaj v družbi, družini in posredno tudi na položaj njihovih otrok, kar vodi do medgeneracijskega prenosa vzorcev socialne izključenosti.
V okviru Sklopa 3 bo sofinanciran 1 projekt, ki bo predvidoma izvedel 1 program socialne aktivacije in vključil 15 udeležencev, kot je določeno v Prilogi št. 5 tega javnega razpisa.
7 Upravičene aktivnosti
Sofinancirani bodo naslednji sklopi projektnih aktivnosti, pri čemer morajo prijavitelji izvajati celovit projekt, kar pomeni, da morajo zagotoviti izvedbo aktivnosti v okviru vseh sklopov upravičenih aktivnosti, tj. 7.1 do 7.5:
7.1 Priprave na izvajanje programa (1. faza)
En mesec pred pričetkom izvajanja obveznih vsebin programa socialne aktivacije po posameznih modulih bodo potekale priprave na izvajanje programa. V tem obdobju se bodo izvajale aktivnosti za pridobitev udeležencev za vključitev v program socialne aktivacije. Izbrani izvajalci projektov socialne aktivacije morajo aktivno sodelovati z enotno vstopno točko3 in uradi za delo pri naboru ustreznih udeležencev, tj. morajo predlagati dodatne potencialne kandidate za vključitev v program in morajo na poziv koordinatorja socialne aktivacije (v nadaljevanju: KSA) sodelovati pri izvedbi individualnih razgovorov s kandidati.
3 V okviru operacije »Razvoj in vzpostavitev celovitega sistema socialne aktivacije« je vzpostavljen sistem socialne aktivacije, ki omogoča delovanje CSD kot VEM točk (vse na enem mestu) oziroma kot enotna vstopna točka (EVT) za vse oblike pomoči posamezniku ali družini na socialnem področju. Za podporo delovanja EVT na vseh 16 CSD in njihovih enotah v Sloveniji se je vzpostavilo 16 regionalnih mobilnih enot.
7.2 Neposredno izvajanje programa z udeleženci (2. faza)
Obvezne vsebine 2. faze programov socialne aktivacije in način njihove izvedbe se delno razlikujejo glede na sklop javnega razpisa.
Za vse tri sklope javnega razpisa velja, da mora prijavitelj pri izvedbi programa socialne aktivacije sodelovati s KSA, po potrebi in v dogovoru z njim pa tudi s strokovnim delavcem na ZRSZ in CSD. Sodelovanje s KSA obsega obiske v programu, redne sestanke in izmenjavo informacij o udeležencih.
7.2.1 Sklop 1
Prijavitelj mora v okviru prijave na Sklop 1 za udeležence 2. faze programa socialne aktivacije izvajati opredeljene module z navedenimi obveznimi vsebinami:
Modul I: Uvodni modul
– Čas trajanja: 1 mesec; prijavitelj mora zagotoviti izvajanje skupinskega dela modula I v obsegu najmanj 48 ur, tj. najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu in dodatno še najmanj 1 uro individualnega dela s posameznim udeležencem na teden; posamezni udeleženec mora biti v skupinski del modula I vključen najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu.
– Namen: navajanje na vsakodnevno rutino, spodbujanje integracije udeležencev v socialno okolje preko dela in funkcioniranja v skupini, dvig motivacije in spodbujanje osebnostne rasti udeležencev.
– Oblike in metode dela: vodeni pogovori v skupini, izvedba delavnic in predavanj, delo v manjših skupinah, socialne igre, igre vlog, treningi socialnih in komunikacijskih veščin, individualno delo z udeleženci ipd.
– Obvezne vsebine:
– Aktivnosti za vzpostavitev skupinske dinamike, kot so npr. spoznavanje drugih in sebe, postavljanje pravil v skupini, vzpostavitev urnika in prilagoditev udeležencev nanj, vzpostavitev skupinske dinamike in vsakodnevne rutine skupine, družabne aktivnosti, delavnice na temo sprejemanja drugačnih. 
– Aktivnosti za motiviranje udeležencev in njihovo osebnostno rast, kot so npr. motivacijske delavnice in delavnice za osebnostno rast, delavnice za krepitev samopodobe udeležencev, vsebine s področja osebnih vrednot, zdrav življenjski slog, organizacija časa, obiski predstavnikov različnih organizacij in ustanov v lokalnem/regionalnem okolju (npr. zdravstveni domovi s preventivnimi zdravstvenimi programi, referenčna ambulanta v zdravstvenem domu, knjižnica, kulturne ustanove, telovadno društvo ipd.).
– Aktivnosti za dvig socialnih kompetenc, kot so npr. trening asertivnosti, treningi timskega dela oziroma sodelovanja v skupini, usmerjanje k prevzemanju odgovornosti in k aktivnem pristopu reševanja svoje situacije, treningi komunikacijskih veščin, obvladovanje konfliktov, tehnike obvladovanja stresa, vloga čustev v vsakdanjem življenju, medosebni odnosi. 
V okviru vsake zgoraj navedene alineje obveznih vsebin mora biti v vsakem posameznem programu socialne aktivacije izvedena vsaj ena aktivnost.
Modul II: Izvedbeni modul
– Čas trajanja: 4 mesece; prijavitelj mora zagotoviti izvajanje skupinskega dela modula II v obsegu najmanj 480 ur, tj. najmanj 6 ur dnevno, 5 dni v tednu in dodatno še najmanj 1 uro individualnega dela s posameznim udeležencem na teden; posamezni udeleženec mora biti v modul II vključen najmanj 6 ur dnevno (in ne več kot 8 ur dnevno), 5 dni v tednu, pri čemer mora biti v spoznavanje procesa dela v okviru delovnih/učnih projektov ali pri izbranem/ih delodajalcu/ih vključen najmanj 288 ur.
– Namen: prepoznavanje in krepitev potencialov udeležencev, dvig funkcionalnih kompetenc ter kompetenc za vstop na trg dela, spoznavanje trga dela in procesa dela pri izbranih delodajalcih.
– Oblike in metode dela: vodeni pogovori v skupini, uporaba pripomočkov (testov, vprašalnikov) za oceno sposobnosti in interesov, izvedba delavnic in predavanj, spoznavanje procesa dela na način učenja skozi delo, individualno delo z udeleženci ipd.
– Obvezne vsebine:
– Aktivnosti za spoznavanje trga dela: spoznavanje lokalnega trga dela, predstavitev možnosti opravljanja prostovoljnega dela, predstavitev potencialnih delodajalcev v lokalnem/regionalnem okolju, obiski predstavnikov različnih organizacij (npr. karierni center, ZRSZ, CSD).
– Aktivnosti za dvig funkcionalnih kompetenc: dvig finančne pismenosti, dvig računalniške pismenosti, ustvarjalne delavnice, dvig znanja soočanja s formalnostmi pri vstopanju na trg dela in formalnostmi pri uveljavljanju pravic iz socialnega in zdravstvenega zavarovanja. 
– Aktivnosti za pridobitev kompetenc za vstop oziroma približevanje trgu dela: spoznavanje in vrednotenje lastnih kompetenc, določitev realnih in dosegljivih ciljev ter jasno načrtovanje aktivnosti za njihovo dosego, osebna in poslovna urejenost, seznanitev z možnostmi nadaljevanja in dokončanja šolanja, delavnice poklicne orientacije (pregled prostih delovnih mest, priprava prošnje in ponudbe za zaposlitev, priprava življenjepisa, priprava na zaposlitveni razgovor). 
– Pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela: udeleženci spoznavajo procese dela na način učenja skozi delo, pri čemer ne smejo samostojno sodelovati v delovnem procesu in ne smejo biti prisotni elementi delovnega razmerja. Udeležencem mora biti obvezno zagotovljeno mentorstvo. Omenjeno lahko vključuje tudi npr. izvedbo družbeno koristnega oziroma prostovoljskega dela v lokalnem/regionalnem okolju, pa tudi izdelavo konkretnih produktov/storitev (npr. izdelovanje preprostih tekstilnih izdelkov, kuharskih izdelkov ipd.). V program vstopajo različno usposobljeni udeleženci z različnimi kariernimi cilji, ki bodo v programu pridobivali različne praktične izkušnje za trg dela, zato je potrebno ugotavljanju interesov posameznega udeleženca nameniti posebno pozornost. Pri napotovanju udeležencev na usposabljanje, tj. pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela, morajo biti upoštevane njihove individualne potrebe, interesi in sposobnosti. Aktivnost se lahko izvaja neposredno pri izvajalcu programa in projektnih partnerjih ali pri zunanjih deležnikih oziroma pri izbranih delodajalcih, pri čemer si mora prijavitelj prizadevati, da vsaj 50 % vključenim v II. modul omogoči pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela pri zunanjih deležnikih in izbranih delodajalcih. V primeru, da se aktivnosti izvajajo pri izvajalcu programa in/ali projektnih partnerjih, morajo biti aktivnosti za pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela izvedene na način projektnega dela (delovnih/učnih projektov). V okviru tega javnega razpisa se projektno delo razume kot sistematičen proces, ki ustvari (nov, nadgrajen) izdelek ali storitev, je usmerjen k doseganju konkretnega cilja in vključuje različne faze produkcijskega cikla (od zamisli do uresničitve) ter ima jasno opredeljene, številčno določene kazalnike. Udeleženci programa socialne aktivacije morajo biti, ob upoštevanju njihovih sposobnosti in interesov, vključeni v vse faze produkcijskega cikla, tj. v vse faze izvedbe delovnega/učnega projekta.
V okviru vsake zgoraj navedene alineje obveznih vsebin mora biti v vsakem posameznem programu socialne aktivacije izvedena vsaj ena aktivnost in vsaj en delovni/učni projekt.
Modul III: Izhodni modul
– Čas trajanja: 1 mesec; prijavitelj mora zagotoviti izvajanje skupinskega dela modula III v obsegu najmanj 48 ur, tj. najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu in dodatno še najmanj 1 uro individualnega dela s posameznim udeležencem na teden; posamezni udeleženec mora biti v skupinski del modula III vključen najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu.
– Namen: pregled pridobljenega znanja in veščin udeležencev na področju socialnih in funkcionalnih kompetenc ter kompetenc za uspešno vključitev na trg dela in prepoznavanje primanjkljaja kompetenc, opredelitev nadaljnjih obravnav oziroma vključitev v druge programe ali na trg dela in pomoč pri vstopanju na trg dela.
– Oblike in metode dela: vodeni pogovori v skupini, navezovanje stikov s potencialnimi delodajalci in obiski potencialnih delodajalcev, zagovorništvo in svetovanje pri vstopanju na trg dela, individualno delo z udeleženci ipd.
– Obvezne vsebine:
– Aktivnosti, usmerjene k aktivnemu pristopu iskanja nadaljnjih vključitev, ki so za udeležence najprimernejši, kot npr. spodbujanje udeležencev k aktivnemu pristopu bodisi iskanja zaposlitve, izobraževanja/usposabljanja, pridobivanja novih kvalifikacij ali spodbujanje vstopa v zaposlitev v okviru programov, ki so predvideni v ukrepih aktivne politike zaposlovanja, zaščitenih delovnih okoljih ali na običajnem trgu dela, obisk strokovnih delavcev ZRSZ.
– Pregled doseženih ciljev udeležencev: pregled pridobljenih znanj in veščin, ovrednotenje napredka in opredelitev nadaljnjih korakov. 
– Zagovorništvo, svetovanje in podpora pri vstopanju na trg dela, kot npr. iskanje in vzpostavljanje kontaktov s potencialnimi delodajalci, pomoč pri pripravi na zaposlitveni razgovor, spremljanje k potencialnim delodajalcem. 
V okviru vsake zgoraj navedene alineje obveznih vsebin mora biti v vsakem posameznem programu socialne aktivacije izvedena vsaj ena aktivnost.
7.2.2 Sklop 2
Prijavitelj mora v okviru prijave na Sklop 2 za udeleženke 2. faze programa socialne aktivacije izvajati opredeljene module z navedenimi obveznimi vsebinami:
Modul I: Uvodni modul
– Čas trajanja: 3 mesece; prijavitelj mora zagotoviti izvajanje skupinskega dela modula I v obsegu najmanj 144 ur, tj. najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu in dodatno še najmanj 1 uro individualnega dela s posamezno udeleženko na teden; posamezna udeleženka mora biti v skupinski del modula I vključena najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu.
– Namen: navajanje na vsakodnevno rutino, krepitev socialnih stikov, spodbujanje integracije udeleženk preko dela in funkcioniranja v skupini, prepoznavanje in krepitev potencialov udeleženk, dvig socialnih in funkcionalnih kompetenc ter kompetenc za vstop oziroma približevanje trgu dela, dvig motivacije in spodbujanje osebnostne rasti udeleženk.
– Oblike in metode dela: vodeni pogovori v skupini, izvedba delavnic in predavanj, delo v manjših skupinah, socialne igre, igre vlog, uporaba pripomočkov (testov, vprašalnikov) za oceno sposobnosti in interesov, treningi socialnih in komunikacijskih veščin, individualno delo z udeleženkami ipd.
– Obvezne vsebine:
– Aktivnosti za vzpostavitev skupinske dinamike, kot npr. spoznavanje drugih in sebe, postavljanje pravil v skupini, vzpostavitev urnika in prilagoditev udeleženk nanj, vzpostavitev skupinske dinamike in vsakodnevne rutine skupine, družabne aktivnosti, delavnice na temo sprejemanja drugačnih. 
– Aktivnosti za motiviranje udeleženk in njihovo osebnostno rast, kot so npr. motivacijske delavnice in delavnice za osebnostno rast, delavnice za krepitev samopodobe udeleženk, vsebine s področja osebnih vrednot, zdrav življenjski slog, organizacija časa. 
– Aktivnosti, ki krepijo ozaveščenost udeleženk o pomembnosti vključevanja v širše socialno in kulturno okolje, kot npr. spoznavanje s sistemom delovanja institucij (zdravstvo, sociala, šolstvo ipd.), spodbujanje udeleženk za vključevanje v šolske obveznosti njihovih otrok, spoznavanje kulturnih norm in običajev večinske družbe, skupinske aktivnosti z družinskimi člani, še posebej partnerji. 
– Aktivnosti, ki spodbujajo in omogočajo pridobivanje znanja za učinkovito sporazumevanje v slovenskem jeziku, kot so npr. učenje slovenskega jezika, delo na veščinah komunikacije (osnovni komunikacijski vzorci, sporazumevalne strategije). 
– Aktivnosti za dvig socialnih kompetenc, kot so npr. trening asertivnosti, treningi timskega dela oziroma sodelovanja v skupini, vloga čustev v vsakdanjem življenju, medosebni odnosi, delavnice za dvig komunikacijskih veščin. 
– Aktivnosti za dvig funkcionalnih kompetenc, kot so npr. dvig finančne pismenosti, dvig računalniške pismenosti, ustvarjalne delavnice, dvig znanja soočanja s formalnostmi pri vstopanju na trg dela in formalnostmi pri uveljavljanju pravic iz socialnega in zdravstvenega zavarovanja. 
– Aktivnosti za pridobitev kompetenc za vstop oziroma približevanje trgu dela: spoznavanje in vrednotenje lastnih kompetenc, določitev realnih in dosegljivih ciljev ter jasno načrtovanje aktivnosti za njihovo dosego, osebna in poslovna urejenost, seznanitev z možnostmi nadaljevanja in dokončanja šolanja, delavnice poklicne orientacije (pregled prostih delovnih mest, priprava prošnje in ponudbe za zaposlitev, priprava življenjepisa, priprava na zaposlitveni razgovor). 
V okviru vsake zgoraj navedene alineje obveznih vsebin mora biti v vsakem posameznem programu socialne aktivacije izvedena vsaj ena aktivnost.
Aktivnosti naj bodo usmerjene h krepitvi moči, virov in potencialov udeleženk, glede na njihove individualne potrebe, interese in sposobnosti. Priporočljivo je, da se aktivnosti povezujejo tudi z obiski predstavnikov različnih institucij in organizacij v lokalnem/regionalnem okolju, ki jih udeleženke najbolj potrebujejo za opolnomočenje in socialno vključevanje (npr. referenčna ambulanta v zdravstvenem domu z vidika dostopnosti zdravstva za potrebe žensk, obisk upravne enote, urada za delo, CSD-ja, knjižnice, kariernih in večgeneracijskih centov) in obiski deležnikov, ki lahko nudijo različne možnosti nadaljnjega socialnega povezovanja (npr. prostovoljske organizacije, socialna podjetja ipd).
Modul II: Izvedbeni modul
– Čas trajanja: 2 meseca; prijavitelj mora zagotoviti izvajanje skupinskega dela (oziroma spoznavanja procesa dela na način učenja skozi delo) modula II v obsegu najmanj 96 ur, tj. najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu in dodatno še najmanj 1 uro individualnega dela s posamezno udeleženko na teden; posamezna udeleženka mora biti v spoznavanje procesa dela v okviru delovnih/učnih projektov ali pri izbranem/ih delodajalcu/ih vključena najmanj 4 ure dnevno (in ne več kot 8 ur dnevno), 3 dni v tednu.
– Namen: spoznavanje procesa dela na način učenja skozi delo, prepoznavanje in krepitev potencialov udeleženk, njihove socialne mreže ter vključevanja v socialno okolje.
– Oblike in metode dela: spoznavanje procesa dela na način učenja skozi delo, individualno delo z udeleženkami ipd.
– Obvezne vsebine:
– Pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela: udeleženke programa spoznavajo procese dela na način učenja skozi delo, pri čemer ne smejo samostojno sodelovati v delovnem procesu in ne smejo biti prisotni elementi delovnega razmerja. Udeleženkam mora biti obvezno zagotovljeno mentorstvo. Omenjeno lahko vključuje tudi npr. izvedbo družbeno koristnega oziroma prostovoljskega dela v lokalnem/regionalnem okolju, pa tudi izdelavo konkretnih produktov/storitev (npr. izdelovanje preprostih tekstilnih izdelkov, kuharskih izdelkov ipd.). V program vstopajo različno usposobljene udeleženke z različnimi kariernimi cilji, ki bodo v programu pridobivale različne praktične izkušnje za trg dela, zato je potrebno ugotavljanju interesov posamezne udeleženke nameniti posebno pozornost. Pri napotovanju udeleženk na usposabljanje, tj. pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela, morajo biti upoštevane njihove individualne potrebe, interesi in sposobnosti. Aktivnost se lahko izvaja neposredno pri izvajalcu programa in projektnih partnerjih ali pri zunanjih deležnikih oziroma pri izbranih delodajalcih, pri čemer si mora prijavitelj prizadevati, da vsaj 50 % vključenim v II. modul omogoči pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela pri zunanjih deležnikih in izbranih delodajalcih. V primeru, da se aktivnosti izvajajo pri izvajalcu programa in/ali projektnih partnerjih, morajo biti aktivnosti za pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela izvedene na način projektnega dela (delovnih/učnih projektov). V okviru tega javnega razpisa se projektno delo razume kot sistematičen proces, ki ustvari (nov, nadgrajen) izdelek ali storitev, je usmerjen k doseganju konkretnega cilja in vključuje različne faze produkcijskega cikla (od zamisli do uresničitve) ter ima jasno opredeljene, številčno določene kazalnike. Udeleženke programa socialne aktivacije morajo biti, ob upoštevanju njihovih sposobnosti in interesov, vključene v vse faze produkcijskega cikla, tj. v vse faze izvedbe delovnega/učnega projekta.
V okviru vsakega posameznega programa socialne aktivacije mora biti izveden vsaj en delovni/učni projekt.
Modul III: Izhodni modul
– Čas trajanja: 1 mesec; prijavitelj mora zagotoviti izvajanje skupinskega dela modula III v obsegu najmanj 48 ur, tj. najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu in dodatno še najmanj 1 uro individualnega dela s posamezno udeleženko na teden; posamezna udeleženka mora biti v skupinski del modula III vključena najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu.
– Namen: pregled pridobljenega znanja in veščin udeleženk na področju socialnih in funkcionalnih kompetenc ter kompetenc za uspešno vključitev na trg dela in prepoznavanje primanjkljaja kompetenc za uspešno življenje in delo, opredelitev nadaljnjih obravnav oziroma vključitev v druge programe ali na trg dela in pomoč pri vstopanju na trg dela.
– Oblike in metode dela: vodeni pogovori v skupini, navezovanje stikov s potencialnimi delodajalci in obiski potencialnih delodajalcev, zagovorništvo in svetovanje pri vstopanju na trg dela, dodatno individualno delo z udeleženkami ipd.
– Obvezne vsebine:
– Aktivnosti, usmerjene k aktivnemu pristopu iskanja nadaljnjih vključitev, ki so za udeleženke najprimernejši, kot npr. spodbujanje udeleženk k aktivnemu pristopu iskanja zaposlitve, izobraževanja/usposabljanja, pridobivanja novih kvalifikacij ali spodbujanje vstopa v zaposlitev v okviru programov, ki so predvideni v ukrepih aktivne politike zaposlovanja, zaščitenih delovnih okoljih ali na običajnem trgu dela, usmerjanje in spodbujanje udeleženk k vključitvi in širitvi socialne mreže, obisk strokovnih delavcev ZRSZ.
– Pregled doseženih ciljev udeleženk: pregled pridobljenih socialnih, komunikacijskih in funkcionalnih kompetenc, ovrednotenje napredka in opredelitev nadaljnjih korakov. 
– Zagovorništvo, svetovanje in podpora udeleženkam pri vstopanju na trg dela, kot npr. iskanje in vzpostavljanje kontaktov s potencialnimi delodajalci, pomoč pri pripravi na zaposlitveni razgovor, spremljanje k potencialnim delodajalcem. 
V okviru vsake zgoraj navedene alineje obveznih vsebin mora biti v vsakem posameznem programu socialne aktivacije izvedena vsaj ena aktivnost.
7.2.3 Sklop 3
Prijavitelj mora v okviru prijave na Sklop 3 za udeleženke 2. faze programa socialne aktivacije izvajati opredeljene module z navedenimi obveznimi vsebinami:
Modul I: Uvodni modul
– Čas trajanja: 3 mesece; prijavitelj mora zagotoviti izvajanje skupinskega dela modula I v obsegu najmanj 144 ur, tj. najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu in dodatno še najmanj 1 uro individualnega dela s posamezno udeleženko na teden; posamezna udeleženka mora biti v skupinski del modula I vključena najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu.
– Namen: navajanje na vsakodnevno rutino, krepitev socialnih stikov, spodbujanje integracije udeleženk preko dela in funkcioniranja v skupini, prepoznavanje in krepitev potencialov udeleženk, dvig socialnih in funkcionalnih kompetenc ter kompetenc za vstop oziroma približevanje trgu dela, dvig motivacije in spodbujanje osebnostne rasti udeleženk.
– Oblike in metode dela: vodeni pogovori v skupini, izvedba delavnic in predavanj, delo v manjših skupinah, socialne igre, igre vlog, uporaba pripomočkov (testov, vprašalnikov) za oceno sposobnosti in interesov, treningi socialnih in komunikacijskih veščin, individualno delo z udeleženkami ipd.
– Obvezne vsebine:
– Aktivnosti za vzpostavitev skupinske dinamike, kot npr. spoznavanje drugih in sebe, postavljanje pravil v skupini, vzpostavitev urnika in prilagoditev udeleženk nanj, vzpostavitev skupinske dinamike in vsakodnevne rutine skupine, delavnice na temo sprejemanja drugačnih. 
– Aktivnosti za motiviranje udeleženk in njihovo osebnostno rast, kot so npr. motivacijske delavnice in delavnice za osebnostno rast, delavnice za krepitev samopodobe udeleženk, vsebine s področja osebnih vrednot, zdrav življenjski slog, organizacija časa. 
– Aktivnosti, ki krepijo ozaveščenost udeleženk o pomembnosti vključevanja v širše socialno in kulturno okolje, kot npr. spoznavanje s sistemom delovanja inštitucij (zdravstvo, sociala, šolstvo ipd.), spodbujanje udeleženk za vključevanje v šolske obveznosti njihovih otrok, spoznavanje kulturnih norm in običajev večinske družbe, skupinske aktivnosti z družinskimi člani, še posebej partnerji. 
– Aktivnosti, ki spodbujajo in omogočajo pridobivanje znanja za učinkovito sporazumevanje v slovenskem jeziku, kot so npr. učenje slovenskega jezika, delo na veščinah komunikacije (osnovni komunikacijski vzorci, sporazumevalne strategije). 
– Aktivnosti za dvig socialnih kompetenc, kot so npr. trening asertivnosti, treningi timskega dela oziroma sodelovanja v skupini, vloga čustev v vsakdanjem življenju, medosebni odnosi, delavnice za dvig komunikacijskih veščin. 
– Aktivnosti za dvig funkcionalnih kompetenc, kot so npr. dvig finančne pismenosti, dvig računalniške pismenosti, ustvarjalne delavnice, dvig znanja soočanja s formalnostmi pri vstopanju na trg dela in formalnostmi pri uveljavljanju pravic iz socialnega in zdravstvenega zavarovanja. 
– Aktivnosti za pridobitev kompetenc za vstop oziroma približevanje trgu dela: spoznavanje in vrednotenje lastnih kompetenc, določitev realnih in dosegljivih ciljev ter jasno načrtovanje aktivnosti za njihovo dosego, osebna in poslovna urejenost, seznanitev z možnostmi nadaljevanja in dokončanja šolanja, delavnice poklicne orientacije (pregled prostih delovnih mest, priprava prošnje in ponudbe za zaposlitev, priprava življenjepisa, priprava na zaposlitveni razgovor). 
V okviru vsake zgoraj navedene alineje obveznih vsebin mora biti v vsakem posameznem programu socialne aktivacije izvedena vsaj ena aktivnost.
Aktivnosti naj bodo usmerjene h krepitvi moči, virov in potencialov udeleženk, glede na njihove individualne potrebe, interese in sposobnosti. Priporočljivo je, da se aktivnosti povezujejo tudi z obiski predstavnikov različnih institucij in organizacij v lokalnem/regionalnem okolju, ki jih udeleženke najbolj potrebujejo za opolnomočenje in socialno vključevanje (npr. referenčna ambulanta v zdravstvenem domu z vidika dostopnosti zdravstva za potrebe žensk, obisk upravne enote, urada za delo, CSD-ja, knjižnice, kariernih, večnamenskih romskih in večgeneracijskih centrov) in obiski deležnikov, ki lahko nudijo različne možnosti nadaljnjega socialnega povezovanja (npr. prostovoljske organizacije, socialna podjetja ipd.).
Modul II: Izvedbeni modul
– Čas trajanja: 2 meseca; prijavitelj mora zagotoviti izvajanje skupinskega dela (oziroma spoznavanja procesa dela na način učenja skozi delo) modula II v obsegu najmanj 96 ur, tj. najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu in dodatno še najmanj 1 uro individualnega dela s posamezno udeleženko na teden; posamezna udeleženka mora biti v spoznavanje procesa dela v okviru delovnih/učnih projektov ali pri izbranem/ih delodajalcu/ih vključena najmanj 4 ure dnevno (in ne več kot 8 ur dnevno), 3 dni v tednu.
– Namen: spoznavanje procesa dela na način učenja skozi delo, prepoznavanje in krepitev potencialov udeleženk, njihove socialne mreže ter vključevanja v socialno okolje.
– Oblike in metode dela: spoznavanje procesa dela na način učenja skozi delo, individualno delo z udeleženkami ipd.
– Obvezne vsebine:
– Pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela: udeleženke programa spoznavajo procese dela na način učenja skozi delo, pri čemer ne smejo samostojno sodelovati v delovnem procesu in ne smejo biti prisotni elementi delovnega razmerja. Udeleženkam mora biti obvezno zagotovljeno mentorstvo. Omenjeno lahko vključuje tudi npr. izvedbo družbeno koristnega oziroma prostovoljskega dela v lokalnem/regionalnem okolju pa tudi izdelavo konkretnih produktov/storitev (npr. izdelovanje preprostih tekstilnih izdelkov, kuharskih izdelkov ipd.). V program vstopajo različno usposobljene udeleženke z različnimi kariernimi cilji, ki bodo v programu pridobivale različne praktične izkušnje za trg dela, zato je potrebno ugotavljanju interesov posamezne udeleženke nameniti posebno pozornost. Pri napotovanju udeleženk na usposabljanje, tj. pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela, morajo biti upoštevane njihove individualne potrebe, interesi in sposobnosti. Aktivnost se lahko izvaja neposredno pri izvajalcu programa in projektnih partnerjih ali pri zunanjih deležnikih oziroma pri izbranih delodajalcih, pri čemer si mora prijavitelj prizadevati, da vsaj 50 % vključenim v II. modul omogoči pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela pri zunanjih deležnikih in izbranih delodajalcih. V primeru, da se aktivnosti izvajajo pri izvajalcu programa in/ali projektnih partnerjih, morajo biti aktivnosti za pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela izvedene na način projektnega dela (delovnih/učnih projektov). V okviru tega javnega razpisa se projektno delo razume kot sistematičen proces, ki ustvari (nov, nadgrajen) izdelek ali storitev, je usmerjen k doseganju konkretnega cilja in vključuje različne faze produkcijskega cikla (od zamisli do uresničitve) ter ima jasno opredeljene, številčno določene kazalnike. Udeleženke programa socialne aktivacije morajo biti, ob upoštevanju njihovih sposobnosti in interesov, vključene v vse faze produkcijskega cikla, tj. v vse faze izvedbe delovnega/učnega projekta.
V okviru vsakega posameznega programa socialne aktivacije mora biti izveden vsaj en delovni/učni projekt.
Modul III: Izhodni modul
– Čas trajanja: 1 mesec; prijavitelj mora zagotoviti izvajanje skupinskega dela modula III v obsegu najmanj 48 ur, tj. najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu in dodatno še najmanj 1 uro individualnega dela s posamezno udeleženko na teden; posamezna udeleženka mora biti v skupinski del modula III vključena najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu.
– Namen: pregled pridobljenega znanja in veščin udeleženk na področju socialnih in funkcionalnih kompetenc ter kompetenc za uspešno vključitev na trg dela in prepoznavanje primanjkljaja kompetenc za uspešno življenje in delo, opredelitev nadaljnjih obravnav oziroma vključitev v druge programe ali na trg dela in pomoč pri vstopanju na trg dela.
– Oblike in metode dela: vodeni pogovori v skupini, navezovanje stikov s potencialnimi delodajalci in obiski potencialnih delodajalcev, zagovorništvo in svetovanje pri vstopanju na trg dela, dodatno individualno delo z udeleženkami ipd.
– Obvezne vsebine:
– Aktivnosti, usmerjene k aktivnemu pristopu iskanja nadaljnjih vključitev, ki so za udeleženke najprimernejši, kot npr. spodbujanje udeleženk k aktivnemu pristopu iskanja zaposlitve, izobraževanja/usposabljanja, pridobivanja novih kvalifikacij ali spodbujanje vstopa v zaposlitev v okviru programov, ki so predvideni v ukrepih aktivne politike zaposlovanja, zaščitenih delovnih okoljih ali na običajnem trgu dela, usmerjanje in spodbujanje udeleženk k vključitvi in širitvi socialne mreže, obisk strokovnih delavcev ZRSZ.
– Pregled doseženih ciljev udeleženk: pregled pridobljenih socialnih, komunikacijskih in funkcionalnih kompetenc, ovrednotenje napredka in opredelitev nadaljnjih korakov. 
– Zagovorništvo, svetovanje in podpora udeleženkam pri vstopanju na trg dela, kot npr. iskanje in vzpostavljanje kontaktov s potencialnimi delodajalci, pomoč pri pripravi na zaposlitveni razgovor, spremljanje k potencialnim delodajalcem. 
V okviru vsake zgoraj navedene alineje obveznih vsebin mora biti v vsakem posameznem programu socialne aktivacije izvedena vsaj ena aktivnost.
7.3 Dodatno individualno delo z udeleženci po izhodu iz programa (3. faza)
Obdobje enega meseca po prenehanju izvajanja 2. faze programa socialne aktivacije je namenjeno dodatnemu individualnemu delu z udeleženci. To obdobje je namenjeno svetovanju in podpori posameznim udeležencem po zaključku neposrednega izvajanja programa. Obseg in potek individualnega dela v tem obdobju določi strokovna skupina, katere sestava je določena v točkah 8.3.1–8.3.3 javnega razpisa, glede na potrebe posameznega udeleženca programa.
7.4 Vodenje programov socialne aktivacije in vodenje projekta
Aktivnost vključuje izvajanje administrativnih nalog na programu/projektu (npr. priprava in posredovanje poročil), spremljanje napredka, koordiniranje izvedbe, poročanje o doseženih ciljih in učinkih, evalvacijo programa.
V okviru aktivnosti vodenja programov mora izbrani prijavitelj vzpostaviti multidisciplinarni tim. Stalni član multidisciplinarnega tima je poleg strokovnih sodelavcev, zaposlenih na projektu, še strokovnjak s področja duševnega zdravja, po potrebi pa tudi strokovnjak s področja odvisnosti. Kadar izbrani prijavitelj presodi, da je potrebno poleg stalnih članov v multidisciplinarni tim vključiti še strokovnjake iz drugih področij in/ali KSA, jih pozove k sodelovanju v multidisciplinarnem timu. Sestanki multidisciplinarnega tima služijo strokovni podpori pri delu s ciljno skupino javnega razpisa in iskanju strokovne pomoči za udeležence programov. Izbrani prijavitelj jih sklicuje najmanj enkrat mesečno, po potrebi pa večkrat.
Izbrani prijavitelj mora po izvedbi vsakega posameznega programa socialne aktivacije (tj. programa v vsakem posameznem kraju izvedbe) pripraviti evalvacijo le-tega. V evalvacijo ustrezno vključi udeležence programa.
Aktivnost se izvaja celoten čas izvedbe programa socialne aktivacije, tj. izvedbe faz 1 do 3.
7.5 Promocija izvajalca in krepitev sodelovanja različnih deležnikov v lokalnem/regionalnem okolju
Namen aktivnosti je promocija izvajalca programa socialne aktivacije in programov socialne aktivacije ter krepitev sodelovanja z deležniki v lokalnem/regionalnem okolju. Aktivnost vključuje organizacijo različnih srečanj, dogodkov in sestankov z deležniki v lokalnem/regionalnem okolju. Za doseganje večje prepoznavnosti izvajalca in večje kakovosti izvajanja programa socialne aktivacije se izvajalec povezuje z deležniki na trgu dela (npr. podjetji, socialnimi podjetji ipd.) in drugimi deležniki na lokalni/regionalni ravni (npr. izobraževalnimi ustanovami, občinami, nevladnimi organizacijami, večgeneracijskimi centri, večnamenskimi romskimi centri ipd.).
Aktivnost vključuje tudi izmenjavo izkušenj, rezultatov in dobrih praks z drugimi izvajalci programov socialne aktivacije.
Izbrani prijavitelj mora ob zaključku vsakega posameznega programa socialne aktivacije (tj. programa v vsakem posameznem kraju izvedbe) pripraviti in izvesti dogodek s predstavitvijo dela in izvedenih aktivnosti ter izdelkov/produktov skupine v lokalnem okolju.
Aktivnost se izvaja celoten čas izvedbe programa socialne aktivacije, tj. izvedbe faz 1 do 3.
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
8.1 Upravičeni prijavitelji in projektni partnerji
Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu z največ štirimi projektnimi partnerji – projektno partnerstvo lahko sestavlja največ 5 pravnih oseb, tj. prijavitelj in štirje projektni partnerji.
Prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva, vsak projektni partner, mora izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje (velja za vse sklope javnega razpisa):
1. Je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je bila ustanovljena vsaj eno leto dni pred datumom, določenim za oddajo vlog na javni razpis.
2. Ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta.
3. Ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred rokom, določenim za oddajo vlog na javni razpis.
4. Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
5. Na zadnji dan v mesecu pred rokom, določenim za oddajo vlog na javni razpis, nima neporavnanih obveznosti (iz naslova integralnih sredstev in namenskih sredstev kohezijske politike) do ministrstva, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
6. Za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni prejel drugih javnih sredstev, vključno s sredstvi Evropske unije.
Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev (od točke 1 do točke 6) prijavitelj in vsak projektni partner podpiše Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja/projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu.
Ministrstvo bo za potrebe tega javnega razpisa pridobilo potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva, vsak projektni partner, navedeno potrdilo iz uradnih evidenc priloži sam. Ministrstvo bo izpolnjevanje pogojev presojalo glede na stanje na dan podpisa Obrazca št. 1: Prijavnica, razen pri izpolnjevanju pogoja pod zaporedno št. 3 in pogoja pod zaporedno št. 5, za katera se bo izpolnjevanje presojalo kot navedeno pri pogoju.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev za prijavitelja oziroma projektne partnerje, bo ministrstvo zahtevalo dodatna pojasnila ali dokazila.
8.2 Splošni pogoji za vse prijavljene projekte
Prijavljeni projekt mora za uvrstitev v izbor za dodelitev sredstev izkazovati izpolnjevanje naslednjih pogojev (velja za vse sklope javnega razpisa):
1. Projekt je skladen s cilji na ravni OP EKP 2014–2020 ter s cilji in rezultati na ravni 9. prednostne osi oziroma 9.1 prednostne naložbe, kot navedeno v poglavju 4 javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica).
2. Projekt prispeva k doseganju rezultata 9.1.2 specifičnega cilja prednostne naložbe, kot navedeno v poglavju 4 javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica).
3. Projekt upošteva aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s tem javnim razpisom (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica).
4. Projekt predvideva ustrezno ciljno skupino, kot je za posamezen sklop javnega razpisa določeno v poglavju 5 javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica).
5. Projekt je skladen s horizontalnimi načeli trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter enakosti moških in žensk (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica).
8.3 Specifični pogoji za vse prijavljene projekte
Prijavljeni projekt mora za uvrstitev v izbor za dodelitev sredstev izkazovati izpolnjevanje naslednjih pogojev (velja za vse sklope javnega razpisa):
1. V vsakem posameznem kraju izvedbe, določenem v Prilogi št. 5 za posamezen projekt, predvideti izvedbo enega programa socialne aktivacije (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja/projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
2. Zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti za izvedbo programov:
a. Zagotoviti prostore za izvedbo programov v vsakem kraju izvedbe, določenem v Prilogi št. 5 za posamezen projekt.
b. Prostor se šteje kot ustrezen, v kolikor izpolnjuje sledeče pogoje:
– skupna kvadratura notranjih prostorov mora znašati vsaj 60 m2, pri čemer mora biti vsaj en prostor v velikosti najmanj 30 m2 namenjen skupinski izvedbi obveznih vsebin programov socialne aktivacije, en ločen prostor (samostojna soba) v velikosti najmanj 10 m2 namenjen individualnemu svetovanju, en prostor pa predstavlja sanitarije. Prostori morajo imeti zagotovljeno dnevno svetlobo, ustrezno zračenje ter temperaturo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pri delu. Prostori morajo biti dostopni gibalno oviranim osebam. Prostori, v katerih se bodo izvajale obvezne vsebine programov socialne aktivacije, morajo biti ves čas izvajanja čisti in urejeni. Prijavitelj mora v prostorih, v katerih se bodo izvajali obvezni moduli programov socialne aktivacije, zagotoviti najmanj 1 računalnik z internetno povezavo, ki ga bodo lahko uporabljali udeleženci programa socialne aktivacije (dokazila: Obrazec št. 1: Prijavnica, Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja/projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, Priloga št. 14: Izpis iz zemljiške knjige, najemna pogodba4 ali drug pravni akt, iz katerega je razvidna ureditev medsebojnih pravic in obveznosti, vezanih na nepremičnino in Priloga št. 15: Načrt prostorov oziroma izris tlorisa prostorov, iz katerega je razvidna zahteva glede velikosti in razdelitve prostorov).
4 Najemna pogodba je lahko sklenjena pod razveznim pogojem, in sicer tako, da velja za celotno obdobje izvajanja projekta zgolj v primeru izbora prijavitelja na tem javnem razpisu.
3. Prijavljeni projekt mora vsebovati vse aktivnosti programa socialne aktivacije, kot so določene v točkah 7.1 do 7.5 javnega razpisa; vsak program mora vsebovati vse obvezne vsebine programa socialne aktivacije, kot so za vsak posamezen modul programa določene v točki 7.2 javnega razpisa in se ne sme izvajati kot del javne službe (dokazila: Obrazec št. 1: Prijavnica in Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja/projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
4. Prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva, vsi projektni partnerji, morajo v primeru morebitne zamenjave strokovnih sodelavcev zagotoviti njihovo nadomestitev s kadrom, ki izpolnjuje vse zahteve glede izobrazbe, delovnih izkušenj in dodatnih znanj, navedene v besedilu javnega razpisa in razpisne dokumentacije (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja/projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
8.3.1 Specifični pogoji za projekte Sklopa 1
Prijavljeni projekt mora za uvrstitev v izbor za dodelitev sredstev v okviru Sklopa 1 zagotoviti, da bodo v vsakem kraju izvedbe programe socialne aktivacije izvajale ustrezno usposobljene osebe, tj. strokovna skupina, ki jo sestavljata najmanj 2 strokovna sodelavca, ki imata:
– zaključeno vsaj 6/2. stopnjo izobrazbe (1. bolonjska stopnja po novih programih oziroma specializacija po višješolskih programih ali visokošolski strokovni programi po starih programih) skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17) in
– dodatna znanja, ki sta jih pridobila z usposabljanjem/izobraževanjem/specializacijo v skupnem trajanju najmanj 50 ur, in sicer na naslednjih vsebinskih področjih:
– znanja s področja predmeta javnega razpisa (dvig motivacije, opolnomočenje, razvoj in krepitev socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljnih skupin) in/ali
– znanja s področja uporabe teoretičnih svetovalnih konceptov in ustreznih metod dela (npr. vedenjsko kognitivni pristop, transakcijska analiza, integrativna terapija, gestalt terapija, nevrolingvistično programiranje, sistemska družinska terapija, relacijska družinska terapija, realitetna terapija, logoterapija, psihodinamski pristop ipd.) in 
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj v zadnjih 55 letih na področju opolnomočenja, dviga motivacije in/ali krepitve socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljne skupine.
5 Upošteva se obdobje koledarskih let 2016 do 2020.
(dokazila: Priloga št. 7: Kopija potrdila o zahtevani izobrazbi za strokovne sodelavce, Priloga št. 8: Življenjepis (CV) za strokovne sodelavce6 in Priloga št. 9: Kopije dokazil za izkazovanje pridobljenih dodatnih znanj oziroma udeležbe na usposabljanjih/izobraževanjih/specializaciji).
6 Življenjepis mora biti podpisan s strani strokovnega sodelavca.
Prijavitelj oziroma projektno partnerstvo mora za vsak kraj izvedbe programa socialne aktivacije zagotoviti svojo strokovno skupino, kar pomeni, da lahko posamezen strokovni sodelavec v določenem časovnem obdobju sodeluje v le eni strokovni skupini. V vlogi je tako ista oseba lahko prijavljena le enkrat oziroma le za en kraj izvedbe programa. Število krajev izvedbe za posamezen projekt je razvidno iz Priloge št. 5.
8.3.2 Specifični pogoji za projekte Sklopa 2
Prijavljeni projekt mora za uvrstitev v izbor za dodelitev sredstev v okviru Sklopa 2 zagotoviti, da bodo programe socialne aktivacije izvajale ustrezno usposobljene osebe, tj. strokovna skupina, ki jo sestavljata najmanj 2 strokovni sodelavki7:
7 Zaradi specifike udeleženk morajo biti strokovni sodelavci, ki bodo izvajali programe socialne aktivacije za projekte v okviru Sklopa 2 ženskega spola.
– 1 strokovna sodelavka izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima zaključeno vsaj 6/2. stopnjo izobrazbe (1. bolonjska stopnja po novih programih oziroma specializacija po višješolskih programih ali visokošolski strokovni programi po starih programih) skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17) in
– ima dodatna znanja, ki jih je pridobila z usposabljanjem/izobraževanjem/specializacijo v skupnem trajanju najmanj 50 ur, in sicer na naslednjih vsebinskih področjih:
– znanja s področja predmeta javnega razpisa (dvig motivacije, opolnomočenje, razvoj in krepitev socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljnih skupin) in/ali
– znanja s področja uporabe teoretičnih svetovalnih konceptov in ustreznih metod dela (npr. vedenjsko kognitivni pristop, transakcijska analiza, integrativna terapija, gestalt terapija, nevrolingvistično programiranje, sistemska družinska terapija, relacijska družinska terapija, realitetna terapija, logoterapija, psihodinamski pristop ipd.) in 
– ima najmanj 2 leti delovnih izkušenj v zadnjih 58 letih na področju opolnomočenja, dviga motivacije in/ali krepitve socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljne skupine.
8 Upošteva se obdobje koledarskih let 2016 do 2020.
(dokazila: Priloga št. 7: Kopija potrdila o zahtevani izobrazbi za strokovne sodelavce, Priloga št. 8: Življenjepis (CV) za strokovne sodelavce9 in Priloga št. 9: Kopije dokazil za izkazovanje pridobljenih dodatnih znanj oziroma udeležbe na usposabljanjih/izobraževanjih/specializaciji).
9 Življenjepis mora biti podpisan s strani strokovnega sodelavca.
– 1 strokovna sodelavka, ki bo opravljala naloge kulturne mediatorke, izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima zaključeno vsaj 5. stopnjo izobrazbe, 
– ima najmanj 1 leto delovnih izkušenj v zadnjih 510 letih na področju neposrednega dela z osebami iz ciljne skupine,
10 Upošteva se obdobje koledarskih let 2016 do 2020.
– ima znanje slovenskega jezika in
– ima znanje jezika oseb iz ciljne skupine.
(dokazila: Priloga št. 7: Kopija potrdila o zahtevani izobrazbi za strokovne sodelavce, Priloga št. 8: Življenjepis (CV) za strokovne sodelavce11, Priloga št. 10: Dokazilo o znanju slovenskega jezika in Priloga št. 11: Dokazilo o znanju tujega jezika).
11 Življenjepis mora biti podpisan s strani strokovnega sodelavca.
Prijavitelj oziroma projektno partnerstvo mora za vsak kraj izvedbe programa socialne aktivacije zagotoviti svojo strokovno skupino, kar pomeni, da lahko posamezen strokovni sodelavec v določenem časovnem obdobju sodeluje v le eni strokovni skupini. V vlogi je tako ista oseba lahko prijavljena le enkrat oziroma le za en kraj izvedbe programa. Število krajev izvedbe za posamezen projekt je razvidno iz Priloge št. 5.
8.3.3 Specifični pogoji za projekte Sklopa 3
Prijavljeni projekt mora za uvrstitev v izbor za dodelitev sredstev v okviru Sklopa 3 zagotoviti, da bodo programe socialne aktivacije izvajale ustrezno usposobljene osebe, tj. strokovna skupina, ki jo sestavljata najmanj 2 strokovni sodelavki12:
12 Zaradi specifike udeleženk morajo biti strokovni sodelavci, ki bodo izvajali programe socialne aktivacije za projekte v okviru Sklopa 3, ženskega spola.
– 1 strokovna sodelavka izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima zaključeno vsaj 6/2. stopnjo izobrazbe (1. bolonjska stopnja po novih programih oziroma specializacija po višješolskih programih ali visokošolski strokovni programi po starih programih) skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17) in
– ima dodatna znanja, ki jih je pridobila z usposabljanjem/izobraževanjem/specializacijo v skupnem trajanju najmanj 50 ur, in sicer na naslednjih vsebinskih področjih:
– znanja s področja predmeta javnega razpisa (dvig motivacije, opolnomočenje, razvoj in krepitev socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljnih skupin) in/ali
– znanja s področja uporabe teoretičnih svetovalnih konceptov in ustreznih metod dela (npr. vedenjsko kognitivni pristop, transakcijska analiza, integrativna terapija, gestalt terapija, nevrolingvistično programiranje, sistemska družinska terapija, relacijska družinska terapija, realitetna terapija, logoterapija, psihodinamski pristop ipd.) in 
– ima najmanj 2 leti delovnih izkušenj v zadnjih 513 letih na področju opolnomočenja, dviga motivacije in/ali krepitve socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljne skupine.
13 Upošteva se obdobje koledarskih let 2016 do 2020.
(dokazila: Priloga št. 7: Kopija potrdila o zahtevani izobrazbi za strokovne sodelavce, Priloga št. 8: Življenjepis (CV) za strokovne sodelavce14 in Priloga št. 9: Kopije dokazil za izkazovanje pridobljenih dodatnih znanj oziroma udeležbe na usposabljanjih/izobraževanjih/specializaciji).
14 Življenjepis mora biti podpisan s strani strokovnega sodelavca.
– 1 strokovna sodelavka, ki bo opravljala naloge romske aktivatorke, izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima zaključeno vsaj 5. stopnjo izobrazbe, 
– ima najmanj 1 leto delovnih izkušenj v zadnjih 515 letih na področju neposrednega dela z osebami iz ciljne skupine in
15 Upošteva se obdobje koledarskih let 2016 do 2020.
– ima opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo romski koordinator ali nacionalno poklicno kvalifikacijo romski pomočnik 
ali 
– ima zaključeno vsaj 5. stopnjo izobrazbe in 
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju neposrednega dela z osebami iz ciljne skupine. 
(dokazila: Priloga št. 7: Kopija potrdila o zahtevani izobrazbi za strokovne sodelavce, Priloga št. 8: Življenjepis (CV) za strokovne sodelavce16 in Priloga št. 12: Dokazilo o opravljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji).
16 Življenjepis mora biti podpisan s strani strokovnega sodelavca.
Prijavitelj oziroma projektno partnerstvo mora za vsak kraj izvedbe programa socialne aktivacije zagotoviti svojo strokovno skupino, kar pomeni, da lahko posamezen strokovni sodelavec v določenem časovnem obdobju sodeluje le v eni strokovni skupini. V vlogi je tako ista oseba lahko prijavljena le enkrat oziroma le za en kraj izvedbe programa. Število krajev izvedbe za posamezen projekt je razvidno iz Priloge št. 5.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja in/ali projektnih partnerjev lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila in dokazila in navedene podatke preveri tudi z neposrednim ogledom.
8.4 Sodelovanje z deležniki na lokalni/regionalni ravni (t. i. pridruženi partnerji)
Pri izvedbi projekta je zaželeno vzpostaviti sodelovanje z različnimi deležniki na lokalni/regionalni ravni (tj. v kraju, kjer se bo izvajal program socialne aktivacije), ki lahko pripomorejo k uspešnejši izvedbi projekta. To pomeni sodelovanje prijavitelja in, v primeru projektnega partnerstva, projektnih partnerjev z drugimi pravnimi osebami, ne glede na status in pravno obliko (t. i. pridruženi partnerji). Glede na namene in cilje projektov socialne aktivacije se še posebej spodbuja sodelovanje z različnimi podjetji v lokalnem/regionalnem okolju, izobraževalnimi ustanovami, nevladnimi organizacijami, kariernimi središči ZRSZ.
Sodelovanje prijavitelja in, v primeru projektnega partnerstva, projektnih partnerjev z različnimi deležniki bo posebej upoštevano pri ocenjevanju prijavljenih projektov po merilih za ocenjevanje. Prijavitelj lahko v projektu sodeluje z več pridruženimi partnerji (dokazilo: Priloga št. 16: Pismo o nameri).
9 Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo v poglavju 8 navedene pogoje, izberejo prejemniki sredstev
Strokovna komisija bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje na javnem razpisu, ocenila po merilih za ocenjevanje vlog, kot so navedena v nadaljevanju.
Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico:
Št. točk
Ocena
4
povsem ustrezno 
3
delno ustrezno 
2
sprejemljivo 
1
pogojno sprejemljivo 
0
neustrezno/nesprejemljivo
Točke so porazdeljene za posamezno merilo na naslednji način:
MERILO 
Maksimalno št. točk
1 USTREZNOST PROJEKTA
Možnih največ 20 točk
1.1 Utemeljitev projekta
4
1.2 Poznavanje okolja izvedbe projekta socialne aktivacije 
4
1.3 Usklajenost projekta z namenom in cilji javnega razpisa
4
1.4 Ustreznost metod dela
4
1.5 Ustreznost in usklajenost projektnih aktivnosti
4
2 IZVEDLJIVOST PROJEKTA
Možnih največ 12 točk
2.1 Izvedljivost načrtovanih projektnih aktivnosti 
4
2.2 Opredelitev tveganj in ukrepov za odpravo tveganj
4
2.3 Načrt vodenja in upravljanja projekta
4
3 USPOSOBLJENOST ZA IZVEDBO PROJEKTA
Možne največ 4 točke
3.1 Reference prijavitelja in projektnih partnerjev
4
4 ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI
Možnih največ 8 točk
4.1 Zagotavljanje trajnosti projektnih rezultatov
4
4.2 Načrt spremljanja udeležencev po izhodu iz programa socialne aktivacije
4
5 DRUGI SPECIFIČNI KRITERIJI
Možnih največ 16 točk
5.1 Sodelovanje s podjetji na trgu dela na lokalni/regionalni ravni
4
5.2 Sodelovanje z drugimi deležniki na lokalni/regionalni ravni
4
5.3 Načrt izmenjave izkušenj, rezultatov in dobrih praks z drugimi izvajalci programov socialne aktivacije 
4
5.4 Načrt sodelovanja z deležniki
4
Skupno število točk 
60
Največje skupno možno število doseženih točk je 60.
Projekt, ki bo pri katerem koli podmerilu pri merilu ustreznost projekta (merilo 1) in/ali podmerilu izvedljivost načrtovanih projektnih aktivnosti (podmerilo 2.1) dosegel 0 točk, bo zavrnjen.
Sofinancirani bodo projekti, ki bodo v okviru posameznega razpisanega območja izvedbe projekta dosegli najvišje število točk ob pogoju, da bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij, tj. bodo na osnovi ocenjevanja dosegli skupaj najmanj 30 točk.
Podrobnejša razčlenitev meril in načina ocenjevanja je v razpisni dokumentaciji, poglavje 4: Merila za ocenjevanje.
10 Obdobje in regija izvajanja
10.1 Regija izvajanja projektov
Izbrani projekti se bodo glede na sklop prijave na javni razpis izvajali tako na območju KRVS, kot na območju KRZS, in sicer se predvideva, da se bosta predvidoma 2 projekta izvajala v KRVS, ter predvidoma 5 projektov v KRZS. Regija izvajanja, in s tem povezana upravičenost stroškov, je vezana na kraj izvedbe projekta.
10.2 Trajanje oziroma časovna omejitev projektov
Projektne aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev Evropskega socialnega sklada in proračuna Republike Slovenije, se morajo pričeti izvajati z naslednjim dnem po izdaji sklepa o izboru in se izvajati do najkasneje 30. 9. 2022.
11 Financiranje
11.1 Način financiranja
Projekti bodo sofinancirani iz javnih sredstev v višini 100 % realiziranih upravičenih stroškov projekta. Sredstva Evropskega socialnega sklada predstavljajo 80 % celotnih upravičenih stroškov projektov. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20 % celotnih upravičenih stroškov projektov.
Neupravičene stroške krije upravičenec/projektni partner sam.
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in nacionalne zakonodaje s področja javnih financ se financiranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške (izdatke). Podlaga za izplačilo sredstev iz proračuna RS je zahtevek za izplačilo, ki ga izbrani prijavitelj pripravi v skladu z Navodili posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila PO), ki so dostopna na naslednji spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/o-ministrstvu/urad-za-izvajanje-kohezijske-politike/.
Skladno s 33. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21) lahko izbrani prijavitelj, v kolikor izpolnjuje zakonsko določene pogoje, ministrstvo zaprosi za predplačilo. Pogoji za upravičenost do izplačila predplačila so natančneje opredeljeni v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Navodilih PO.
11.2 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna okvirna višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za leto 2022 znaša največ 893.201,40 EUR, od tega je 206.123,40 EUR namenjenih za sofinanciranje projektov v KRVS in 687.078,00 EUR za sofinanciranje projektov v KRZS.
Način delitve sredstev je 23,08 % za KRVS in 76,92 % za KRZS od predvidene višine sredstev, ki so na razpolago za javni razpis.
Finančna sredstva med kohezijskima regijama niso prenosljiva.
Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih sredstev kohezijske politike, po spodaj predvideni finančni dinamiki izplačil za sofinanciranje realiziranih (že plačanih) upravičenih stroškov projektov:
2022
SKUPAJ
160133 PN 9.1-Aktivno vključevanje-14-20-V-EU
164.898,72
164.898,72
160134 PN 9.1-Aktivno vključevanje-14-20-V-SLO
41.224,68
41.224,68
SKUPAJ KRVS
206.123,40
206.123,40
160135 PN 9.1-Aktivno vključevanje-14-20-Z-EU
549.662,40
549.662,40
160136 PN 9.1-Aktivno vključevanje-14-20-Z-SLO
137.415,60
137.415,60
SKUPAJ KRZS
687.078,00
687.078,00
SKUPAJ STROŠKI OPERACIJE (KRVS+KRZS)
893.201,40
893.201,40
EU DEL 80 %
714.561,12
714.561,12
SLO DEL 20 %
178.640,28
178.640,28
Ministrstvo dopušča možnost spremembe predvidene finančne dinamike, skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.
11.3 Omejitev višine zaprošenih sredstev
Ministrstvo bo posamezni projekt sofinanciralo glede na število krajev izvedbe programov, kot so za posamezni projekt določeni v Prilogi št. 5 javnega razpisa, in sicer:
– v višini do največ 68.707,80 EUR za celotno obdobje sofinanciranja za projekt, pri katerem je predviden en kraj izvedbe programov,
– v višini do največ 137.415,60 EUR za celotno obdobje sofinanciranja za projekt, pri katerem sta predvidena dva kraja izvedbe programov in
– v višini do največ 206.123,40 EUR za celotno obdobje sofinanciranja za projekt, pri katerem so predvideni trije kraji izvedbe programov.
Ministrstvo bo posamezni program sofinanciralo v višini do največ 68.707,80 EUR.
Prijavitelj lahko zaprosi za 100 % sofinanciranje upravičenih stroškov projekta.
11.4 Državna pomoč ali pomoč po pravilu »de minimis«: na podlagi mnenja Ministrstva za finance, št. 440-10/2019/3 z dne 9. 5. 2019, operacija ne predstavlja državne pomoči oziroma pomoči po pravilu »de minimis«.
12 Obdobje upravičenosti stroškov
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, ki bodo pri prijavitelju ali projektnemu partnerju nastali v obdobju od naslednjega dne po datumu izdaje sklepa o izboru do konca izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, vendar ne kasneje kot do 30. 9. 2022.
Obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od naslednjega dne po datumu izdaje sklepa o izboru do 31. 10. 2022.
Razpisana sredstva so namenjena za proračunsko leto 2022. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna) je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do najkasneje 31. 12. 2022.
Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navedenih obdobij v primeru spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na izvajanje projektov.
Spremenjene okoliščine, višjo silo in izjemne okoliščine, zaradi katerih se projekt lahko spremeni, podrobneje urejajo Navodila OU za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: navodila OU), dostopna na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
Izbrani prijavitelj, ki zahteva spremembo projekta/pogodbe o sofinanciranju, se ne more sklicevati na spremenjene okoliščine, višjo silo ali izjemne okoliščine, ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njegove obveznosti.
Določila glede upravičenosti dodatnih stroškov projekta zaradi spremenjenih okoliščin/višje sile/izjemnih okoliščin in glede podaljšanja terminskega načrta izvajanja projekta so določena v prej navedenih navodilih OU.
13 Upravičenost stroškov
13.1 Upravičeni stroški
Stroški so upravičeni v primeru, če so:
– s projektom neposredno povezani, potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
– dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
– pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastali in so bili plačani v obdobju upravičenosti;
– dokazljivi z verodostojnimi knjigovodskimi listinami in drugimi listinami enake dokazne vrednosti;
– v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi.
13.2 Dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov
Podrobneje so vrste stroškov in dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov določena v Navodilih PO ter Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila OU o upravičenih stroških; dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in so jih prijavitelji in projektni partnerji dolžni dosledno upoštevati.
13.3 Način določanja višine sofinanciranja in upravičene vrste stroškov
Ministrstvo bo projektom, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega javnega razpisa in bodo skladno z merili za izbor dosegli zadostno, v okviru posameznega razpisanega območja izvedbe projekta najvišje število točk, ter ob pogoju, da bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij, dodelilo sredstva za neposredne stroške osebja in sredstva za stroške pavšalnega financiranja v višini 40 %.
13.3.1 Stroški osebja na projektu
13.3.1.1 Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom
Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom so namenjeni kritju stroškov plač zaposlenih na projektu ter drugih stroškov v zvezi z delom.
V okviru tega javnega razpisa bodo sofinancirani stroški plač in drugih povračil stroškov v zvezi z delom za strokovne sodelavce in podporno osebje.
13.3.1.2 Stroški storitev zunanjih izvajalcev – stroški osebja
Stroški storitev zunanjih izvajalcev so v okviru tega javnega razpisa namenjeni kritju stroškov osebja na projektu.
V okviru tega javnega razpisa bodo kot neposredni stroški sofinancirani tudi stroški zunanjih storitev za strokovne sodelavce in podporno osebje, ki bodo delo na projektu opravljali na podlagi podjemne ali avtorske pogodbe (vsebinska priprava avtorskega dela).
Stroški za službena potovanja in/ali potni stroški, stroški materiala za pripravo avtorskega dela ipd. niso upravičeni neposredni stroški osebja, lahko pa se uveljavljajo v okviru pavšalnega financiranja.
Za izvedbo posameznega programa socialne aktivacije lahko izbrani prijavitelj uveljavlja stroške osebja v skupni višini največ 49.077,00 EUR.
13.3.2 Stroški pavšalnega financiranja
Stroški pavšalnega financiranja so stroški, ki nastanejo oziroma so povezani z neposrednimi aktivnostmi sofinanciranega projekta, in sicer v višini 40 % vrednosti vseh upravičenih stroškov dela osebja na projektu.
Način določitve pavšalnega financiranja je skladen s 14. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013 in 67(1)d in (5)(d) Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Stroški pavšalnega financiranja v okviru tega javnega razpisa med drugim zajemajo naslednje kategorije stroškov:
– stroški za službena potovanja po Sloveniji in tujini (za zaposlene osebe, ki nastanejo v povezavi s projektom),
– stroški usposabljanja strokovnih sodelavcev, ki opravljajo delo na projektu,
– stroški supervizije,
– stroški informiranja in komuniciranja,
– stroški storitev zunanjih izvajalcev, pri čemer se v okviru predmetnega javnega razpisa v okviru pavšala ne uveljavljajo stroški osebja na projektu, tj. stroški strokovnih sodelavcev in podpornega osebja (le-ti se, kot pojasnjeno v točki 13.3.1.2, uveljavljajo v okviru stroškov storitev zunanjih izvajalcev), pač pa zgolj npr. stroški zunanjih strokovnjakov, ki izvajajo različne delavnice za udeležence, stroški zunanjih sodelavcev, ki sodelujejo v multidisciplinarnem timu ipd.,
– stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev,
– stroški investicij v neopredmetena sredstva,
– stroški denarnih prejemkov (denarna nagrada, strošek za prehrano in strošek za prevoz), ki jih mora izbrani prijavitelj tedensko izplačevati udeležencem na osnovi sklepa ministrstva17,
17 Sklep ministrstva je dostopen na naslednji povezavi: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/zakonodaja/
– drugi stroški, ki so potrebni za izvajanje projekta.
14 Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov.
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja, da se v primeru izbora vloge javno objavijo osnovni podatki o projektu, prejemniku sredstev ter odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso poslovna skrivnost, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezname in analize.
Prijavitelji se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja, v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu podatkov, določili druge veljavne področne zakonodaje ter navodili OU in PO.
15 Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na javnem razpisu
Bistvene pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na tem javnem razpisu, bodo naslednje:
15.1 Obveznosti in odgovornosti do udeležencev
– izplačevanje denarne nagrade, stroškov prevoza ter stroškov za prehrano udeležencem skladno z določili sklepa ministrstva in vodenje ustrezne dokumentacije na način in kot je določeno v dopolnilu k navodilom;
– zagotavljanje spodbujanja enakih možnosti moških in žensk ter preprečevanje vsakršne diskriminacije, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 8. členom Uredbe 1304/2013/EU;
– zagotavljanje brezplačnega izvajanja vseh obveznih vsebin programa socialne aktivacije, ki se bodo izvajale v okviru prijavljenega projekta;
– vključevanje udeležencev v projektne aktivnosti ne bo pogojeno s članstvom v organizaciji prijavitelja ali projektnega partnerja;
– zavarovanje udeležencev v času izvajanja II. modula programa socialne aktivacije za invalidnost in smrt skladno z veljavno zakonodajo, pri čemer strošek navedenega zavarovanja ni upravičen strošek projekta in ga upravičenec krije sam;
– zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z veljavnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu;
– seznanitev udeležencev z ukrepi, predpisanimi za varno delo, pred nastopom v program socialne aktivacije.
15.2 Druge obveznosti, odgovornosti in naloge
– vodenje ločenega knjigovodstva za projekt oziroma ustrezne knjigovodske evidence ter zagotavljanje revizijske sledi in hrambe dokumentacije v skladu z določbo 140. člena Uredbe 1303/2013/EU in predpisi, ki urejajo hranjenje dokumentarnega gradiva. Prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu, bo moral zagotavljati dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih projekta v obdobju treh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končanega projekta. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo prejemnik sredstev po končanem projektu pisno obveščen s strani ministrstva. Prav tako je prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu, dolžan hraniti dokumentacijo za potrebe nadzora in spremljanja projekta v skladu z navodili ministrstva in organa upravljanja;
– izpolnjevanje zahteve glede komuniciranja z javnostjo in uporabe logotipov v skladu s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, navodili organa upravljanja in navodili ministrstva (podrobneje v poglavju 16);
– izpolnjevanje zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da bo omogočil tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta tako, da je vsak čas možna izvedba nadzora projekta ter vpogled v dokumentacijo v vsaki točki projekta ob smiselnem upoštevanju 140. člena Uredbe 1303/2013/EU. Nadzor se izvaja s strani PO, OU, organa za potrjevanje, revizijskega organa, drugih nadzornih organov Republike Slovenije, vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor in revizijo projekta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, predstavnikov Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča in Računskega sodišča RS ter s strani njihovih pooblaščencev. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da bo za potrebe nadzora, revizij projekta in spremljanja porabe sredstev ter doseganja zastavljenih ciljev nadzornim organom predložil vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov projekta;
– izpolnjevanje zahteve glede spremljanja doseganja ciljev in kazalnikov. Izbrani prijavitelj je za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije;
– začetek izvajanja projekta z naslednjim dnem po izdaji sklepa o izboru;
– vodenje evidence in dokumentacije o delu z udeleženci. Vsa dokumentacija se mora hraniti skladno s predpisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov;
– upoštevanje kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu pri izvedbi projektnih aktivnosti.
Podrobneje so pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev in projektnih partnerjev določene v pogodbi o sofinanciranju, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju).
Prijavitelj mora s projektnimi partnerji skleniti partnerski sporazum, v okviru katerega morajo biti opredeljene pravice, obveznosti in odgovornosti projektnih partnerjev pri izvedbi prijavljenega projekta.
Prijavitelj mora partnerski sporazum, podpisan s strani vseh projektnih partnerjev, ministrstvu posredovati v roku 15 dni od podpisa pogodbe o sofinanciranju.
Vzorec partnerskega sporazuma predstavlja del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa (Priloga št. 2: Vzorec partnerskega sporazuma).
16 Informiranje in komuniciranje z javnostjo
Izbrani prijavitelji morajo pri izvajanju projektov spoštovati zahteve EU glede informiranja in obveščanja javnosti. Obveznosti izhajajo iz Uredbe 1303/2013/EU (115. in 116. člen), podrobneje pa so razložene v Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) ter Navodilih PO.
Pri izvajanju projektov, sofinanciranih s sredstvi Evropskega socialnega sklada, je potrebno smiselno in skladno z Navodili PO uporabljati logotip Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter logotip Evropskega socialnega sklada in hkrati navajati, da projekt delno financirata ministrstvo ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Hkrati je potrebno navesti, da se projekt financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti« in 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.
Izbrani prijavitelji in, v primeru projektnega partnerstva, vsi projektni partnerji morajo zagotoviti, da bodo vsi subjekti, vključeni v projekt, obveščeni o sofinanciranju iz Evropskega socialnega sklada.
17 Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neažurne, neresnične, neveljavne, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev, bo izbrani prijavitelj/prejemnik sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva v roku 30 dni od pisnega poziva ministrstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila na TRR prejemnika sredstev, do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
18 Postopek izbora prijaviteljev
18.1 Rok in način oddaje vloge na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 18. 10. 2021.
Posamezni prijavitelj ali projektni partner lahko na javni razpis predloži največ dve vlogi za sofinanciranje, ne glede na njegovo vlogo, tj. kot prijavitelj/projektni partner. Vsako vlogo mora oddati v ločeni ovojnici.
V kolikor bo ugotovljeno, da posamezni prijavitelj ali projektni partner sodeluje pri več kot dveh projektih, bosta obravnavani le tisti vlogi, ki bosta na ministrstvu evidentirani kot prvi prispeli, ostale vloge ne bodo obravnavane in bodo s sklepom zavržene.
V kolikor bo ugotovljeno, da bo ista oseba – strokovni sodelavec prijavljen v več vlogah, bo obravnavana le vloga prijavitelja, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva prispela, ostale vloge ne bodo obravnavane in bodo s sklepom zavržene.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki (1 izvod) na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Poleg tega je potrebno Obrazec št. 1: Prijavnica in Obrazec št. 2: Finančni načrt priložiti tudi na elektronskem nosilcu podatkov (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) in to 1-krat v formatu, ki ne omogoča spreminjanja (v PDF obliki) in 1-krat v formatu, ki omogoča spreminjanje (v Wordovi oziroma Excelovi obliki). Tiskana verzija se mora ujemati z elektronsko. V primeru razlik velja tiskana verzija.
Prijavitelji morajo vlogo na javni razpis predložiti po pošti na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana – Slovenija, ali osebno v glavni pisarni na naslovu: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 15. uro.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo na zgoraj navedeni naslov (ne glede na način oddaje) prispele do vključno 18. 10. 2021, najkasneje do 15. ure.
Za prepozno oddano vlogo se šteje vloga, ki ministrstvu ni bila predložena do zgoraj navedenega roka, ne glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno dostavo vloge v primeru dostave kurirske službe. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije, Sklop X«. Za označevanje vloge na ovojnici se lahko uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga št. 4: Označba vloge), ki je del razpisne dokumentacije. Če ne bo uporabljen obrazec za označbo vloge, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo vloge.
Vloge, ki bodo nepravilno ali nepopolno označene, ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva, vsak projektni partner, strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje, ki so navedeni v poglavjih 8 in 9 tega javnega razpisa.
18.2 Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti vlog in ocenjevanje
18.2.1 Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po postopku, kot ga določa Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11). Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika ministrstva.
Odpiranje vlog bo potekalo dne 19. 10. 2021 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana in bo javno.
V primeru prevelikega števila prejetih vlog ali če se bodo obravnavali podatki, ki so po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, označeni kot zaupni, lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo javno.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice, in sicer po vrstnem redu njihovega prispetja.
O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila zapisnik.
18.2.2 Preverjanje formalne popolnosti vlog
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog preverila formalno popolnost predloženih vlog.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh ustrezno izpolnjenih prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji ali vsebuje tehnično spremenjene prijavne obrazce in obvezne priloge in ki ne vsebuje na e-nosilcu (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) Obrazca št. 1: Prijavnica in Obrazca št. 2: Finančni načrt.
Če prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva, projektni partnerji, poslujejo z žigom, je le-ta obvezen podatek na obrazcih in prilogah. V kolikor z njim ne poslujejo, na mesta, določena za žig, navedejo: »Ne poslujemo z žigom« ter k vlogi priložijo posebno izjavo o neposlovanju z žigom (dokazilo: Priloga št. 13: Izjava o neposlovanju z žigom). Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo vloga formalno nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje pozvala, da vloge dopolnijo. V kolikor bo strokovna komisija po pregledu formalno nepopolne vloge presodila, da bi bila vsakršna dopolnitev vloge v nasprotju z dopustno dopolnitvijo vloge (navedeno spodaj – kaj prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati), bo takšna vloga zavržena. Komisija lahko od prijavitelja zahteva dopolnitev njegove vloge le v primeru, če določenega dejstva ne more sama preveriti. Poziv za dopolnitev vloge bo posredovan z navadno pošto na naslov prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Prijavitelji morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu po elektronski pošti in hkrati s priporočeno poštno pošiljko, ki bo vsebovala poštni žig, do vključno osmega dne od datuma, navedenega na dopisu/pozivu za dopolnitev, in sicer na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Dopolnitev vloge na dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije«.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavržene s sklepom predstojnika ministrstva.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le vloge, ki bodo formalno popolne.
18.2.3 Strokovno ocenjevanje popolnih vlog
Strokovna komisija bo opravila pregled formalno popolnih vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javni razpis in ocenila formalno popolno vlogo na podlagi pogojev in meril, določenih v poglavjih 8 in 9 tega javnega razpisa.
V postopku ocenjevanja bodo formalno popolne vloge najprej preverjene glede na pogoje za kandidiranje na javnem razpisu, določene v poglavju 8 tega javnega razpisa. V kolikor bo strokovna komisija ugotovila, da projekt in/ali prijavitelj/projektni partner ne izpolnjuje vseh pogojev, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
Vse popolne vloge bodo ločeno ocenili trije člani strokovne komisije. Končna ocena strokovne komisije se bo oblikovala na podlagi povprečja podeljenih končnih ocen posameznih ocenjevalcev.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev.
Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij, tj. bodo na osnovi ocenjevanja dosegli najmanj 30 točk in bodo hkrati v okviru posameznega razpisanega območja izvedbe dosegli najvišje število točk.
Dodatna pojasnila glede strokovnega ocenjevanja vlog so navedena v razpisni dokumentaciji, poglavje 5: Postopek in način izbora prejemnikov sredstev – strokovno ocenjevanje.
18.3 Obveščanje o izbiri
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva www.gov.si in na spletni strani www.eu-skladi.si.
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva oziroma oseba, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa predstojnika ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o sofinanciranju projektov. Ministrstvo bo z izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbe o sofinanciranju (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju) za celotno obdobje trajanja projekta. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju projekta nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
18.4 Pravno varstvo
Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
18.5 Pogoji za spremembo javnega razpisa
Pred potekom roka za oddajo vlog lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.
19 Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: www.gov.si.
Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslov: gp.mddsz@gov.si s pripisom: »Dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije« (za Andrejo Mrežar). Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z javnim razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.gov.si. Vprašanja je možno posredovati do 11. 10. 2021, zadnji odgovori bodo objavljeni do 13. 10. 2021.
Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokaciji delavnice bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva: www.gov.si.
19.1 Navodila za izpolnjevanje
V razpisni dokumentaciji se nahajajo prijavni obrazci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na posameznem dokumentu izpolniti, podpisati in ožigosati, kjer je zahtevano pa tudi parafirati. Obrazci in priloge so sestavni del vloge prijavitelja in jih je potrebno priložiti k prijavi, (razen Prilog št. 1, 2, 3, 5 in 6) po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom prijavnih obrazcev in prilog.
Priloge, ki niso priložene razpisni dokumentaciji, pridobi oziroma pripravi prijavitelj sam in so prav tako obvezni sestavni del vloge na javni razpis.
Vsa zahtevana razpisna dokumentacija mora biti speta ali vložena v mapo z vidno označenimi prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom.
19.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
19.2.1 Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem obrazcu in so sestavni del vloge:
– Obrazec št. 1: Prijavnica
– Obrazec št. 2: Finančni načrt
– Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja/projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
19.2.2 Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
Razpisni dokumentaciji so priložene priloge, ki morajo biti izpolnjene v skladu z navodili na posamezni prilogi in so sestavni del vloge:
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (ni potrebno priložiti k vlogi)
– Priloga št. 2: Vzorec partnerskega sporazuma (ni potrebno priložiti k vlogi)
– Priloga št. 3: Vzorec pogodbe o vključitvi osebe v poskusno izvajanje programa socialne aktivacije (ni potrebno priložiti k vlogi)
– Priloga št. 4: Označba vloge
– Priloga št. 5: Kraji izvedbe projektov (ni potrebno priložiti k vlogi)
– Priloga št. 6: Dopolnilo k navodilom posredniškega organa MDDSZ upravičencem Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za izvajanje programov v okviru Dodatnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialne aktivacije (ni potrebno priložiti k vlogi)
19.2.3 Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in jih morajo prijavitelji oziroma projektni partnerji priložiti sami
– Priloga št. 7: Kopija potrdila o zahtevani izobrazbi za strokovne sodelavce
– Priloga št. 8: Življenjepis (CV) za strokovne sodelavce
– Priloga št. 9: Kopije dokazil za izkazovanje pridobljenih dodatnih znanj oziroma udeležbe na usposabljanjih/izobraževanjih/specializaciji
– Priloga št. 10: Dokazilo o znanju slovenskega jezika (za sklop 2)
– Priloga št. 11: Dokazilo o znanju tujega jezika (za sklop 2)
– Priloga št. 12: Dokazilo o opravljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji (za sklop 3, če je relevantno)
– Priloga št. 13: Izjava o neposlovanju z žigom (v kolikor prijavitelj ne posluje z žigom)
– Priloga št. 14: Izpis iz zemljiške knjige, najemna pogodba ali drug pravni akt, iz katerega je razvidna ureditev medsebojnih pravic in obveznosti, vezanih na nepremičnino
– Priloga št. 15: Načrt prostorov oziroma izris tlorisa prostorov, iz katerega je razvidna zahteva glede velikosti in razdelitve prostorov
– Priloga št. 16: Pismo o nameri
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost