Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2021 z dne 20. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2021 z dne 20. 8. 2021

Kazalo

Ob-2711/21, Stran 1748
Na podlagi prvega in drugega odstavka 144. člena in drugega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://www.ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2021, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom št. 47602-5/2021/5 z dne 30. 3. 2021 in v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis« št. 0141-12/2019-1 z dne 23. 5. 2019 (objavljen na spletni strani: https://www.ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/pravilnik-o-dodeljevanju-pomoci-po-pravilu-de-minimis), Shemo de minimis pomoči »Spodbude za okoljske naložbe gospodarskih družb in drugih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma zasebnikov (št. priglasitve M001-5854067-2014/II, mnenje o skladnosti z dne 6. 1. 2021) ter Pogodbo o sodelovanju pri izvedbi projekta št. LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE z dne 26. 8. 2019, ki sta jo sklenila Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad) in Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, Eko sklad objavlja
javni razpis 
Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve 
1. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbude) etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinancirane s strani podjetja za energetske storitve (v nadaljnjem besedilu: pogodbenik), ki bo zagotovilo izvajanje storitev energetske učinkovitosti in ga bodo etažni lastniki izbrali na trgu ponudnikov teh storitev. Dodelitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu je mogoča le, če bo vsaj tretjina priznanih stroškov naložbe financirana s strani pogodbenika. Naložba se mora pogodbeniku poplačevati bodisi po računih za energijo bodisi na osnovi računov za storitve energetske učinkovitosti, skladno s pogodbo med etažnimi lastniki oziroma njihovim pooblaščencem in izbranim pogodbenikom. Ročnost financiranja poplačila pogodbenih obveznosti s strani pogodbenika mora znašati vsaj deset let.
Pravica do spodbude se lahko dodeli samo za novo naložbo. Nova naložba je izvedba celovite prenove večstanovanjske stavbe, ki bo zaključena po oddaji vloge za pridobitev spodbude po tem javnem razpisu, pri čemer mora biti vloga oddana pred pričetkom izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.
Namen javnega razpisa je razviti nov finančni inštrument, ki bo omogočil večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Koncept finančnega instrumenta je bil razvit v okviru projekta LIFE-IP-CARE4CLIMATE. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE ALIFE17 IPC/SI/000007B je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.
Razpisana sredstva se bodo dodelila za naložbe, ki bodo v izbirnem postopku višje ocenjene in ovrednotene skladno z merili javnega razpisa.
2. Upravičene osebe
Do spodbude po tem javnem razpisu so upravičeni etažni (so)lastniki (v nadaljnjem besedilu: etažni lastniki) starejše večstanovanjske stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega razpisa, ki so:
– fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti (občani);
– lokalne skupnosti;
– pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini;
– pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.
Do spodbude niso upravičeni etažni lastniki:
– ki so neposredni uporabniki državnega proračuna;
– ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah sklenjenih z Eko skladom;
– ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije;
– ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov;
– gospodarske družbe in zadruge v težavah skladno z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah;
– ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja;
– ki imajo blokiran transakcijski račun;
– če identiteta upravičene osebe ob sklenitvi poslovnega razmerja ni znana oziroma je ni mogoče ugotoviti;
– če upravičena oseba ob sklenitvi poslovnega razmerja ne razkrije podatkov o dejanskih lastnikih;
– če se upravičena oseba, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec nahaja na seznamu oseb, zoper katere so sprejeti omejevalni ukrepi VS OZN ali EU.
Na javnem razpisu lahko sodelujejo podjetja v vseh sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1 ter UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).
3. Višina in vir razpisanih sredstev
Skupna višina nepovratnih sredstev za dodelitev po tem javnem razpisu znaša 500.000,00 EUR.
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20; v nadaljnjem besedilu: ZURE) zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki se plačuje za daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.
4. Pogoji za dodelitev in višina spodbude
a) tehnični pogoji in priznani stroški naložbe
Pravica do spodbude se dodeli za celovito prenovo starejše večstanovanjske stavbe, ki se lahko izvede bodisi kot usklajena izvedba treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe bodisi kot skoraj ničenergijska prenova stavbe. Celovito prenovo je treba izvesti skladno s pogoji, določenimi v prilogi Tehnični pogoji, ki je del javnega razpisa, v kateri so navedeni tudi priznani stroški naložbe.
Med priznane stroške naložbe ne sodi davek na dodano vrednost (DDV), razen če so vsi etažni lastniki fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti (občani) ali če noben etažni lastnik nima pravice do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost. Med priznane stroške naložbe tudi ne sodijo morebitna plačila etažnih lastnikov njihovem pooblaščencu za vodenje naložbe.
Starejša stavba po tem javnem razpisu je stavba na območju Republike Slovenije, za katero je bilo gradbeno dovoljenje oziroma uporabno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti stavbe izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in nasl.; v nadaljnjem besedilu: GZ) za stavbo, zgrajeno pred 31. 12. 1967, pa pred oddajo vloge na ta javni razpis (v nadaljnjem besedilu: starejša stavba).
Večstanovanjska stavba, za prenovo katere se lahko dodeli spodbuda po tem javnem razpisu, mora imeti več kot 8 posameznih delov in več kot 8 različnih etažnih lastnikov, namembnost več kot polovice površine stavbe mora biti stanovanjska ter več kot polovica vseh etažnih lastnikov mora biti fizičnih oseb (občanov) (v nadaljnjem besedilu: večstanovanjska stavba).
Če to zahtevajo predpisi ali pogoji javnega razpisa oziroma razpisna dokumentacija (priloga Tehnični pogoji), je pred projektiranjem obvezno naročiti statično presojo stavbe, v skladu z ugotovitvami pa pred energijsko prenovo izvesti statično sanacijo. Pravica do spodbude se lahko dodeli tudi, če se poleg celovite prenove izvedejo nove dozidave skladno z veljavno zakonodajo, vendar le-te niso priznani strošek naložbe. Do spodbude so upravičeni tudi etažni lastniki, ki morajo zaradi celovite prenove, statične sanacije ali novih dozidav pridobiti novo gradbeno dovoljenje. Če je potrebno novo gradbeno dovoljenje, je treba pri prenovi stavbe zagotoviti lahko dostopen pokrit prostor za shranjevanje koles (velikost kolesarnice se določi tako, da se za vsako načrtovano ležišče v stanovanjski stavbi predvidi 0,75 mesta za shranjevanje kolesa) in zagotoviti namestitev infrastrukture za napeljavo vodov za električne kable tako, da bo omogočeno polnjenje električnih vozil na vsakem parkirnem mestu (če ima stavba več kot deset parkirnih mest).
Naložba, za katero bo dodeljena pravica do spodbude, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov, energijske učinkovitosti stavb, predpisi, ki urejajo področje proizvodov, povezanih z energijo, ter drugimi veljavnimi predpisi.
Večstanovanjska stavba in njeni deli, v (na) katerih bodo izvedeni ukrepi tega javnega razpisa, morajo biti zgrajeni skladno s predpisi o graditvi objektov.
Podatki o letnici izgradnje starejše stavbe, številu delov stavbe in njihovi dejanski rabi ter etažnih lastnikih bodo preverjeni z vpogledom v prostorski portal Geodetske uprave Republike Slovenije in elektronsko Zemljiško knjigo. V primeru dvoma o letnici izgradnje starejše stavbe, v primeru, da so bili na starejši stavbi v novejšem času izvedeni gradbeno-rekonstrukcijski posegi ali v primeru dvoma o namembnosti stavbe bo Eko sklad pooblaščenca pozval k predložitvi gradbenega oziroma uporabnega dovoljenja.
Če je starejša stavba, kjer se bo naložba izvajala, kulturnovarstveno zaščitena, ali pa se stavba nahaja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, je pri izvedbi naložbe treba upoštevati pogoje zaščite, ki veljajo za ta kulturnovarstveni režim. Zaradi posebne obravnave kulturne dediščine v zakonodaji lahko izvedba posameznega ukrepa, ki bo izveden pri prenovi kulturno-varstveno zaščitenih stavb, odstopa od pogojev za energetsko učinkovitost, ki so navedeni v javnem razpisu. Pravica do spodbude je v tem primeru lahko dodeljena le, če bodo pri načrtovanju in izvedbi ukrepa upoštevane Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine (objavljeni na spletni strani: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/NEPREMICNA/smernice_kd-final.pdf) in uporabljeno zadnje stanje gradbene tehnike ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov. Pooblaščenec mora v tem primeru k vlogi priložiti tudi kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
V primeru, da naložba ne bo izvedena skladno s pogoji javnega razpisa ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, lahko Eko sklad skladno s 146.h členom ZVO-1 pravico do pridobljenih sredstev odvzame.
b) prepoved dodelitve spodbud za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav ali gradbenih proizvodov
Spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme, naprav in gradbenih proizvodov.
c) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo
Vgradnjo in zagon posameznih naprav, opreme ter vgradnjo gradbenih proizvodov, ki so predmet naložbe, lahko opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo.
d) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude za celovito prenovo z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe znaša do 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar skupna višina nepovratne finančne spodbude za izvedbo vseh ukrepov skupaj ne more preseči 450 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo, opredeljene v projektni dokumentaciji. Če bo v okviru celovite prenove z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe izvedena statična sanacija skladno z ugotovitvami iz statične presoje stavbe, se v ta namen dodeli nepovratna finančna spodbuda, ki znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe statične sanacije, vendar ne več kot 225 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo, opredeljene v projektni dokumentaciji. Skupna višina nepovratne finančne spodbude za izvedbo celotne naložbe ne more presegati 500.000,00 EUR.
Višina nepovratne finančne spodbude za skoraj ničenergijsko prenovo stavbe znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 550 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo, opredeljene v projektni dokumentaciji. V okviru skoraj ničenergijske prenove mora biti glede na ugotovitve iz statične presoje stavbe izvedena tudi statična sanacija. V ta namen se dodeli nepovratna finančna spodbuda, ki znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe statične sanacije, vendar ne več kot 225 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo, opredeljene v projektni dokumentaciji. Skupna višina nepovratne finančne spodbude za izvedbo celotne naložbe ne more presegati 500.000,00 EUR.
Višina nepovratne finančne spodbude se za posamezno upravičeno osebo oziroma etažnega lastnika določi na podlagi solastniških deležev, ki so razvidni iz predpisanega obrazca, ki je del razpisne dokumentacije, razen v okviru celovite prenove z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov, kjer se pri izvedbi optimizacije sistema ogrevanja višina nepovratne finančne spodbude določi na podlagi vrednosti grelnih teles v lastniških delih stavbe, pri izvedbi zamenjave zunanjega stavbnega pohištva na posameznih lastniških delih, kjer se višina nepovratne finančne spodbude določi na podlagi vrednosti zamenjave zunanjega stavbnega pohištva v lastniških delih stavbe, in pri izvedbi vgradnje prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka na posameznih lastniških delih, kjer se višina nepovratne finančne spodbude določi na podlagi vrednosti vgrajenega prezračevanja na posameznih lastniških delih. K solastniškim deležem štejejo vsi deli stavbe, ki so razvidni iz seznama etažnih lastnikov na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, vključno z garažami, kletmi idr. V primeru skupne projektne dokumentacije in ko pripadajoči strošek projektne dokumentacije ni specifično porazdeljen na posamezen ukrep s strani pooblaščenca, se pri izračunu višine nepovratne finančne spodbude vrednost projektne dokumentacije in opravljanja nadzora za posamezen ukrep upošteva v sorazmernem deležu glede na višino naložbe v posamezen ukrep, ki ga projektna dokumentacija vsebuje.
Nepovratna finančna spodbuda za izvajanje kateregakoli ukrepa v starejši stavbi, ki je predmet tega javnega razpisa, je za socialno šibkega občana določena v obsegu 100 % priznanih stroškov naložbe glede na njegov pripadajoči delež financiranja naložbe. Socialno šibek občan je etažni lastnik posameznega dela starejše večstanovanjske stavbe, ki je na dan vložitve vloge na ta javni razpis prejemnik denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč, in/ali ima pravico do varstvenega dodatka po predpisih Republike Slovenije, ki urejajo socialne transfere. Socialno šibek občan izkazuje svojo upravičenost do ustrezno višje nepovratne finančne spodbude s kopijo odločbe Centra za socialno delo o priznanju pravice do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, ki je obvezna priloga vlogi na ta javni razpis.
e) pravočasna in popolna vloga
Pogoj za dodelitev spodbude je pravočasna in popolna vloga. Vloga je pravočasna in formalno popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog predloži izpolnjene in, kjer je to posebej navedeno, žigosane dokumente.
Vlogo na javni razpis lahko v imenu upravičenih oseb vloži upravnik, ki upravlja stavbo v skladu z določbami Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in nasl.; v nadaljnjem besedilu: SZ-1), predsednik skupnosti etažnih lastnikov ali drugi pooblaščenec upravičenih oseb ali skupni predstavnik upravičenih oseb (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec). Pooblaščenec ne sme biti v nikakršnem poslovnem razmerju s pogodbenikom. Z eno vlogo se lahko kandidira za spodbudo za celovito prenovo največ ene starejše večstanovanjske stavbe.
Vloga je popolna, ko pooblaščenec predloži v celoti izpolnjen obrazec vloga tega javnega razpisa in obvezne priloge:
– seznam etažnih lastnikov posameznih delov stavbe z razvidnimi solastniškimi deleži, in sicer v elektronski obliki na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
– soglasje etažnih lastnikov stavbe v zakonsko predpisanem obsegu glede na njihove solastniške deleže, in sicer zbirno na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije oziroma na ustreznih drugih dokumentih, iz katerega bo poleg podatkov o naslovih, davčnih številkah, rojstnih datumih in solastniških deležih vsakega posameznega etažnega lastnika razvidno:
– soglasje za izvedbo naložbe, ki bo predmet spodbude; 
– soglasje za sofinanciranje izvedbe naložbe z nepovratnimi sredstvi Eko sklada in sredstvi pogodbenika; 
– soglasje, da se sredstva nepovratne finančne spodbude nakažejo na bančni račun izvajalca/ev naložbe;
– pooblastilo pooblaščencu za sklenitev pogodbe o izvajanju storitev energetske učinkovitosti; 
– pooblastilo pooblaščencu za zastopanje v upravnem postopku predmetnega javnega razpisa; 
– pooblastilo pooblaščencu za podpis pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude; 
– soglasje, da občasno na svoj elektronski naslov (če ga imajo in navedejo), prejmejo povezavo do spletne ankete o poteku naložbe in izzivih, ki se pojavljajo; 
– soglasje, da bo projekt celovite prenove z namenom promocije predstavljen v javnosti, in sicer na spletnih straneh Eko sklada in projekta LIFE-IP-CARE4CLIMATE ter v okviru drugih promocijskih aktivnosti ter materialov;
– kopijo odločbe Centra za socialno delo o pravici do denarne socialne pomoči, ki ni izredna socialna pomoč oziroma odločbe o pravici do varstvenega dodatka, za upravičence, ki uveljavljajo ustrezno višjo nepovratno finančno spodbudo kot socialno šibki občani;
– izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh s strani pravnih oseb, ki nastopajo kot upravičene osebe, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju upravičena oseba še kandidirala za »de minimis« pomoč; o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške; ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja; seznam vseh podjetij, ki z upravičeno osebo tvorijo enotno podjetje, vse na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
– zapisnik zbora etažnih lastnikov, na katerem so se odločili o izvedbi in financiranju naložbe, ki bo predmet spodbude;
– načrt vzdrževanja, ki so ga sprejeli etažni lastniki, v katerem je načrtovana naložba, ki bo predmet spodbude;
– pogodbo o financiranju in poplačilu naložbe, sklenjeno s pogodbenikom, ki ga etažni lastniki izberejo na trgu;
– izjava pooblaščenca, da ni v nikakršnem poslovnem razmerju s pogodbenikom;
– dodatne priloge, določene v prilogi Tehnični pogoji, ki je del javnega razpisa.
Eko sklad lahko zahteva, da pooblaščenec za vsa dokazila in listine, sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen prevod.
f) omejitev glede dodeljevanja pomoči »de minimis«
Za pridobitev spodbude po tem javnem razpisu veljajo pravila o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis« za:
– pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini;
– pravne osebe javnega prava v delu, ko opravljajo pridobitne dejavnosti na trgu.
Pravica do spodbude se ne dodeli za naložbe v naslednje dejavnosti:
– dejavnosti v sektorjih ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000;
– dejavnosti v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, kolikor te vrste pomoči niso zajete v Uredbi Komisije (ES) št. 1857/2006 oziroma dovoljene na podlagi drugega predpisa EU;
– dejavnosti v predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 
Pravica do spodbude se ne dodeli:
– za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo;
– če pomoč daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega;
– za upravičene osebe, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU;
– za upravičene osebe v težavah, v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne 31. 7. 2014) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17). Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za insolvenčni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij;
– za upravičene osebe, ki na dan izdaje odločbe o dodelitvi pomoči nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov oziroma nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije.
Skupna višina pomoči »de minimis«, dodeljena upravičeni osebi, ne sme preseči 200.000,00 EUR v zadnjih treh proračunskih letih oziroma 100.000,00 EUR pri podjetjih v cestno tovornem prometu.
Podatke o že prejetih pomočeh »de minimis« bo Eko sklad preveril pri pristojnem ministrstvu, od upravičene osebe pa pridobil pisno izjavo:
– o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidirala za »de minimis« pomoč,
– o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške,
– ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja,
– s seznamom vseh podjetij, ki z upravičeno osebo tvorijo enotno podjetje.
Če obstaja za iste upravičene stroške drug vir državne ali »de minimis« pomoči (javno financiranje), kumulacija teh pomoči ne sme presegati največje dovoljene intenzivnosti ali zneska pomoči.
Pravica do spodbude dodeljene v obliki pomoči »de minimis« po tem javnem razpisu se pripiše pravni osebi, ki opravlja (tudi) pridobitno dejavnost na trgu in ki je etažni lastnik nepremičnine, na kateri se bo naložba izvedla.
g) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet spodbude
Vgrajenih gradbenih proizvodov, naprav in opreme, ki so bili predmet spodbude po tem javnem razpisu, ni dovoljeno odstraniti najmanj 3 leta po izplačilu spodbude.
h) prepoved dodelitve spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Pravica do spodbude ne more biti dodeljena za ukrepe, za katere je že bila dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14, 158/20 – ZURE in nasl.). Če je za posamezen ukrep ali več ukrepov, ki so predmet spodbude po tem javnem razpisu, že bila dodeljena spodbuda Eko sklada po tem ali katerem koli drugem javnem razpisu in je naložba že zaključena, za izvedbo tega ukrepa ni več mogoče pridobiti pravice do spodbude po tem javnem razpisu.
5. Pogoji za izplačilo spodbude
a) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Pravica do nepovratne finančne spodbude, pridobljene z odločbo o izboru vloge za dodelitev spodbude, se uveljavi na podlagi pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude. Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana predvidoma v 2 mesecih po predložitvi popolne dokumentacije o zaključku celotne naložbe, in sicer na bančni račun pogodbenika oziroma izvajalca naložbe. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega razpisa. Izplačilo se lahko izvede po predložitvi končnega primopredajnega zapisnika, potrjenega s strani naročnika, nadzornika gradnje in izvajalca del, ki izkazuje, da so dela izvedena in brez napak.
V primeru, da pravico do nepovratne finančne spodbude pridobi socialno šibek občan, se nepovratna finančna spodbuda v višini, kot bi zanj veljala, če ne bi bil socialno šibek občan, izplača na način, kot določa predhodni odstavek, razlika do celotne višine nepovratne finančne spodbude, ki velja zanj kot socialno šibkega občana, pa se izplača na njegov bančni račun.
b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 18 mesecev od sklenitve pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude.
V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine oziroma ovire, ki jih upravičene osebe niso mogle predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njihovi krivdi. V primeru zamude roka za zaključek naložbe pogoji za izplačilo niso izpolnjeni.
Kot datum zaključka naložbe se po tem javnem razpisu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena. Če datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum zaključka naložbe šteje datum izdaje računa.
c) dokumentacija o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora pooblaščenec predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za zaključek naložbe. Vsebina dokumentacije o zaključku naložbe je določena v prilogi Tehnični pogoji, ki je del razpisne dokumentacije.
6. Merila
Ocenjevale se bodo le pravočasno prispele, pravilno označene in popolne vloge na predpisanih obrazcih, ki izpolnjujejo pogoje iz točk 2 in 4 javnega razpisa. Pri ocenjevanju se bodo upoštevala naslednja merila:
Merila
Največje število točk
1. Obseg in zahtevnost celovite prenove 
V primeru skoraj ničenergijske prenove se dodeli 50 točk, v primeru usklajene izvedbe treh ali več ukrepov pa 30 točk. Če bodo v okviru celovite prenove z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov poleg obveznih izvedeni tudi izbirni ukrepi, se dodeli do 20 dodatnih točk, in sicer po 2,5 točke za vsakega od naslednjih ukrepov: 
– toplotna izolacija tal na terenu, nad zunanjim zrakom ali nad neogrevanim prostorom; 
– vgradnja ogrevalne naprave za skupno ogrevanje stavbe; 
– zamenjava zunanjega stavbnega pohištva; 
– vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave v skupnih prostorih; 
– izvedba lahko dostopnega pokritega prostora za shranjevanje koles – kolesarnice v ali ob stavbi, in sicer v obsegu vsaj 0,75 mesta za shranjevanje kolesa na vsako načrtovano ležišče, ki lahko vključuje tudi polnilne postaje za električna kolesa; 
– namestitev infrastrukture za polnilnice za električna vozila na parkirnih mestih znotraj stavbe ali neposredno ob stavbi, in sicer namestitev infrastrukture za napeljavo vodov za električne kable tako, da bo omogočeno polnjenje električnih vozil na vsakem parkirnem mestu (če so parkirna mesta znotraj stavbe, prenovitvena dela zajemajo parkirna mesta ali električno inštalacijo stavbe, če so parkirna mesta neposredno ob stavbi, prenovitvena dela zajemajo parkirna mesta ali električno inštalacijo parkirnih mest), ki lahko vključuje tudi polnilne postaje za električna vozila; 
– izvedba sistema zajema deževnice za namakanje zunanjih zelenih površin in ostalo rabo v stavbi; 
– izvedba zelene strehe in/ali zelene fasade na stavbi, ki bo prenovljena, za zmanjšanje koeficienta odtoka padavinskih voda, na vsaj polovici površine strehe/fasade stavbe.
50
2. Nakup in vgradnja novih naprav za skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije 
Če bo v okviru celovite prenove na stavbi izveden tudi nakup in vgradnja novih naprav za skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije skladno s pogoji tega javnega razpisa, ali če je naprava za skupnostno samooskrbo, ki izpolnjuje pogoje tega javnega razpisa, na stavbi že izvedena in ni predmet spodbude po tem javnem razpisu, se dodeli 15 točk, v nasprotnem primeru pa 0 točk.
15
3. Statična sanacija 
Če bo v okviru celovite prenove izvedena statična sanacija skladno s statično presojo stavbe, se dodeli 15 točk, v nasprotnem primeru pa 0 točk. Dodatne točke se v ta namen dodelijo tudi za skoraj ničenergijsko prenovo, kjer je statična presoja in statična sanacija skladno s presojo obvezna. 
15
4. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov s strani pogodbenika 
V primeru, ko je polovica priznanih stroškov naložbe financirana s strani pogodbenika, se dodeli 5 točk, v nasprotnem primeru pa 0 točk.
5
5. Garancija pogodbenih prihrankov energije 
V primeru, ko pogodbenik garantira dogovorjene prihranke energije, se dodeli 5 točk, v nasprotnem primeru pa 0 točk.
5
6. Prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka 
Če bo v okviru celovite prenove izvedena vgradnja centralnega ali lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka skladno s pogoji tega javnega razpisa, se dodeli 5 točk, v nasprotnem primeru pa 0 točk. Točke se v ta namen dodelijo tudi v primeru skoraj ničenergijske prenove, kjer je vgradnja centralnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka obvezna. Pri usklajeni izvedbi treh ali več ukrepov se točke za lokalno prezračevanje dodelijo samo, če bo le-to izvedeno za celotno stavbo.
5
7. Dozidava 
Če bo v okviru celovite prenove izvedena dozidava, se dodeli 5 točk, v nasprotnem primeru pa 0 točk.
5
Celotno število točk
100
Pravica do spodbude se lahko dodeli le za vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje za dodelitev in dosežejo največje število točk skladno z merili. Skupaj lahko vloga doseže največ 100 točk. Prejete vloge bodo razvrščene glede na število prejetih točk, pri čemer bodo v okviru razpoložljivih sredstev do spodbude upravičene vloge z najvišjim številom točk. Če bodo po dodelitvi spodbude za najbolje ocenjeno vlogo ostala razpoložljiva sredstva, se spodbuda v višini preostalih sredstev lahko ponudi upravičenim osebam z naslednjo najbolje ocenjeno vlogo, do porabe sredstev. Če več vlog doseže enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog liste za dodelitev spodbude presežena skupna razpoložljiva sredstva, se kot ugodnejša izbere vloga za celovito prenovo stavbe z večjo neto ogrevano površino pred prenovo, opredeljeno v projektni dokumentaciji.
7. Razpisna dokumentacija in način prijave na javni razpis
Javni razpis bo objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani Eko sklada. Eko sklad bo vse ključne informacije objavil na svoji spletni strani pri objavi javnega razpisa. Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.ekosklad.si.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko potencialni vlagatelji dobijo na naslovu ekosklad@ekosklad.si, s pripisom »za razpis za pilotne projekte 2«. Vprašanja morajo biti na omenjeni naslov poslana najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo vloge.
Vloga na javni razpis mora v skladu z razpisno dokumentacijo vsebovati izpolnjeno vlogo ter vse priloge, ki so navedene kot obvezne sestavine vloge. Obvezne sestavine vloge morajo biti podpisane in žigosane, kjer je to zahtevano, in ovrednotene v evrih.
Vsaka vloga mora biti oddana v svoji zaprti ovojnici, na kateri mora biti z vidno oznako navedeno »Ne odpiraj – vloga – razpis za pilotne projekte 2« in zapisan naziv in naslov vlagatelja.
8. Rok za prejem in način oddaje vloge
Vloga je vložena pravočasno, če jo Eko sklad prejme najkasneje do 31. decembra 2021, oziroma je oddana na pošto priporočeno najkasneje do 31. decembra 2021.
Če se vloga odda fizično v Glavni pisarni Eko sklada, na naslovu Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, se le-ta šteje za pravočasno, če jo Eko sklad prejme do 31. decembra 2021 do 14. ure.
Vlagatelji morajo najkasneje do vključno 31. decembra 2021 oddati tudi elektronsko verzijo vloge s prilogami na elektronski naslov ekosklad@ekosklad.si.
Nepravočasne in nepopolne vloge (kar vključuje tudi vloge, ki ne bodo označene s pripisom »Ne odpiraj – vloga – razpis za pilotne projekte 2« ali bodo brez zapisanega naziva in naslova vlagatelja na ovojnici) bodo s sklepom zavržene.
9. Odpiranje vlog: odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo 14. januarja 2022 ob 10. uri, na naslovu: Eko sklad, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja.
10. Postopek izbora in ocenjevanje
Pregled popolnosti in vrednotenje vlog bo na podlagi pogojev in meril, objavljenih v javnem razpisu, opravila tričlanska strokovna komisija, katere člani so: dva predstavnika Eko sklada in predstavnik Instituta »Jožef Stefan«. Člane te komisije s pisnim sklepom imenuje direktor Eko sklada.
Iz vloge mora biti razvidno izpolnjevanje pogojev javnega razpisa. V primeru formalno nepopolne vloge bo Eko sklad najkasneje v roku 30 dni od odpiranja vlog pisno pozval vlagatelja, da v določenem roku 15 dni vlogo dopolni. Če vlagatelj nepopolne vloge v navedenem roku ne dopolni, ali če bo nepopolna tudi po zahtevani dopolnitvi, se njegova vloga s sklepom zavrže. Sprememba vloge (zahtevka) po izteku roka za oddajo vlog ni dopustna.
Po prejemu popolne vloge strokovna komisija na podlagi predloženih dokazil (prilog) in z vpogledom v uradne evidence pregleda, ali vlagatelj izpolnjuje pogoje za kandidiranje na javnem razpisu. V primeru, da vlagatelj ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje, bo vloga z odločbo zavrnjena in ne bo uvrščena v vrednotenje vlog. V primeru dvoma v izpolnjevanje pogojev lahko Eko sklad zahteva dodatna pojasnila in dokazila.
Po končanem ocenjevanju se vloge razvrsti glede na povprečno število doseženih točk, ki se izračuna kot povprečje ocen posameznih članov komisije, zaokroženo na najbližje celo število. Sredstva se dodelijo v višini zaprošenega zneska najbolje ocenjenim vlagateljem.
Na osnovi izbrane vloge bo pooblaščencem upravičenih oseb posredovana odločba o izboru vloge za dodelitev spodbude, hkrati pa bodo pozvani k podpisu pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude najkasneje v roku 3 mesecev od vročitve. Iz utemeljenih razlogov se ta rok lahko podaljša za največ 3 mesece. Pooblaščenci neizbranih upravičenih oseb bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s posredovanjem odločbe o zavrnitvi.
Strokovna komisija si pridržuje pravico, da od vlagateljev zahteva dodatna pojasnila o načrtovanih stroških ter morebitne prilagoditve. Poziv za posredovanje dodatnih pojasnil oziroma obrazložitev bo vlagateljem posredovan po elektronski pošti na naslov kontaktne osebe, ki je naveden v vlogi. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, določen v razpisu, lahko strokovna komisija načrtovane stroške, za katere se zahteva dodatno pojasnilo, izloči kot neupravičene ter vlogo ustrezno oceni glede na postavljena merila. V primeru, da bo vlagatelj v vlogi kot upravičene navedel tudi neupravičene stroške in navedel previsok znesek priznanih stroškov, bo strokovna komisija znesek priznanih stroškov ustrezno znižala ter vlagatelju predlagala nižjo višino spodbude.
11. Rok za obvestilo o izbiri: Eko sklad bo vlagateljem posredoval odločbo o izboru vloge za dodelitev spodbude oziroma zavrnitvi predvidoma najkasneje v 60 dneh od dneva odpiranja vlog.
12. Ostalo
Pri odločanju o dodelitvi pravice do spodbude se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in nasl.), če ZVO-1 ne določa drugače.
Upravičene osebe lahko pridobijo pravico do spodbude ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine spodbude ter meril za izbor, če izpolnijo pogoje javnega razpisa.
Za vlogo in odločbo o izboru vloge za dodelitev spodbude oziroma zavrnitvi se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš, 189/20 – ZFRO in nasl.) ne plačuje.
Odločba o izboru vloge za dodelitev spodbude oziroma zavrnitvi je v upravnem postopku dokončna, zoper njo pritožba ni dovoljena. Vlagatelj ima pravico odločbo izpodbijati v upravnem sporu z vložitvijo tožbe pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana, v roku 30 dni po prejemu te odločbe. Tožba se vloži neposredno pisno pri navedenem sodišču ali se mu pošlje po pošti. Tožbi je treba poleg te odločbe v izvirniku ali prepisu priložiti tudi po en prepis ali kopijo tožbe in prilog za toženca, če je kdo prizadet z odločbo, pa tudi zanj. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Eko sklad lahko za potrebe tega javnega razpisa pridobi potrdila oziroma izpise glede izpolnjevanja nekaterih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da le-ta ne bodo posredovana v roku in na način, določen v razpisu, bo strokovna komisija takšne vloge zavrnila. Vloga vlagatelja, ki ne bo izpolnjeval vseh pogojev, se zavrne. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji odločbe o izboru vloge za dodelitev spodbude, se pogodba ne bo podpisala, odločba o izboru vloge pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, Eko sklad odstopi od pogodbe, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na izbrani transakcijski račun do dneva vračila sredstev Eko skladu.
13. Spremljanje naložb
Za potrebe analize implementacije finančnega instrumenta bo Eko sklad spremljal izvedbo izbranih projektov celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb. V ta namen je treba zagotoviti:
– spremljanje rabe energije (energije goriv, toplote iz omrežja, električne energije) po prenovi in prihrankov, doseženih s prenovo: pooblaščenec etažnih lastnikov mora za namen spremljanja dejanskih prihrankov Eko skladu vsake 3 mesece sporočiti podatke o mesečni rabi energije in predložiti kopije računov za rabo energije v stavbi, in sicer 3 leta po končani prenovi, prav tako pa mora Eko skladu najkasneje ob predložitvi zaključne dokumentacije oziroma pred izplačilom nepovratne finančne spodbude sporočiti te podatke in predložiti kopije računov za 3 leta pred prenovo;
– sodelovanje pooblaščenca etažnih lastnikov in pogodbenika, izvajalca oziroma izvajalcev na občasnih intervjujih z Eko skladom o poteku naložbe ter izzivih, ki se pojavljajo;
– soglasje etažnih lastnikov, da občasno na svoj elektronski naslov prejmejo povezavo do spletne ankete o poteku naložbe in izzivih, ki se pojavljajo;
– soglasje etažnih lastnikov, da bo projekt celovite prenove z namenom promocije predstavljen v javnosti, in sicer na spletnih straneh Eko sklada in projekta LIFE-IP-CARE4CLIMATE ter v okviru drugih promocijskih aktivnosti ter materialov;
– fotografije celovite prenove projekta (pred, med in po izvedbi naložbe) v elektronski obliki in visoki ločljivosti ter kratek video posnetek prenove s časovnim zamikom (timelapse);
– da pooblaščenec še pred začetkom Eko sklad obvesti o začetku izvajanja del posameznega ukrepa oziroma faze naložbe in Eko skladu omogoči njihov ogled.
14. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o izboru vloge za dodelitev spodbude do 3 let po izplačilu spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega razpisa in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odstranitve ali odtujitve predmeta spodbude. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov ali določil pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude je prejemnik spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene spodbude.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 
Priloga: Tehnični pogoji

AAA Zlata odličnost