Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2021 z dne 9. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2021 z dne 9. 7. 2021

Kazalo

Št. 4102-2/2021-4 Ob-2502/21, Stran 1525
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19 in 67/19 – ZMatR-C in 200/20 – ZOOMTVI) in Resolucije o družinski politiki 2018–2028 »Vsem družinam prijazna družba« (Uradni list RS, št. 15/18) objavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
javni razpis 
za financiranje psihosocialnih programov z naslovom: Podpora družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah od septembra 2021 do septembra 2022
Naročnik Javnega razpisa za financiranje psihosocialnih programov z naslovom: Podpora družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah od septembra 2021 do septembra 2022 (v nadaljnjem besedilu: Javni razpis) je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
I. Predmet javnega razpisa: predmet Javnega razpisa je izbor izvajalcev psihosocialnih programov z naslovom: Podpora družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah v obdobju 20. 9. 2021 do 19. 9. 2022.
II. Namen javnega razpisa: namen Javnega razpisa je v sodelovanju s centri za socialno delo izvedba programov v obliki delavnic v podporo družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah.
III. Cilj javnega razpisa: cilj Javnega razpisa je podpora centrom za socialno delo pri delu z družinami v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah oziroma reševanje problematike družin v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah.
IV. Vsebinska opredelitev javnega razpisa
Izvajalec mora v koledarskem letu 2021 in 2022 letno izvesti enako število prijavljenih programov v obliki delavnic. En program v obliki delavnic mora vključevati naslednje vsebine:
– podpora staršem pri iskanju rešitev razbremenjevanja otroka v procesu separacije/razveze staršev,
– krepitev starševskih kompetenc v družinah z velikim tveganjem,
– reševanje izzivov skupnega varstva in vzgoje otrok.
Obseg enega programa v obliki delavnic:
– en program v obliki delavnic mora vključevati najmanj osem delavnic,
– ena delavnica mora trajati najmanj tri pedagoške ure,
– vključeni morajo biti najmanj štirje uporabniki.
V. Ciljna skupina
Ciljne skupine:
– starši in druge osebe, ki izvajajo neposredno skrb za otroke.
VI. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
A. Splošni pogoji:
Prijavitelj, ki kandidira na Javni razpis, mora izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
– prijavi program na način kot je opredeljeno v točki IV. tega Javnega razpisa;
– je pravna oseba (društvo, zavod ali socialno podjetje), ki premoženja, dobička in presežkov prihodkov nad odhodki ne deli, temveč jih vlaga v razvoj dejavnosti, (Priloga 1+ Izjava);
– je pravna oseba, ki je na dan prijave registrirana za opravljanje vsaj ene izmed naslednjih dejavnosti: SKD 85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije; SKD 85.59 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; SKD 85.6 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje; SKD 88 – Socialno varstvo brez nastanitve; SKD 93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas; SKD 94.991 – Dejavnosti invalidskih organizacij ali je njeno delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru statuta ali drugega temeljnega akta organizacije, (Priloga 2);
– ni za program iz tega Javnega razpisa prejel sredstev iz državnega proračuna, (Izjava);
– ima na dan podpisa Izjave poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom oziroma ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije, (Priloga 3);
– izvajalci programa iz tega Javnega razpisa niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije, (Izjava);
– z njim ni bila v preteklih petih letih sklenjena pogodba o so/financiranju od katere je ministrstvo odstopilo, oziroma v postopku sodne obravnave ni bilo ugotovljeno, da je izvajalec pridobljena sredstva, s strani ministrstva, porabil nenamensko, (Izjava);
– mora dovoliti objavo podatkov z namenom objave rezultatov Javnega razpisa na spletni strani ministrstva, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in Zakonom o varstvu osebnih podatkov, (Izjava).
B. Posebni pogoji
Prijavitelj mora ob upoštevanju splošnih pogojev izpolnjevati tudi naslednje posebne pogoje:
– zagotoviti mora prostor za izvedbo progama v obliki delavnic (Izjava);
– sodelovati mora s centrom za socialno delo, katerega uporabnike bo prednostno vključil v program (Obrazec 3);
– izvajalci programov v obliki delavnic morajo imeti naslednjo izobrazbo ter znanja in izkušnje s področja Javnega razpisa:
– zaključeno VII. stopnjo izobrazbe (univerzitetni program oziroma magisterij stroke (2. bol. st.)) (Priloga 4); 
– po pridobljeni VII. st. izobrazbe opravljeno eno dodatno izpopolnjevanje s področja vsebine prijavljenega programa v obliki delavnic, v obsegu najmanj 100 ur (Priloga 5); 
– tri leta delovnih izkušenj po zgoraj navedenem dodatnem izpopolnjevanju na področju dela z otroki, mladostniki oziroma družinami (Obrazec 4 in Priloga 6); 
– posamezni program v obliki delavnic lahko izvajajo največ trije izvajalci;
– prijavitelj programa v obliki delavnic je v obdobju od januarja 2015 do junija 2021 že izvedel primerljiv program, skladno s IV. točko Javnega razpisa (Priloga 7).
Delovne izkušnje se štejejo od pridobljene zahtevane izobrazbe in po opravljenem enem dodatnem izpopolnjevanju s področja vsebine prijavljenega programa. V primeru delovnih izkušenj pridobljenih na podlagi rednega delovnega razmerja (v nadaljnjem besedilu: A) se šteje obdobje enega leta za eno leto. V primeru izkušenj pridobljenih na podlagi dela po avtorski ali podjemni pogodbi (v nadaljnjem besedilu: B) se izkušnje štejejo v opravljenih urah, in sicer se za eno leto delovnih izkušenj šteje 1044 ur. Prijavitelj izkazuje delovne izkušnje s potrdili, iz katerih je jasno razviden dan, mesec, leto delovnih izkušenj pridobljenih na podlagi A oziroma število opravljenih ur na podlagi B.
Če se je izvajalec po pridobljeni zahtevani izobrazbi in po opravljenem enem dodatnem izpopolnjevanju s področja vsebine prijavljenega programa vključil v zavarovanje po 1. 1. 2009 oziroma se je po 1. 1. 2009 ponovno zaposlil ali začel opravljati dejavnost, se namesto delovne knjižice obdobje zavarovanja dokazuje z izpiskom prijav in odjav pokojninskega in invalidskega zavarovanja v matični evidenci zavarovancev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
Če je izvajalec po pridobljeni zahtevani izobrazbi in po opravljenem enem dodatnem izpopolnjevanju s področja vsebine prijavljenega programa opravljal dela z otroki, mladimi ali družinami na podlagi B priloži dokazilo o delovnih izkušnjah s strani delodajalca pri katerem je delo opravljal. Iz potrdila morajo biti razvidne delovne naloge ter obseg opravljenih ur.
Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev. Če ministrstvo naknadno zahteva izvirnike potrdil o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev po posameznih alinejah, jih mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku.
VII. Financiranje
A. Trajanje oziroma časovna omejitev financiranja vsebin
Programi iz tega Javnega razpisa se financirajo v obdobju od 20. 9. 2021 do 19. 9. 2022.
B. Skupna razpoložljiva višina sredstev
Okvirna vrednost celotnega Javnega razpisa znaša 300.000,00 EUR oziroma 150.000,00 EUR na proračunsko leto. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 4071 – Programi v podporo družini, konto 4120.
Minister, pristojen za družino (v nadaljnjem besedilu: minister) s sklepom o izboru prijaviteljev določi višino sredstev financiranja za vsako posamično proračunsko leto. Z izbranimi prijavitelji bodo podpisane pogodbe za celotno obdobje financiranja programov v obliki delavnic.
V primeru zmanjšanja proračunskih sredstev v letih trajanja financiranja programov v obliki delavnic bo minister izdal nov sklep, s katerim bo določil obseg sredstev za vse na tem razpisu izbrane prijavitelje, upoštevajoč razpoložljivo višino sredstev za posamezno proračunsko leto.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh okvirno določenih sredstev tega Javnega razpisa.
Če ministrstvo na podlagi rednega ali izrednega nadzora financiranih programov v obliki delavnic ugotovi, da izbrani izvajalec programov v obliki delavnic v celoti ni izvedel, skladno s točko IV. tega Javnega razpisa ali da prijavitelj ni upošteval v pogodbi določenih drugih obveznosti, ministrstvo lahko zahtevek za izplačilo financiranja programov v obliki delavnic sorazmerno zniža glede na opravljeno delo oziroma zavrne.
Če se v času izvedbe postopkov tega Javnega razpisa izkaže, da prijavitelj izvedbe programov v obliki delavnic v letih 2021 in 2022 ne more izvesti v obsegu, kot je predvideno, se sredstva, ki so v državnem proračunu namenjena za financiranje programov v obliki delavnic zmanjšajo do takšne mere, da zagotavljajo izpolnitev ciljev in vsebinskih opredelitev za program v obliki delavnic opredeljen v točki IV. Javnega razpisa. V primeru že izdanega sklepa minister izda nadomestni sklep, s katerim ustrezno spremeni odločitev o financiranju programov v obliki delavnic oziroma spremeni ali prekine že sklenjene pogodbe o financiranju programov v obliki delavnic.
Vsa tveganja pri izvajanju programov v obliki delavnic pred izdajo sklepa in podpisom pogodbe o financiranju nosi prijavitelj.
VIII. Način financiranja
Ministrstvo bo izbranim prijaviteljem dodelilo sredstva za stroške dela izvajalcev programov v obliki delavnic in materialne stroške.
Prijavitelj lahko zaprosi za financiranje enega programa v obliki delavnic, v višini največ 5.000,00 EUR.
Prijavitelj programa v obliki delavnic lahko za vsako posamično proračunsko leto posebej prijavi največ tri programe v obliki delavnic, pri čemer so vsi programi v obliki delavnic vsebinsko enaki in ovrednoteni z enako višino sredstev.
Prijavitelj v okviru dodeljenih sredstev lahko do 20 % prejetih sredstev nameni za porabo plačila materialnih stroškov.
Upravičeni materialni stroški so stroški, za katere velja, da so:
– neposredno povezani z izvajanjem vsebin, v skladu s cilji Javnega razpisa,
– nastali v obdobju upravičenosti izvedbe programov v obliki delavnic,
– dokazljivi z verodostojnimi računovodskimi listinami oziroma listinami enake dokazne vrednosti.
Neupravičeni stroški so:
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– stroški, ki so v preteklosti že bili so/financirani iz javnih virov oziroma stroški, ki so v času izvajanja programov delavnic financirani iz drugih javnih virov;
– stroški za sofinanciranje deleža sredstev javnih del.
IX. Merila za izbor
Pravočasne in popolne prijave prijaviteljev bo komisija obravnavala po vrstnem redu njihovega prispetja, skladno z naslednjimi kriteriji:
Kriteriji/merila
Točke
1.
Vsebinska ustreznost programov 
v obliki delavnic s predmetom 
in ciljem Javnega razpisa
20
2.
Število že izvedenih programov 
s strani prijavitelja
20
3
Cena enega programa v obliki delavnic
10
Kriterij pod točko 1: Vsebinska ustreznost programa v obliki delavnic s predmetom in ciljem Javnega razpisa. Prijave, ki pri tem kriteriju ne bodo dosegle vsaj 5 točk, bodo zavrnjene.
Točke
povsem ustrezno 
20
v večji meri ustrezno 
15
v srednji meri ustrezno
10
v manjši meri ustrezno
5
povsem neustrezno 
0
Kriterij pod točko 2: Število že izvedenih programov s strani prijavitelja, primerljivih z vsebino iz točke IV Javnega razpisa
Točke
8–9 programov v obliki delavnic
20
6–7 programov v obliki delavnic
15
4–5 programov v obliki delavnic
10
2–3 programov v obliki delavnic
5
1 program v obliki delavnic
0
Kriterij pod točko 3: Cena enega programa v obliki delavnic
Točke
odstopanje od najnižje ponujene cene 
za 0,00 % do vključno 19,99 %
10
odstopanje od najnižje ponujene cene za 20,00 % do vključno 39,99 %
8
odstopanje od najnižje ponujene cene 
za 40,00 % do vključno 59,99 %
6
odstopanje od najnižje ponujene cene 
za 60,00 % do vključno 79,99 %
4
odstopanje od najnižje ponujene cene 
za 80,00 % do 100 %
0
*Ministrstvo bo za predmetni kriterij izmed vseh prijav vzelo najnižjo ponujeno ceno za izvedbo programa v obliki delavnic. Prijavitelj z najnižjo ceno bo dobil 10 točk, ostali bodo točkovani po zgoraj določenem kriteriju.
X. Postopek izbora prijaviteljev
Rok za oddajo prijav je najkasneje do 9. 8. 2021.
Prijava mora biti oddana v fizični obliki na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne obrazce, priloge, izjave in podatke določene v razpisni dokumentaciji. Dodatno mora biti, kot del zgoraj navedene prijave, fizična oblika v celoti shranjena na USB ključek in priložena k prijavi.
Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki so oddane zadnji dan roka za oddajo v vložišču Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, do 9. 8. 2021 do 15. ure ali ki so zadnji dan roka oddane na pošto kot priporočena pošiljka.
Prijave in dopolnitve prijav, ki bodo prispele ali bodo oddane po tem roku, bodo kot prepozne zavržene.
Prijave na Javni razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.
Za prepozno oddano prijavo se šteje prijava, ki ministrstvu ni bila predložena do navedenega roka. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele prijave bodo zavržene.
Prijavo je treba poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za financiranje psihosocialnih programov z naslovom: Podpora družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah od septembra 2021 do septembra 2022«. Za označevanje prijave na ovojnici mora prijavitelj uporabiti obrazec za označbo prijave (Obrazec 1). Prijave, ki bodo nepravilno označene, bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji Javnega razpisa in z merili za ocenjevanje ter da je seznanjen z vprašanji in odgovori, na katera je ministrstvo odgovorilo in odgovore javno objavilo v obdobju 27. 7. 2021 do 4. 8. 2021.
XI. Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti prijav in ocenjevanje
A. Odpiranje prijav
Ministrstvo bo obravnavalo prijave po postopku, kot ga določa veljavni Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS 1011, 3/13 in 81/16). Postopek Javnega razpisa bo vodila komisija, imenovana s strani ministra za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti.
Odpiranje prijav se bo pričelo dne 16. 8. 2021 ob 9. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana in bo predvidoma javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti dne 13. 8. 2021 na spletni strani GOV.SI – Javne objave Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene in pravilno označene prijave v zaprti ovojnici, in sicer po vrstnem redu njihovega prispetja.
O odpiranju prijav bo komisija vodila zapisnik.
B. Preverjanje formalne popolnosti prijav
Komisija bo v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijav preverila njihovo formalno popolnost.
Za formalno nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh prijavnih obrazcev, obveznih prilog in izjav zahtevanih v besedilu Javnega razpisa in razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen podatek na obrazcih, prilogah in izjavah. V kolikor prijavitelj z njim ne posluje, na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo z žigom.«. Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo prijava nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolnih prijav bo komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje pozvala, da prijave dopolnijo. Prijavitelji morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte.
Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu, najkasneje v 5 dneh od prejema poziva k dopolnitvi, in sicer na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.
Prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in v skladu s pozivom za dopolnitev prijav, bodo zavržene.
V nadaljnji postopek ocenjevanja bodo uvrščene prijave, pri katerih bodo izpolnjeni vsi formalni pogoji Javnega razpisa.
C. Ocenjevanje popolnih prijav
Komisija bo opravila vsebinski pregled formalno popolnih obrazcev, prilog in izjav, v nadaljevanju pa prijavo ocenila na podlagi meril za izbor, določenih v točki IX. Javnega razpisa.
V primeru, da bo komisija ugotovila, da priloženi obrazci, priloge in izjave vsebinsko ne izpolnjujejo zahtev, določenih v Javnem razpisu, bo prijava zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za izbor.
V postopku ocenjevanja na podlagi meril za izbor bodo prijave ocenjevane s stališča skladnosti s predmetom in cilji Javnega razpisa, in sicer na podlagi meril za ocenjevanje iz točke IX. Javnega razpisa. Prijavo bosta ločeno ocenila najmanj dva člana komisije. Končna ocena bo oblikovana na podlagi povprečja podeljenih ocen. Prijave, ki pri kriteriju pod Točko 1: Vsebinska ustreznost programa v obliki delavnic s predmetom in ciljem javnega razpisa ne bodo dosegle vsaj pet točk bodo zavrnjene. Prav tako bodo zavrnjene prijave prijaviteljev, ki bodo za proračunsko leto prijavili več kot tri programe v obliki delavnic.
Izbrani bodo prijavitelji, ki bodo zbrali najvišje število točk, do porabe sredstev predvidenih za tem Javnem razpisu.
V kolikor bodo prijavitelji dosegli enako število točk, bodo imele prednost prijave, ki so prispele časovno prej.
XII. Dodelitev sredstev in obveščanje o izbiri
Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo komisija oblikovala predlog izvajalcev programov v obliki delavnic in višino dodeljenih sredstev.
O dodelitvi sredstev financiranja programov v obliki delavnic po tem Javnem razpisu, bo na predlog komisije s sklepom odločil minister.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu Javnega razpisa obvestilo predvidoma v roku 60 dni po zaključku odpiranja prijav. Rezultati Javnega razpisa bodo objavljeni na spletnih straneh GOV.SI – Javne objave Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Z izbranimi prijavitelji bo na podlagi sklepa ministra o izboru sklenjena pogodba o financiranju programov v obliki delavnic. V primeru, da se prijavitelj v roku treh dni od prejema poziva za podpis pogodbe o financiranju programov nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev.
XIII. Pravno varstvo
Zoper sklep o izboru izvajalcev financiranih programov v obliki delavnic je dovoljena pritožba v roku 8 dni od prejetja sklepa. Pritožba se vloži pisno pri organu, ki je sklep izdal. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje prijav.
Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena oziroma ne zadrži podpisa pogodb o financiranju programov z izbranimi prijavitelji.
XIV. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo prijave na Javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o izbranih prijavah v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20).
Vsi podatki iz prijave, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del prijave, ne more pa se nanašati na celotno prijavo.
Podatke, navedene v prijavi, ki niso označeni kot del poslovne skrivnosti, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanje, nadzor in revizijo Javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma sezname in analize.
XV. Odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na javnem razpisu
Prijavitelji, ki bodo izbrani na tem Javnem razpisu, bodo imeli naslednje odgovornosti in naloge:
– vodenje ločenih računovodskih evidenc izvedbe programov v obliki delavnic;
– hranjenje dokumentacije še najmanj pet let po zaključku izvedbe programov v obliki delavnic;
– zagotavljanje in spremljanje podatkov o udeležencih;
– zagotavljanje ministrstvu dostopnost dokumentacije o izvajanju programov v obliki delavnic;
– zagotavljanje informiranja in obveščanja javnosti o programih v obliki delavnic in financiranju s strani ministrstva;
– v primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev, nespoštovanja pogodbenih določil ali dvojnega financiranja programov v obliki delavnic s strani drugih javnih virov, vrniti vsa prejeta sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonitimi obrestmi.
XVI. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo in informacije o Javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dobijo na spletni strani GOV.SI (Javne objave Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) oziroma preko elektronskega naslova gp.mddsz@gov.si (s pripisom: Prošnja za razpisno dokumentacijo – JR Programi v obliki delavnic, št. 129-78/2021).
Zainteresirani prijavitelji lahko na ministrstvo, v obdobju od 27. 7. 2021 do vključno 4. 8. 2021 do 12. ure v zvezi s tem Javnim razpisom, naslovijo vprašanja na elektronski naslov gp.mddsz@gov.si, z obveznim pripisom »Vprašanje – JR Programi v obliki delavnic, št. 129-78/2021«.
Odgovori na pisno zastavljena vprašanja bodo objavljeni na spletni strani: GOV.SI (Javne objave Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) in se štejejo kot del besedila Javnega razpisa.
XVII. Seznam/opis prijavnih obrazcev, izjav in prilog
1. Obrazci morajo biti v celoti izpolnjeni in so sestavni del prijave:
– Obrazec 1: Označba prijave;
– Obrazec 2: Prijava na razpis;
– Obrazec 3: Sodelovanju s CSD;
– Obrazec 4: Opis delovnih izkušenj.
2. Izjava, ki je sestavni del prijave:
– Izjava: Zagotavljanje splošnih in posebnih pogojev.
3. Priloge, ki jih k razpisni dokumentaciji priložijo prijavitelji:
– Priloga 1: Ustanovitveni akt;
– Priloga 2: Izpis iz Ajpesa;
– Priloga 3: Potrdilo FURS;
– Priloga 4: Potrdilo o izobraževanju;
– Priloga 5: Potrdilo opravljenem enem dodatnem izpopolnjevanju (v primeru, da iz potrdila ni razvidnega števila opravljenih ur, izvajalec priloži prilogo k Potrdilu 5 iz katere je razvidno, da je celotno izobraževanje obsegalo najmanj 100 ur);
– Priloga 6: Potrdilo o delovnih izkušnjah (fotokopija delovne knjižice in/ali izpis iz ZPIZa in/ali fotokopija podjemne/avtorske pogodbe in/ali drugo potrdilo delodajalca iz katerega je mogoče razbrati obseg ur opravljenega dela);
– Priloga 7: Reference prijavitelja v zvezi z že izvedenimi programi v obliki delavnic (obvezno priložiti dokazila).
Vsako prilogo je treba označiti z ustrezno številko zahtevane priloge (npr: Priloga 1).
4. Vzorec pogodbe.
Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost