Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2021 z dne 24. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2021 z dne 24. 6. 2021

Kazalo

Ob-2411/21, Stran 1432
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013),
– Uredba (EU) 2020/2221 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva dodatne vire in ureditev izvrševanja, da se zagotovi pomoč za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja družbe in gospodarstva (REACT-EU) (UL L št. 437, z dne 28. 12. 2020, str. 30, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 2020/2021),
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1301/2013),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5, v nadaljnjem besedilu: delegirana Uredba (EU) št. 480/2014),
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7, v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba (EU) št. 821/2014),
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Evropska komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) št.1303/2013,
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU, Euratom) 2018/1046),
– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne 4. 5. 2016, str. 1, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2016/679),
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, različica 4.1 z dne 20. 4. 2020,
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, različica 5.0, z dne 19. 6. 2020 (v nadaljevanju OP 2014-2020),
– Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21 in 82/21),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20),
– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20),
– Zakona o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19),
– Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18),
– Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj),
– Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 199/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 195/20, 195/20, 195/20, 195/20, 13/21 – skl. US, 15/21 – ZDUOP, 43/21, 43/21, 43/21, 57/21 – ZZVZZ-O, 51/21 – ZZVZZ-O in 57/21 – odl. US),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17, 67/18 in 51/21, v nadaljnjem besedilu: slovenska kohezijska uredba),
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
– Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),
– Smernic za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravili o javnem naročanju, z dne 14. 5. 2019 (C(2019) 3452 final), objavljenih na spletni strani: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_SL.pdf ter https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf,
– Smernic o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006, objavljenih na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/zakonodaja,
– Navodil organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020, s spremembami, objavljenih na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Navodil organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, s spremembami, objavljenih na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, s spremembami, objavljenih na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila (v nadaljnjem besedilu: navodila organa upravljanja o upravičenih stroških),
– Navodil organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 programsko obdobje 2014–2020, s spremembami, objavljenih na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila (v nadaljnjem besedilu: navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj),
– Navodil organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, s spremembami, objavljenih na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila (v nadaljnjem besedilu: navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin),
– Navodil organa upravljanja in organa za potrjevanje za spremljanje izvajanja operativnega programa z informacijskimi sistemi MFERAC, ISARR2 in RIS eCA, s spremembami, objavljenih na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Smernic organa upravljanja za integracijo načel enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in dostopnosti za invalide pri izvajanju, spremljanju, poročanju in vrednotenju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, s spremembami, objavljenih na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Strategije organa upravljanja za boj proti goljufijam Cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020, s spremembami, objavljene na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Navodil organa upravljanja za poročanje in spremljanje nepravilnosti s sredstvi evropske kohezijske politike Cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020, s spremembami, objavljenih na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Priporočila organa upravljanja za uporabo orodja ARACHNE v sistemu izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020 cilja Naložbe za rast in delovna mesta, s spremembami, objavljenega na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Priročnika za uporabo informacijskega sistema organa upravljanja e-MA, s spremembami, objavljenega na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/e-ma,
– Smernic organa za potrjevanje za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, s spremembami, objavljenih na spletni strani: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/upravljanje_s_sredstvi_eu/smernice_in_navodila/,
– Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, december 2014, objavljeno na spletni strani: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf (Smernice Evropske komisije za izdelavo analize stroškov in koristi za investicijske projekte, v nadaljnjem besedilu: smernice EK za izdelavo CBA),
– Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, s spremembami, objavljenih na spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/o-ministrstvu/sluzba-za-izvajanje-kohezijske-politike/ (v nadaljnjem besedilu: navodila ministrstva),
– Strateške usmeritve nadaljnjega uvajanja IKT v slovenske VIZ do leta 2020, sprejete na 4. seji Programskega sveta za informatizacijo izobraževanja dne 23. 2. 2015, v prenovi skozi Akcijski načrt za digitalno izobraževanje 2021-2027,
– Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Uradni list RS, št. 24/14, 61/16 in 4/17),
– Sklep Vlade Republike Slovenije, št. 30000-8/2020/17 z dne 23. 12. 2020,
– Poziva za oddajo vloge za program »ReactEU – IKT za VIZ« Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 303-19/2022/3 (131-08), z dne 20. 5. 2021 (v nadaljnjem besedilu: poziv),
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programa ReactEU – IKT za VIZ 
1. Ime in sedež izvajalca javnega razpisa, ki dodeljuje sredstva in uvodna pojasnila
Ime in sedež organizacije, ki izvaja javni razpis:
– Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Arnes).
Javni razpis je sestavni del programa ReactEU – IKT za VIZ, ki se izvaja kot odziv Republike Slovenije in Evropske unije na epidemijo Covid-19. Namen programa in tega javnega rapisa je VIZ omogočiti razvoj in uvajanje izobraževalnega ekosistema v virtualnem okolju, ki bo podpiral kombinirano učenje z možnostjo hitrega prehoda v kakovostno online poučevanje. Zato je potrebno zagotoviti nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju: IKT).
Program ReactEU – IKT za VIZ in javni razpis sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ) in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis se izvaja v okviru programa ReactEU – IKT za VIZ, Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os 15: »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«, prednostna naložba »1. Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva.
Delež prispevka EU je 100 %. Odstotek povračila iz proračuna EU se bo izvrševal skladno s potrjenim OP 2014-2020.
Javni razpis se izvaja pod odložnim pogojem. Zato bo tudi pogodba o sofinanciranju programa ReactEU – IKT za VIZ med Arnesom in VIZ sklenjena pod odložnim pogojem, da bo Arnes uspešno kandidiral za pridobitev sredstev za izvedbo programa ReactEU – IKT za VIZ in pridobil zadostna sredstva s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvedbo programa. Pogodba med Arnesom in VIZ bo začela veljati, če oziroma ko bo Arnes sklenil pogodbo o sofinanciranju z MIZŠ (in bo ta začela veljati) in pridobil sredstva za izvedbo programa. Če se odložni pogoj ne izpolni do 1. 9. 2021, se šteje da je pogodba razvezana in da je prijava na ta razpis brezpredmetna. V tem primeru VIZ ne bodo prejeli sredstev predvidenih v pogodbi.
2. Opredelitev izrazov
Izraz VIZ se uporablja za vzgojno-izobraževalne zavode, ki lahko kandidirajo na ta javni razpis in so navedeni na seznamu upravičencev, ki se nahaja na povezavi: http://www.arnes.si/files/2021/04/React-EU-IKT-za-VIZ_Upravicenci.pdf.
Prijava se odda za VIZ, ki je naveden na seznamu upravičencev (vrtec, osnovna šola, srednja šola, višja šola, zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, glasbene šole, dijaške domove in ljudske univerze).
Izraz IKT oprema se v tem javnem razpisu uporablja za IKT odjemalce (namizni računalniki, prenosni računalniki, tablični računalniki in ostalo opremo (zasloni, projektorji, slušalke, spletne kamere, interaktivni zasloni in mobilni modemi).
Kosovnica je seznam opreme, ki bo v okviru javnega razpisa na razpolago za financiranje. S tega seznama opreme bo VIZ izbral opremo in določil količine za nabavo prek javnih naročil, ki jih bo izvedel Arnes.
Portal EDO je spletni informacijski sistem, ki je vzpostavljen za namene elektronskega poslovanja. Prek portala EDO, ki se nahaja na povezavi: https://edo.arnes.si/prijava, bo potekal celoten postopek oddaje vlog v zvezi s tem javnim razpisom, podpisovanje pogodb, posredovanje zahtevkov za izplačilo VIZ in dokazil ter hrambe elektronske dokumentacije, vezane na ta javni razpis.
Navodila za uporabo portala EDO se nahajajo na http://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/edo/.
Splošni pogoji uporabe portala EDO se nahajajo na: http://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/edo/splosni-pogoji/.
3. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za nakup IKT opreme za VIZ. Nakup IKT opreme bo vključeval:
– namizne računalnike,
– zaslone,
– prenosne računalnike,
– tablične računalnike,
– interaktivne zaslone,
– projektorje,
– mobilne modeme s podatkovnimi paketi,
– spletne kamere in slušalke.
Višina sredstev, ki bodo dodeljena posamezni VIZ v okviru programa, je navedena v prijavnem obrazcu na portalu EDO. Višina sredstev je določena skladno s kriterijema v 7. točki tega javnega razpisa.
Namen javnega razpisa je VIZ omogočiti razvoj in uvajanje izobraževalnega ekosistema v virtualnem okolju, ki bo podpiral kombinirano učenje z možnostjo hitrega prehoda v kakovostno online poučevanje, s čimer se bo povečala prilagodljivost izobraževalnega prostora, da se bo lahko učinkovito odzival in prilagajal na spremembe v okolju, ki onemogočajo izvedbo učnega/študijskega procesa v živo. Za uresničitev navedenega je potrebno zagotoviti dovolj ustrezne IKT opreme, ki bo omogočala zanesljivo poučevanje in učenje na daljavo.
Ciljne skupine so udeleženci izobraževalnega procesa (šolajoči in strokovni delavci) v VIZ (vrtci, osnovne šole, srednje šole, višje šole, zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, glasbene šole, samostojni dijaški domovi in ljudske univerze). Šolajočim, ki doma nimajo dostopa do spleta (npr. socialne razmere, ruralna območja), bo potrebno omogočiti izposojo ustreznih modemov ter jim zagotoviti dostopnost, strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, ki nimajo opreme za delo na daljavo pa opremiti s prenosnimi računalniki in drugo IKT opremo.
Cilj programa React EU – IKT za VIZ je vsem šolajočim omogočiti dostop do znanja ter posledično blažiti posledice epidemije. IKT bodo VIZ uporabljali tako pri delu na njihovi lokaciji, v primeru, ko se bo delo izvajalo na daljavo pa izposojali šolajočim in strokovnim delavcem kot jih opredeljuje prvi odstavek 92. člena ZOFVI in členi v nadaljevanju po posameznih vrstah VIZ ter drugi predpisi na področjih, določenih v prvem odstavku 1. člena ZOFVI.
3.1 Opis dejavnosti v okviru programa ReactEU
Arnes bo vsem VIZ, ki bodo izbrani na tem javnem razpisu dodelil sredstva za nakup IKT opreme (višina sredstev za posamezni VIZ je navedena v prijavnem obrazcu na portalu EDO). VIZ v okviru programa ne bodo prejeli denarnih sredstev, ampak IKT opremo v višini dodeljenih sredstev. Dodeljevanje oziroma nakup IKT opreme, bo glede na predvideno skupno višino sredstev za ta javni razpis skladno s 6. točko tega razpisa, potekal na naslednji način:
1. okvirno v višini 51,61 % dodeljenih sredstev bo VIZ dobil prenosnike, pri čemer se bo navedeni odstotek ustrezno spremenil glede na cene prenosnikov, ki bodo znane po zaključenih javnih naročilih,
2. v višini preostalih dodeljenih sredstev pa bodo VIZ preko kosovnice naročili IKT opremo, ki jo potrebujejo. Končni izračun preostalih dodeljenih sredstev pa bo narejen potem, ko bodo jasne cene prenosnikov pridobljene na javnih naročilih. V času naročanja pa bo VIZ naročil opremo po predvidenih cenah do 48,39 % dodeljenih sredstev.
Primer:
Sredstva pridobljena na javnem razpisu in delitev teh sredstev na kosovnici, ki jo VIZ izpolni na razpisu:
Dodeljena sredstva VIZ: 10.000 €.
Sredstva za prenosnike: 5.161€.
Sredstva za naročanje IKT opreme po kosovnici: 4.839 €.
Izberejo se dobavitelji opreme in nabavna cena je dokončno definirana:
Predpostavimo, da je nakupna cena za prenosnike 770 €.
VIZ bo dobil predvidoma 6,7 prenosnikov; kar se zaokroži1 na 7 prenosnikov.
1 Zaokroževanje se bo izvajalo v okviru nabavljenih kosov opreme.
Cena 7 prenosnikov po ceni 770 € je 5.390 €.
Preostanek sredstev za končno kosovnico je 10.000 € – 5.390 € = 4.610 €. Največ za ta sredstva bo VIZ lahko naročil opremo na končni kosovnici, ki jo bo dobil v potrditev, ko bodo znane cene vseh artiklov na kosovnici.
Pojasnila glede 1. točke
Arnes je že objavil javno naročilo pod odložnim pogojem za nakup prenosnikov. Po uspešno izvedenem javnem razpisu bo prenosnike dodelil VIZ, ki se bodo uspešno prijavili na javni razpis. Vsak VIZ bo dobil prenosnike za predvidoma polovico dodeljenih sredstev (točen odstotek ni znan, saj še niso zaključena javna naročila za nakup prenosnikov).
Pojasnila glede 2. točke
Za preostala dodeljena sredstva pa bodo VIZ lahko sami izbrali opremo, in sicer bodo VIZ lahko izbirali naslednjo IKT opremo:
– namizne računalnike,
– zaslone,
– prenosne računalnike,
– tablične računalnike,
– interaktivne zaslone,
– projektorje,
– mobilne modeme s podatkovnimi paketi,
– spletne kamere in
– slušalke.
Kosovnica je del prijavnega obrazca v tem javnem razpisu.
Ob prijavi na javni razpis bo VIZ izpolnil okvirno kosovnico, v kateri bodo predvidene cene opreme.
Ko bo Arnes zbral prijave za opremo vseh VIZ, bo na podlagi pooblastila VIZ izvedel javna naročila za nakup opreme. Končne cene opreme bodo znane, ko bodo zaključena javna naročila. Takrat bo kosovnica s končnimi cenami znova posredovana VIZ v pregled in morebitno manjšo korekcijo števila kosov posamezne opreme (t. i. končna kosovnica). Sredstev, ki bodo morebiti ostala in ne bodo zadostovala za celoten nov kos opreme, VIZ ne bodo mogli porabiti. Po potrditvi s strani VIZ bodo sklenjene tripartitne pogodbe (Arnes, VIZ in dobavitelj). Te pogodbe se bodo sklepale prek portala EDO, kjer bodo tudi elektronsko podpisane s strani VIZ, Arnesa in dobavitelja.
Vsa IKT oprema bo dostavljena na VIZ s strani izbranih ponudnikov osebno ali preko dostavne službe. VIZ bo dolžan podpisati dobavnico in dopisati datum prejema opreme, s čimer bo ponudnik dokazal, da je IKT opremo dostavil VIZ.
Vse račune za nakupe IKT opreme bodo izbrani ponudniki (dobavitelji opreme) izstavili Arnesu. Prav tako bo izbrani ponudnik dolžan Arnesu predložiti potrdilo o tem, da je bila oprema dostavljena VIZ.
S prijavo na javni razpis se VIZ strinja, da v višini predvidoma polovice dodeljenih sredstev dobi prenosnike, preostala sredstva pa lahko porabi za opremo, ki je navedena na kosovnici (glej primer zgoraj).
4. Pogoji za pridobitev sredstev na javnem razpisu
Na javni razpis lahko kandidirajo VIZ, ki so navedeni na seznamu VIZ, opredeljenem v prvem odstavku 2. točke tega javnega razpisa. Do sredstev bodo upravičeni tisti VIZ, ki bodo pred iztekom roka za oddajo vlog prek portala EDO oddali formalno popolno vlogo skladno z 18. točko javnega razpisa, kot je podrobneje opredeljeno v 19. točki javnega razpisa. Prijava se odda za VIZ, ki je naveden na seznamu upravičencev (vrtec, osnovna šola, srednja šola, višja šola, zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, glasbene šole, dijaške domove in ljudske univerze).
S prijavo na ta javni razpis bodo skladno s 7. točko tega javnega razpisa VIZ dodeljena sredstva v višini, navedeni v prijavnem obrazcu na portalu EDO. VIZ bodo sredstva lahko porabila v skladu z izvajanjem dejavnosti v okviru programa, ki je opisan v točki 3.1.
5. Regija izvajanja: program se bo izvajal na območju celotne Republike Slovenije.
6. Skupna višina sredstev javnega razpisa
Predvidena sredstva za ta javni razpis so 15.500.000,00 EUR. Dejanska višina sredstev pa bo znana, če oziroma ko bo Arnes sklenil pogodbo o sofinanciranju programa ReactEU – IKT za VIZ z MIZŠ (in bo ta veljavna).
Delež financiranja po tem javnem razpisu znaša 100 %.
Glede na predvidena sredstva javnega razpisa bo:
– 8.000.000,00 EUR namenjenih za nakup prenosnikov, ki jih bo Arnes razdelil posamezni VIZ in
– 7.500.000,00 EUR namenjenih za nakup IKT opreme po kosovnici.
7. Način izračuna višine dodeljenih sredstev za posamezen VIZ
Sredstva so različno razdeljena med VIZ glede na:
– vrsta VIZ. Vsak VIZ znotraj posamezne vrste VIZ (vrtci, osnovne šole in osnovne šole s posebnimi potrebami, srednje šole, samostojne višje šole, zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, samostojni dijaški domovi, glasbene šole, ljudske univerze) prejme fiksna sredstva ne glede na število šolajočih, pri tem osnovne šole prejmejo fiksna sredstva za matično šolo in vsako podružnico. Srednje šole in dijaški dom, ki ne prejmejo zadostnih sredstev za izvedbo programa, dobijo dvakratnik fiksnih sredstev;
– število šolajočih. VIZ prejme variabilna sredstva glede na število šolajočih (otroci, učenci, dijaki, študenti višjih šol).
8. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov
– Obdobje izvajanja aktivnosti je od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2022,
– obdobje upravičenosti nastanka stroškov je od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2022,
– obdobje upravičenosti izdatkov za nastale stroške (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022.
9. Upravičeni stroški
Vrste upravičenih stroškov, sofinanciranih iz tega javnega razpisa, so:
– oprema in druga opredmetena osnovna sredstva;
– investicije v neopredmetena sredstva in
– davek na dodano vrednost.
10. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: izbrani VIZ se z oddajo prijave na ta javni razpis zavezuje k upoštevanju zakona, ki ureja javno naročanje.
11. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti izbrani VIZ skladno s 115. do 117. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, Prilogo XII Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili organa upravljanja
Izbrani VIZ bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. do 117. člen Uredbe (EU) št. 1303/2013, Prilogo XII Uredbe (EU) št. 1303/2013 in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Zgoraj navedena pravila zavezujejo končne prejemnike sredstev kohezijske politike med drugim tudi k uporabi ustreznih logotipov na vseh dokumentih, obrazcih, vabilih; označevanje vseh predmetov, pridobljenih s sredstvi kohezijske politike z ustreznimi logotipi sofinancerjev, objave na spletni strani o vključenosti v javni razpis.
Sprejetje financiranja s strani izbranega VIZ pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam, ki bo javno objavljen na podlagi javnega razpisa.
12. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Izbrani VIZ bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Spodbujanje enakih možnosti bo izbrani VIZ dolžan izvajati skozi predvidene ukrepe prednostne osi 15: Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«, prednostna naložba 1. Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva. Ciljne skupine, ki jim bodo skozi različne ukrepe zagotovljene enake možnosti pri izvedbi predmetnega javnega razpisa so: šolajoči in strokovni delavci v VIZ (vrtci, osnovne šole, srednje šole, višje šole, zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, glasbene šole, samostojni dijaški domovi in ljudske univerze).
Pri samem izvajanju aktivnosti mora VIZ upoštevati horizontalna načela, in sicer predvsem načelo enakosti spolov ter nediskriminacije, saj je javni razpis namenjen celotni populaciji tako šolajočih in strokovnih delavcev, ne glede na njihove druge osebne okoliščine, kot so spol, rasno ali etnično poreklo, starost, vera ali prepričanje in spolna usmerjenost.
Načelo trajnostnega razvoja bo doseženo z vlaganjem v razvoj sodobne, zmogljivejše, dostopnejše in varnejše vzgojno izobraževalne infrastrukture.
13. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Izbrani VIZ bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na dejavnosti po pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 bo moral izbrani VIZ zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih za dejavnosti po pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov, ki vsebujejo končne izdatke končanega programa ReactEU – IKT za VIZ, Evropski komisiji. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo izbrani VIZ po zaključku dejavnosti pisno obveščen s strani Arnesa.
Izbrani VIZ bo dolžan voditi in spremljati dodeljena sredstva po pogodbi, sklenjeni na podlagi tega javnega razpisa, računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi s tem, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Izbrani VIZ, ki ne vodi knjig za dejavnosti po pogodbi, sklenjeni na podlagi tega javnega razpisa, na ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, iz svojih poslovnih knjig ne more ločeno izpisati evidenc samo za dejavnosti po pogodbi, sklenjeni na podlagi tega javnega razpisa. Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig za dejavnosti po pogodbi, sklenjeni na podlagi tega javnega razpisa, voditi druge pomožne knjige.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na izvedbo dejavnosti po pogodbi, sklenjeni na podlagi tega javnega razpisa.
Vsa originalna elektronska dokumentacija bo dostopna na portalu EDO, zato bo moral izbrani VIZ skrbno hraniti podatke (uporabniško ime, geslo), ki omogočajo VIZ dostop v portal. Dokumentacijo, ki bo nastala originalno v fizični obliki (računi, dobavnice, izjave idr.), mora VIZ hraniti ločeno, zbrano na enem mestu in nedvoumno označeno z logotipom Evropskega sklada za regionalni razvoj. Hranjenje celotne originalne dokumentacije mora biti skladno s pravili, določenimi v Navodilih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
14. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Izbrani VIZ bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvedbo dejavnosti po pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani Arnesa, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Izbrani VIZ bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranih dejavnosti po pogodbi, sklenjeni na podlagi tega javnega razpisa. V primeru preverjanja na kraju samem bo izbrani VIZ omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate. VIZ bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, Arnes pa lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na terenu. Izbrani VIZ bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati Arnes o izvedenih ukrepih.
V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju dejavnosti po pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov. Arnes lahko izbranemu VIZ v tem primeru izstavi zahtevek za vračilo, izbrani VIZ pa bo dolžan neupravičeno dodeljena sredstva vrniti Arnes.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Z oddajo vloge se šteje, da se je VIZ seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih VIZ posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. VIZ morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če VIZ ne označi in utemelji posebnega varstva takšnih podatkov v vlogi, bo Arnes domneval, da vloga po stališču VIZ ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Z oddajo vloge VIZ soglaša z obdelavo podatkov za namene izvedbe javnega razpisa.
16. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku izbora prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti
V kolikor se ugotovi, da VIZ Arnesa ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev Arnesa o dodelitvi sredstev, ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo VIZ s strani Arnes izstavljen zahtevek za vračilo, izbrani VIZ pa bo dolžan neupravičeno dodeljena sredstva vrniti Arnes.
Če je takšno ravnanje namerno, se obravnava kot goljufija.
17. Omejitve glede sprememb v skladu s 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
Pri izvedbi dejavnosti po pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa in ki vključuje naložbe v infrastrukturo ali produktivne naložbe, bo izbrani VIZ dolžan upoštevati trajnost in omejitve glede sprememb, kot to določa 71. člen Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Izbrani VIZ bo moral zagotoviti, da v roku petih let od po izteku projekta, ne pride do:
– spremembe lastništva IKT opreme, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost ali
– bistvene spremembe, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili prvotni cilji dejavnosti po pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa.
V kolikor izbrani VIZ tega ne bo upošteval in pride do kršitve zgoraj navedenih zahtev, bo izbranemu VIZ s strani Arnesa izstavljen zahtevek za vračilo IKT opreme, izbrani VIZ pa bo dolžan neupravičeno dodeljena sredstva, sorazmerno z obdobjem v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene, vrniti ARNES.
18. Razpisna dokumentacija in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis in razpisna dokumentacija obsegata naslednje dokumente:
– besedilo javnega razpisa za financiranje programa ReactEU – IKT za VIZ,
– Prijavni obrazec na javni razpis ReactEU – IKT za VIZ,
– vzorec Pogodbe o financiranju programa ReactEU – IKT za VIZ,
– Navodila za uporabo portala EDO http://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/edo/,
– seznam vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki lahko kandidirajo na ta javni razpis (http://www.arnes.si/files/2021/04/React-EU-IKT-za-VIZ_Upravicenci.pdf),
– seznam IKT opreme (https://arnes.splet.arnes.si/files/2021/06/Kosovnica_REACT-eu.pdf),
– Splošni pogoji uporabe portala EDO (http://www.arnes.si/sio-2020/splosni-pogoji/).
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje popolno izpolnjen in elektronsko podpisan dokument »Prijavni obrazec na javni razpis ReactEU – IKT za VIZ«.
19. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev, datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev, način obveščanja kandidatov in podpis pogodbe
Celotna izvedba postopka javnega razpisa bo potekala preko portala EDO.
Na portalu EDO in na spletni strani Arnesa https://www.arnes.si/react-eu-ikt-za-viz/ je dostopna vsa razpisna dokumentacija, skladno z 18. točko javnega razpisa. Rok za prejem vlog za dodelitev sredstev je dne 12. 7. 2021 do 24. ure.
VIZ se prijavi tako, da v portalu EDO izpolni obrazec »Prijavni obrazec na javni razpis ReactEU – IKT za VIZ«. Vloga z zahtevano vsebino mora biti oddana prek portala EDO. Kandidati naj pri prijavi skrbno pregledajo predhodno vnesene podatke, ki se nanašajo na VIZ in o morebitnih napakah obvestijo Arnes najkasneje do 6. 7. 2021 do 24. ure na elektronski naslov react-eu@arnes.si.
VIZ bodo lahko zastavljali vprašanja na elektronski naslov react-eu@arnes.si. Poleg tega bo preko portala EDO potekalo tudi dopolnjevanje vlog, zato morajo VIZ skrbno spremljati dogajanje na portalu. Rok za zastavljanje vprašanj je 6. 7. 2021 do 24. ure.
Odgovore bo Arnes objavil najkasneje do 8. 7. 2021 do 24. ure na spletni strani Arnesa https://www.arnes.si/react-eu-ikt-za-viz/. Vsa dodatna pojasnila, spremembe in dopolnitve z dnem objave postanejo sestavni del tega javnega razpisa.
Hkrati bo po objavi razpisa organiziran tudi informativni sestanek preko videokonference.
Za presojo razmerij v zvezi z oddajo vlog na ta javni razpis veljajo splošni pogoji uporabe portala EDO verzija 1.0 z dne 22. 5. 2017.
Vloga se šteje za pravočasno prejeto, ko je elektronsko podpisana s strani odgovorne osebe VIZ in je iz časovnega žiga elektronsko podpisane vloge razvidno, da je bila vloga prejeta pred iztekom roka za prejem vlog.
Nepravočasno prispele vloge bodo s sklepom zavržene.
Vloge bo odprla in pregledala komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenuje direktor Arnesa ali od njega pooblaščena oseba.
Odpiranje prispelih vlog bo začelo dne 13. 7. 2021 ob 9. uri v prostorih Arnesa in zaradi predvidenega velikega števila vlog ne bo javno.
Komisija bo v roku 8 dni od odprtja vloge pisno prek portala EDO pozvala k dopolnitvi tiste VIZ, katerih vloge niso popolne. Nepopolne vloge, ki jih VIZ ne bodo dopolnili pravočasno in v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Izbrane bodo vse vloge, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje tega javnega razpisa in bodo oddane skladno z določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
VIZ bodo s sklepom oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog preko portala EDO.
Z izbranimi VIZ bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programa ReactEU – IKT za VIZ. Pogodbe bodo sklenjene pod odložnim pogojem, da bo Arnes uspešno kandidiral za pridobitev sredstev za izvedbo programa ReactEU – IKT za VIZ in pridobil zadostna sredstva s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvedbo programa. Vzorec pogodbe je del razpisne dokumentacije.
VIZ, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku 8 dni od prejema sklepa o neizbiri vložijo pritožbo na Arnes. Pritožba mora biti sestavljena in podpisana v elektronski obliki ter vložena preko portala EDO skladno z Navodili za uporabo portala EDO. V pritožbi mora VIZ natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb o financiranju z drugimi izbranimi VIZ.
Pogodba o financiranju bo VIZ posredovana v podpis preko sistema EDO. VIZ mora pogodbo podpisati v roku 8 dni od prejema pogodbe. V primeru nepodpisa pogodbe v zahtevanem roku lahko Arnes da VIZ dodaten rok za podpis pogodbe, ki ne bo daljši od 8 dni od novega poziva. V kolikor VIZ v dodatnem roku ne podpiše pogodbe, se šteje, da je VIZ vlogo umaknil. Zamuda s podpisom pogodbe in posledična domneva umika vloge za VIZ pomeni dokončno izgubo dodeljenih sredstev.
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije 
Priloga: Prijavni obrazec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti