Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2021 z dne 24. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2021 z dne 24. 6. 2021

Kazalo

Št. 0144-1/2021/7 Ob-2410/21, Stran 1373
Na podlagi 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre in 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 189/20 – ZFRO), 2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08 in 45/11) ter v skladu s Sklepom št. 0144-1/2021 z dne 10. 5. 2021, objavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
javni razpis 
za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše
1. Koncedent: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.
2. Predmet koncesije: storitve institucionalnega varstva za starejše, za okvirno 1100 mest v domovih za starejše.
3. Opis storitve
Institucionalno varstvo v domovih za starejše:
Standardna storitev obsega:
– osnovno oskrbo,
– socialno oskrbo,
– zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo.
Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz.
Bivanje se organizira v ogrevanih, opremljenih in vzdrževanih eno- ali dvoposteljnih sobah. Vključuje zagotavljanje sanitarnih prostorov, prostorov za osebno higieno, skupnih prostorov ter prostorov za izvajanje programov. Bivanje zajema tudi čiščenje bivalnih prostorov in pranje, čiščenje ter vzdrževanje oblačil ter osebnega in skupnega perila.
Organiziranje prehrane zajema nabavo, pripravo in postrežbo celodnevne, starosti in zdravstvenemu stanju primerne hrane in napitkov.
Tehnična oskrba je organizirana dejavnost za zagotavljanje tehničnih pogojev za optimalno izvajanje institucionalnega varstva ter vključuje naloge vzdrževanja opreme, prostorov, objekta in okolice.
Prevozi vključujejo organizacijo in izvedbo prevozov v zvezi z uveljavljanjem zakonskih pravic in obveznosti v nujnih primerih za upravičence.
Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in vodenja upravičencev. Vključuje izvajanje nalog varstva in posebnih oblik varstva.
Varstvo pomeni nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti (vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, komunikaciji in pri orientaciji).
Posebne oblike varstva so namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju socialnih odnosov, delovni okupaciji, korekciji in terapiji motenj, aktivnemu preživljanju prostega časa ter reševanju osebnih in socialnih stisk.
Zdravstvena nega in zdravstvena rehabilitacija se izvaja po predpisih s področja zdravstva, pri čemer mora koncesionar na podlagi 3.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDVE) pridobiti dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti in zaposliti kader v skladu s standardi in normativi, dogovorjenimi v Splošnem dogovoru izvajalcev zdravstvenih storitev.
Storitev se izvaja v celodnevni obliki (24 ur) v skladu s pogoji iz Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13 in 102/15,76/17, 54/19 in 81/19, v nadaljevanju: Pravilnik).
Storitev se lahko izvaja v pogojih, ki so višji od minimalnih tehničnih zahtev za izvajanje socialno varstvenih storitev v skladu z določili Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06, v nadaljevanju: Pravilnik o tehničnih zahtevah), in sicer v primerih, za katere Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12, v nadaljevanju: metodologija) dopušča možnost oblikovanja cene za nadstandardni bivalni prostor.
4. Obseg storitve
V skladu s sklepom, št. 0144-1/2021/4 z dne 10. 5. 2021, koncendent razpisuje koncesijo za okvirno 1100 mest, za uporabnike storitve institucionalnega varstva starejših.
Koncesionar bo moral zagotoviti opravljanje koncesije v prostorih, kot jih določa Pravilnik o tehničnih zahtevah.
5. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija: koncesija se razpisuje za območje Republike Slovenije.
6. Uporabniki storitev institucionalnega varstva starejših, za katere se koncesija razpisuje: uporabniki storitve so osebe, praviloma starejše od 65 let in so upravičenci na podlagi 8. člena Pravilnika.
7. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se mora začeti izvajati do 31. 12. 2023. Koncesija se podeli za določen čas za obdobje 40 let, z možnostjo podaljšanja.
8. Viri financiranja storitev
Storitve oskrbe, ki zajemajo storitve osnovne in socialne oskrbe, plačujejo uporabniki ali drugi zavezanci na podlagi dogovora, razen v primerih, ko so na podlagi tretjega odstavka 100. člena Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju: ZSV) delno ali v celoti oproščeni plačila storitev. Za oprostitve plačila storitev se uporabljajo določila Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 89/12 in 42/15).
Dodatne storitve v skladu z metodologijo plačujejo izključno uporabniki.
Koncesionar lahko za svoje uporabnike izvaja zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo kot del osnovne zdravstvene dejavnosti, skladno s strokovnimi smernicami in s predpisi s področja zdravstvene dejavnosti. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zagotavlja financiranje »dne zdravstvene« nege skladno s Splošnim dogovorom za aktualno leto, letnimi pogodbami in realizacijo »dni zdravstvene nege«.
9. Način določitve cene
Cene storitev oskrbe za koncesijo oblikuje ponudnik v skladu z določili metodologije na dan 1. 3. 2021 ter Odredbe o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev (Uradni list RS, št. 24/21).
Ponudnik oblikuje cene ločeno za standardne in nadstandardne bivalne prostore. Cena oskrbe na dan začetka izvajanja dejavnosti ne sme biti višja od cene v ponudbi, usklajene z določili metodologije ter drugih aktov, veljavnih na dan predložitve vloge za soglasje k ceni pred začetkom izvajanja koncesijske dejavnosti. V skladu s tretjim odstavkom 101. člena ZSV cene storitev določi organ upravljanja ponudnika oziroma sama fizična oseba, ki mora pred začetkom izvajanja storitve k cenam pridobiti tudi soglasje koncedenta.
10. Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih pri koncesionarju se urejajo v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva.
11. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki v skladu z določbo 7. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali, da je fizična oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
2. da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se razpisuje koncesija,
3. da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve,
4. da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve in
5. da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.
12. Dokazila, ki jih morajo ponudniki predložiti, kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev
Ponudniki, ki se prijavljajo na javni razpis morajo v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev in popolnosti ponudbe:
12.1 izjavo, da je pravna oziroma fizična oseba registrirana pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije (IP 1),
12.2 izjavo, da se strinja z razpisanimi pogoji in da dovoljuje, da se za namen tega javnega razpisa uporabljajo podatki, ki so razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da se po potrebi preverijo tudi pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije (IP 2),
12.3 izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbornice (IP 3),
12.4 organizacijsko shemo s prikazanim številom in strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi izobrazbi ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju ali organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ter izjavo ponudnika, da bo pred začetkom izvajanja storitve zaposlil izvajalce v skladu s standardi in normativi (OK),
12.5 projekcijo finančnega poslovanja za petletno obdobje z izkazom denarnih tokov v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 26 po različici I (PF 1),
12.6 izjavo o lastništvu s podatki o nepremičnini po stanju iz zemljiškoknjižnega vpisa, ali izjavo o najemu objekta oziroma prostora in priloženo najemno pogodbo za objekt ali prostor, ki še ni primeren za izvajanje storitve, ali izjavo o lastništvu stavbnega zemljišča, oziroma izkazano stavbno pravico, če bo ponudnik storitev izvajal v novozgrajenem objektu oziroma prostorih (IP 4),
12.7 lokacijsko informacijo,
12.8 izjavo občine, v kateri se bo izvajala storitev, da se strinja z namero ponudnika za opravljanje storitve (IO),
12.9 projektno dokumentacijo za nameravano gradnjo ali nedokončan objekt oziroma prostore, iz katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje socialnovarstvene storitve (najmanj idejna zasnova, skladna z veljavno zakonodajo in investicijski program ali projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja – tlorisi in prerez arhitekture z vrisano razporeditvijo predvidene opreme),
12.10 projekcijo finančnega poslovanja za obdobje gradnje oziroma priprave objekta oziroma prostorov do začetka izvajanja storitve v obliki izkaza denarnih tokov v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 26 po različici I (z navedbo in dokazili o virih sredstev za dokončanje investicije) (PF2),
12.11 terminski plan o poteku izvajanja investicije do začetka izvajanja storitve (TP),
12.12 izjavo ponudnika o predvidenem začetku opravljanja dejavnosti (IP 5),
12.13 bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1 % od ocenjene vrednosti investicije, vendar ne več kot 65.000,00 EUR (IB1),
12.14 izračun cene za socialno varstveno storitev, oblikovan po metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (IC), s finančnim načrtom, izračunom stroškov amortizacije in investicijskega vzdrževanja ter izračunom stroškov financiranja,
12.15 izjavo, da bo ponudnik ob začetku izvajanja dejavnosti ponujeno ceno iz prejšnje alineje uskladil največ v višini stopnje rasti elementov cene, oziroma zaradi upoštevanja morebitnih sprememb veljavne zakonodaje, ki bi imela vpliv na elemente cene (IP 6),
12.16 program dela izvajanja storitve in
12.17 izjavo banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 1 % od ocenjene vrednosti investicije, vendar ne več kot 65.000,00 EUR, z veljavnostjo pol leta po začetku izvajanja storitve z vzorcem garancije (IB 2).
Finančna in poslovna sposobnost
Finančno in poslovno sposobnost ponudnik izkazuje tako, da prijavi priloži naslednje:
12.18 letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih 3 let, od katerih morajo biti zadnji revidirani,
12.19 bonitetno informacijo AJPESa, in sicer:
– BON-2 za gospodarske družbe,
– BON-2 za pravne osebe javnega prava in zasebnega prava ter
– BON-1/SP za samostojne podjetnike,
12.20 izjavo ponudnika o njegovi poslovni ustreznosti (IP 7),
12.21 izjavo o posojilih, ki so bila najeta za graditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov za izvajanje storitve, oziroma o predvidenih posojilih, ki jih ponudnik namerava najeti (IP 8),
12.22 izjavo o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih pravicah na teh objektih oziroma prostorih ali izjavo, da hipoteka in druge stvarne pravice na teh objektih oziroma prostorih ne obstajajo (IP 9),
12.23 izjavo o morebitnih drugih obveznostih (ponudnik navede ali morebitno obstajajo še druge obveznosti, ki niso zajete v predhodnih točkah)(IP 10).
Kot zadnji računovodski izkazi za obdobje 3 let iz prve alinee prejšnjega odstavka se štejejo izkazi, s katerimi ponudnik razpolaga na dan zaključka zbiranja ponudb v skladu z zakonodajo, ki sicer ureja pripravo letnih poročil.
Kot zadnji revidirani računovodski izkazi se štejejo revidirani računovodski izkazi, s katerimi ponudnik razpolaga na dan zaključka zbiranja ponudb v skladu z zakonodajo, ki ureja revidiranje letnih poročil. V primeru, da ponudnik ob zaključku zbiranja ponudb z revidiranimi računovodskimi izkazi za preteklo leto glede na roke v zakonodaji, ki ureja to področje, še ne razpolaga, pa se kot zadnji revidirani računovodski izkazi štejejo revidirani računovodski izkazi, ki se nanašajo na predpreteklo leto.
Ponudnik, ki mora predložiti revidirane zadnje računovodske izkaze, mora priložiti tudi revizijsko poročilo z mnenjem pooblaščenega revizorja.
V primeru, da ponudnik posluje manj kot eno leto in da skladno s predpisi, ki urejajo pripravo in oddajo letnih računovodskih izkazov do poteka dneva zaključka zbiranja ponudb ni zavezan k oddaji letnih računovodskih izkazov, teh ponudniku ni potrebno predložiti.
Če je ponudnik v letu pred prijavo na razpis posloval z izgubo ali da izkazuje izgubo iz preteklih let v zadnjem izkazu bilance stanja, mora pred potekom roka za prijavo na razpis priložiti dokazilo, da je navedena izguba pokrita (sklep organa upravljanja in listinski dokaz o pokritju in viru sredstev za pokritje izgube).
Najemna pogodba iz 12.6 alineje te točke mora biti sklenjena za nedoločen čas z odpovednim rokom najmanj 1 leta ali za določen čas, ki ne sme biti krajši od trajanja zaprošene koncesije ali za določen čas za največje obdobje, ki ga dovoljujejo predpisi, ki urejajo stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnostih, z možnostjo podaljšanja, če je najemodajalec država ali lokalna skupnost.
Ponudnik, ki je na podlagi zakona že pridobil dovoljenje za delo, v ponudbi navede številko odločbe in datum ter številko vpisa v register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialno varstvene storitve. Fizični osebi v tem primeru ni potrebno revidirati računovodskih izkazov, če k temu sicer ni zavezana, in ni potrebno priložiti revizijskega poročila.
Ponudnik, ki na podlagi podeljene koncesije že izvaja enako storitev, kot je predmet razpisane koncesije, lahko namesto dokazil 12.1, 12.6 in 12.9 iz prvega odstavka te točke v ponudbi priloži izjavo, da bo storitev, ki je predmet razpisane koncesije izvajal v prostorih, v katerih na podlagi pridobljene koncesije že izvaja enako storitev ter, da mu prostorske možnosti v skladu s predpisi, ki urejajo minimalne tehnične pogoje za izvajalce socialno varstvenih storitev, omogočajo izvajanje te socialnovarstvene storitve za več upravičencev.
Vsa dokazila s prilogami o izpolnjevanju pogojev morajo biti urejena, oštevilčena in priložena po zgoraj navedenem vrstnem redu.
Ponudnik je dolžan predložiti tudi Popis prilog in zbirnih podatkov o ponudbi (PP).
13. Rok in način prijave na javni razpis
Ponudniki morajo svojo ponudbo na javni razpis predložiti koncedentu osebno ali priporočeno po pošti, za koncesijo do 1. 10. 2021. Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo prispele na sedež Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 1000 Ljubljana, Štukljeva cesta 44 do 1. 10. 2021 do 14. ure. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila na pošto s priporočeno pošiljko oddana najkasneje 1. 10. 2021 do 14. ure.
Ponudniki predložijo svoje ponudbe na javni razpis v zaprti ovojnici na naslov Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva 44, 1000 Ljubljana s pripisom »Prijava za javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše – ne odpiraj«.
Ponudba s prilogami mora biti v enakem zaporedju kot izhaja iz tega javnega razpisa.
Nepravilno označene pošiljke bodo vrnjene ponudnikom neodprte. Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka. Vse spremembe in dopolnitve ponudbe morajo biti predložene v roku in na način, določen v prvem in drugem odstavku te točke z dodatno oznako »Dopolnitev ponudbe«. Vse dopolnitve ponudbe, ki bodo prispele k organu, pristojnemu za podelitev koncesije po preteku razpisnega roka in ne bodo pravilno označene, bodo upoštevane kot prepozne oziroma kot nepravilno označene ter vrnjene ponudnikom neodprte.
Ponudba, ki je prispela k organu, pristojnemu za podelitev koncesije, po preteku razpisnega roka, je prepozna. Ponudbe, ki bodo prepozne, ali ne bodo popolne, ali če ponudba ne bo podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve, ali če je ne bo podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, bo s sklepom zavrgel organ, pristojen za podelitev koncesije.
14. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo dne 5. 10. 2021 ob 10. uri, v sejni sobi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 1000 Ljubljana, Štukljeva cesta 44. Odpiranju ponudb sme prisostvovati vsak predstavnik ponudnika z ustreznim pooblastilom.
15. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Koncedent bo pri izbiri ponudnikov za podelitev koncesije uporabil naslednje kriterije in merila:
– pokritosti potreb po upravnih enotah. Pri podelitvi bodo pridobili največ točk ponudniki iz upravnih enot, ki še nimajo ustreznih kapacitet za institucionalno varstvo starejših;
– lokacija objekta: glede na makrolokacijske in mikrolokacijske pogoje, ki jih določa pravilnik o tehničnih pogojih;
– kakovost predloženega programa izvajanja storitev;
– pravnomočno gradbeno dovoljenja ali uporabno dovoljenje za objekt v katerem se bo izvajala koncesija in
– cena storitve.
Pri točkovanju ponudb se bodo, v skladu z merili, ki so priloga javnega razpisa, upoštevali kriteriji in merila v naslednjem razmerju:
– pokritost potreb – do 25 točk (največ točk pridobijo ponudniki iz upravnih enot, ki so najslabše pokrite z mrežo javne službe institucionalnega varstva, v skladu s pokritostjo in kriteriji za točkovanje, ki so razvidni iz razpisne dokumentacije);
– makrolokacijski in mikrolokacijski pogoji – do 15 točk (ocenjuje se primernost lokacije v skladu s pogoji, ki jih določa pravilnik o tehničnih pogojih: urejena prometna infrastruktura in dostopnost, konfiguracija zemljišča, dostopnost za gibalno ovirane ljudi, zelene in rekreacijske površine in vključenost objekta v urbano naselje);
– pravnomočno gradbeno dovoljenje ali uporabno dovoljenje za objekt v katerem se bo izvajala koncesija – 10 točk;
– kakovost programa – do 50 točk, in sicer:
– za izvajanje storitve po sodobnih konceptih dela (psihosocialni koncept dela usmerjen v uporabnika in njegove potrebe), ki so prilagojeni posameznim ciljnim skupinam uporabnikov v okviru institucionalnega varstva ter za zagotavljanje storitev v skupnosti in drugih oblik pomoči uporabnikom in oskrbovalcem v domačem okolju – do 5 točk,
– za izkazovanje organizacije bivanja v manjših bivalnih enotah do 12 oseb (gospodinjskih skupin in drugo) na ločene organizacijske enote (ki zagotavljajo zasebnost, varnost in domačnost), s samostojnimi komunikacijskimi potmi in možnostjo medsebojne ločitve bivalnih enot za potrebe uvedbe sivih in rdečih con, ki omogočajo učinkovito preprečevanje, zajezitev in obvladovanje okužb (obvezno zarisano v tlorise projektne dokumentacije, v skladu s strokovnimi smernicam in navodili Ministrstva za zdravje, Nacionalne komisije za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije) – do 10 točk,
– zagotavljanje varovanih oddelkov po Zakonu o duševnem zdravju – 10 točk
– zagotavljanje izvajanje koncesije v obsegu najmanj 1/3 enoposteljnih sob – 5 točk
– zagotavljanje storitev za stanovalce z demenco in sorodnimi stanji – do 10 točk;
– izkazovanje organizacije bivanja na lokaciji z manjšim številom mest (za uporabnike) od 150 – do 10 točk;
– cena storitve – do 10 točk (največ točk dobijo ponudniki s ceno, ki je nižja od cene oskrbe I v letu 2021, ki znaša 25,42 EUR na oskrbni dan oziroma povprečne cene oskrbe IV, ki znaša 38,13 EUR na oskrbni dan, skladno s kriteriji za točkovanje, ki so razvidni iz razpisne dokumentacije).
16. Točkovanje ponudbe
Ob enakem številu točk, bodo imeli prednost pri izbiri ponudniki, ki bodo prej začeli izvajati dejavnost. Ponudniki, ki bodo zbrali manj kot 55 točk, se koncesija ne bo podelila, ne glede na število ponudnikov, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 11. točke tega razpisa.
Ponudnik, ki se prijavlja na razpis z več objekti, se za vsak objekt prijavi s samostojno ponudbo.
Pri ponudniku, ki se prijavlja na razpis z objekti na več lokacijah, bo točkovanje opravljeno za vsako lokacijo posebej.
Ob prijavi na razpis veljajo predpisi, ki so veljali na dan objave razpisa. Vse morebitne spremembe veljavnih predpisov v odprtem roku razpisa ne smejo vplivati na pripravo dokumentacije ponudnikov.
17. Rok za izbor ponudnikov, izdajo odločbe in sklenitev koncesijske pogodbe: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo na podlagi poročila o pregledu in presoji ponudb strokovne komisije, najkasneje v roku 30 dni po prejemu poročila izbral ponudnike, katerim bo z odločbo podelil koncesijo za opravljanje storitve, ki je predmet koncesije. Z izbranimi ponudniki bo sklenjena pogodba o koncesiji po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije.
18. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti www.mddsz.gov.si ali preko elektronskega naslova gp.mddsz@gov.si (s pripisom: Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše – informacije). Odgovori na zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletni strani: www.mddsz.gov.si, vprašanja se lahko postavljajo do 24. 9. 2021.
Razpisna dokumentacija zajema:
– Podrobnejše kriterije in merila za izbiro ponudnikov,
– osnutke pogodb o koncesiji (2),
– obrazce (IP 1, IP 2, IP 3, OK, PF 1, IP 4, IO, PF 2, TP, IP 5, IB 1, IC, IP 6, IB 2, IP 7, IP 8, IP 9, IP 10),
– Navodilo za izvajanje metodologije za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (za osebe starejše od 65 let),
– Obrazec Popis prilog in zbirnih podatkov o ponudbi (PP).
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti