Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

Št. 671-0001/2021-201 Ob-1716/21, Stran 762
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2018) in Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016) objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje športa v letu 2021 
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa
Občina bo v skladu z Letnim programom športa Občine Ravne na Koroškem 2021 sofinancirala naslednje programe:
– Sofinanciranje športnih programov:
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (v nadaljevanju: ŠVOM prostočasno) 
– Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (ŠVOM PP) 
– Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM usmerjeni) 
– Kakovostni šport (KŠ) 
– Vrhunski šport (VŠ) 
– Šport invalidov (ŠI) 
– Športna rekreacija (RE) 
– Šport starejših (ŠSta) 
– Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
– Delovanje športnih društev in zvez:
– športna vzgoja odraslih s posebnimi potrebami 
– program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami 
– Promocijske športne prireditve
– Programi za aktivne počitnice in počitniške programe
– Obratovanje in uporaba športnih objektov za izvajanje letnega programa športa.
4. Pogoji za sodelovanju na razpisu
4.1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
– zavodi (šport, vzgoja in izobraževanje, zdravstvo …), gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.
4.2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani v skladu z veljavno zakonodajo in imajo sedež v občini najmanj eno leto, razen invalidskih društev, ki izvajajo dejavnost na območju Občine Ravne na Koroškem in so regijskega značaja,
– izvajajo športne programe na območju občine in imajo zanje:
1. zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
2. izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti, 
3. izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (dve uri tedensko); razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih programov in je obseg izvajanja področja športa v merilih drugače opredeljen, 
4. v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa (vsi izvajalci LPŠ).
4.3. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani športni programi bodo sofinancirani na podlagi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2018) ter Letnim programom športa Občine Ravne na Koroškem 2021.
4.3.1. Sredstva, namenjena za aktivne počitnice in počitniške programe za mladino, se bodo:
– delila po ključu števila otrok po podanem poročilu o izvedenih zimskih in letnih počitnicah glede na stroške posamezne aktivnosti, do višine razpisanih sredstev, sredstva namenjena za aktivne počitnice in počitniške programe v letnem času so namenjena Zavodu za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti.
4.3.2. Sredstva za obratovanje in uporabo športnih objektov za izvajanje letnega programa šport se bodo:
– financirala v skladu z 18. in 19. členom Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2018).
5. Okvirna višina sredstev:
a. Sofinanciranje športnih programov v višini 160.608 €, od tega za:
1 Šolska športna tekmovanja
2.565,00
2 Programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine
34.171,00
3 Programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine kolektivne panoge – vadeči od 10 do 12 let
5.000,00
4 Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
856,00
5 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
78.703,00
6 Kakovostni šport 
 
7 Vrhunski šport
3.420,00
– udeležba na OI 2021
10.000,00
8 Šport invalidov
2.565,00
9 Športna vzgoja odraslih s posebnimi potrebami 
428,00
10 Šport starejših
855,00
11 Razvojne dejavnosti v športu – usposabljanje, izpopolnjevanje 
3.800,00
12 Organiziranost v športu – Delovanje športnih zvez 
7.795,00
13 Športne prireditve in promocija športa 
 
– druge prireditve 
1.520,00
– velike mednarodne prireditve 
5.415,00
14 Posebne nagrade za izredne športne dosežke – skupaj:
 
– proglasitev športnika
2.660,00
– nagrade vrhunskim športnikom in trenerjem
855,00
V kolikor na katerega v tabeli navedenih programov ne bo prijave, se sredstev s tem javnim razpisom ne razdeli, sredstva se zadržijo ter se v primeru kasnejših podanih pobud s strani izvajalcev javni razpis za nerazdeljena sredstva ponavlja.
b. Programi za aktivne počitnice in počitniške programe v višini 14.059,00 €, od tega za zimske počitnice 3.921 € ter za letne počitnice 10.138 €.
c. Obratovanje in uporaba športnih objektov za izvajanje letnega programa športa v višini 74.000 €.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2021.
7. Razpisni rok
Ponudbe izvajalci oddajo v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik ali pošljejo na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni razpis – Šport 2021«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana do 15. ure 19. 4. 2021 v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem oziroma oddana s priporočeno pošiljko do vključno 19. 4. 2021.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in naslov ponudnika.
8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo komisija opravila 20. 4. 2021 ob 14. uri v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. Obveščanje o izboru: ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po oddaji popolnih vlog.
10. Razpisna dokumentacija
Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe za izvajanje programov športa v skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo od 26. 3. 2021 lahko dobijo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si.
Podrobne informacije o prijavi dobite na Občini Ravne na Koroškem pri mag. Mariji Vrhovnik Čas (02/82-16-007).
11. Z izbranimi izvajalci bo Občina Ravne na Koroškem sklenila pogodbo o sofinanciranju programov športa za leto 2021.
Občina Ravne na Koroškem 

AAA Zlata odličnost