Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2021 z dne 19. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2021 z dne 19. 2. 2021

Kazalo

Ob-1382/21, Stran 393
Upravni odbor Inštituta za kovinske materiale in tehnologije, Lepi pot 11, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju tudi: IMT), na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in 21. in 43. člena Statuta IMT objavlja javni razpis za imenovanje na delovno mesto
direktorja 
Inštituta za kovinske materiale in tehnologije 
Kandidat za direktorja mora v skladu z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02, 115/05, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg, 9/19, 49/20 – ZIUZEOP), Zakonom o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in Statutom IMT izpolnjevati naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima doktorat znanosti iz področja dejavnosti IMT,
– izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne ali tehnološke-razvojne rezultate v zadnjih petih letih,
– izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje raziskovalnega in razvojnega dela,
– obvlada vsaj dva svetovna jezika, od tega vsaj enega aktivno,
– izpolnjuje splošne pogoje, določene z Zakonom o zavodih (33. člen) in Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (34. člen),
– ima vsaj pet let delovne dobe.
Od kandidatov zahtevamo, da bodo k vlogi priložili vizijo dela in razvoja IMT v prihodnjih petih letih, vključujoč vizijo sodelovanja z gospodarstvom ter pridobivanja mednarodnih projektov.
Direktor IMT bo imenovan za dobo petih let s predvidenim pričetkom 20. 5. 2021.
Za pravočasno prispele vloge na javni razpis za imenovanje na delovno mesto direktorja IMT se bodo štele vloge, ki bodo do dne 26. 2. 2021 do 12. ure prispele na naslov: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Lepi pot 11, 1000 Ljubljana. Prijava naj bo v zaprti kuverti z oznako »Za razpisano delovno mesto direktorja IMT«. Priložena morajo biti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz tega javnega razpisa (med drugim: dokazilo o vrsti in stopnji izobrazbe, CV z navedbo dosedanjih izkušenj, bibliografija ter dokazila za ostale navedene pogoje).
Rok, v katerem se kandidati obvestijo o izbiri, je trideset dni od dneva javne objave tega javnega razpisa.
Dodatne informacije o javnem razpisu lahko kandidati dobijo na tel. 01/47-19-900 oziroma na elektronskem naslovu info@imt.si.
Beseda direktor zapisana v moški slovnični obliki, se uporablja enotno za direktorja in direktorico.
Beseda kandidat zapisana v moški slovnični obliki, se uporablja enotno za kandidata in kandidatko.
Upravni odbor Inštituta za kovinske materiale in tehnologije 

AAA Zlata odličnost