Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2021 z dne 19. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2021 z dne 19. 2. 2021

Kazalo

Ob-1366/21, Stran 391
Svet Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, Novi trg 41a, 1241 Kamnik, na podlagi sklepa, ki je bil sprejet na 27. seji Sveta šole Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, dne 25. 1. 2021, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, Odl. US: U-1-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni nastop mandata bo dne 1. 9. 2021.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Če bo izbran in imenovan kandidat, ki ni zaposlen v Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik, bo pogodba o zaposlitvi sklenjena z imenovanim kandidatom za določen čas, to je za čas trajanja mandata.
Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo opravljal vsa dela in naloge ravnatelja po ZOFVI.
Pisne prijave z:
– dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazila o izobrazbi,
– nazivu, 
– opravljenem strokovnem izpitu, 
– opravljenem ravnateljskem izpitu oziroma si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti (izpolnjen obrazec Ministrstva za pravosodje in javno upravo, ki ne sme biti starejše od enega meseca),
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (ki ga izda krajevno pristojno okrajno sodišče in ne sme biti starejše od enega meseca),
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, 
– program vodenja šole ter
– CV Europass,
pošljite v 14 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, Novi trg 41a, 1241 Kamnik, z oznako »Prijava za razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.
Kandidati/-ke posredujte tudi e-naslov za obveščanje med razpisnim postopkom in podajo morebitnega poziva za dopolnitev vloge.
Svet zavoda lahko od kandidata naknadno zahteva overitev kopij dokazil o izpolnjevanju pogojev.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik 

AAA Zlata odličnost