Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2021 z dne 19. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2021 z dne 19. 2. 2021

Kazalo

Ob-1344/21, Stran 390
Svet zavoda OŠ Valentina Vodnika, Ljubljana, Adamičeva ulica 16, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U1-269/12, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj) in sklepa št. 1/11, 1. redne seje Sveta zavoda OŠ Valentina Vodnika, ki je bila 1. 10. 2020, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U1-269/12, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 18. 7. 2021.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja polni delovni čas.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, morebitnem opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku – predlagamo, da potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo s sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku, ob oddaji vloge ni starejše od 30 dni) pošljite priporočeno v 14 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico«.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Valentina Vodnika 

AAA Zlata odličnost