Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2021 z dne 19. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2021 z dne 19. 2. 2021

Kazalo

Ob-1343/21, Stran 390
Svet zavoda Osnovne šole Log - Dragomer, Dragomer, Šolska ulica 1, 1351 Brezovica pri Ljubljani, na podlagi 53.a in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja Osnovne šole Log - Dragomer, Dragomer, Šolska ulica 1, 1351 Brezovica pri Ljubljani, izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 58., 92., 94., 100. in 107.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji), in sicer:
1. ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
2. izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v osnovni šoli,
3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom,
4. ima pridobljeno pedagoško izobrazbo,
5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor,
6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,
7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
10. ni bil zoper njega uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo sodišča),
11. da predloži svoj program vodenja Osnovne šole Osnovne šole Log - Dragomer, Dragomer, Šolska ulica 1, 1351 Brezovica pri Ljubljani.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145., členu ZOFVI (Uradni list RS, št 12/96 in 64/01), po 43. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A (Uradni list RS, št. 64/01) ter 9. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-H (Uradni list RS, št. 58/09 in popr. 64/09 ter 65/09 in 20/11).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Osnovne šole Log - Dragomer in organizacijske enote Vrtca Log - Dragomer ter znati rokovati z informacijsko tehnologijo in z osnovnimi računalniškimi programi.
Predviden pričetek dela je s 27. 8. 2021. Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Pogodba o zaposlitvi se v primeru izbire zunanjega kandidata/-ke sklene za določen čas trajanja mandata.
Kandidati pošljite pisno prijavo v zaprti ovojnici v roku 10 dni od objave tega razpisa na naslov: »Svet zavoda Osnovne šole Log - Dragomer, Dragomer, Šolska ulica 1, 1351 Brezovica pri Ljubljani«, z oznako: »Prijava na razpis za ravnatelja«.
K pisni prijavi priložite: kratek življenjepis, program vodenja, kopije dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, strokovnem izpitu, ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju) ter originalna potrdila Ministrstva za pravosodje, in sicer potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost in potrdilo pristojnega Okrajnega sodišča o ne pričetem kazenskem postopku, vsa potrdila v skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ne smejo biti starejša od 30 dni.
Kandidati/-ke posredujte tudi e-naslov za obveščanje med razpisnim postopkom in podajo morebitnega poziva za dopolnitev vloge.
Svet zavoda lahko od kandidata naknadno zahteva overitev kopij dokazil o izpolnjevanju pogojev ali vpogled v originale dokazil.
Prijavljeni kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Log - Dragomer 

AAA Zlata odličnost