Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2021 z dne 19. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2021 z dne 19. 2. 2021

Kazalo

Št. 604-2/2021-1 Ob-1373/21, Stran 357
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, na podlagi Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006; Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. 10. 2014; Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001 z dne 16. 12. 2014; Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US); Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122); Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20); Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20); Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16); Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18); Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017 (ReNPK14–17) (Uradni list RS, št. 99/13); Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2020–2027, Odločitve o podpori Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljnjem besedilu: SVRK) v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad št. 3032-42/2016/9 z dne 19. 8. 2016; Izvedbenega načrta: Jamstvo za mlade 2014–2015 (z dne 29. 1. 2014) ter Jamstvo za mlade 2016–2020 (z dne 12. 5. 2016); Strategije organa upravljanja za boj proti goljufijam cilja »naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020«, februar 2016, objavljene na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe; Navodila organa upravljanja za poročanje in spremljanje nepravilnosti s sredstvi evropske kohezijske politike cilja »naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020«, februar 2016, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe; Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18); Sklepa ministrstva o izboru upravičenca št. 5440-2/2015/4 z dne 19. aprila 2016; Zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10) ter Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10); Strateškega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za obdobje 2021–2025 z dne 12. 11. 2020, objavljenega na spletni strani https://www.jskd.si/organizacija/pravna_podlaga_delovanja.htm; Poslovne politike JSKD za obdobje 2016-2020 z dne 21. 10. 2015; Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti z dne 15. 9. 2016 (Sklep Vlade z dne 15. 9. 2016); Odločitve o podpori Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad št. 3032-42/2016/9 z dne 19. 8. 2016; Pogodbe št. 3340-16-200000 o sofinanciranju operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD« z dne 13. 9. 2016; Dodatka št. 1 k pogodbi št. C3340-16-200000 o sofinanciranju operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD« z dne 29. 9. 2016; Dodatka št. 2 k pogodbi št. 3340-16-200000 o sofinanciranju operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD« z dne 23. 12. 2016; Dodatka št. 3 k pogodbi št. 3340-16-200000 o sofinanciranju operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD« z dne 19. 5. 2017; Aneksa št. 4 k pogodbi (št. 3340-16-200000) o sofinanciranju operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD« z dne 6. 6. 2019 in Aneksa št. 5 k pogodbi (št.C3340-16-200000) o sofinanciranju operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD« z dne 1. 2. 2021, objavlja
javni razpis 
za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD« 
1. Naziv in naslov uporabnika: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: JSKD).
2. Predmet javnega razpisa
Z javnim razpisom se mladim do vključno 29. leta starosti prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju kulture in spremljajočih kulturnih dejavnosti ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Predmet javnega razpisa so:
a) Subvencije za delodajalce
Predmet razpisa je izbor ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa vključevanja brezposelnih mladih oseb do vključno 29. leta v subvencionirano zaposlitev za delo na področju kulturnih dejavnosti za obdobje najmanj 9 mesecev neprekinjeno, in sicer za polni delovni čas 40 ur tedensko oziroma sorazmerno manj glede na trajanje zaposlitve po sledeči shemi (Tabela 1).
Tabela 1: Shema trajanja zaposlitev glede na obliko zaposlitve
Višina subvencije
Oblika zaposlitve
Trajanje zaposlitve
Število tedenskih ur
SKUPAJ najmanj (v mesecih)
5.000,00 evrov
Polni delovni čas – 40 ur
9 mesecev
5.000,00 evrov
Krajši delovni čas – 35 ur
10 mesecev
5.000,00 evrov
Krajši delovni čas – 30 ur
11 mesecev
5.000,00 evrov
Krajši delovni čas – 20 ur
13 mesecev
Prijavitelj za subvencijo je delodajalec, registriran kot poslovni subjekt s svojo matično številko in posluje v eni izmed standardnih klasifikacij dejavnosti navedene v točki 3.1. Splošni pogoji tega razpisa in bo s pomočjo subvencije zaposlil brezposelno(e) osebo(e) iz ciljne skupine.
b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi
Predmet razpisa je zbiranje prijav in izbor brezposelnih mladih do vključno 29. leta starosti za vključitev v enega izmed dvanajst verificiranih 120-urnih izobraževalnih modulov, ki jih izvaja JSKD v živo in/ali v spletni obliki:
– Modul 1: Vodenje gledališke skupine /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
– Modul 2: Lutkovna šola /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
– Modul 3: Šola za učitelje plesa – ŠUP /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
– Modul 4: Šola vodenja otroških folklornih skupin /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
– Modul 5: Šola vodenja odraslih folklornih skupin /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
– Modul 6: Filmska šola /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
– Modul 7: Kreativno pisanje dramskih besedil, scenaristika, radijska igra, performans, uprizarjanje /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
– Modul 8: Šola zborovodstva in zborovski menedžment /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
– Modul 9: Inštrumentalna šola in menedžment /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
– Modul 10: Šola za likovne mentorje /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
– Modul 12A: Komunikacijske kompetence /Dopolnilni področni modul: 40-80 ur/
– Modul 13: Pravo, ekonomika in upravljanje v kulturi /Dopolnilni področni modul: 40-80 ur/
3. Namen javnega razpisa: namen razpisa je a) Spodbujanje zaposlovanja in b) Izobraževanje na področju kulturnih dejavnosti brezposelnih oseb iz ciljne skupine mladih do vključno 29. leta, kar jim bo omogočilo izboljšanje dostopa do čim prejšnje in kakovostnejše zaposlitve, s čimer se bodo izboljšale možnosti za njihovo nadaljnjo zaposlitev, posredno pa se bo na ta način zniževala stopnja brezposelnosti mladih, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
a) Subvencije za delodajalce
4.1. Splošni pogoji
Na javnem lahko kandidira delodajalec, ki izpolnjuje naslednje pogoje (Tabela 2).
Tabela 2: Splošni pogoji kandidiranja prijaviteljev za dodelitev subvencij
Splošni pogoji
Dokazila
1
je pravna ali fizična oseba, vsaj dvanajst mesecev vpisana v Poslovni register Slovenije in posluje v skladu s Standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev in Standardno klasifikacijo dejavnosti v eni izmed naslednjih kategorij: S.13111- Neposredni uporabniki državnega proračuna; S.1312-Regionalna država; S.1313-Lokalna država (razen skladov socialne varnosti); S.13131-Neposredni uporabniki proračunov občin; S.141-Samozaposleni delodajalci; S.15-Nepridobitne institucije – zbornice ali so vpisane v evidenco na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah, Zakona o zavodih, Zakona o zadrugah, Zakona o mladinskih svetih in ima registrirano vsaj eno ali več dejavnosti iz Standardne klasifikacije dejavnosti: R90-Kulturne in razvedrilne dejavnosti; R90.01-Umetniško uprizarjanje; R90.02-Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje; R90.03-Umetniško ustvarjanje; R90.04-Obratovanje objektov za kulturne prireditve; R91-Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti; R91.01-Dejavnost knjižnic in arhivov; R91.02-Dejavnost muzejev; R91.03-Varstvo kulturne dediščine; R93.2-Druge dejavnosti za prosti čas; S94-Dejavnost članskih organizacij in tudi N82.30-Organiziranje razstav, sejmov, srečanj; N82.9-Druge spremljajoče dejavnosti za poslovanje; O84.120-Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev; O84.11-Splošna dejavnost javne uprave; P85-Izobraževanje; P85.52-Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
Pogoji se preverjajo v sistemu AJPES.
2
ni sofinanciran za isti namen iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna
Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev.
3
ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
Pogoji se preverjajo v sistemu AJPES.
4
je zaposlitev predvidel v okviru registrirane ali s predpisom ali z aktom o ustanoviti določene dejavnosti, za katere ima tudi vse z zakonom predpisane listine o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti
Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev.
5
je pred prijavo v skladu z veljavno delovno zakonodajo oziroma zakonodajo s področja zaposlovanja objavil prosto projektno delovno mesto in opravil izbirni postopek, pri čemer je v dokumentacijo o objavi prostega projektnega delovnega mesta vnesel razvezni pogoj, da se zaposlitev na delovnem mestu izvede le v primeru, da je delodajalec na dotičnem javnem razpisu izbran – pogodba o zaposlitvi z izbranim delavcem se sklene šele po prejemu sklepa o izbiri prijavitelja oziroma delodajalca na dotičnem javnem razpisu
Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev.
Dokazila o izbranem kandidatu.
6
ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije
Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev.
7
ima po stanju do vključno zadnjega dne v mesecu pred oddajo ponudbe na javni razpis poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji
Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev.
4.2. Posebni pogoji
Upravičenec v okviru programa ne more biti delodajalec (Tabela 3).
Tabela 3: Posebni pogoji kandidiranja prijaviteljev za dodelitev subvencij
Posebni pogoji
Dokazila
8
registriran za izvajanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku
Izjava o izpolnjevanju posebnih pogojev.
9
ne more biti brezposelna oseba, ki se samozaposli v lastniški gospodarski družbi, društvu, njihovem združenju, ustanovi, zadrugi, humanitarni organizaciji, mladinskem svetu ali zavodu, ki jo/ga tudi osebno vodi
Izjava o izpolnjevanju posebnih pogojev.
4.3. Dodatni pogoji
Na javnem lahko kandidira delodajalec, ki izpolnjuje naslednje dodatne pogoje (Tabela 4).
Tabela 4: Dodatni pogoji kandidiranja prijaviteljev za dodelitev subvencij
Dodatni pogoji
Dokazila
10
Število možnih vključitev brezposelnih oseb: 
Delodajalec bo lahko oddal eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število brezposelnih oseb iz ciljne skupine, ki jih želi vključiti v projekt. Število možnih vključitev je odvisno od povprečnega števila že zaposlenih oseb, ki jih je imel prijavljene v vsa obvezna socialna zavarovanja za najmanj polovični delovni čas v zadnjih 3 mesecih pred mesecem oddaje ponudbe na javno povabilo, ter znaša:
– od 1 do vključno 2 zaposleni osebi: delodajalec lahko prejme subvencijo za največ 1 zaposlitev;
– od 3 do vključno 5 zaposlenih oseb: delodajalec lahko prejme subvencijo za največ 2 zaposlitvi;
– od 6 ali več zaposlenih oseb: delodajalec lahko prejme subvencijo za največ 5 zaposlitev;
– največ ene brezposelne osebe do 29. leta tudi pri pravnih osebah zasebnega prava, ki delujejo na področju nevladnega sektorja (civilna družba) na podlagi zakonov, ki urejajo delovanje društev, ustanov ali (zasebnih) zavodov in nimajo zaposlene nobene osebe ter so vpisani pri registrskem organu najmanj 5 let.
Izjava o izpolnjevanju dodatnih pogojev.
11
Izbrani kandidat kaže poseben interes za delo na področju kulture in ima določena znanja in veščine, ki jih je opravil v okviru dopolnilnih izobraževanj ali izkazuje posebne dosežke na področju kulture in umetniškega ustvarjanja (nagrade, priznanja ...).
Dokazila o izpolnjevanju dodatnih pogojev.
4.4. Preverjanje izpolnjevanja pogojev
Delodajalec z oddajo vloge soglaša, da lahko JSKD v uradnih evidencah državnih organov in nosilcev javnih pooblastil preveri izpolnjevanje pogojev za sodelovanje v zaposlitvenem programu. Navajanje neresničnih podatkov ima za posledico materialno in kazensko odgovornost. Ob prijavi delodajalec predloži obrazec REK-1.
b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi
4.5. Splošni pogoji
V enega izmed dvanajstih brezplačnih 120-urnih izobraževalnih modulov, za katere je JSKD s strani organa upravljanja (OU) prejel odločitev o podpori, se lahko vključijo brezposelni mladi:
– s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija;
– starost do vključno 29 let (ob podpisu pogodbe o sprejemu v izobraževalni program);
– se ne izobražujejo ali usposabljajo v programih, ki so financirani iz javnih sredstev;
– imajo poseben interes do dela na kulturnem področju ali področjih posredno povezanih s kulturnimi dejavnostmi.
5. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
a) Subvencije za delodajalce
Formalno popolne prijave, ki izpolnjujejo vse pogoje, bo komisija za izvedbo javnega razpisa presodila po merilih za ocenjevanje prijav. Postopek ocenjevanja posameznih prijav bo temeljil na sledečih merilih (Tabela 5).
Tabela 5: Merila za ocenjevanje prijav prijaviteljev subvencij
Merilo
Vrednotenje
Točke
Največje možno število točk
PRISPEVANJE K URAVNOTEŽENEMU REGIONALNEMU RAZVOJU
16
Sedež prijavitelja glede na območje stopnje registrirane brezposelnosti mladih od 25.–29. let.
Vzhodna kohezijska regija
Pomurska
6
6
Podravska 
6
Zasavska
6
Savinjska
6
Posavska
5
Koroška
5
Jugovzhodna Slovenija
5
Primorsko-notranjska
4
Zahodna kohezijska regija
Osrednjeslovenska
5
Goriška
4
Obalno-kraška
3
Gorenjska
3
Razvitost občine v kateri ima izbrani kandidat za delovno mesto stalno prebivališče (merjena s koeficientom razvitosti).
– 0,00–0,89
10
10
– 0,90–0,99
9
– 1,00–1,09
8
– 1,10–1,19
7
– 1,20– in več
6
USPOSOBLJENOST KANDIDATA ZA ZAPOSLITEV
3
Reference, dodatna znanja in dosežki kandidata za zaposlitev 
4 ali več referenc
3
3
2 do 3 reference
2
1 referenca
1
ni referenc 
0
UVRSTITEV V STANDARDNO KLASIFIKACIJO DEJAVNOSTI
1
Dejavnosti registrirane pod: R90, R90.01, R90.02, R90.03, R90.04, R91, R91.01, R91.02, R91.03, R93.2, S94 (področje kulture)
1
1
Število točk – SKUPAJ
20
Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice pomeni skupno število točk posamezne prijave, največje možno skupno število točk je 20. Izmed prijaviteljev, ki bodo z letnim razpisom izpolnjevali vse pogoje, bodo izbrani tisti, ki bodo s prijavo zbrali večje število točk v posamezni kohezijski regiji, in sicer 65 prijaviteljev z najvišjim številom točk v vzhodni kohezijski regiji in 43 prijaviteljev, ki bodo zbrali največje število točk v zahodni kohezijski regiji. V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog na zadnje razpoložljivo mesto mogoče uvrstiti dve ali več vlog, bo med njimi izbran tisti prijavitelj, ki ima sedež v občini z nižjim koeficientom razvitosti. Če je koeficient razvitosti občin enak, se po dodatnem merilu izbere tisti, katerega izbrani kandidat za delovno mesto izkazuje iz merila »usposobljenost kandidata za zaposlitev« več točk. V primeru, da na ta način izbira še vedno ni možna, se o izbiri odloči glede na datum in uro prejema popolne vloge (prednost ima vloga, ki je prispela prej, pri čemer se za čas vložitve šteje datum in čas oddaje priporočene pošiljke na pošto oziroma datum in čas, ko je prijava prispela v informacijsko pisarno JSKD). Če se izbrani prijavitelj v roku, določenim s sklepom o izbiri, ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, razpisna komisija predlaga direktorju v izbor prijavitelja, ki izpolnjuje vse pogoje in je naslednji uvrščen na prednostnem vrstnem redu.
b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi
Formalno popolne prijave, ki izpolnjujejo vse pogoje iz točke 4.5., bo komisija za izvedbo javnega razpisa presodila po merilih za ocenjevanje prijav. Postopek ocenjevanja posameznih prijav bo temeljil na sledečih merilih (Tabela 6).
Tabela 6: Merila za ocenjevanje prijav za prijavitelje dopolnilnih izobraževanj za delo/zaposlovanje v kulturi
Merilo
Vrednotenje
Točke
Največje možno število točk
PRISPEVANJE K URAVNOTEŽENEMU REGIONALNEMU RAZVOJU
16
Stalno prebivališče prijavitelja glede na območje stopnje registrirane brezposelnosti mladih od 25–29 let.
Vzhodna kohezijska regija
Pomurska
6
6
Podravska 
6
Zasavska
6
Savinjska
6
Posavska
5
Koroška
5
Jugovzhodna Slovenija
5
Primorsko-notranjska
4
Razvitost občine v kateri ima prijavitelj za izobraževanje stalno prebivališče (merjena s koeficientom razvitosti).
– 0,00–0,89
10
10
– 0,90–0,99
9
– 1,00–1,09
8
– 1,10–1,19
7
– 1,20– in več
6
Število točk – SKUPAJ
16
Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice pomeni skupno število točk posamezne prijave, največje možno skupno število točk je 16. Izmed prijaviteljev, ki bodo z vsakoletnim razpisom izpolnjevali vse pogoje, bodo izbrani tisti, ki bodo s prijavo zbrali večje število točk v posamezni kohezijski regiji, in sicer najmanj 55 prijaviteljev z najvišjim številom točk v vzhodni kohezijski regiji. V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog na zadnje razpoložljivo mesto mogoče uvrstiti dve ali več vlog, jih bo JSKD vključil v izobraževalni program pod pogojem, da v posamezni izobraževalni modul ni vključenih več kot 15 slušateljev, oziroma se bo v dogovoru s kandidatom dogovoril za izobraževanje v modulu, ki ga je označil kot drugo možnost.
6. Predvidena višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
a) Subvencije za delodajalce
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 1.385.000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja naslednja:
6.1. Za leto 2021 (65 + 43 novih zaposlitev (subvencij)): 542.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 325.200,00 EUR
– za zahodno kohezijsko regijo 216.800,00 EUR.
JSKD si pridržuje pravico, da v primeru neustrezne zagotovitve proračunskih sredstev oziroma glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom JSKD, se šteje, da odstopa od vloge.
b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi
Izobraževanja za izbrane kandidate so brezplačna. V okviru sredstev, ki jih JSKD koristi iz proračunskih postavk PP 160200, 16020, 160202 in 160203, se zavezuje, da bo v letu 2021 izvedel vsaj 11 izobraževalnih modulov v živo in/ali v spletni obliki iz nabora 12 opredeljenih v točki 2.b, in sicer 6 modulov v vzhodni-kohezijski regiji ter 5 modulov v zahodni kohezijski regiji.
6.2 V letu 2021 bo najmanj 55 dodatno izobraženih mladih do 29. leta starosti, od tega 55 v vzhodni kohezijski regiji v enem izmed 12 izobraževalnih modulov izvajanih v živo in/ali v spletni obliki.
JSKD si pridržuje pravico, da v primeru neustrezne zagotovitve proračunskih sredstev oziroma glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih izvede manjše število izobraževalnih modulov, vendar pri tem zasleduje ustrezen delež izvajanja v zahodni oziroma vzhodni kohezijski regiji.
7. Upravičeni stroški in način financiranja ter obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
JSKD bo financiralo le upravičene stroške, nastale v obdobju od objave javnega razpisa:
– najkasneje do 31. 8. 2021 za a) Subvencije za delodajalce in b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov upravičenca je od objave javnega razpisa:
– do najkasneje 30. 9. 2021 za a) Subvencije za delodajalce in b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je do 31. 12. 2021, ki je tudi skrajni datum za zaključek operacije.
a) Subvencije za delodajalce
Upravičeni strošek izvedbe projekta je subvencija za zaposlitev brezposelne osebe iz ciljne skupine, ki znaša 5.000,00 EUR na osebo za neprekinjeno zaposlitev za obdobje najmanj devetih mesecev za polni delovni čas 40 ur tedensko ali krajši delavni čas, ki je naveden v pogodbi o zaposlitvi. Subvencija se delodajalcu izplača na podlagi prejetega popolnega Zahtevka za plačilo upravičenih stroškov delodajalca ter dokazil o zaposlitvi. JSKD bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale v obdobju od objave javnega razpisa in najkasneje do 31. 8. 2021.
Upravičeni strošek se delodajalcu izplača na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji, ki je razviden iz registra transakcijskih računov pri AJPESu, in sicer najkasneje v 120 dneh od predložitve pravočasnega in popolnega zahtevka za plačilo upravičenih stroškov izvedbe projekta na podlagi sklenjene pogodbe oziroma ne kasneje do datuma obdobja upravičenosti izdatkov, ki je 30. 9. 2021. Dokazilo za uveljavljanje upravičenih stroškov je kopija pogodbe o zaposlitvi brezposelne osebe iz ciljne skupine, sklenjena neprekinjeno za obdobje najmanj devet mesecev in za poln delovni čas (40 ur tedensko) oziroma sorazmerno več glede na krajši delovni čas. Dokazilo se priloži k zahtevku: Zahtevek za plačilo upravičenih stroškov za plačilo subvencije. JSKD bo prijavo vključene osebe iz ciljne skupine v obvezna socialna zavarovanja in obstoj oziroma ohranitev njene zaposlitve preveril na podlagi REK-1 obrazca, ki ga posreduje delodajalec takoj po preteku 3 mesecev. Po preteku celotnega obdobja zaposlitve pa delodajalec predloži REK-1 obrazce za zaposlenega za celotno obdobje zaposlitve.
b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi
Izbrani kandidati do brezplačnih izobraževanj se v okviru posameznih modulov zavezujejo, da bodo program v živo in/ali v spletni obliki opravili v deležu 80 % vseh predpisanih ur, oziroma, da se bodo aktivno udeležili predavanj, seminarjev in delavnic vsaj v obsegu 96 ur. Izvajalec posameznih izobraževanj bo beležil njihovo prisotnost. Na podlagi zagotovljene 80 % prisotnosti bodo prejeli certificirano potrdilo izdano s strani JSKD s pisno navedbo osvojenih znanj in specifičnih kompetenc, ki jih je pridobil z dopolnilnim izobraževanjem. Certificirano potrdilo bo posameznikom omogočalo lažje prehajanje na trg delovne sile. JSKD bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale v obdobju od objave javnega razpisa in najkasneje do 31. 8. 2021 za dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi.
8. Rok za predložitev vlog za dodelitev subvencij
a) Subvencije za delodajalce
Roki za oddajo vlog za dodelitev subvencij so:
1. Objava: Rok za oddajo je ponedeljek, 22. 3. 2021*.
*V primeru, da se ne porabijo vsa sredstva v prvem prijavnem roku, bodo naknadno določeni dodatni roki za prijave objavljeni v Uradnem listu RS. Podrobnosti glede oddaje vlog za subvencioniranje zaposlitev bodo objavljene v Uradnem listu RS, sklicujoč se na dotični razpis.
b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi
1. Objava: Rok za oddajo je ponedeljek, 22. 3. 2021*.
Prijava preko standardiziranega e-obrazca objavljenega na spletni strani JSKD (www.jskd.si).
*V primeru, da se ne porabijo vsa sredstva v prvem prijavnem roku, bodo naknadno določeni dodatni roki za prijave objavljeni v Uradnem listu RS.
9. Datum odpiranja vlog ter postopek in način izbora
a) Subvencije za delodajalce
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje direktor ali od njega pooblaščena oseba. Ker se pričakuje večje število vlog, bo v prostorih JSKD potekalo nejavno odpiranje vlog v prisotnosti članov komisije. Vloge se bodo odpirale v 8 dneh po zaključenem roku oddaje vlog, in sicer v prostorih JSKD, Štefanova 5, Ljubljana. Pri odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene. Ob morebitnih nejasnih oziroma nepopolnih podatkih v bistvenih elementih prijave bo razpisna komisija prijavitelja pozvala k posredovanju pojasnila. Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani prijavitelji, ki bodo zbrali višje število točk v posamezni kohezijski regiji, kakor je opredeljeno v 5.a) točki.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga komisije s sklepom odločil direktor. Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji in navodilih za prijavo na javni razpis. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o subvencioniranju zaposlitev.
b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje direktor, ali od njega pooblaščena oseba. Ker se pričakuje večje število vlog, bo v prostorih JSKD potekalo nejavno odpiranje vlog v prisotnosti članov komisije. Vloge se bodo odpirale najkasneje v 8 dneh po zaključenem roku oddaje vlog, in sicer v prostorih JSKD, Štefanova 5, Ljubljana Pri odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog.
10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
a) Subvencije za delodajalce in B) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi
Prijavitelji bodo s sklepom direktorja oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni od izteka roka za oddajo vlog.
11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija za a) Subvencije delodajalcem za zaposlitev in b) Dopolnilno izobraževanje za delo v kulturi je dosegljiva na spletnem naslovu JSKD, http://www.jskd.si/financiranje/uvod_financiranje.htm.
Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: ess.razpisi@jskd.si ali med 9. in 14. uro vsak delovni dan pokličete Ireno Kržan, samostojno strokovno svetovalko za projekt ESS na tel. 01/24-10-510.
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti