Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2021 z dne 19. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2021 z dne 19. 2. 2021

Kazalo

Št. 1103-147/2020/11 Ob-1383/21, Stran 343
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi četrtega odstavka 105. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ter 7. člena Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 33/17 in 190/20) objavlja
javni razpis 
za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2021/22
1. Predmet in namen razpisa
Predmet razpisa je izbor programov profesionalnega usposabljanja, ki se objavijo v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2021/22 (v nadaljevanju: katalog), ter med njimi izbor tistih, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije.
Programi profesionalnega usposabljanja so krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva v vzgoji in izobraževanju.
2. Pogoji za prijavo
Pogoji za prijavo na razpis so:
– da ima prijavitelj v aktu o ustanovitvi vpisano dejavnost izobraževanja,
– da je prijavljeni program usklajen z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, zlasti usklajen s cilji vzgoje in izobraževanja v skladu s tem zakonom, ter s pravilnikom, ki ureja izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja,
– da je prijavljeni program pripravljen v skladu z določili tega razpisa,
– da so vsebine programa usklajene s cilji in ciljno skupino programa,
– da je prijavljeni program namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju in omogoča njihov strokovni in disciplinarni razvoj,
– da prijavljeni program traja najmanj 8 ur.
3. Teme za prijavo predlogov programov profesionalnega usposabljanja
Prijavitelj je dolžan svoj predlog programa uvrstiti v eno od tem. Pri tem lahko vsak program (program z enakimi vsebinami) prijavi samo enkrat. Teme so splošne in prednostne. Vsi prijavljeni programi (v splošnih in prednostnih temah) se objavijo v katalogu. Programi, ki so prijavljeni v prednostne teme, so lahko tudi sofinancirani.
Prijavitelji lahko predloge programov za objavo v katalogu (ne pa tudi za sofinanciranje) uvrstijo v naslednje splošne teme:
1. predšolska vzgoja,
2. osnovna šola,
3. glasbeno šolstvo,
4. vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
5. srednje splošno izobraževanje,
6. srednje poklicno in strokovno izobraževanje,
7. višje strokovno izobraževanje,
8. izobraževanje odraslih.
V skladu z drugim odstavkom 8. člena Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 33/17 in 190/20; v nadaljevanju: pravilnik) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na svoji 211. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, dne 17. 12. 2020, določil naslednje prednostne teme za sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja:
1. raba digitalnih tehnologij v okviru poučevanja, učenja in vrednotenja dosežkov v učnem in študijskem procesu in izobraževanje na daljavo,
2. izobraževanje za trajnostni razvoj in aktivno državljanstvo,
3. nadarjeni v vzgojno-izobraževalnem procesu ter vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (senzibilizacija in usposabljanje za uporabo novih pedagoških metod in pristopov),
4. zagotavljanje enakih možnosti ranljivim skupinam,
5. socialno čustvene kompetence in blagostanje v vzgoji in izobraževanju (opolnomočenje strokovnih delavcev za soočanje s temami duševnega zdravja in odvisnosti),
6. vloga svetovalnega dela v vzgojno izobraževalnem in študijskem procesu,
7. dvig sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku in razvoj medijske pismenosti.
O ustreznosti uvrstitve programa v temo odloči razpisna komisija. Razpisna komisija lahko program uvrsti v drugo temo, kot ga je uvrstil prijavitelj.
4. Višina sredstev: sredstva, namenjena sofinanciranju programov profesionalnega usposabljanja, v ocenjeni višini 255.000,00 EUR, so zagotovljena v proračunih Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (10.000,00 EUR za leto 2021 in 245.000,00 EUR za leto 2022), na ukrepu 3311-11-0025 (Podporne aktivnosti), na proračunski postavki 715310 (Izobraževanje učiteljev), kontu 4133 (Tekoči transferi v javne zavode), 4120 (Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam), 4102 (Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom), 4021 (Posebni material in storitve) in kontu 4135 (Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki). Skrbnik proračunske postavke je dr. Miha Lovšin.
5. Obvezna oblika in vsebina prijave ter način predložitve
Prijava se izvede z vnosom podatkov v spletni program »Katis – Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev vzgoji in izobraževanju« (v nadaljevanju: Katis) in s posredovanjem izpisov iz Katisa v tiskani obliki. Prijavitelj, ki nima dostopa do spletnega programa, za dostop zaprosi preko e-naslova katis.mizs@gov.si. Vnos v spletni program in izpis podatkov iz njega je možen od objave do izteka roka za prijavo na ta razpis.
Obvezni podatki za vnos so:
– urejeni podatki v meniju Matični podatki zavoda,
– v celoti izpolnjeni in urejeni podatki v meniju Katalog programov v zavihkih:
– Program, 
– Vsebine, 
– Metode dela s predavatelji,
– Izpeljave, 
– Cena in 
– Predstavitev. 
Prijavo na razpis prijavitelj pošlje v tiskani obliki na obrazcih, ki jih natisne iz Katisa:
– podatki o prijavitelju,
– predstavitev programa (za vsak prijavljeni program posebej),
– pregled programa (za vsak prijavljeni program posebej),
– seznam prijavljenih programov.
Vsi obrazci morajo biti ožigosani in podpisani s strani odgovorne osebe zavoda, ki programe prijavlja. V primeru, da zavod posluje brez žiga, je to potrebno navesti v prijavi.
Oddaja prijave pomeni, da prijavitelj jamči, da so podatki v tiskani in elektronski obliki identični, da se prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za izbor in sofinanciranje programov ter da prijava ne vsebuje lažnih ali zavajajočih podatkov.
6. Rok za oddajo prijave
Prijava je pravočasna, če je oddana kot izpis iz Katisa na način, kot je določeno v 5. točki razpisa, v zaprti ovojnici osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalega usposabljanja za šolsko leto 2021/22« in nazivom ter polnim naslovom prijavitelja, najkasneje do 25. 3. 2021. Prijava se šteje za pravočasno, če najkasneje do 25. 3. 2021 prispe v vložišče Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, oziroma je oddana priporočeno po pošti na zadnji dan prijave, tj. 25. 3. 2021.
Prijav v neustrezno označenih in nepravočasno prispelih ovojnicah razpisna komisija ne bo obravnavala in bodo s sklepom zavržene.
7. Odpiranje prijav: prijave bo odpirala komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna komisija). Ker se pričakuje večje število prijav, bo predvidoma dne 30. 3. 2021 v prostorih ministrstva nejavno odpiranje prijav v prisotnosti članov razpisne komisije. Pri odpiranju prijav razpisna komisija ugotavlja njihovo popolnost. Prijava je formalno popolna, če je pravočasno oddana v tiskani obliki kot izpis iz Katisa, kot je določeno v tretjem in četrtem odstavku 5. točke razpisa. Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih prijave ne bodo formalno popolne.
8. Merila za izbor programov za objavo v katalogu
Popolne prijave bo ocenila razpisna komisija v skladu z določili razpisa in Kriteriji za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2021/22 (v nadaljevanju: kriteriji), ki so del razpisne dokumentacije. Za šolsko leto 2021/22 bodo izmed prijavljenih s sklepom izbrani programi, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. točke razpisa in bodo v skladu s kriteriji dosegli najmanj 17 točk.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka se v nabor objavljenih programov ne morejo uvrstiti programi tistih prijaviteljev, ki v šolskem letu 2019/20 niso izpolnili obveznosti po pogodbi o izvajanju programov profesionalnega usposabljanja oziroma pogodbi o izvajanju in sofinanciranju programov profesionalnega usposabljanja. Informacije o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti v šolskem letu 2019/20 lahko prijavitelji dobijo na e-naslovu: katis.mizs@gov.si ali na tel. 01/40-05-327 oziroma 01/40-05-233.
Programi, ki ne bodo izbrani, bodo s sklepom zavrnjeni. Izbrani programi bodo objavljeni v katalogu.
9. Merila za sofinanciranje izbranih programov
Za šolsko leto 2021/22 se bodo v skladu z načrtovanimi sredstvi v izbor za sofinanciranje uvrstili programi, ki:
– bodo prijavljeni na eno od prednostnih tem, objavljenih v 3. točki razpisa,
– bodo v skladu s kriteriji dosegli najmanj 23 točk in
– so za programe, izvedene v koledarskem letu 2020, z evalvacijo dosegli povprečno oceno, ki na 9 stopenjski lestvici na nobeni izmed kategorij evalvacije ni nižja od 7. Pri tem bo upoštevana ocena le tistih izvajalcev, ki bodo pridobili evalvacijo najmanj 4 udeležencev.
Ocene evalvacij so razvidne v Katisu v matičnih podatkih izvajalca.
Programi izvajalcev iz prvega odstavka te točke bodo razvrščeni po prednostnem vrstnem redu glede na doseženo število točk, zbranih na podlagi kriterijev.
V primeru, da bo z razvrščanjem na osnovi kriterijev ugotovljeno, da je na zadnjem mestu, ki še omogoča sofinanciranje, več programov z enakim številom točk, se med njimi izbere programe tistih izvajalcev, ki imajo višjo vrednost seštevka vseh kategorij evalvacije programov.
Če na ta način izbira zadnjega sofinanciranega programa ne bo mogoča, bo kot dodatni kriterij za izbiro med temi programi upoštevana višina kotizacije na udeleženca. Prednost pri sofinanciranju bodo imeli programi z nižjo kotizacijo.
Kadar bo na zadnjem mestu več programov istega prijavitelja in na ta način izbira zadnjega še sofinanciranega programa še vedno ne bo mogoča, bo prijavitelj s strani ministrstva pozvan, da sam izbere program/e za sofinanciranje.
Ministrstvo bo s sklepom izbralo eno sofinancirano izvedbo programa, ki je predvidena za najmanj 30 udeležencev. Ministrstvo bo sofinanciralo programe tudi z manj kot 30 udeleženci, če bo prijavitelj manjše število udeležencev ustrezno utemeljil. O utemeljenosti obrazložitve bo odločala razpisna komisija. V primeru, da obrazložitev ne bo utemeljena, bo program objavljen za 30 udeležencev.
Programi bodo sofinancirani v višini 50 odstotkov cene programa do porabe načrtovanih sredstev.
V primeru, da bo na razpis prijavljenih in izbranih manj programov za sofinanciranje v skladu z določili razpisa, kot je načrtovanih finančnih sredstev, bo ministrstvo glede na načrtovana finančna sredstva sofinanciralo programe po stopnji, ki presega 50 odstotkov, na način, da se vsakemu programu, izbranemu za sofinanciranje, dodeli sorazmerno višja stopnja sofinanciranja.
Ne glede na zgoraj navedene kriterije ministrstvo ne bo sofinanciralo programov, ki so sofinancirani iz drugih javnih virov.
10. Izid javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v 60 dneh od dneva odpiranja vlog, prispelih na razpis.
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno in formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
S sklepom bodo zavrnjeni programi prijaviteljev, ki:
– ne bodo izpolnjevali pogojev za prijavo iz 2. točke razpisa,
– kot izvajalci v letu 2019/20 niso izpolnili vseh pogodbenih obveznosti,
– ne bodo vsebovali vseh obveznih podatkov iz drugega odstavka 5. točke razpisa,
– bodo z enako vsebino prijavljeni več kot enkrat (v tem primeru se obravnava le en program z enako vsebino),
– v skladu s kriteriji ne bodo dosegli najmanj 17 točk.
11. Objava programov in sklepanje pogodb
Na osnovi sklepa o izbiri bo ministrstvo vse izbrane programe objavilo v katalogu. Za izvajanje programov, ki se ne sofinancirajo, temveč se le objavijo v katalogu, bo ministrstvo z izvajalcem sklenilo pogodbo o izvajanju programov.
Za izvajanje sofinanciranih programov bo ministrstvo sklenilo eno ali več pogodb o izvajanju in sofinanciranju programov, na osnovi izkazanih potreb po izobraževanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, do porabe načrtovanih sredstev. Prednost pri sofinanciranju bodo imeli tisti programi, za katere bodo izvajalci najprej pridobili ustrezno število prijav udeležencev, prijavljenih s soglasjem odgovorne osebe vzgojno-izobraževalnega zavoda, razvidnih iz Katisa, in o tem obvestili ministrstvo.
Če se po izdanem sklepu o izboru programov profesionalnega usposabljanja v šolskem letu 2021/22 ugotovi dejstvo, na podlagi katerega bi v postopku razpisa prišlo do drugačnega sklepa, če bi bilo ob izdaji sklepa znano, ministrstvo lahko odstopi od sklenitve pogodbe.
12. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo razpisa, opredelitev prednostnih tem, vzorec obrazca za predstavitev programa, metodologijo za izračun cene programov, kriterije za izbor in sofinanciranje programov, vzorec pogodbe o izvajanju ter vzorec pogodbe o izvajanju in sofinanciranju programov profesionalnega usposabljanja, je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva. Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. 01/40-05-327 (Nataša Miklič) ali 01/40-05-233 (Vida Trilar) oziroma pišete na elektronski naslov katis.mizs@gov.si.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost