Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

3831. Skupni sporazum o fotokopiranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah pri opravljanju gospodarske dejavnosti v Sloveniji, stran 12024.

  
Na podlagi 44. in 45. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16, v nadaljevanju: ZKUASP)
SAZOR – Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja GIZ k.o., Kersnikova ulica 10A, 1000 Ljubljana, ki ga zastopata člana poslovodstva Luka Novak in Rudi Zaman
(v nadaljevanju: Združenje SAZOR)
in
Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa generalni direktor mag. Cantarutti Aleš
(v nadaljevanju: GZS)
sklepata naslednji
S K U P N I   S P O R A Z U M 
o fotokopiranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah pri opravljanju gospodarske dejavnosti v Sloveniji 
I. UVODNE IN SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(uvodne ugotovitve) 
Podpisnika tega sporazuma soglasno ugotavljata:
– da je Združenje SAZOR kolektivna organizacija v Republiki Sloveniji, ki ima dovoljenje Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino št. 31225-1/2007-8 z dne 28. 6. 2007 za kolektivno upravljanje pravic avtorjev in založnikov del s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodov v primeru reproduciranja avtorskih del za privatno in drugo lastno uporabo ter fotokopiranje preko obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (obvestilo urada o dovoljenju je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 83/07, 67/21; v nadaljevanju: Dovoljenje Združenja SAZOR);
– da je Združenje SAZOR dne 24. 10. 2018 na spletni strani AJPES in na svoji spletni strani v skladu s 44. členom ZKUASP objavil prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za fotokopiranje avtorskih del preko obsega iz 50. člena ZASP pri gospodarski dejavnosti v Sloveniji, s katerim je povabilo reprezentativna združenja uporabnikov s področja gospodarske dejavnosti (vključno z obrtnimi in drugimi gospodarskimi dejavnostmi), ki jih opravljajo gospodarski subjekti na trgu, k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za določitev tarife in drugih pogojev v primeru fotokopiranja avtorskih del s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodov preko obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (v nadaljevanju: ZASP) pri opravljanju gospodarskih dejavnosti s strani gospodarskih subjektov v Sloveniji;
– da se je vabilu odzvala GZS, ki ima na podlagi 4. člena Zakona o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06, 110/09 in 77/11, ZGZ) in odločbe ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, št. 014-9/2008-18 z dne 26. 5. 2008 status reprezentativne zbornice in je zato pooblaščena za sklenitev skupnega sporazuma v skladu s 44. členom ZKUASP;
– da se s tem sporazumom opredeljuje dovoljenje za fotokopiranje del s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodov, določi tarifa za plačilo avtorskega honorarja Združenju SAZOR ter urejajo druge medsebojne pravice in obveznosti med Združenjem SAZOR, GZS in zavezanci na podlagi sporazuma v zvezi z reproduciranjem avtorskih del v primeru fotokopiranja preko obsega iz 50. člena ZASP pri opravljanju gospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.
2. člen 
(predmet sporazuma) 
(1) Ta sporazum določa pogoje uporabe v primeru fotokopiranja avtorskih del s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodov (v nadaljevanju: avtorska dela) pri opravljanju gospodarske dejavnosti, tarifo za tovrstno uporabo avtorskih del in druga vprašanja v zvezi z reproduciranjem avtorskih del v primeru njihovega fotokopiranja pri opravljanju gospodarske dejavnosti.
(2) Ta sporazum se nanaša na mehanično fotokopiranje (t.i. reprografijo) avtorskih del, ki se izvaja s tiskanega primerka avtorskega dela na papir ali sintetični material, v eni ali več barvah, s pomočjo fotokopirnih strojev in drugih podobnih naprav z istim učinkom, kot so večfunkcionalne naprave in druge naprave, ki omogočajo mehanično fotokopiranje avtorskega dela (v nadaljevanju: fotokopiranje).
3. člen 
(zavezanci) 
(1) Zavezanci po tem sporazumu so vse pravne in fizične osebe z najmanj eno zaposleno osebo, ki so organizirane kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, opravljajo pridobitno dejavnost na območju Republike Slovenije in ki bodisi posedujejo napravo, ki omogoča fotokopiranje, oziroma imajo tovrstno napravo v svojih osnovnih sredstvih, jo najemajo ali z njo razpolagajo na katerikoli drugi podlagi, ali naročijo fotokopiranje pri izvajalcu fotokopiranja izven podjetja (v nadaljevanju: podjetje).
(2) Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki niso zavezanci za plačilo avtorskega honorarja po tem sporazumu, to dokazujejo z lastnoročno pisno izjavo, podano pod materialno in kazensko odgovornostjo, da ne posedujejo naprave, ki omogoča fotokopiranje, da tovrstne naprave nimajo v svojih osnovnih sredstvih, je ne najemajo in z njo ne razpolagajo na katerikoli drugi podlagi, ter da ne naročajo fotokopiranja pri izvajalcu izven podjetja (Priloga 2).
(3) Združenje SAZOR lahko preverja resničnost izjave iz predhodnega odstavka tega člena.
(4) Subjekt, ki poda izjavo iz drugega odstavka tega člena, ter subjekt, ki ne poda izjave iz drugega odstavka tega člena in ne sklene licenčne pogodbe z Združenjem SAZOR v roku, določenem v tem sporazumu, mora Združenju SAZOR omogočiti preverjanje resničnosti tovrstne izjave oziroma dejstva, ali je zavezanec po tem sporazumu. Za ta namen mora v roku 8 delovnih dni od prejema pisnega poziva omogočiti predstavniku Združenja SAZOR, ki se izkaže s pooblastilom Združenja SAZOR, pregled prostorov, ki jih uporablja pri poslovanju (npr. pisarne in drugi prostori, v katerih bi se lahko nahajala naprava za fotokopiranje). Subjekt pregleda mora zagotoviti, da je ob izvajanju pregleda prisoten njegov predstavnik, ki predstavniku Združenja SAZOR omogoči ogled prostorov. Združenje SAZOR v pozivu za izvedbo pregleda pisno opozori subjekt na pravne posledice v primeru, da ne omogoči pregleda. Združenje SAZOR pregled izvede na način, da ne moti rednega poteka dela. V prostorih, ki so dostopni tudi tretjim osebam brez najave (npr. strankam), lahko predstavnik Združenja SAZOR izvede vizualni ogled brez predhodne najave oziroma kot stranka. Predstavnik Združenja SAZOR, ki izvaja pregled, je zavezan k varovanju poslovnih skrivnosti skladno z zakonom, ki ureja poslovno skrivnost, če se pri izvajanju pregleda seznani s takšnimi vsebinami. V primeru napovedanega in dogovorjenega pregleda sta Združenje SAZOR GIZ k.o. in njegov predstavnik, ki bo izvajal pregled, na zahtevo podjetja dolžna skleniti Dogovor o varovanju poslovne skrivnosti iz Priloge 3.
(5) O izvedenem pregledu poslovnih prostorov predstavnik Združenja SAZOR napravi zapisnik, v katerega zapiše svoje ugotovitve v zvezi z okoliščinami, ki kažejo na resničnost ali neresničnost izjave iz drugega odstavka tega člena. Če Združenje SAZOR na podlagi pregleda ugotovi, da izjava ni resnična oziroma, da je subjekt zavezanec po tem sporazumu, zapisnik o pregledu posreduje subjektu, ki ima možnost podaje pripomb na zapisnik v roku 14 dni od prejema zapisnika. Določbe tega odstavka se smiselno uporabljajo tudi v primeru, če subjekt ne omogoči izvedbe pregleda. Po prejemu pripomb oziroma po poteku roka za podajo pripomb na zapisnik se Združenje SAZOR ob upoštevanju okoliščin primera odloči, ali bo zoper subjekt pričelo pravne postopke zaradi kršitve avtorske pravice pred pristojnimi organi.
4. člen 
(dovoljenje) 
(1) S sklenitvijo vzorčne licenčne pogodbe in pod nadaljnjim pogojem plačila avtorskega honorarja v skladu tem sporazumom, podjetje pridobi neizključno pravico do fotokopiranja avtorskih del preko obsega iz 50. člena ZASP na ozemlju Republike Slovenije pod pogoji in v mejah, določenih v tem sporazumu, za potrebe opravljanja svojih registriranih gospodarskih dejavnosti ter drugih poslov, potrebnih za njen obstoj in opravljanje dejavnosti, ki ne pomenijo neposrednega opravljanja dejavnosti (v nadaljevanju: dovoljenje).
(2) Poleg tega sporazuma in ne glede na določbe tega sporazuma je podjetje dolžno upoštevati tudi veljavne predpise, ki na zavezujoč način urejajo vprašanja, ki so predmet tega sporazuma.
II. POGOJI IN OMEJITVE IZVAJANJA FOTOKOPIRANJA 
5. člen 
(omejitve glede izvajanja fotokopiranja) 
(1) Podjetje zavezuje ta sporazum ne glede na to, ali fotokopiranje izvaja s svojo lastno opremo ali z najeto opremo, ali pa naroči fotokopiranje pri izvajalcu fotokopiranja izven podjetja (npr. pri zunanjem izvajalcu fotokopiranja).
(2) Podjetje lahko v okviru tega sporazuma fotokopira avtorska dela izključno za lastno notranjo (interno) uporabo pri opravljanju svojih registriranih gospodarskih dejavnosti ter drugih poslov, potrebnih za njen obstoj in opravljanje dejavnosti, ki ne pomenijo neposrednega opravljanja dejavnosti. Ta sporazum ne dovoljuje podjetju fotokopiranja avtorskih del za potrebe ali po naročilu drugih subjektov, prav tako podjetju ne dovoljuje fotokopiranja avtorskih del za potrebe izvajanja izobraževanj, razen izobraževanj njegovih zaposlenih in oseb, katerih izobraževanje je v zvezi z zagotavljanjem internih delovnih procesov v podjetju.
6. člen 
(omejitve glede obsega fotokopiranja) 
(1) Fotokopiranje iz posamezne knjige je dovoljeno le v delu, ki tvori smiselno celoto (npr. poglavje in podobno), ki ga takšen del zavzema v knjigi, iz revije ali časopisa pa posamezen članek oziroma sklop tekstov (npr. podatkov oziroma informacij), ki se nanašajo na isto tematiko.
(2) Pri zbirkah poezije ali proze in pri zbirkah del različnih avtorjev je dovoljeno fotokopirati celotno pesem oziroma kratko zgodbo posameznega avtorja, poglavje ali podoben segment avtorskega dela ali celoten prizor gledališke igre oziroma predstave ali filmskega scenarija.
7. člen 
(omejitve glede obsega dovoljenja) 
(1) Dovoljenje iz tega sporazuma se ne nanaša na avtorska dela, ki niso dela s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodov (npr. umetniška dela).
(2) Na podlagi tega sporazuma je dovoljeno fotokopiranje avtorskih del, ki predstavljajo pomožno gradivo pri opravljanju registrirane gospodarske dejavnosti podjetja ter drugih poslov, potrebnih za njegov obstoj in opravljanje dejavnosti, ki pa ne pomenijo neposrednega opravljanja dejavnosti. Ni dovoljeno fotokopiranje avtorskih del zato, da bi se nadomeščalo strokovna ali druga gradiva, ki so izdana kot avtorska dela in jih podjetje redoma uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti (npr. strokovne revije, zbirke avtorskih del, periodičnih časopisov ipd.).
(3) Dovoljenje iz tega sporazuma ne vključuje fotokopiranja avtorskih del kot so zbirke formularjev, preglednice, tabele in druga podobna gradiva, ki so izdana samostojno in predstavljajo celoto določenega avtorskega dela.
8. člen 
(skrb za naprave za fotokopiranje in obveščanje zaposlenih) 
(1) Podjetje, ki poseduje napravo za fotokopiranje, je dolžno poskrbeti, da se fotokopiranje avtorskih del izvaja le v obsegu in za namen dovoljenja iz tega sporazuma in da se fotokopije uporabljajo za namene v skladu s tem sporazumom.
(2) Podjetje je dolžno o vsebini dovoljenja, obsegu in omejitvah dovoljenega fotokopiranja avtorskih del obveščati svoje zaposlene in je odgovorno za pravilno izvajanje tega sporazuma in licenčne pogodbe.
III. TARIFA 
9. člen 
(tarifa) 
(1) Za fotokopiranje avtorskih del v skladu s tem sporazumom in predpisi, ki urejajo avtorsko in sorodne pravice, je podjetje dolžno plačati Združenju SAZOR avtorski honorar v skladu s tarifo, ki je določena v tem sporazumu (v nadaljevanju: honorar).
(2) Tarifa je določena v letnem znesku, ki ga podjetje plača za pridobitev dovoljenja in fotokopiranje v skladu s tem sporazumom, in je odvisna od števila zaposlenih v podjetju ter glavne dejavnosti podjetja.
(3) Kot zaposleni se upoštevajo vse osebe, ki so v delovnem razmerju s podjetjem, ne glede na to, ali so zaposlene s polnim ali krajšim delovnim časom. Število zaposlenih, ki se upošteva pri izračunu obveznosti podjetja za tekoče koledarsko leto, se določi kot povprečno število zaposlenih v podjetju v preteklem poslovnem letu, upoštevaje vsakokrat veljavne slovenske računovodske standarde (AOP 188). Število zaposlenih se zaokroži na najbližje celo število na način, da se decimalno število, ki je enako ali višje od 0,50, zaokroži navzgor, nižje decimalno število pa se zaokroži navzdol.
(4) Kot glavna dejavnost se šteje dejavnost, s katero podjetje ustvari večino oziroma največji del svojih prihodkov. Šteje se, da je glavna tista dejavnost, ki je kot glavna dejavnost pri podjetju vpisana v Poslovnem registru Republike Slovenije, razen če podjetje izkaže drugače. Podjetja so glede na njihovo glavno dejavnost razvrščena na tri tarifne skupine, in sicer:
– v I. (prvo) skupino spadajo podjetja z glavno dejavnostjo, v kateri je po statističnih podatkih manj kot 30 % zaposlenih z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo,
– v II. (drugo) skupino spadajo podjetja z glavno dejavnostjo, v kateri je po statističnih podatkih med 30 % in 40 % zaposlenih z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo,
– v III. (tretjo) skupino spadajo podjetja z glavno dejavnostjo, v kateri je po statističnih podatkih več kot 40 % zaposlenih z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo.
(5) Seznam o razvrstitvi dejavnosti po skupinah iz predhodnega odstavka je Priloga 1 tega sporazuma. Če katera gospodarska dejavnost ni uvrščena na seznam, to ne pomeni, da zanjo ta tarifa ne velja, temveč zanjo veljajo enaki kriteriji razporeditve v skupine, kot so navedeni v predhodnem odstavku tega člena. Pri razvrščanju dejavnosti v posamezne skupine glede na delež zaposlenih z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo se upoštevajo podatki Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljevanju: SURS) oziroma če SURS teh podatkov ne objavi, je vir podatkov lahko druga organizacija, ki zbira in obdeluje tovrstne statistične podatke, ki jo kot primerno opredelijo predstavniki iz 17. člena tega sporazuma.
(6) Višješolska in visokošolska izobrazba po tem sporazumu pomeni izobrazbo šeste ali višje ravni izobrazbe v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17).
(7) Tarifa za fotokopiranje avtorskih del pod pogoji iz tega sporazuma pri opravljanju gospodarske dejavnosti znaša:
Št. zaposlenih/podjetje
I. skupina, honorar v EUR 
na podjetje/leto
II. skupina, honorar v EUR 
na podjetje/leto
III. skupina, honorar v EUR 
na podjetje/leto
1–10
4
6
12
11–50
19
27
57
51–250
75
108
320
251–500
150
220
675
501–1000
236
334
1062
nad 1000
273
390
1365
(8) Tarifa iz predhodnega odstavka se uveljavlja postopoma, in sicer:
– v letu 2021 tarifa znaša 50 % tarife iz predhodnega odstavka tega člena,
– v letu 2022 tarifa znaša 75 % tarife iz predhodnega odstavka tega člena,
– v letu 2023 tarifa znaša 90 % tarife iz predhodnega odstavka tega člena,
– v letu 2024 in naprej tarifa znaša 100 % tarife iz predhodnega odstavka tega člena.
10. člen 
(plačilo javnih dajatev, dogovor o spremembi tarife) 
(1) Zneski tarife iz predhodnega člena so izraženi v neto vrednosti, h katerim se obračuna morebitni pripadajoči davek na dodano vrednost.
(2) Združenje SAZOR in GZS ob poteku vsakokratnega dveletnega obdobja (začenši z letom 2025) dogovorita morebitno spremembo tarife ob upoštevanju indeksa rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavi SURS. Dogovorjeno spremembo tarife Združenje SAZOR objavi v skladu z veljavno zakonodajo in velja pri obračunu avtorskega honorarja za tekoče leto.
(3) Do sklenitve in objave dogovora o spremembi tarife velja zadnja veljavna tarifa.
IV. ROKI IN NAČIN PLAČILA HONORARJA 
11. člen 
(rok in način plačila honorarja) 
(1) Obračunsko obdobje je enako koledarskemu letu. Honorar se plačuje enkrat letno za tekoče leto na podlagi računa, ki ga Združenje SAZOR izda podjetju v tekočem letu. Združenje SAZOR izstavi podjetju račun za plačilo honorarja v skladu s tem sporazumom in licenčno pogodbo predvidoma do konca meseca aprila za tekoče leto.
(2) Podjetje je dolžno plačati avtorski honorar na podlagi izstavljenega računa v 30 dneh od izdaje računa na transakcijski račun Združenja SAZOR, ki je naveden na računu oziroma ga Združenje SAZOR sporoči podjetju na drug primeren način. V primeru zamude se zaveže plačati tudi zakonske zamudne obresti.
V. IZVAJANJE SPORAZUMA IN OKOLIŠČINE, ZARADI KATERIH SE TARIFA ZVIŠA, ZNIŽA ALI SE PLAČILO OPROSTI 
12. člen 
(sporočanje podatkov za izračun honorarja) 
(1) Podjetja so dolžna Združenju SAZOR sporočati podatke, ki so potrebni za izračun honorarja po tem sporazumu.
(2) Podjetje najkasneje do 28. februarja tekočega leta sporoči Združenju SAZOR po elektronski pošti na elektronski naslov Združenja SAZOR ali na drug način, ki ga določi Združenje SAZOR, podatke o številu zaposlenih v preteklem poslovnem letu ter podatke o njegovi glavni dejavnosti.
(3) Združenje SAZOR sme preverjati pravilnost posredovanih podatkov iz javno dostopnih evidenc. Če podatki niso dostopni iz javnih evidenc, lahko Združenje SAZOR zbira podatke iz drugih naslovov. Če se ugotovi, da podjetje ni posredovalo pravilnih podatkov in bi bila zato višina obračunanega honorarja nižja, se pri obračunu upoštevajo pravilni podatki.
(4) Če podjetje podatkov iz drugega odstavka tega člena ne sporoči, se upoštevajo podatki, ki jih je podjetje sporočilo Združenju SAZOR v zadnjem poročilu. Če Združenje SAZOR ugotovi drugačne podatke, pozove podjetje k dopolnitvi. Če Združenje SAZOR niti po pozivu od podjetja ni prejelo poročila s podatki, pri izračunu honorarja upošteva podatke, ki jih sámo ugotovi na podlagi javno dostopnih podatkov.
13. člen 
(poročanje o uporabi avtorskih del) 
Podjetje na poziv Združenja SAZOR po dogovoru sporoča podatke o fotokopiranih avtorskih delih z izpolnjevanjem tipskih obrazcev, ki jih podjetju posreduje Združenje SAZOR, in sicer v obdobju in na način, ki ga v pozivu opredeli Združenje SAZOR. Podjetje je v tem primeru upravičeno do 10 % znižanja na tarifo iz 9. in 10. člena tega sporazuma.
14. člen 
(znižanje honorarja) 
(1) Podjetje je upravičeno do 20 % znižanja na tarifo iz 9. in 10. člena tega sporazuma, če pristopi k sklenitvi licenčne pogodbe na podlagi tega sporazuma v enem mesecu od poziva Združenja SAZOR k podpisu licenčne pogodbe oziroma v treh mesecih od začetka opravljanja dejavnosti in licenčno pogodbo v celoti izvršuje.
(2) Če podjetje ne sklene licenčne pogodbe v skladu s predhodnim odstavkom tega člena, lahko Združenje SAZOR zaprosi za priznanje 20 % znižanja na tarifo po tem, ko sklene licenčno pogodbo z Združenjem SAZOR na podlagi tega sporazuma in jo v celoti izvršuje vsaj eno koledarsko leto.
(3) Če je podjetje hkrati upravičeno do znižanja iz 13. in 14. člena tega sporazuma, se honorar najprej zniža za popust iz 14. člena, nato pa se od tako znižane osnove obračuna znižanje iz 13. člena tega sporazuma.
15. člen 
(oprostitev honorarja) 
Podjetje, ki mu je zaradi višje sile, vključno z epidemijo COVID-19, s predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali bistveno omejeno, je oproščeno plačila honorarja po tem skupnem sporazumu in licenčni pogodbi za čas trajanja višje sile oziroma veljavnosti tovrstnih ukrepov. Podjetje se zaveže o nastopu višje sile oziroma izrednih državnih ukrepov obvestiti Združenje SAZOR. Na poziv Združenja SAZOR je podjetje dolžno posredovati dokazila, s katerimi izkazuje nezmožnost poslovanja ali bistveno omejen obseg poslovanja, ki je posledica višje sile ali izvajanja državnih ukrepov.
16. člen 
(zvišanje honorarja) 
(1) Če podjetje Združenju SAZOR posreduje nepravilne podatke za izračun avtorskega honorarja in bi bil izračun avtorskega honorarja ob upoštevanju teh podatkov nižji, kot bi bil, če bi bili sporočeni pravilni podatki, lahko Združenje SAZOR podjetju za vsako obračunsko obdobje, za katerega so posredovani nepravilni podatki, odmeri dvakratnik avtorskega honorarja iz 9. in 10. člena tega sporazuma.
(2) Ta določba ali katerakoli druga določba tega sporazuma ne posega v pravico Združenja SAZOR, da v primeru kršitev avtorske pravice ali tega sporazuma od podjetja zahteva tudi plačilo civilne kazni v skladu z veljavno zakonodajo.
VI. SPREMLJANJE IZVAJANJA SPORAZUMA 
17. člen 
(spremljanje izvajanja sporazuma) 
Za spremljanje izvajanja tega sporazuma vsaka od strank tega sporazuma določi dva predstavnika, ki v skladu z njeno organizacijo dela pokrivata delovno področje, ki je predmet tega sporazuma. O izbranem predstavniku oziroma predstavnikih stranka pisno obvesti nasprotno stranko ob sklenitvi tega sporazuma. Vsaka stranka tega sporazuma se zaveže o spremembi predstavnika za spremljanje izvajanja sporazuma pisno obvestiti drugo stranko najkasneje v roku 15 dni od nastanka spremembe.
VII. PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
(uveljavitev sporazuma in spremembe sporazuma) 
(1) Ta sporazum začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Podjetja, ki so zavezanci po tem sporazumu, so dolžna skleniti licenčno pogodbo z Združenjem SAZOR najkasneje v roku enega meseca od poziva Združenja SAZOR, vendar ne kasneje kot pol leta od začetka veljavnosti tega sporazuma, pri čemer se upošteva rok, ki poteče prej.
(3) Ne glede na določbo 11. in 12. člena tega sporazuma, so prve podatke za obračun nadomestila podjetja dolžna Združenju SAZOR posredovati ob podpisu licenčne pogodbe. Poročilo o podatkih je priloga licenčne pogodbe. Za leto, v katerem je sklenjena licenčna pogodba, bo Združenje SAZOR podjetjem izdalo račune za plačilo avtorskega honorarja v skladu s tarifo iz tega sporazuma v roku 30 dni od prejema popolnih podatkov, z rokom plačila 30 dni.
(4) Če gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik ni zavezanec po tem sporazumu, mora izjavo po drugem odstavku 3. člena tega sporazuma posredovati Združenju SAZOR na obrazcu iz Priloge 2 v roku enega meseca od poziva za sklenitev licenčne pogodbe.
(5) Če podjetje naknadno preneha s fotokopiranjem avtorskih del (tj. če ne poseduje več naprave, ki omogoča fotokopiranje, in fotokopiranja ne izvaja niti po drugi osebi), mora o tem takoj obvestiti Združenje SAZOR z izjavo iz Priloge 2 tega sporazuma. Podjetje je dolžno plačati honorar do dneva, ko Združenje SAZOR prejme izjavo iz drugega odstavka 3. člena tega sporazuma na obrazcu iz Priloge 2 tega sporazuma. V primeru, da je izjava podana po plačilu zneska tarife za tekoče leto, Združenje SAZOR podjetju vrne sorazmerni znesek plačane tarife.
(6) Vzorčna licenčna pogodba med posameznim podjetjem in Združenjem SAZOR ter njene morebitne naknadne spremembe se uskladijo v skladu s tem sporazumom med strankama tega sporazuma in se skupaj s tem sporazumom objavijo na spletni strani Združenja SAZOR.
(7) Združenje SAZOR bo pozval gospodarske družbe in samostojne podjetnike posameznike k sklenitvi licenčne pogodbe ter jih v pozivu obvestil tudi o možnosti podaje izjave po drugem odstavku 3. člena.
(8) GZS bo o sklenitvi tega sporazuma obvestil svoje člane in jih pozval k podpisu in izpolnjevanju licenčne pogodbe v skladu s tem sporazumom.
(9) Združenje SAZOR bo zavezance, s katerimi bo imel sklenjeno licenčno pogodbo, obveščal o vsakokratni spremembi tarife in morebitnih drugih določb tega sporazuma. GZS bo svoje člane obvestil o vsakokratni spremembi tarife in morebitnih drugih določb tega sporazuma. GZS bo svoje člane obveščal tudi o drugih pomembnih okoliščinah v zvezi s tem sporazumom, če se za posamezne primere tako dogovorita GZS in Združenje SAZOR ali če to skupaj predlagajo predstavniki iz 17. člena tega sporazuma.
(10) GZS in Združenje SAZOR si bosta z razumnimi ukrepi prizadevala za uveljavitev tega sporazuma tako za člane kot tudi za nečlane GZS (npr. s posredovanjem informacijo koristih sporazuma idr.).
(11) Stranki sporazuma bosta spremembe tega sporazuma dogovarjali s pisnimi dodatki k temu sporazumu po postopku in na način, ki ga določa vsakokrat veljavna zakonodaja. Vsaka sprememba sporazuma se objavi v skladu z veljavno zakonodajo.
19. člen 
(prenehanje sporazuma) 
(1) Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas in preneha z odločbo Sveta za avtorsko pravo, s sklenitvijo novega skupnega sporazuma, ki bi nadomestil ta sporazum, če preneha Dovoljenje Združenja SAZOR za kolektivno upravljanje pravice, ki je predmet tega sporazuma, in v drugih primerih, ki jih določa zakon. Ta sporazum preneha veljati tudi, če od njega odstopi Združenje SAZOR ali GZS ali na podlagi dogovora strank.
(2) Do sklenitve novega skupnega sporazuma, morebitne spremembe ali dopolnitve sporazuma, ali določitve tarife s pravnomočno odločbo, se uporablja ta sporazum.
(3) V primeru prenehanja tega sporazuma lahko podjetje enostransko odpove licenčno pogodbo s takojšnjim učinkom. Če podjetje licenčne pogodbe ne odpove, se licenčna pogodba uporablja do sklenitve nove pogodbe na podlagi odločbe Sveta za avtorsko pravo ali novega skupnega sporazuma, razen če ni v odločbi oziroma v novem skupnem sporazumu določeno drugače.
(4) Licenčna pogodba preneha v vsakem primeru, če Združenje SAZOR zaradi prenehanja Dovoljenja Združenja SAZOR ni več upravičeno do upravljanja pravice, ki je predmet tega sporazuma.
(5) S prenehanjem veljavnosti licenčne pogodbe, sklenjene s posameznim podjetjem, preneha tudi dovoljenje za fotokopiranje avtorskih del na podlagi tega sporazuma.
20. člen 
(izvodi sporazuma) 
Ta sporazum se podpiše v treh izvodih, od katerih prejme en izvod Združenje SAZOR, en izvod GZS, en izvod pa je namenjen pristojnemu organu.
Ljubljana, dne 6. decembra 2021
Združenje SAZOR k.o. 
Luka Novak 
član poslovodstva 
 
Rudi Zaman 
član poslovodstva 
 
Gospodarska zbornica Slovenije 
mag. Cantarutti Aleš 
generalni direktor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti