Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

3592. Dogovor o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj, stran 10595.

  
D O G O V O R 
o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj 
1. člen 
Podpisniki tega dogovora uvodoma ugotavljajo in soglašajo:
1. da se ta Dogovor sklepa primarno zaradi akutnega reševanja kadrovske problematike na področju zdravstvene nege in nekaterih pomanjkljivosti iz preteklih dogovorov in aneksov h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, ter aneksov h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
2. da se vsebina aneksov, ki bosta sklenjena ob tem Dogovoru, zlasti sistemiziranje in razporejanje zaposlenih na nova delovna mesta, uvedena z aneksoma ob tem Dogovoru, v praksi uveljavi na način, ki bo pripomogel k omejevanju odhodov zaposlenih iz zdravstvenih in socialno varstvenih zavodov, zlasti z delovišč z največjimi obremenitvami.
2. člen 
Stranke tega dogovora so soglasne, da se v Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 5/19 – popr., 160/20 in 88/21) in Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98, 73/98, 39/99 – ZMPUPR, 63/99, 73/00, 43/06 – ZKolP, 60/08, 107/11, 40/12, 46/13, 46/17, 80/18, 160/20 in 88/21) izvedejo spremembe uvrstitev delovnih mest v plačne razrede skladno s 13. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS), kot je določeno v Prilogi 1 tega dogovora.
Nova delovna mesta v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva oziroma v zdravstveni negi se uvrstijo v plačne razrede, kot je določeno v Prilogi 2 tega dogovora.
Dogovorijo se tudi novi kriteriji za strokovne vodje v plačni podskupini E03, kot je določeno v Prilogi 3 tega dogovora.
3. člen 
Vladna in sindikalna stran soglašata, da bosta najkasneje do 15. 1. 2022 pričeli pogajanja o novih uvrstitvah delovnih mest v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva oziroma v zdravstveni negi, s katerimi bi se zaradi enotnosti plač v javnem sektorju odpravila nesorazmerja pri vrednotenju med posameznimi delovnimi mesti in poklicnimi skupinami, vključno s plačno skupino J, ki so nastala v okviru teh ali predhodnih pogajanj, z namenom, da se pogajanja zaključijo do 24. aprila 2022.
Podpisniki so soglasni, da si bodo v zgoraj navedenih pogajanjih prizadevali tudi za določitev kriterijev za zasedbo delovnih mest.
Prizadevanja po prejšnjem odstavku ne smejo predstavljati ovire za to, da bi delodajalci sistemizirali nova delovna mesta, dogovorjena z aneksoma, ki se sklepata ob tem dogovoru.
4. člen 
Podpisniki se zavezujejo, da bodo v okviru pogajanj za sklenitev aneksa k Kolektivni pogodbi za javni sektor podprli in predlagali uvedbo dodatka za deficitarnost, povišanje dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času ter spremembo orientacijskih delovnih mest v zdravstvu in socialnem varstvu, katerih vrednotenje je potrebno spremeniti glede na vrednotenje ostalih delovnih mest po tem dogovoru.
5. člen 
Delovni mesti brez naziva F027xxx Strokovni sodelavec za prejemke in oprostitve I, VII/1 in F027xxx Strokovni sodelavec v programih, VII/2, se uporabljata do 1. decembra koledarskega leta, ki sledi uveljavitvi nove ureditve postopka napredovanja strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive, ki bo strokovnim sodelavcem omogočal opravljanje strokovnega izpita s področja socialnega varstva.
6. člen 
Podpisniki se zavezujejo, da bosta ministrstvo, pristojno za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ministrstvo, pristojno za izobraževanje, znanost in šport, skupaj z reprezentativnimi sindikati v roku enega meseca od podpisa tega dogovora preučili ureditev in dogovorili rešitve za delovna mesta zaposlenih v centrih za usposabljanje, varstvo in delo, ki izvajajo dejavnost vzgoje in izobraževanja.
7. člen 
Podpisniki se zavezujejo, da bodo v roku 4 mesecev po uveljavitvi tega dogovora ocenili, ali je bil dosežen cilj iz 1. točke 1. člena tega dogovora (reševanje kadrovske problematike na področju zdravstvene nege) in na podlagi ugotovitev po potrebi nadaljevali pogajanja o novih uvrstitvah delovnih mest v zdravstveni negi, za katera ne bo dosežen cilj, z namenom, da se zaključijo do maja 2022.
8. člen 
V primeru stavke, ki je posledica kršitve tega dogovora, stavkajočim za čas stavke pripada nadomestilo v višini plače, ki bi jo prejeli, če bi delali.
9. člen 
Rešitve, dogovorjene v tem dogovoru, se uveljavijo pod pogojem, da podpisniki, ki podpišejo ta dogovor, podpišejo tudi aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi.
10. člen 
Ta dogovor začne veljati s prvim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-581/2021
Ljubljana, dne 18. novembra 2021
EVA 2021-2611-0058
Za pogajalsko skupino reprezentativnih sindikatov
Za pogajalsko skupino 
Vlade RS
Irena Ilešič Čujovič, vodja
Janez Cigler Kralj, vodja
Slavica Mencingar, vodja
Janez Poklukar, vodja

AAA Zlata odličnost