Uradni list

Številka 178
Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021

Kazalo

3523. Splošni akt o cestninjenju, stran 10441.

  
Na podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15, 41/17, 158/20 in 159/21), točk 7.2.2 in 7.2.10 Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., ter 7. člena Poslovnika o delu uprave, je uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., dne 14. oktobra 2021 sprejela
S P L O Š N I  A K T 
o cestninjenju 
I. SPLOŠNO 
1. Vsebina splošnega akta
Ta akt ureja:
– pri plačevanju cestnine za motorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kilogramov, ne glede na največjo dovoljeno maso priklopnega vozila (v nadaljnjem besedilu: vozila nad 3.500 kg NDM) postopek registracije stranke in vozila na spletnem portalu ali DarsGo servisu, določanje emisijskega razreda vozila EURO, pridobitev OBU naprave (v nadaljnjem besedilu: naprava DarsGo), plačilo cestnine v predplačniškem in poplačniškem načinu plačevanja cestnine, veljavnost dobroimetja, plačilo cestnine vnaprej in za nazaj, spreminjanje podatkov o stranki in vozilu, uporabo naprave DarsGo, zagotavljanje podatkov o cestninskih transakcijah in zaračunani cestnini ter možnost poznejšega obračuna cestnine;
– pri plačevanju cestnine za motorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kilogramov, ne glede na največjo dovoljeno maso priklopnega vozila (v nadaljnjem besedilu: vozila do 3.500 kg NDM), postopek izdaje elektronske vinjete in s tem povezane pravice in obveznosti cestninskega zavezanca, uveljavljanje vračila kupnine v primeru odstopa od prodajne pogodbe ali odjave vozila iz prometa, postopek v primeru kraje, uničenja ali izgube registrske tablice, na katero je vezana elektronska vinjeta, časovno omejitev možnosti vnaprejšnjega nakupa posamezne vrste elektronske vinjete, uveljavljanje morebitnih popravkov že izdane elektronske vinjete in preverjanje poteka veljavnosti elektronske vinjete s strani posameznega cestninskega zavezanca.
2. Pomen izrazov
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, pomenijo:
– bencinska kartica je plačilna kartica, namenjena predvsem plačevanju storitev v tovornem prometu, ki jo izdajajo naftne družbe ali specializirani izdajatelji kartic;
– identifikacijska oznaka elektronske vinjete je sistemsko generirana kombinacija številk, ki v sistemu elektronske vinjete opredeljuje točno določeno elektronsko vinjeto;
– pooblaščeni prodajalec elektronskih vinjet je pravni subjekt, s katerim ima upravljavec cestninskih cest sklenjeno pogodbo za prodajo elektronskih vinjet;
– potrdilo o finančni transakciji je potrdilo o vplačilu dobroimetja z bencinsko kartico;
– potrdilo o nakupu elektronske vinjete je dokument, ki ga stranka dobi pri nakupu vsake posamezne elektronske vinjete in potrjuje njen nakup; vsebuje podatke o registrski označbi vozila, državi registracije vozila, na katero je vezana elektronska vinjeta, in podatke o elektronski vinjeti;
– potrdilo za potrditev pravilnosti podatkov je dokument, ki ga stranka prejme pred izdajo elektronske vinjete za preveritev pravilnosti vnesene registrske označbe in države registracije vozila, cestninskega razreda in vrste elektronske vinjete ter dneva začetka njene veljavnosti; pravilnost podatkov stranka potrdi z lastnoročnim podpisom;
– račun stranke je uporabniški račun stranke, ki uporablja elektronski sistem cestninjenja v prostem prometnem toku (v nadaljnjem besedilu: sistem DarsGo); na račun stranke so vezani računi vozil;
– račun vozila je račun, ki se odpre za vsako vozilo, ki je registrirano v sistemu DarsGo;
– sistem elektronske vinjete je informacijski sistem upravljavca cestninskih cest, v katerem so shranjeni podatki o elektronskih vinjetah, registrskih označbah vozil, ki so oproščena plačila cestnine, ter drugi podatki, ki jih upravljavec cestninskih cest potrebuje za izvajanje cestninjenja glede na določen čas uporabe cestninske ceste;
– spletna trgovina je spletni portal upravljavca cestninskih cest, na katerem je mogoče opraviti spletni nakup elektronske vinjete in uporabljati s tem povezane funkcionalnosti;
– stop lista je lista naprav DarsGo, ki so uvrščene na seznam naprav DarsGo, s katerimi ni mogoče izvajati postopkov cestninjenja;
– stranka je v sistemu DarsGo pravna ali fizična oseba, ki uporablja sistem DarsGo, v sistemu cestninjenja glede na določen čas uporabe cestninske ceste pa cestninski zavezanec, ki za uporabo cestninskih cest kupi predpisano elektronsko vinjeto;
– veljavna elektronska vinjeta je elektronska vinjeta, ki ima enak zapis registrske označbe in države registracije vozila, kot je zapisana na registrski tablici vozila, ki pripada vozilu, za katero je bila izdana, je ustreznega cestninskega razreda in se uporablja v času njene veljavnosti.
Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, katerih pomen ni določen v prejšnjem odstavku, pomenijo enako kot v predpisih, ki urejajo cestninjenje, ceste, motorna vozila in pravila cestnega prometa.
II. SISTEM DarsGo 
3. Kratek opis sistema DarsGo
Plačevanje cestnine glede na prevoženo razdaljo se izvaja z elektronskim sistemom cestninjenja v prostem prometnem toku.
Celotno omrežje avtocest in hitrih cest (v nadaljnjem besedilu: cestninska cesta), za katere je treba plačevati cestnino, je razdeljeno na posamezne cestninske odseke, pri čemer se cestnina za vsak posamezni odsek plačuje ločeno. Pogoj za pravilno plačevanje cestnine je, da je v vozilu vedno pravilno nameščena delujoča naprava DarsGo, prilagojena za konkretno vozilo (s konkretno registrsko številko, ki je zapisana na napravi DarsGo) in s pravilno nastavljenim številom osi vozila oziroma skupine vozil za posamezno vožnjo.
Med posameznimi priključki na cestninsko cesto so na določenih mestih nameščene naprave za cestninjenje. To so točke cestninjenja, na katerih se obračuna cestnina za prevoženi odsek cestninske ceste.
Pri vožnji skozi točko cestninjenja steče mikrovalovna komunikacija med napravo DarsGo in napravami za izvajanje cestninjenja, ki zagotavlja podatke za obračun cestnine za uporabo cestninskih cest.
4. Obveznost plačila cestnine
Za plačevanje cestnine stranka pridobi napravo DarsGo in jo namesti v vozilo pred vstopom na cestninsko cesto. Izjemoma je pridobitev naprave DarsGo dovoljena po vstopu na cestninsko cesto, kadar vozilo vstopa v Republiko Slovenijo iz druge države neposredno po cestninski cesti. V tem primeru stranka pridobi napravo DarsGo na prvi cestninski uporabniški točki v smeri vožnje (v nadaljnjem besedilu: DarsGo servis) po vstopu v Republiko Slovenijo.
Vse cestninske ceste, za katere je obvezno plačevanje cestnine v sistemu DarsGo, so označene s prometno signalizacijo v skladu s pravilnikom, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na cestah.
Elektronsko cestninjenje vozil nad 3.500 kg NDM se v sistemu DarsGo izvaja na vseh prometnih pasovih, po katerih je s prometno signalizacijo dovoljena njihova vožnja.
4.1 Oprostitve plačila cestnine
Cestnina se ne plača za prevoze, določene v zakonu, ki ureja cestninjenje. Vozila, s katerimi se izvajajo prevozi, za katere se ne plača cestnina, ne potrebujejo naprav DarsGo. Pri tem:
– morajo biti tuja vojaška vozila iz tretje alineje prvega odstavka 9. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15, 41/17 in 158/20; v nadaljnjem besedilu: ZCestn) napovedana z izpolnitvijo obrazca »Najava prevoza tujih vojaških sil«, kot je določeno v Prilogi 1, ki je sestavni del tega splošnega akta. Izpolnjeni obrazec se pošlje Operativnemu centru cestninskega nadzora na elektronski naslov occn@dars.si vsaj 24 ur pred vstopom tujih vojaških vozil v omrežje cestninskih cest;
– morajo biti vozila za izvajanje prevozov za opravljanje nalog humanitarne pomoči prizadetim v miru ali vojni iz četrte alineje prvega odstavka 9. člena ZCestn napovedana z izpolnitvijo vloge, kot je določeno v Prilogi 2, ki je sestavni del tega splošnega akta. Vloga se izpolni na spletnem portalu upravljavca cestninskih cest ali se pošlje na elektronski naslov occn@dars.si, ali na telefaks: +386 5 700 25 08. V sistemu DarsGo ta vozila ne potrebujejo naprav DarsGo, kadar so oproščena plačila cestnine in so pravilno napovedana.
4.2 Plačevanje cestnine pri vleki pokvarjenih motornih vozil
Pri vleki pokvarjenega ali poškodovanega vozila nad 3.500 kg NDM po cestninski cesti morata biti vlečno in vlečeno vozilo opremljeni z delujočo napravo DarsGo.
Če je pokvarjeno vozilo naloženo na drugo vozilo, se naloženo vozilo obravnava kot tovor. Takrat stranka sama poskrbi za odstranitev naprave DarsGo z naloženega vozila ali onemogočanje izmenjave podatkov med napravo DarsGo in napravami za izvajanje cestninjenja, sicer ni upravičena do vračila preveč plačane cestnine. To se izvede tako, da se naprava DarsGo vsaj trikrat ovije z aluminijasto folijo.
5. Uporaba sistema cestninjenja DarsGo
Vsa vozila nad 3.500 kg NDM, razen vozil, ki so v skladu z zakonom, ki ureja cestninjenje, oproščena plačila cestnine, morajo biti za vožnjo po cestninskih cestah opremljena z delujočo napravo DarsGo. Naprava DarsGo in pravila njene uporabe so opisani v točki 6 tega splošnega akta.
Pred uporabo sistema DarsGo stranke:
– uredijo prijavo v sistem DarsGo (registracija stranke, računa stranke in računa vozila);
– pridobijo napravo DarsGo, tako kot je določeno v točki 5.2 tega splošnega akta;
– izberejo način plačila, ki ga zagotavlja upravljavec cestninskih cest;
– pravilno namestijo napravo DarsGo v vozilo, za katero je bila naprava DarsGo izdana;
– preverijo delovanje naprave DarsGo in pravilnost nastavitve števila osi vozila.
5.1 Registracija za uporabo sistema DarsGo
Registracijo za uporabo sistema DarsGo je mogoče urediti na:
– DarsGo servisu,
– spletnem portalu www.darsgo.si.
5.1.1 DarsGo servis 
Na DarsGo servisu so cestninskemu zavezancu omogočeni:
– vključitev v sistem DarsGo z registracijo stranke in vozila;
– pridobitev in vračilo naprave DarsGo;
– vplačilo dobroimetja z gotovino, kreditno, debetno ali bencinsko kartico in povezavo računa vozila z izbrano bencinsko kartico za poplačniško plačevanje cestnine;
– plačevanje cestnine za nazaj in plačevanje cestnine vnaprej;
– pridobitev informacij v zvezi s sistemom DarsGo.
Lokacije DarsGo servisov so objavljene na spletnem portalu www.darsgo.si. DarsGo servisi so na vseh lokacijah označeni z enotno oznako, ki je prikazana na sliki 1.
Slika 1
5.1.2 Postopek registracije stranke in vozila na DarsGo servisu 
Registracijo stranke in vozila na DarsGo servisu lahko opravi zakoniti zastopnik pravnega subjekta ali druga oseba (običajno voznik), za kar ne potrebuje pooblastila pravnega subjekta.
5.1.2.1 Registracija stranke 
Stranka uslužbencu na DarsGo servisu sporoči naslednje podatke:
– za pravni subjekt: ime, poštni naslov, davčno številko, po izbiri kontaktne podatke;
– za fizične osebe: ime, priimek, naslov.
5.1.2.2 Registracija vozila 
Stranka uslužbencu na DarsGo servisu sporoči naslednje podatke o vozilu:
– registrsko številko vozila,
– število osi vlečnega vozila,
– emisijski razred vozila EURO.
V postopku registracije vozila stranka predloži prometno dovoljenje ali enakovreden dokument, ki ga je v državi registracije motornega vozila izdal organ, pooblaščen za izdajanje tovrstnih dokumentov. Če iz prometnega dovoljenja niso razvidni podatki o emisijskem razredu vozila EURO, stranka predloži naslednja dokazila, iz katerih so ti podatki razvidni:
– dokument, ki potrjuje skladnost proizvodnje, ki ga je v državi registracije motornega vozila izdal organ, pooblaščen za izdajo tovrstnih dokumentov;
– dokazilo o skladnosti s tehničnimi in varnostnimi zahtevami za motorno vozilo, ki ga je v državi registracije motornega vozila izdal organ, pooblaščen za izdajanje tovrstnih dokazil;
– certifikat o skladnosti (v nadaljnjem besedilu: COC) v skladu z Uredbo (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o odobritvi in tržnem nadzoru motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 ter razveljavitvi Direktive 2007/46/ES (UL L št. 151 z dne 14. 6. 2018, str. 1);
– potrdilo proizvajalca vozila, če dodeljenega emisijskega razreda vozila EURO ni mogoče dokazati z dokumenti in dokazili iz tega odstavka, pri čemer to potrdilo izda proizvajalec vozila ali oseba, ki jo je pooblastil proizvajalec vozila.
Za vozila, ki so registrirana v Republiki Sloveniji, dokazil o emisijskem razredu vozila EURO ni treba predložiti, ker jih Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., (v nadaljnjem besedilu: DARS, d. d.) pridobi z vpogledom v evidenco registriranih vozil.
5.1.2.3 Določitev števila osi vlečnega vozila 
Uslužbenec na DarsGo servisu s pomočjo stranke in dokazil iz prejšnje točke določi in v sistem DarsGo vnese dejansko število osi vlečnega vozila.
5.1.2.4 Določitev emisijskega razreda vozila EURO 
Vsako vozilo, ki je registrirano v sistemu DarsGo, mora imeti določen emisijski razred vozila EURO. Ustrezni emisijski razred vozila EURO se določi v postopku registracije vozila in se shrani v sistemu DarsGo. Uslužbenec na DarsGo servisu iz dokumentov iz drugega odstavka točke 5.1.2.2 tega splošnega akta razbere ustrezni emisijski razred vozila EURO, ga vnese v sistem DarsGo in skenira dokazilo.
Vozila, za katera niso na voljo podatki o emisijskem razredu vozila EURO ali pa ni predloženo ustrezno dokazilo, se razvrstijo v emisijski razred vozila EURO 0.
Za spreminjanje emisijskega razreda vozila EURO po registraciji vozila v sistemu DarsGo stranka zahteva spremembo in pošlje dokazila iz točke 5.1.2.2 tega splošnega akta:
– po elektronski pošti na naslov ccs@darsgo.si ali
– po pošti na naslov DARS d. d., Center cestninskega sistema, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
Center cestninskega sistema (v nadaljnjem besedilu: CCS) potrdi ustreznost poslanih dokazil najpozneje v 30 dneh od prejema. Naprava DarsGo stranko pri vožnji skozi točko cestninjenja z zvočnim signalom (štirje zvočni signali) opozori, naj se z napravo DarsGo oglasi na prvem DarsGo servisu za dokončno ureditev spremenjenega emisijskega razreda vozila EURO. Po ureditvi spremembe emisijskega razreda vozila EURO na DarsGo servisu se začne obračunavati ustrezna višina cestnine v skladu s cenikom cestnine.
Če se pri preverjanju dokumentov ugotovi, da predložena dokazila o emisijskem razredu vozila EURO niso ustrezna, se stranko obvesti in račun vozila uvrsti na stop listo. Naprava DarsGo na točki cestninjenja opozori voznika z zvočnim signalom (štirje zvočni signali), da je uvrščena na stop listo. Če je naprava DarsGo uvrščena na stop listo, je stranka obravnavana kot kršitelj pravil o cestninjenju in je v prekrškovnem postopku cestninskega nadzora. V tem primeru se račun stranke za vse že opravljene vožnje obremeni za znesek cestnine, kot da bi imelo emisijski razred vozila EURO, ki je razviden iz dokumentov. Če iz dokumentov emisijski razred vozila EURO ni razviden, se do določitve ustreznega emisijskega razreda vozila EURO račun stranke obremeni za znesek cestnine, kot da bi vozilo imelo emisijski razred vozila EURO 0.
Če je prvotno dodeljeni emisijski razred vozila EURO nižji od dejanskega, se preplačilo cestnine za obdobje registriranega nižjega emisijskega razreda vozila EURO ne vrača.
V vsakem primeru spreminjanja emisijskega razreda vozila EURO je treba obiskati DarsGo servis in predložiti napravo DarsGo, da se nanjo zapiše emisijski razred vozila EURO.
5.1.3 Postopek registracije stranke in vozila na spletnem portalu www.darsgo.si 
Postopek registracije stranke in vozila je enak kakor pri registraciji na DarsGo servisu, pri čemer stranka sama zagotovi naslednje podatke in jih vpiše na spletni portal www.darsgo.si:
– pravni subjekt: ime, naslov, davčna številka;
– fizična oseba: ime, priimek, naslov;
– vozilo: registrska številka vozila, število osi vlečnega vozila, emisijski razred vozila EURO.
V postopku registracije vozila na spletnem portalu www.darsgo.si lahko stranka skenirano ali fotografirano prometno dovoljenje in dokazilo o emisijskem razredu vozila EURO naloži v sistem DarsGo. Za vozila, registrirana v Republiki Sloveniji, zadošča, da stranka naloži samo skenirano ali fotografirano prometno dovoljenje.
Ko se stranka registrira na spletnem portalu www.darsgo.si in registrira vsa vozila, za katera želi pridobiti naprave DarsGo, lahko natisne potrdilo, s katerim na katerem koli DarsGo servisu po plačilu stroška izdaje naprave DarsGo v višini, ki je določena v ceniku cestnine, prevzame napravo DarsGo.
Če želi stranka prevzeti naprave DarsGo na katerem od DarsGo servisov in dokumentov ni naložila že ob registraciji na spletnem portalu, dokumente predloži na DarsGo servisu.
Če želi stranka s sedežem v Evropski uniji naprave DarsGo prejeti po pošti, skenirane dokumente naloži na spletnem portalu www.darsgo.si in plača strošek izdaje naprave DarsGo s kreditno ali debetno kartico. Strankam s sedežem zunaj Evropske unije je mogoče naprave DarsGo poslati po pošti, če jih želijo prejeti na naslov v Evropski uniji.
5.1.3.1 Preverjanje dokazila o emisijskem razredu vozila EURO 
Pravilnost določitve emisijskega razreda vozila EURO se preverja v CCS. Če je na podlagi dokumentov, ki jih je predložila stranka, mogoče potrditi določen emisijski razred vozila EURO, je preverjanje dokazil končano in določeni emisijski razred vozila EURO se dokončno potrdi v sistemu DarsGo.
Če so predloženi dokumenti, ki jih je predložila stranka, napačni, neberljivi ali nepopolni, DARS, d. d., zahteva dopolnitev manjkajoče oziroma nepopolne dokumentacije.
5.2 Pridobitev naprave DarsGo
Po končani registraciji stranke in vozila lahko stranka pridobi napravo DarsGo na DarsGo servisu ali po pošti, če je bila registracija vozila opravljena na spletnem portalu www.darsgo.si.
Po prijavi v sistem DarsGo in pred prevzemom oziroma ob prevzemu vsake naprave DarsGo stranka plača strošek izdaje naprave DarsGo, ki je določen v ceniku cestnine.
Naprava DarsGo se izda samo za vozilo, ki je pravilno registrirano za uporabo sistema DarsGo in so zanjo plačani stroški izdaje. Naprava DarsGo ni prenosljiva med vozili in mora biti nameščena v vozilu, za katero je bila izdana.
Po izvedeni registraciji stranke in vozila ter izdaji naprave DarsGo stranka prejme pristopno izjavo, na kateri preveri in s podpisom potrdi, da:
– so vsi navedeni podatki o stranki pravilni;
– se registrska številka vozila ujema z registrsko številko vozila, zapisano na pristopni izjavi in s tem na napravi DarsGo;
– se dejansko število osi vlečnega vozila ujema s številom osi na pristopni izjavi;
– se dodeljeni emisijski razred vozila EURO na izjavi ujema z dejanskim emisijskim razredom vozila EURO, ki ga je prijavila stranka in je razviden iz dokazil.
Če stranka ob prevzemu naprave DarsGo in predaji pristopne izjave ali kadar koli pozneje ugotovi, da ima njeno vozilo dodeljen nepravilen emisijski razred vozila EURO, napačno registrsko številko vozila, napačno število osi vlečnega vozila ali da je nastala kakršna koli napaka pri podatkih o stranki, mora takoj zahtevati dodelitev pravih podatkov:
1. na DarsGo servisu, če je bila napaka ugotovljena ob prevzemu;
2. v CCS ob pozneje odkriti napaki ali po prevzemu naprave DarsGo po pošti:
– po elektronski pošti: ccs@darsgo.si,
– po navadni pošti: DARS, d. d., Center cestninskega sistema, Dunajska 7, 1000 Ljubljana,
– po telefaksu: + 386 1 518 8 320,
– po telefonu: + 386 1 518 8 454.
5.2.1 Kraja, izguba, najdba in uvrstitev naprave DarsGo na stop listo 
Stranka obvesti klicni center cestnine DARS, d. d., o kraji ali izgubi naprave DarsGo na telefonsko številko + 386 1 518 8 350 ali elektronski naslov info@darsgo.si. Pri tem navede registrsko številko in enotno številko računa vozila pri posamezni stranki (v nadaljnjem besedilu: ŠOR). Ob prijavi kraje ali izgube naprave DarsGo se ta uvrsti na stop listo. S tako napravo DarsGo ni več mogoče plačevati cestnine.
Na zahtevo stranke se lahko za vozilo, za katero je bila stranki naprava DarsGo že izdana, izda nova naprava DarsGo, za katero se plača strošek izdaje druge naprave DarsGo. V tem primeru se prva izdana naprava uvrsti na stop listo.
Če se ukradena ali izgubljena naprava DarsGo najde, jo je mogoče spet aktivirati, če za isto vozilo še ni bila izdana nova naprava DarsGo. Ponovno aktiviranje se ureja v CCS ob navedbi identifikacijske številke naprave DarsGo in ŠOR. Če se ukradena ali izgubljena naprava DarsGo najde po izdaji nove naprave DarsGo, je treba najdeno (staro) napravo DarsGo vrniti po pošti na naslov DARS, d. d., Center cestninskega sistema, Dunajska 7, 1000 Ljubljana ali osebno na DarsGo servisu.
5.3 Plačilo cestnine
Pred začetkom uporabe sistema DarsGo je treba zagotoviti ustrezno finančno kritje za plačilo cestnine. Cestnino je mogoče plačevati z dobroimetjem na računu vozila (v nadaljnjem besedilu: predplačniški način plačevanja cestnine) ali s poznejšim plačilom na podlagi računa (v nadaljnjem besedilu: poplačniški način plačevanja cestnine).
5.3.1 Predplačniško plačevanje cestnine 
Pred začetkom uporabe naprave DarsGo je treba na račun vozila vplačati dobroimetje.
Dobroimetje je mogoče vplačati:
1. na DarsGo servisu (gotovina, kreditna, debetna ali bencinska kartica) ali
2. na spletnem portalu www.darsgo.si:
– z izdelavo ponudbe in nakazilom denarja na transakcijski račun družbe DARS, d. d., ki je naveden na ponudbi, ali
– s plačilom s kreditno ali debetno kartico.
Seznam kreditnih, debetnih in bencinskih kartic, s katerimi je mogoče predplačniško plačevanje cestnine, je objavljen na spletnem portalu www.darsgo.si.
Pri uporabi cestninskih cest se stanje na računu vozila zniža za cestnino, ki jo je treba plačati za vsak prevoženi cestninski odsek. Ko se stanje dobroimetja na računu vozila zniža pod določeno mejo, ki jo lahko vsaka stranka določi tudi sama na spletnem portalu www.darsgo.si (vendar ne nižje od 25,00 eura), naprava DarsGo pri vožnji skozi točko cestninjenja z zvočnim signalom (dva zvočna signala) voznika opozori, da je stanje na računu vozila še pozitivno, vendar se približuje 0,00 eura, zato je za nadaljevanje vožnje po cestninski cesti treba vplačati novo dobroimetje.
Če dobroimetja na računu vozila ni ali če višina dobroimetja na računu vozila ne zadostuje za plačilo cestnine za prevoženi cestninski odsek, se ob vožnji skozi točko cestninjenja plačilo cestnine ne izvede ali se izvede le delno plačilo. Naprava DarsGo z zvočnim signalom (štirje zvočni signali) voznika opozori, da plačilo cestnine ni bilo izvedeno ali ni bilo izvedeno v celoti. Voznik mora obiskati prvi DarsGo servis v smeri vožnje in plačati neplačano cestnino ter vplačati potrebno dobroimetje za nadaljevanje vožnje po cestninski cesti.
Če stranka vplača dobroimetje z bencinsko kartico na DarsGo servisu, prejme potrdilo o finančni transakciji, račun pa dobi od izbranega izdajatelja bencinske kartice pod pogoji in v rokih, ki jih določa izdajatelj bencinske kartice. Ob vplačilu dobroimetja z gotovino, kreditno ali debetno kartico stranka prejme račun na DarsGo servisu.
5.3.1.1 Veljavnost dobroimetja 
Dobroimetje in račun vozila sta veljavna dve leti od zadnjega vplačila oziroma dve leti od zadnje uporabe posamezne naprave DarsGo. Računa vozila, ki mu je potekla veljavnost, ni mogoče ponovno aktivirati in tudi ne zahtevati vračila dobroimetja, ki je ostalo na tem računu.
5.3.2 Poplačniško plačevanje cestnine 
Pri poplačniškem plačevanju cestnine je mogoče cestnino plačevati:
– v povezavi računa vozila z bencinsko kartico ali
– s sklenitvijo pogodbe o odloženem načinu plačila cestnine z družbo DARS, d. d.
5.3.2.1 Poplačniško plačevanje cestnine v povezavi z bencinsko kartico 
Stranka lahko na DarsGo servisu bencinsko kartico poveže z računom vozila ob prvi registraciji vozila v sistem DarsGo, ali kadar koli pozneje spremeni predplačniški račun vozila v poplačniški, ali zamenja bencinsko kartico za poplačniško plačevanje cestnine z drugo bencinsko kartico.
Pred povezavo naprave DarsGo in bencinske kartice v poplačniško plačevanje cestnine uslužbenec na DarsGo servisu preveri veljavnost bencinske kartice. Prav tako preveri, ali je na računu strankinega vozila negativno stanje, ki ga mora stranka poravnati pred prehodom na poplačniško plačevanje cestnine. Če je povezava dovoljena, se tudi izvede. Za obračunano cestnino stranka prejme račun od izdajatelja bencinske kartice v skladu s pogoji poslovanja izdajatelja kartice.
Če je bencinska kartica stranke uvrščena na stop listo izdajatelja bencinske kartice, se naprava DarsGo, s katero je povezana bencinska kartica, uvrsti na stop listo sistema DarsGo. Naprava DarsGo pri vožnji skozi točko cestninjenja voznika opozori z zvočnim signalom (štirje zvočni signali). V tem primeru se stranka ustavi na prvem DarsGo servisu in vplača dobroimetje na račun vozila ali ga poveže z drugo bencinsko kartico.
Seznam bencinskih kartic, s katerimi je mogoče povezati račun vozila, je objavljen na spletnem portalu www.darsgo.si, informacije o tem pa je mogoče dobiti tudi v klicnem centru na telefonski številki + 386 1 518 8 350 in na DarsGo servisih.
5.3.2.2 Poplačniško plačilo cestnine s sklenitvijo pogodbe o odloženem plačevanju cestnine z družbo DARS, d. d. 
Ob sklenitvi pogodbe o odloženem plačevanju cestnine se celoten postopek ureja v CCS.
V tem primeru se za poravnavanje obveznosti stranke za mesečno porabo cestnine in drugih storitev (npr. strošek izdaje naprave DarsGo) sklene pogodba o odloženem plačevanju cestnine med stranko in družbo DARS, d. d. Stranke, ki morajo družbi DARS, d. d., po podpisu pogodbe o odloženem plačevanju cestnine dostaviti bančno garancijo, morajo zagotoviti, da ima bančna garancija rok veljavnosti enak veljavnosti pogodbe in še 90 dni po prenehanju pogodbe. Po preteku začetnih dveh let lahko družba DARS, d. d., pogodbo s stranko podaljša brez bančne garancije, če je izkazana ustrezna plačilna disciplina stranke in če ima nadpovprečno bonitetno oceno. V nasprotnem primeru se bančna garancija še vedno zahteva. Družba DARS, d. d., stranki po tako sklenjeni pogodbi mesečno zaračunava cestnino za preteklo obračunsko obdobje.
Če stranka računa ne poravna v roku, se vse naprave DarsGo, ki so vezane na pogodbo, uvrstijo na stop listo. Voznik je pri vožnji skozi točke cestninjenja z zvočnim signalom (štirje zvočni signali) opozorjen, da je posamezna naprava DarsGo uvrščena na stop listo. Voznik mora na prvem DarsGo servisu v smeri vožnje vplačati dobroimetje z gotovino, bencinskimi, kreditnimi ali debetnimi karticami. Take naprave DarsGo na DarsGo servisu ne bo mogoče povezati z bencinsko kartico za poplačniški način plačevanja cestnine. Po poravnavi dolgovanih obveznosti za preteklo obdobje se vse naprave DarsGo, ki so bile v poplačniškem plačevanju cestnine na podlagi pogodbe o odloženem plačevanju cestnine, lahko ponovno aktivirajo v poplačniškem plačevanju cestnine. Ponovno aktiviranje mora stranka zahtevati s pisno zahtevo, ki jo pošlje po navadni pošti na naslov DARS, d. d., Center cestninskega sistema, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov ccs@darsgo.si.
5.4 Plačilo cestnine za nazaj in plačilo cestnine vnaprej
Cestninski zavezanec, ki vstopi v Republiko Slovenijo neposredno na cestninsko cesto z vozilom, ki še ni opremljeno z napravo DarsGo, lahko za njeno pridobitev pelje do prvega DarsGo servisa. Cestninski zavezanec na prvem mogočem DarsGo servisu registrira stranko in vozilo, pridobi napravo DarsGo, plača cestnino za nazaj in zagotovi finančno kritje za nadaljnje plačevanje cestnine.
Plačilo cestnine za nazaj je potrebno, tudi če stranka ugotovi, da:
– je cestninsko cesto uporabljala s prenizko nastavljenim številom osi na napravi DarsGo ali
– ji je med vožnjo naprava DarsGo prenehala delovati.
Stranko, ki ni registrirana v sistemu DarsGo, nima naprave DarsGo in jo ustavijo pri cestninskem nadzoru, cestninski nadzornik registrira v sistem DarsGo in napoti na DarsGo servis, kjer pridobi napravo DarsGo. Pri tem plača tudi cestnino za nazaj. Če stranka ne pridobi naprave DarsGo in jo cestninski nadzor spet ustavi, plača cestnino za nazaj pri cestninskem nadzorniku.
Stranka, ki namerava prenehati uporabljati cestninsko cesto, lahko vrne napravo DarsGo preden zapusti cestninsko cesto, tako da pelje do zadnjega DarsGo servisa na cestninski cesti pred izvozom, na katerem namerava zapustiti cestninsko cesto, ter vnaprej plača cestnino za prevoženo razdaljo od DarsGo servisa do izstopa s cestninske ceste, ki ga navede ob vračilu naprave DarsGo. Če stranka ne zapusti cestninske ceste na izvozu, ki ga je navedla ob vračilu naprave DarsGo, in jo ustavijo pri cestninskem nadzoru, ji cestninski nadzornik zaračuna cestnino za neplačano prevoženo razdaljo.
5.5 Spreminjanje podatkov o stranki in vozilu
Ob registraciji stranke se v sistemu DarsGo shranijo podatki, ki so bili zahtevani v postopku registracije, kot je določeno v točkah 5.1.2 in 5.1.3 tega splošnega akta.
Stranka družbo DARS, d. d., obvesti o vsakršni spremembi shranjenih podatkov o stranki oziroma vozilu, takoj ko sprememba nastane ali najpozneje pred naslednjo uporabo cestninske ceste. O spremembi podatkov o stranki (ime, naslov, davčna številka) in vozilu (registrska številka vozila, število osi vlečnega vozila in emisijski razred vozila EURO) stranka obvesti družbo DARS, d. d., in predloži ustrezna dokazila:
– po elektronski pošti na naslov ccs@darsgo.si,
– po telefaksu na številko + 386 1 518 8 320,
– po telefonu na številko + 386 1 518 8 454,
– po pošti na naslov DARS d. d., Center cestninskega sistema, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
Če se spremenijo podatki o vozilu, mora stranka, preden z vozilom s spremenjenimi podatki zapelje v omrežje cestninskih cest v Republiki Sloveniji, obiskati DarsGo servis in omogočiti vpis spremenjenih podatkov v napravo DarsGo. Pri tem podpiše in prejme novo pristopno izjavo, prejšnja pa s tem samodejno preneha veljati.
Če vozilo zamenja registrsko številko vozila, stranka pridobi novo napravo DarsGo, staro pa vrne. Z zamenjavo registrske številke vozila stranka vnovič registrira vozilo v sistem DarsGo in plača strošek izdaje naprave DarsGo, ki je določen v ceniku cestnine.
Če stranka ne poskrbi za pravočasno in pravilno spremembo podatkov o vozilu iz tretjega odstavka te točke, lahko to povzroči nepravilno plačevanje cestnine.
DARS, d. d., lahko tudi sam popravi oziroma dopolni podatke, shranjene v sistemu DarsGo, če neskladnosti odkrije med postopki verifikacije ali nadzora cestninjenja. To velja zlasti, če voznik ali lastnik vozila ne izpolnjuje obveznosti takojšnjega sporočanja sprememb podatkov, ki so shranjeni v sistemu DarsGo. Če gre za spremembo podatkov o vozilu, bo stranka pri vožnji skozi točko cestninjenja z zvočnim signalom (štirje zvočni signali) obveščena, da se mora oglasiti na DarsGo servisu, kjer bodo popravljene podatke zapisali na napravo DarsGo.
5.6 Določila ob spremembi lastnika ali uporabnika vozila
5.6.1 Prodaja in oddaja vozil v najem 
5.6.1.1 Prodaja vozila 
Če lastnik proda svoje vozilo, za katero je bila izdana naprava DarsGo, to vrne tako, kot je določeno v točki 3.9 tega splošnega akta. Če tega ne stori in proda vozilo skupaj z napravo DarsGo, prodajalec odgovarja za obračun in plačilo morebitnih prihodnjih voženj vozila skozi točke cestninjenja (v nadaljnjem besedilu: cestninska transakcija) tega vozila s to napravo DarsGo.
Kupec vozila pred prvo uporabo cestninske ceste izvede novo registracijo stranke in vozila za uporabo sistema DarsGo in pridobi novo napravo DarsGo.
5.6.1.2 Oddaja vozila v najem brez naprave DarsGo 
Najemnik vozila se registrira za uporabo sistema DarsGo in pridobi napravo DarsGo. Ob koncu najemnega razmerja najemnik vrne napravo DarsGo tako, kot je določeno v točki 5.9 tega splošnega akta.
5.6.1.3 Oddaja vozila v najem skupaj s pripadajočo napravo DarsGo 
Oddaja vozila skupaj z napravo DarsGo je mogoča, pri čemer najemodajalec odgovarja za morebitno neplačano cestnino s tem vozilom in to napravo DarsGo.
5.7 Preizkusne registrske tablice 
Vozila s preizkusnimi registrskimi tablicami se za vožnjo po cestninskih cestah registrirajo v sistemu DarsGo in pridobijo napravo DarsGo.
Pri registraciji vozila iz prejšnjega odstavka v sistem DarsGo se predložita naslednja dokumenta:
– dovoljenje za preizkusno vožnjo, v katerem sta vpisana identifikacijska številka vozila (številka VIN), in čas njegove veljavnosti;
– potrdilo o skladnosti vozila ali certifikat ES o skladnosti (COC).
Ko to vozilo pridobi registrsko tablico, se stranka z napravo DarsGo oglasi na DarsGo servisu, kjer se na napravo DarsGo zapiše pravilna registrska številka vozila.
Pri trajnih preskusnih tablicah se v sistemu DarsGo za tako tablico zapiše emisijski razred vozila EURO 0.
5.8 Prenos registrskih tablic na drugo vozilo
Pri prenosu registrske tablice z enega vozila na drugo za vozila iz držav, kjer je to dovoljeno, oziroma pri prenosu registrskih tablic z izbrano oznako je ob vsakokratnem prenosu take tablice na drugo vozilo treba urediti spremembo registracije vozila za uporabo sistema DarsGo z obvestilom družbe DARS, d. d., na elektronski naslov ccs@darsgo.si ali tel. št. + 386 1 518 8 454.
5.8.1 Menjalne registrske tablice (velja za vozila, registrirana v državah, kjer je to omogočeno) 
Vozila, ki jim je bila dodeljena menjalna registrska tablica, se uvrstijo v emisijski razred vozila EURO tistega vozila, ki se razvršča v najnižji emisijski razred vozila EURO. V sistem DarsGo se vpiše število osi vlečnega vozila z najmanjšim številom osi.
5.9 Vračilo naprave DarsGo in vračilo preostalega dobroimetja 
Vračilo naprave DarsGo ali vračilo neporabljenega dobroimetja na zahtevo stranke se šteje za odjavo iz sistema DarsGo.
Naprava DarsGo se lahko vrne na DarsGo servisu ali po pošti na naslov DARS, d. d., Center cestninskega sistema, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
Če naprava DarsGo zaradi kraje ali izgube ni več na voljo, na računu vozila pa je še neporabljeno dobroimetje, stranka zahteva njegovo vračilo s pisno vlogo, ki jo pošlje v CCS na elektronski naslov ccs@darsgo.si ali po pošti na naslov DARS d. d., Center cestninskega sistema, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
Pred pošiljanjem naprave DarsGo po pošti ali med prevozom po cestninski cesti je treba preprečiti izmenjavo podatkov med napravo DarsGo in napravami za izvajanje cestninjenja. Zato je treba napravo DarsGo najmanj trikrat oviti z aluminijasto folijo. Če stranka tako ne prepreči izmenjave podatkov, se obračunana cestnina ne vrača.
Če je ob vračilu naprave DarsGo na računu vozila še neporabljeno dobroimetje, se to vrne stranki, pri čemer se poračunajo še morebitne terjatve in strošek postopka vračila, ki je določen v ceniku cestnine. Dobroimetje se na račun stranke vrne le, če:
– stranka sporoči ime pravnega subjekta/ime in priimek, naslov, poštno številko, ime banke, številko transakcijskega računa(IBAN), kodo banke SWIFT (BIC);
– neporabljeno dobroimetje presega znesek stroška postopka vračila dobroimetja, ki je določen v ceniku cestnine;
– je bilo dobroimetje ob vložitvi zahtevka še veljavno (dve leti od dneva zadnjega vplačila dobroimetja oziroma od dneva zadnje uporabe posamezne naprave DarsGo).
Če stranka sporoči napačne podatke iz prve alineje prejšnjega odstavka in s tem družbi DARS, d. d., povzroči dodatne stroške plačilnega prometa, se ti zaračunajo stranki. Strošek obdelave vračila se določi v ceniku upravljavca cestninskih cest, ki ga upravljavec cestninskih cest objavi na svoji spletni strani.
6. Naprava DarsGo
6.1 Opis delovanja naprave DarsGo
Za uporabo sistema DarsGo je obvezna uporaba naprave DarsGo. Naprava DarsGo je last družbe DARS, d. d., in je stranki dana v uporabo. Naprava DarsGo je prikazana na sliki 2.
Slika 2
Uporabnik naprave DarsGo je odgovoren za skrbno in pravilno ravnanje z njo. Zlasti niso dovoljene nobene spremembe naprave DarsGo (npr. odpiranje ali barvanje ohišja, pisanje nanjo) in poškodbe ali uničenje črtne kode oziroma identifikacijske številke naprave DarsGo. Ob morebitnih namernih poškodbah naprave DarsGo ali poškodbah zaradi malomarnosti DARS, d. d., stranki izda drugo napravo DarsGo in ji zaračuna strošek izdaje druge naprave DarsGo na zahtevo stranke v skladu s cenikom cestnine.
6.2 Uporaba naprave DarsGo
6.2.1 Namestitev naprave DarsGo v vozilo 
Napravo DarsGo je treba namestiti v vozilo, za katero je bila naprava izdana. Pri tem je treba upoštevati navodila za namestitev, ki so priložena vsaki napravi DarsGo ob njeni izdaji in so objavljena na spletnem portalu www.darsgo.si.
Pri vozilih, ki imajo metalizirana stekla ali stekla, ki zaradi kakršnega koli razloga ne prepuščajo mikrovalov, ali naprave DarsGo na vetrobransko steklo vozila ni mogoče namestiti iz katerega koli drugega razloga, se naprava DarsGo lahko vstavi v vodoodporno ohišje, ki se namesti na zunanji del kabine vozila. Informacije glede takšne namestitve naprave DarsGo stranka dobi pri družbi DARS, d. d., po telefonski številki +386 1 518 8 350 ali na elektronskem naslovu info@darsgo.si.
6.2.2 Pravilna uporaba naprave DarsGo 
Ob izdaji naprave DarsGo se nastavi dejansko število osi vlečnega vozila. Voznik pred začetkom vsake vožnje preveri nastavljeno število osi vozila oziroma skupine vozil in po potrebi spremeni nastavitev.
6.2.2.1 Nastavitev pravilnega števila osi vozila oziroma skupine vozil 
Na napravi DarsGo je treba nastaviti pravilno število osi vozila za vsako vožnjo po cestninski cesti. Če se število osi spremeni, mora voznik ustrezno spremeniti nastavljeno število osi vozila ali skupine vozil. Za določitev ustreznega števila osi je bistveno dejansko število osi vlečnega vozila skupaj s številom osi priklopnega vozila.
Navodila za nastavitev števila osi vozila oziroma skupine vozil so priložena vsaki napravi DarsGo ob njeni izdaji in objavljena na spletnem portalu www.darsgo.si.
Če voznik iz katerega koli razloga nastavi večje število osi od dejanskega, zaradi česar se obračuna višja cestnina, ni upravičen do vračila preveč plačane cestnine.
6.2.2.2 Preverjanje nastavljenega števila osi 
Nastavljeno število osi se preveri s kratkim pritiskom na tipko na napravi DarsGo. Pri številki, ki označuje nastavljeno število osi, posveti lučka.
6.2.2.3 Signali naprave DarsGo ob vožnjah vozil skozi točke cestninjenja 
Pri vsaki vožnji skozi točko cestninjenja naprava DarsGo zvočno opozori voznika z zvočnimi signali, kot je prikazano na sliki 3.
Slika 3
Zvočni signali naprave DarsGo pomenijo:
– en zvočni signal: cestninska transakcija je uspešno izvedena (na podlagi nastavljenega števila osi in shranjenega emisijskega razreda vozila EURO);
– dva zvočna signala: cestninska transakcija je uspešno izvedena (na podlagi nastavljenega števila osi in shranjenega emisijskega razreda vozila EURO), stranka mora obiskati prvi DarsGo servis v smeri vožnje, kjer prejme informacije, kaj je treba urediti (npr. nizko stanje dobroimetja na računu vozila, zamenjava naprave DarsGo);
– štirje zvočni signali: cestninska transakcija ni izvedena, na točki cestninjenja cestnina ni bila plačana. Stranka mora obiskati prvi DarsGo servis v smeri vožnje, kjer uredi vse potrebno za plačilo neplačane cestnine in njeno nadaljnje plačevanje.
Če naprava ne odda zvočnega signala, cestnina ni bila plačana in stranka mora obiskati prvi DarsGo servis v smeri vožnje, kjer uredi vse potrebno za plačilo neplačane cestnine in nadaljnje plačevanje cestnine.
6.2.2.4 Preverjanje delovanja naprave DarsGo 
Status vožnje vozila skozi zadnjo točko cestninjenja je mogoče preveriti s kratkim pritiskom na tipko. Po tem posveti lučka, označena s »S«, v barvi, ki prikaže status vožnje vozila skozi točko cestninjenja:
– zelena lučka: vožnja vozila skozi točko cestninjenja je v redu;
– rumena lučka: vožnja vozila skozi točko cestninjenja je v redu, vendar je treba obiskati DarsGo servis;
– rdeča lučka: vožnja vozila skozi točko cestninjenja ni v redu, takoj je treba obiskati prvi DarsGo servis v smeri vožnje;
– brez svetlobnega signala: vožnja vozila skozi točko cestninjenja ni v redu, takoj je treba obiskati prvi DarsGo servis v smeri vožnje.
Hkrati z lučko, označeno s »S«, posveti tudi lučka z nastavljenim številom osi, s katerim je bila opravljena zadnja vožnja vozila skozi točko cestninjenja, če po vožnji vozila skozi zadnjo točko cestninjenja število nastavljenih osi ni bilo spremenjeno. Shema preverjanja delovanja naprave DarsGo je prikazana na sliki 4.
Slika 4
Tehnično ustreznost delovanja naprave DarsGo je mogoče preveriti s pritiskom na tipko na napravi DarsGo. Svetlobni signali naprave DarsGo dajo informacijo o nastavitvi števila osi vozila ali skupine vozil oziroma v primeru pravilne komunikacije z obcestnimi napravami tudi informacijo o pravilnosti zadnje transakcije (npr. o uvrstitvi naprave DarsGo na stop listo, prenizkem stanju dobroimetja na računu vozila). O tem je voznik obveščen tudi z različnimi zvočnimi signali naprave DarsGo med vožnjo skozi točko cestninjenja.
6.3 Uporabnost naprave DarsGo
Če naprava DarsGo preneha delovati iz razlogov, za katere ni odgovorna stranka ali tretja oseba, za katero je odgovorna stranka, DARS, d. d., tako napravo brezplačno nadomesti z novo.
Če je za nedelovanje ali nepravilno delovanje naprave DarsGo odgovorna stranka ali tretja oseba, za katero je odgovorna stranka, mora stranka plačati strošek izdaje druge naprave DarsGo v skladu s cenikom cestnine.
DARS, d. d., lahko od stranke kadar koli zahteva vračilo in zamenjavo naprave DarsGo.
6.3.1 Vpoklic naprave DarsGo 
Pred potekom uporabnosti naprave DarsGo bo stranka obveščena, da je napravo treba vrniti in jo nadomestiti z novo. Naprava DarsGo bo o potrebni zamenjavi z zvočnim signalom obvestila voznika (dva zvočna signala), naj se oglasi na DarsGo servisu in napravo zamenja. Neupoštevanje zahtev vpoklica povzroči uvrstitev naprave DarsGo na stop listo in posledično neplačilo cestnine.
6.3.2 Uvrstitev naprave DarsGo na stop listo 
DARS, d. d., lahko ob tehničnih pomanjkljivostih oziroma ob ugotovitvi nepravilnosti v zvezi s plačevanjem cestnine napravo DarsGo uvrsti na stop listo, pri čemer ta voznika o uvrstitvi na stop listo ob vožnji vozila skozi točko cestninjenja opozori z zvočnim signalom (štirje zvočni signali). Tako zvočno opozorilo pomeni, da mora voznik obiskati prvi DarsGo servis v smeri vožnje in odpraviti pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti v zvezi s plačilom cestnine.
Če cestnina ni plačana, se naprava DarsGo uvrsti na stop listo. V vseh primerih uvrstitve naprave DarsGo na stop listo mora stranka obiskati DarsGo servis ali pridobiti informacijo o vzroku za uvrstitev na stop listo v klicnem centru na telefonski številki + 386 1 518 8 350 ali elektronskem naslovu info@darsgo.si in odpraviti vzrok za neskladnost. Po poteku uporabnosti oziroma uvrstitvi naprave DarsGo na stop listo s to napravo ni mogoče izvajati cestninskih transakcij.
Uvrstitve naprave DarsGo na stop listo se lahko izvedejo tudi ob prijavi izgube ali kraje naprave DarsGo, kot je opisano v točki 5.2.1 tega splošnega akta, in ob vračilu naprave DarsGo, kot je opisano v točki 3.9 tega splošnega akta. Na pisno zahtevo stranke se naprava DarsGo uvrsti na stop listo in s tako napravo ni več mogoče plačevati cestnine. Na stop listo se uvrsti najpozneje v dveh urah po potrditvi prejema prijave.
6.4 Zamenjava naprave DarsGo
Napravo DarsGo je mogoče zamenjati kadar koli osebno na vseh DarsGo servisih ali jo poslati po pošti na naslov DARS, d. d., Center cestninskega sistema, Dunajska 7, 1000 Ljubljana. Pred pošiljanjem po pošti ali med prevozom po cestninski cesti je treba preprečiti izmenjavo podatkov med napravo DarsGo in napravami za izvajanje cestninjenja. To stranka izvede tako, da napravo DarsGo vsaj trikrat ovije z aluminijasto folijo. Če ne poskrbi za preprečitev izmenjave podatkov med napravo DarsGo in napravami za izvajanje cestninjenja, se morebitne cestninske transakcije oziroma plačila, nastala med prevozom z vozilom, ki se ne cestnini, ne povrnejo.
6.5 Prevoz naprav DarsGo brez obveznosti plačila cestnine
Na DarsGo servisu stranka prejme delujočo napravo DarsGo, ki je v mirovanju, dokler je s pritiskom na gumb ne aktivira. Če je naprava DarsGo v mirovanju, ne izmenjuje podatkov z napravami za izvajanje cestninjenja na točkah cestninjenja in cestnina se ne zaračunava.
Po aktivaciji (prvi pritisk na gumb) naprava DarsGo deluje. V tem primeru se pri prehajanju skozi točke cestninjenja izvaja cestninjenje glede na nastavljena merila. Če cestninjenje ni potrebno (npr. prevoz naprave DarsGo v osebnem vozilu, prevzem več naprav DarsGo za potrebe stranke, vračilo po pošti), je treba pri taki napravi onemogočiti izmenjavo podatkov z napravami za izvajanje cestninjenja. Takrat je treba napravo DarsGo vsaj trikrat oviti z aluminijasto folijo.
Če se napravi DarsGo, kadar ni obveznosti plačila cestnine, ne onemogoči izmenjava podatkov z napravami za izvajanje cestninjenja, sistem DarsGo samodejno izvede cestninsko transakcijo. V takem primeru stranka ni upravičena do vračila plačane cestnine.
7. Informacije o plačilih in zaračunavanje
7.1 Podatki o posameznih cestninskih transakcijah
Podatki o posameznih cestninskih transakcijah in zaračunani cestnini glede na prevoženo razdaljo za vsako vozilo so na voljo 90 dni od objave potrdila o vožnjah vozila skozi točke cestninjenja za pretekli mesec na uporabniškem delu spletnega portala www.darsgo.si vsake stranke in so stranki na voljo brezplačno.
Stranka lahko vloži reklamacijo na zaračunani znesek cestnine najpozneje pet delovnih dni pred potekom roka hrambe podatkov o posamezni vožnji vozil skozi točke cestninjenja, določenega v prejšnjem odstavku, tako da jo pošlje na elektronski naslov ccs@darsgo.si.
Stranka lahko dobi natisnjeno in potrjeno potrdilo o vožnjah vozila skozi točke cestninjenja, ki se izda na njeno zahtevo, če pošlje zahtevo v CCS na elektronski naslov ccs@darsgo.si in plača storitev tiskanja potrdila, določeno v ceniku cestnine.
7.2 Poznejše obračunavanje cestnine oziroma premoščanje vrzeli
DARS, d. d., lahko v primerih, ko se pri prevozu točke cestninjenja cestninjenje ni izvedlo, stranka pa je naredila vse, da bi se lahko izvedlo, in ob izpadu delovanja naprav za cestninjenje na cestninski točki samodejno pozneje obračuna neplačano cestnino.
Poznejši obračun cestnine se izvede, samo če stranka uporablja cestni odsek, za katerega je predpisano plačevanje cestnine, ne da bi bila cestninska transakcija uspešno izvedena, čeprav je stranka v vozilu imela nameščeno delujočo napravo DarsGo s pravilno nastavljenim številom osi. Cestnina, ki jo je treba obračunati za manjkajoči cestninski odsek, mora ustrezati neplačani cestnini za cestninski odsek v času manjkajoče cestninske transakcije. To enako velja za poznejši obračun v predplačniškem in poplačniškem načinu plačevanja cestnine.
III. CESTNINJENJE Z ELEKTRONSKO VINJETO 
8. Kratek opis sistema elektronske vinjete
Plačevanje cestnine glede na določen čas uporabe cestninske ceste se izvaja za vozila do 3.500 kg NDM in se opravi z nakupom elektronske vinjete za ustrezni cestninski razred pred začetkom uporabe cestninske ceste.
Elektronska vinjeta je na registrsko označbo in državo registracije vozila do 3.500 kg NDM vezana časovno omejena pravica do uporabe cestninske ceste. Vsaka elektronska vinjeta dobi svojo edinstveno identifikacijsko oznako v numerični obliki, ki se zapiše v sistem elektronske vinjete. Identifikacijska oznaka elektronske vinjete vsebuje podatek o vrsti elektronske vinjete, njenem cestninskem razredu in zaporedni številki njene izdaje.
9. Obveznost plačila cestnine (nakupa elektronske vinjete)
Veljavna elektronska vinjeta za ustrezen cestninski razred je pogoj za uporabo katere koli cestninske ceste v Republiki Sloveniji z vozilom do 3.500 kg NDM, v času njene veljavnosti pa lahko stranka neomejeno uporablja vse cestninske ceste in njihove odseke.
9.1 Oprostitve plačila cestnine (nakupa elektronske vinjete)
Cestnina se ne plača za prevoze, določene v zakonu, ki ureja cestninjenje. Vozila, s katerimi se izvajajo prevozi, za katere se ne plača cestnina, ne potrebujejo elektronske vinjete, morajo pa biti registrirana v sistemu elektronske vinjete pred začetkom uporabe cestninske ceste. Pri tem:
– organ, ki pri opravljanju svojih nalog uporablja vozila s prednostjo in vozila za spremstvo, vključno z vozili v spremstvu, iz prve alineje prvega odstavka 9. člena ZCestn oziroma vozila Slovenske vojske iz druge alineje prvega odstavka 9. člena ZCestn, pošlje seznam vseh takšnih vozil v elektronski obliki, kot je določeno v Prilogi 3, ki je sestavni del tega splošnega akta, Operativnemu centru cestninskega nadzora na elektronski naslov occn@dars.si, ta pa jih registrira v sistemu elektronske vinjete ali pa organ registracijo opravi sam na spletnem portalu evinjeta.dars.si;
– vozila upravljavca cestninskih cest za opravljanje dejavnosti vzdrževanja cestninskih cest in dejavnosti cestninjenja iz pete alineje prvega odstavka 9. člena ZCestn v sistem elektronske vinjete registrira pooblaščena oseba upravljavca cestninskih cest;
– mora tuja vojaška vozila iz tretje alineje prvega odstavka 9. člena ZCestn napovedati pristojen organ, in sicer z izpolnitvijo obrazca »Najava prevoza tujih vojaških sil«, kot je določeno v Prilogi 1, ki je sestavni del tega splošnega akta. Izpolnjeni obrazec se pošlje Operativnemu centru cestninskega nadzora na elektronski naslov occn@dars.si vsaj 24 ur pred vstopom tujih vojaških vozil v omrežje cestninskih cest. Po potrditvi Operativnega centra cestninskega nadzora so vozila registrirana v sistem elektronske vinjete za čas veljavnosti oprostitve plačila cestnine. Če Operativni center cestninskega nadzora vlogo zavrne ali je ta vložena prepozno, morajo imeti vozila za uporabo cestninskih cest veljavno elektronsko vinjeto, prav tako morajo imeti ta vozila veljavno elektronsko vinjeto, če uporabljajo cestninsko cesto kadar koli zunaj obdobja, za katero so bila oproščena plačila cestnine;
– morajo biti vozila za izvajanje prevozov za opravljanje nalog humanitarne pomoči prizadetim v miru ali vojni iz četrte alineje prvega odstavka 9. člena ZCestn vnesena v sistem elektronske vinjete z izpolnitvijo vloge, kot je določeno v Prilogi 2, ki je sestavni del tega splošnega akta. Vloga se izpolni na elektronskem obrazcu v okviru spletne trgovine ali se pošlje na elektronski naslov occn@dars.si ali na telefaks: +386 5 700 25 08. Po potrditvi Operativnega centra cestninskega nadzora so vozila registrirana v sistem elektronske vinjete in ne potrebujejo elektronske vinjete za čas veljavnosti oprostitve plačila cestnine. Če Operativni center cestninskega nadzora vlogo zavrne ali je ta vložena prepozno, morajo imeti vozila za uporabo cestninskih cest veljavno elektronsko vinjeto, prav tako morajo imeti ta vozila veljavno elektronsko vinjeto, če uporabljajo cestninsko cesto kadar koli zunaj obdobja, za katero so bila oproščena plačila cestnine.
Stranka, ki uveljavlja oprostitev plačila cestnine, sporoči upravljavcu cestninskih cest po enakem postopku vse spremembe, ki se nanašajo na posamezno oprostitev plačila cestnine.
10. Nakup elektronske vinjete
Nakup elektronske vinjete je možen v spletni trgovini, na prodajnih mestih upravljavca cestninskih cest in prodajnih mestih pooblaščenih prodajalcev elektronskih vinjet.
10.1 Nakup elektronske vinjete v spletni trgovini in veljavna plačilna sredstva
Nakup elektronske vinjete v spletni trgovini je mogoč za vse stranke ne glede na državo registracije vozila ali državo, v kateri stranka prebiva oziroma opravi spletni nakup. Spletni nakup je za vse stranke mogoč s takojšnjim plačilom s kreditno ali plačilno kartico, elektronsko denarnico ali storitvijo spletnega pošiljanja in prejemanja elektronskega denarja.
Ponudnike plačilnih sredstev oziroma storitev, s katerimi je mogoče v spletni trgovini opraviti plačilo za nakup elektronske vinjete, upravljavec cestninskih cest objavi na svoji spletni strani v okviru spletne trgovine.
Nakup elektronske vinjete v spletni trgovini je mogoč samo v eurih.
10.1.1 Nakup elektronske vinjete brez registracije v spletni trgovini 
Za nakup elektronske vinjete ni potrebna spletna registracija stranke, pogoj za izvedbo nakupa pa je veljaven elektronski naslov, na katerega stranka pred izvedbo nakupa prejme potrditveno elektronsko sporočilo za preverjanje pristnosti elektronskega naslova. Po potrditvi elektronskega naslova je stranka upravičena do uporabe storitev spletne trgovine, vendar le v okvirih, ki veljajo za neregistrirane stranke.
Neregistrirana stranka lahko v spletni trgovini izvede nakup elektronske vinjete le s takojšnjim plačilom.
Stranka v postopku nakupa:
– izbere cestninski razred, v katerega se uvršča vozilo, za katero želi kupiti elektronsko vinjeto;
– izbere vrsto in obdobje veljavnosti elektronske vinjete;
– določi dan začetka veljavnosti elektronske vinjete v skladu s točko 10.5 tega splošnega akta in
– vpiše državo registracije vozila, za katero želi kupiti izbrano elektronsko vinjeto, in njegovo registrsko označbo.
Po končanem vnosu podatkov stranka preveri pravilnost vnosa in podatke dodatno potrdi. Postopek je mogoče ponoviti za poljubno število vozil. Po končanem vnosu podatkov se izvede plačilo nakupa z izbranim plačilnim sredstvom.
Elektronska vinjeta oziroma elektronske vinjete, če stranka opravlja nakup za več vozil hkrati, se ustvari po potrditvi plačila, račun za opravljen nakup pa se skupaj s potrdilom o nakupu vsake posamezne elektronske vinjete pošlje na elektronski naslov, ki ga je stranka uporabila v postopku nakupa elektronske vinjete.
10.1.2 Nakup elektronske vinjete z registracijo v spletni trgovini 
Z registracijo v spletni trgovini stranka dobi možnost uporabe dodatnih storitev spletne trgovine. Za registracijo je poleg veljavnega elektronskega naslova treba vnesti še naslednje podatke:
1. za pravno osebo: ime, njen naslov, državo sedeža, davčno številko, ime in naslov banke s številko transakcijskega računa (v nadaljnjem besedilu: TRR) in BIC (SWIFT) kodo banke ter kontaktne podatke (ime in priimek odgovorne osebe in telefonsko številko);
2. za fizično osebo: ime in priimek, opcijsko naslov stalnega ali začasnega bivališča, državo, ime in naslov banke s številko TRR in BIC (SWIFT) kodo banke ter telefonsko številko.
Postopek nakupa s takojšnjim plačilom je enak kakor za neregistrirane stranke.
10.1.2.1 Nakup elektronske vinjete po ponudbi 
Registrirane stranke lahko opravijo tudi nakup elektronske vinjete s poznejšim plačilom po ponudbi. Po vnosu zahtevanih podatkov (cestninski razred vozila, vrsta elektronske vinjete, dan začetka veljavnosti elektronske vinjete, država registracije in registrska označba vozila) stranka z izbiro načina plačila po ponudbi prejme na svoj elektronski naslov ponudbo, v kateri so navedeni podatki za izvedbo plačila (znesek, bančni podatki, referenca za plačilo, rok plačila). Ko upravljavec cestninskih cest na v ponudbi navedeni bančni račun pravočasno prejme plačilo in ga ustrezno poveže s ponudbo, postane elektronska vinjeta veljavna na dan, ki ga je v postopku nakupa določila stranka. Po oblikovanju identifikacijske oznake elektronske vinjete prejme stranka na svoj elektronski naslov račun za opravljeni nakup in potrdilo o nakupu elektronske vinjete.
V ponudbi se samodejno določi rok plačila ponudbe glede na dan začetka veljavnosti elektronske vinjete, ki ga je določila stranka. Če plačilo po ponudbi ni izvedeno v roku za plačilo, se ponudba prekliče. Morebitna vplačana sredstva stranke po preteku veljavnosti ponudbe se, zmanjšana za stroške upravljavca cestninskih cest za obdelavo vračila, vrnejo stranki na bančni račun, ki ga navede ob registraciji v spletno trgovino oziroma na poziv upravljavca cestninskih cest. Za stroške vračila vplačanih sredstev se lahko stranki izda račun, ki se ji ga pošlje na njen elektronski naslov, dostopen pa je tudi v njenem profilu v spletni trgovini. Če stroški obdelave vračila upravljavca cestninskih cest presegajo višino vplačanih sredstev, se vračilo ne izvede.
Stranka mora pri plačilu ponudbe nakazati točen znesek in pri nakazilu navesti pravilno referenco za plačilo. V nasprotnem primeru se elektronska vinjeta po prejemu plačila ne ustvari.
V primeru zaračunavanja stroškov upravljavca cestninskih cest za izvedbo vračila vplačanih sredstev na bančni račun stranke se strošek obdelave vračila določi v ceniku upravljavca cestninskih cest, ki je objavljen na njegovi spletni strani.
V primeru nakupa po ponudbi je prvi mogoči dan začetka veljavnosti elektronske vinjete pet delovnih dni od oblikovanja ponudbe.
10.1.2.2 Nakup elektronske vinjete za proračunske uporabnike 
Postopek nakupa elektronske vinjete za proračunske uporabnike poteka enako kakor za druge registrirane stranke, pri čemer v primeru nakupa po ponudbi upravljavec cestninskih cest v skladu z zakonom, ki ureja opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike, izstavi elektronski račun s 30-dnevnim odlogom plačila, ki ne vpliva na začetek veljavnosti tako kupljenih elektronskih vinjet.
Vse druge omejitve, ki so v tem splošnem aktu določene za nakup elektronske vinjete po ponudbi, veljajo tudi za proračunske uporabnike. Pred izdajo elektronskega računa in ustvarjanjem elektronskih vinjet upravljavec cestninskih cest preveri istovetnost proračunskega uporabnika.
10.1.2.3 Upravljanje elektronskih vinjet v spletni trgovini 
Registrirana stranka lahko v svoj uporabniški profil v spletni trgovini kadar koli doda elektronsko vinjeto, ne glede na način njenega nakupa, pri čemer se elektronske vinjete, ki jih je stranka pod svojim uporabniškim imenom kupila v okviru spletne trgovine, v uporabniški profil dodajo samodejno po končanem nakupu. Za dodajanje druge elektronske vinjete je treba vnesti identifikacijsko oznako elektronske vinjete, registrsko označbo in državo registracije vozila, na katero je vezana elektronska vinjeta.
Z dodajanjem elektronske vinjete v svoj profil v spletni trgovini pridobi registrirana stranka dostop do nekaterih dodatnih storitev, kot npr. dostop do kopije potrdila o nakupu elektronske vinjete, nastavitve obveščanja o poteku veljavnosti elektronske vinjete, informacije o možnostih vlaganja elektronskih zahtevkov v zvezi z elektronsko vinjeto. Seznam dodatnih storitev je naveden v navodilih za uporabo spletne trgovine, objavljenih na spletni strani evinjeta.dars.si.
10.2 Nakup elektronske vinjete na fizičnih prodajnih mestih
Nakup elektronske vinjete je mogoč tudi na prodajnih mestih upravljavca cestninskih cest, pri cestninskih nadzornikih in na prodajnih mestih pooblaščenih prodajalcev. Seznam pooblaščenih prodajalcev elektronskih vinjet upravljavec cestninskih cest objavi na svoji spletni strani evinjeta.dars.si. Prodajna mesta, kjer je mogoče opraviti nakup elektronske vinjete, so na vseh lokacijah označena z enotno oznako, prikazano na sliki 1.
Slika 5
V postopku nakupa elektronske vinjete stranka uslužbencu na prodajnem mestu sporoči:
– cestninski razred vozila, za katerega želi kupiti elektronsko vinjeto;
– vrsto elektronske vinjete (tedenska, mesečna, polletna ali letna elektronska vinjeta);
– dan začetka veljavnosti elektronske vinjete in
– državo registracije ter registrsko označbo vozila, za katero želi kupiti elektronsko vinjeto.
Postopek lahko stranka ponovi za poljubno število vozil.
Uslužbenec na prodajnem mestu podatke vnese v sistem elektronske vinjete in stranki v potrditev izroči potrdilo za pregled vnesenih podatkov. Stranka s podpisom na potrdilu potrdi, da so vsi podatki pravilni, oziroma uslužbencu sporoči morebitne napake oziroma pomote, ki jih uslužbenec popravi. V tem primeru se stranki v pregled in podpis izroči novo potrdilo za pregled vnesenih podatkov.
S podpisom potrdila stranka prevzame odgovornost za pravilnost podatkov in posledice, če so podatki nepravilni. Če prodajalec stranki potrdila o pravilnosti podatkov ne da v pregled in potrditev, je odgovornost za pravilnost podatkov na strani pooblaščenega prodajalca elektronskih vinjet.
Po potrditvi podatkov in opravljenem plačilu uslužbenec izroči stranki potrdilo o nakupu vsake posamezne elektronske vinjete in račun za opravljeni nakup. Stranka račun in potrdilo o nakupu elektronske vinjete hrani do poteka njene veljavnosti.
10.2.1 Plačilna sredstva 
Na prodajnih mestih upravljavca cestninskih cest je mogoče nakup elektronske vinjete opraviti z:
– gotovinskim plačilom,
– plačilno kartico,
– kreditno kartico,
– nakazilom na TRR (ob nakupu elektronske vinjete po ponudbi).
Seznam kreditnih in plačilnih kartic, s katerimi je mogoče opraviti nakup elektronske vinjete, je objavljen na spletni strani evinjeta.dars.si in vsakem prodajnem mestu upravljavca cestninskih cest.
Na prodajnih mestih pooblaščenih prodajalcev plačilna sredstva in pogoje za plačilo nakupa elektronske vinjete določi posamezni pooblaščeni prodajalec.
10.3 Nakup elektronske vinjete v primeru obravnave cestninskega prekrška
Če se pri cestninskem nadzoru ugotovi, da je stranka uporabljala cestninsko cesto brez veljavne elektronske vinjete, ji pooblaščena uradna oseba za čas uporabe cestninske ceste brez veljavne elektronske vinjete sočasno z izvedenim prekrškovnim postopkom izda elektronsko vinjeto z začetkom veljavnosti na dan, ko je bil prekršek storjen. Stranki se izda tista vrsta elektronske vinjete ali več elektronskih vinjet, ki so veljavne za čas vseh ugotovljenih prekrškov. Če je za čas ugotovljenih prekrškov mogoče izdati več različnih vrst elektronskih vinjet, se stranki izdajo tiste elektronske vinjete, ki so zanjo cenovno najugodnejše. Stranki se hkrati izstavi račun za plačilo tako izdanih elektronskih vinjet ter izda odredba o prepovedi uporabe cestninske ceste, ki velja do plačila vseh izdanih računov.
Za nadaljevanje vožnje po cestninski cesti mora imeti stranka elektronsko vinjeto, ki velja tudi po končanem postopku o prekršku.
10.3.1 Nakup elektronske vinjete s poznejšim začetkom veljavnosti 
Stranka lahko pri pooblaščeni uradni osebi kupi tudi elektronsko vinjeto s poznejšim začetkom veljavnosti v okviru omejitev iz tega splošnega akta. Postopek nakupa je v tem primeru enak postopku nakupa elektronske vinjete na fizičnih prodajnih mestih upravljavca cestninskih cest. Plačilo elektronske vinjete v teh primerih s tujo valuto ni mogoče.
10.4 Hramba računa za nakup elektronske vinjete
Stranka do poteka veljavnosti elektronske vinjete hrani račun o njenem nakupu. Račun za nakup elektronske vinjete je obvezna priloga zahtevku za vračilo sorazmernega dela vrednosti letne ali polletne elektronske vinjete. Stranka mora predložiti račun za nakup elektronske vinjete tudi v primeru, ko ob nakupu elektronske vinjete določi dan začetka njene veljavnosti, ki ni enak dnevu njenega nakupa, in pozneje odstopi od prodajne pogodbe do začetka veljavnosti kupljene elektronske vinjete in zahteva vračilo kupnine.
10.5 Določitev prvega dneva veljavnosti elektronske vinjete
Stranka v postopku nakupa elektronske vinjete poljubno določi dan začetka njene veljavnosti. Ne glede na cestninski razred vozila ali vrsto elektronske vinjete je mogoče začetek veljavnosti elektronske vinjete določiti največ 30 dni vnaprej od vključno dneva njenega nakupa.
10.6 Potrdilo o nakupu elektronske vinjete
Po opravljenem nakupu elektronske vinjete se stranki za vsako elektronsko vinjeto izda potrdilo o nakupu elektronske vinjete.
10.6.1 Vsebina potrdila 
Na potrdilu o nakupu elektronske vinjete so poleg podatkov o izdajatelju elektronske vinjete navedeni tudi naslednji podatki:
– vrsta elektronske vinjete;
– cestninski razred vozila, za katerega je bila izdana elektronska vinjeta;
– dan začetka in prenehanja veljavnosti elektronske vinjete;
– cena elektronske vinjete;
– identifikacijska oznaka elektronske vinjete;
– država registracije in registrska označba vozila, na katero je vezana elektronska vinjeta;
– dan in ura nakupa elektronske vinjete;
– navedba prodajnega mesta, na katerem je bil opravljen nakup elektronske vinjete.
10.6.2 Izdaja potrdila 
Pri nakupu elektronske vinjete na fizičnih prodajnih mestih uslužbenec na prodajnem mestu natisne potrdilo o nakupu elektronske vinjete in ga izroči stranki. Potrdilo se glede na tehnično opremljenost prodajnega mesta natisne na termo trak ali na list papirja formata A4.
Pri nakupu elektronske vinjete v spletni trgovini se pri takojšnjem plačilu potrdilo o nakupu vinjete oblikuje takoj po avtorizaciji plačila ter pošlje na elektronski naslov, ki ga je stranka navedla v postopku nakupa.
Pri nakupu elektronske vinjete v spletni trgovini po ponudbi se potrdilo o nakupu oblikuje, ko upravljavec cestninskih cest prejme plačilo na svoj bančni račun in ga ustrezno knjiži. Potrdilo se pošlje na elektronski naslov, ki ga je stranka navedla v postopku nakupa elektronske vinjete.
10.6.3 Hramba potrdila 
Stranka hrani potrdilo o nakupu elektronske vinjete do poteka njene veljavnosti. Potrdilo o nakupu elektronske vinjete lahko služi kot dokazilo o pridobitvi elektronske vinjete.
Upravljavec cestninskih cest potrdilo o nakupu elektronske vinjete hrani v svojem elektronskem arhivu najmanj do poteka njene veljavnosti. Stranka lahko v tem času kadar koli dostopa do kopije potrdila o nakupu v okviru registracije v spletni trgovini in splošnih pogojev uporabe spletne trgovine.
10.7 Pravica do odstopa od nakupa elektronske vinjete pred začetkom njene veljavnosti in vračilo kupnine
Stranka lahko do začetka veljavnosti elektronske vinjete kadar koli odstopi od njenega nakupa in zahteva vračilo kupnine. Po začetku veljavnosti elektronske vinjete odstop od nakupa ni več mogoč.
10.7.1 Uveljavljanje pravice do odstopa od nakupa 
Če je stranka elektronsko vinjeto kupila na prodajnem mestu upravljavca cestninskih cest ali v spletni trgovini, lahko od nakupa odstopi z vložitvijo zahtevka na katerem koli prodajnem mestu upravljavca cestninskih cest, ali z izpolnitvijo posebnega obrazca v spletni trgovini. Pri tem mora navesti naslednje podatke:
– ime in priimek ali ime podjetja z davčno številko, naslov, pošto in državo prebivališča ali sedeža podjetja;
– identifikacijsko oznako elektronske vinjete, ki je predmet odstopa od nakupa;
– registrsko označbo in državo registracije vozila, za katero je bila kupljena elektronska vinjeta, ki je predmet odstopa od nakupa;
– ime in naslov banke, številko TRR (IBAN), na katerega se bo izvedlo vračilo kupnine, ter BIC (SWIFT) kodo banke;
– izbirno kontaktne podatke (telefonska številka, elektronski naslov) zaradi lažje in hitrejše izvedbe postopka vračila kupnine.
Zahtevku mora stranka priložiti račun ali kopijo računa za nakup elektronske vinjete, ki je predmet odstopa od nakupa.
Če je stranka kupila elektronsko vinjeto na pooblaščenem prodajnem mestu, lahko od nakupa odstopi izključno na tistem prodajnem mestu, kjer je opravila nakup. Pogoje vračila kupnine v tem primeru določi pooblaščeni prodajalec.
10.7.2 Rok za vračilo kupnine 
Če stranka, ki izpolnjuje pogoje za odstop od nakupa elektronske vinjete, odstopi od nakupa elektronske vinjete, ki jo je kupila na prodajnem mestu upravljavca cestninskih cest ali v spletni trgovini, in so podatki, ki jih je navedla v zahtevku za odstop, pravilni, upravljavec cestninskih cest vrne kupnino najpozneje v 14 dneh od dneva, ko je zahtevku ugodil. Vračilo kupnine se izvede na bančni račun, ki ga je navedla stranka.
Če stranka v postopku odstopa od nakupa elektronske vinjete navede napačen bančni račun, krije vse stroške, ki kot posledica nastanejo v postopku izvajanja vračila kupnine.
10.8 Preklic nakupa veljavne elektronske vinjete
Nakup veljavne elektronske vinjete je mogoče preklicati, če:
– je od oblikovanja elektronske vinjete minilo največ 15 minut in
– uslužbenec po izdaji potrdila o nakupu elektronske vinjete ni prejel plačila stranke za opravljen nakup ali pa potrdila o nakupu elektronske vinjete ni bilo mogoče natisniti.
V primeru iz prejšnjega odstavka se oblikovana elektronska vinjeta prekliče in razveljavi, kar se ustrezno označi v sistemu elektronskih vinjet.
10.9 Možnost preverjanja veljavnosti elektronske vinjete
Stranka lahko kadar koli preveri veljavnost elektronske vinjete za svoje vozilo. Preverjanje veljavnosti je mogoče na spletni strani upravljavca cestninskih cest.
10.9.1 Preverjanje na spletni strani 
Preverjanje veljavnosti elektronske vinjete na spletni strani upravljavca cestninskih cest se izvede v okviru spletne trgovine. Stranka mora v orodje za preverjanje veljavnosti elektronske vinjete vnesti registrsko označbo ter izbrati državo registracije vozila. Po zagonu preverjanja veljavnosti elektronske vinjete sistem elektronske vinjete v bazi podatkov preveri, ali za vneseno registrsko označbo vozila obstaja veljavna elektronska vinjeta. Če elektronska vinjeta obstaja, sistem elektronske vinjete stranki sporoči, do kdaj je elektronska vinjeta za posamezno vozilo veljavna in cestninski razred vozila, za katerega je bila izdana, v nasprotnem primeru pa prikaže obvestilo, da za vneseno registrsko označbo vozila ne obstaja veljavna elektronska vinjeta.
Število preverjanj veljavnosti elektronske vinjete je omejeno na največ tri poizvedbe dnevno na posamezni IP-naslov elektronske naprave.
10.9.1.1 Preverjanje v postopku nakupa elektronske vinjete v spletni trgovini 
Ne glede na prejšnjo točko se preverjanje veljavnosti elektronske vinjete na spletni strani izvede tudi ob nakupu elektronske vinjete v spletni trgovini. Po vnosu registrske označbe in države registracije vozila sistem elektronske vinjete samodejno preveri, ali zanjo že obstaja veljavna elektronska vinjeta, in morebitni podatek o obstoju veljavne elektronske vinjete prikaže na zaslonu. Sistem elektronske vinjete stranko opozori, če za registrsko označbo vozila, za katero želi kupiti elektronsko vinjeto, že obstaja veljavna elektronska vinjeta.
Postopek nakupa elektronske vinjete se lahko nato na željo stranke prekine ali nadaljuje.
10.10 Možnost spreminjanja podatkov o že kupljeni elektronski vinjeti
Po opravljenem nakupu elektronske vinjete je mogoče nekatere njene podatke spreminjati oziroma popravljati v skladu s tem splošnim aktom.
V nobenem primeru po opravljenem nakupu elektronske vinjete ni mogoče spreminjati njene vrste in cestninskega razreda, za katerega je bila kupljena.
10.10.1 Spreminjanje podatkov pred začetkom veljavnosti elektronske vinjete 
Pred začetkom veljavnosti elektronske vinjete lahko stranka zahteva spremembo naslednjih podatkov:
– začetek veljavnosti elektronske vinjete, ki ga je mogoče določiti največ 30 dni vnaprej od dneva, ko stranka zahteva spremembo začetka veljavnosti;
– registrsko označbo in državo registracije vozila, pri čemer mora biti vozilo s spremenjeno registrsko označbo uvrščeno v isti cestninski razred kakor vozilo s prvotno registrsko označbo. Za pravilnost cestninskega razreda po opravljeni spremembi je odgovorna stranka.
Sprememba v prejšnjem odstavku navedenih podatkov je mogoča:
– v spletni trgovini, ne glede na to, kje je bil opravljen nakup elektronske vinjete. Za ureditev spremembe se mora stranka registrirati v spletni trgovini;
– na katerem koli prodajnem mestu upravljavca cestninskih cest ne glede na to, na katerem prodajnem mestu je bil opravljen nakup elektronske vinjete;
– s pomočjo zaledne pisarne upravljavca cestninskih cest, pri čemer mora stranka pisno ali po elektronski pošti na elektronski naslov info@darsgo.si poslati vlogo za spremembo podatkov in navesti svoj naslov prebivališča in izbirno tudi elektronski naslov.
Če je bila elektronska vinjeta kupljena na prodajnem mestu pooblaščenega prodajalca elektronskih vinjet, lahko stranka spremembo podatkov iz prvega odstavka te točke opravi samo na tistem prodajnem mestu, na katerem je bila kupljena elektronska vinjeta, ali v spletni trgovini upravljavca cestninskih cest.
Vsako spremembo in pravilnost novih podatkov stranka potrdi s podpisom novega obrazca za potrditev podatkov oziroma s potrditvijo elektronskega obrazca v spletni trgovini. Dokler tega ne stori, sprememba ne more začeti veljati. Po vsaki spremembi stranka prejme novo potrdilo o nakupu elektronske vinjete, ki vsebuje posodobljene podatke o elektronski vinjeti. Postopek spremembe mora biti končan pred začetkom veljavnosti elektronske vinjete, katere podatki so se spreminjali.
10.10.2 Spreminjanje podatkov po začetku veljavnosti elektronske vinjete 
Po začetku veljavnosti elektronske vinjete so možnosti spreminjanja podatkov omejene na manjše spremembe oziroma popravke pozneje odkritih napak pri vnosu registrske označbe vozila, na katero je vezana elektronska vinjeta in jih je mogoče opraviti le v 15 minutah od nakupa elektronske vinjete.
Spremembe je mogoče opraviti:
– na vseh prodajnih mestih upravljavca cestninskih cest;
– v spletni trgovini ob pogoju, da se stranka registrira;
– na posameznem prodajnem mestu pooblaščenega prodajalca, vendar le za elektronske vinjete, ki so bile kupljene na tem prodajnem mestu;
– pri cestninskih nadzornikih.
Vsako spremembo in pravilnost novih podatkov stranka potrdi s podpisom novega obrazca za potrditev podatkov oziroma s potrditvijo podatkov v spletni trgovini. En izvod obrazca prejme stranka.
Stranka, ki v skladu s predpisi, ki urejajo motorna vozila, uporablja trajne preizkusne tablice, lahko elektronsko vinjeto, izdano za drugi cestninski razred B, uporablja tudi za vozila, ki se uvrščajo v drugi cestninski razred A.
10.11 Vračanje sorazmernega dela vrednosti elektronske vinjete
Če se vozilo z registrsko označbo, na katero je vezana letna ali polletna elektronska vinjeta, odjavi iz evidence registriranih vozil pred potekom njene veljavnosti ali je registrska tablica ukradena, uničena oziroma izgubljena, lahko lastnik ali imetnik vozila zahteva od upravljavca cestninskih cest vračilo sorazmernega dela vrednosti letne ali polletne elektronske vinjete za čas od dneva, ko je bilo vozilo odjavljeno iz evidence registriranih vozil, do dneva poteka njene veljavnosti, pod pogojem, da vozilo ni ponovno registrirano z isto registrsko označbo s strani prvotnega lastnika ali imetnika vozila ali drugega lastnika oziroma imetnika vozila.
Lastnik imenskih registrskih oznak je upravičen do vračila sorazmernega dela vrednosti letne ali polletne vinjete, če je novo vozilo, na katero bo nameščena imenska registrska oznaka, drugačnega cestninskega razreda.
Vračilo sorazmernega dela vrednosti letne ali polletne elektronske vinjete lahko stranka zahteva v 30 dneh od dneva odjave vozila iz evidence registriranih vozil oziroma od dneva izdaje nove registrske tablice z drugačno označbo ali od dneva registracije novega vozila z imensko registrsko oznako.
Če upravljavec cestninskih cest zahtevku za vračilo sorazmernega dela vrednosti letne ali polletne elektronske vinjete ugodi v celoti, izda odločbo v obliki uradnega zaznamka v zadevi, stranki pa pošlje obvestilo o višini zneska vračila in priloži izdani dobropis ter račun za obračunano nadomestilo za obravnavo zahtevka iz točke 10.11.2 tega splošnega akta.
Določbe te točke veljajo samo za veljavne elektronske vinjete. Če stranka pred začetkom veljavnosti elektronske vinjete odstopi od njenega nakupa in zahteva vračilo kupnine, ravna v skladu s točko 10.7 tega splošnega akta.
10.11.1 Izračun sorazmernega dela vrednosti elektronske vinjete 
Če je stranka upravičena do vračila sorazmernega dela vrednosti elektronske vinjete, se sorazmerni del izračuna po naslednji formuli:
cena 
elektronske vinjete
x
število preostanka 
dni veljavnosti elektronske vinjete
število dni veljavnosti 
elektronske vinjete
pri čemer je cena elektronske vinjete odvisna od cestninskega razreda vozila, za katerega je bila kupljena, število preostanka dni veljavnosti elektronske vinjete pa se začne šteti s prvim naslednjim dnem po odjavi vozila iz evidence registriranih vozil oziroma po izdaji novih registrskih tablic z drugačno označbo do vključno zadnjega dne veljavnosti elektronske vinjete.
10.11.2 Nadomestilo za obravnavo zahtevka 
Upravljavec cestninskih cest je za obravnavo zahtevka za vračilo sorazmernega dela vrednosti elektronske vinjete upravičen do nadomestila v znesku 4,92 eura brez davka na dodano vrednost.
Nadomestilo iz prejšnjega odstavka se obračuna, če upravljavec cestninskih cest zahtevku za vračilo sorazmernega dela vrednosti elektronske vinjete delno ali v celoti ugodi. V tem primeru se stranki na njen bančni račun izplača znesek sorazmernega dela vrednosti elektronske vinjete, zmanjšan za nadomestilo upravljavca cestninskih cest.
Če znesek nadomestila presega sorazmerni del vrednosti elektronske vinjete, se postopek vračila sorazmernega dela vrednosti elektronske vinjete in obračuna nadomestila ne izvede, elektronska vinjeta pa ostane veljavna do poteka njene veljavnosti.
10.11.3 Vlaganje zahtevkov in potrebna dokazila 
Zahtevek za vračilo sorazmernega dela vrednosti elektronske vinjete se lahko poda z elektronskim spletnim obrazcem v spletni trgovini, v katerem mora stranka navesti podatke iz drugega odstavka te točke. Zahtevek lahko na takšen način podajo samo v spletni trgovini registrirane stranke. Potrebna dokazila se zahtevku priložijo v elektronski obliki. Vsa nadaljnja komunikacija z vlagateljem v tem primeru poteka po elektronski poti.
Zahtevek za vračilo sorazmernega dela vrednosti elektronske vinjete se lahko poda tudi pisno na obrazcu, dostopnem na spletni strani evinjeta.dars.si, ki ga lahko stranka odda na prodajnem mestu upravljavca cestninskih cest ali ga upravljavcu cestninskih cest pošlje po pošti. Registrirana stranka lahko izpolni zahtevek za vračilo sorazmernega dela vrednosti elektronske vinjete neposredno na spletnem portalu. Pri tem mora stranka navesti naslednje podatke:
– ime in priimek ali ime podjetja z davčno številko, naslov, pošto in državo prebivališča ali sedež podjetja;
– identifikacijsko oznako elektronske vinjete, ki je predmet vračila sorazmernega dela njene vrednosti;
– registrsko označbo in državo registracije vozila, za katero je bila kupljena elektronska vinjeta, ki je predmet vračila sorazmernega dela njene vrednosti;
– ime in naslov banke, številko TRR, na katerega se bo izvedlo vračilo sorazmernega dela vrednosti elektronske vinjete, in BIC (SWIFT) kodo banke;
– izbirno kontaktne podatke (telefonska številka, elektronski naslov) za lažje in hitrejše vračilo kupnine.
Obrazec lahko stranka skupaj s kopijo računa za nakup elektronske vinjete:
– pošlje na naslov Dars, d. d., Grič 54, 1000 Ljubljana, Slovenija;
– pošlje na elektronski naslov za sprejemanje zahtevkov za vračilo sorazmernega dela vrednosti elektronske vinjete, ki je objavljen na spletni strani upravljavca cestninskih cest;
– vloži osebno na katerem koli prodajnem mestu upravljavca cestninskih cest.
Če je bilo vozilo registrirano v tuji državi, mora lastnik ali imetnik vozila zahtevku priložiti tudi potrdilo o odjavi vozila iz evidence registriranih vozil oziroma o pridobitvi nove registrske tablice z drugačno registrsko označbo, ki ga je izdal pristojni organ v tej državi. Stranka dokazilu, sestavljenemu v tujem jeziku, predloži tudi overjeni prevod v slovenskem jeziku. Za vozila, odjavljena iz evidence registriranih vozil Republike Slovenije, podatek o odjavi vozila upravljavec cestninskih cest pridobi neposredno z vpogledom v evidenco registriranih vozil.
Stranka sporoči upravljavcu cestninskih cest pravilne podatke o svojem bančnem računu. Če so podatki napačni, stranka poravna morebitne stroške, ki so nastali iz tega razloga.
Če se nakazilo sorazmernega dela vrednosti elektronske vinjete zaradi napačno sporočenih podatkov o bančnem računu izvede na račun druge osebe, je odgovornost upravljavca cestninskih cest izključena, posledice pa v celoti bremenijo stranko.
10.11.4 Roki za vračilo 
Za obravnavo in odločitev o zahtevku za vračilo sorazmernega dela vrednosti elektronske vinjete veljajo roki po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
Če upravljavec cestninskih cest zahtevku delno ali v celoti ugodi in če je stranka navedla točne podatke o bančnem računu za nakazilo, se znesek vračila izplača najpozneje v 30 dneh.
10.11.5 Začasne preizkusne registrske tablice 
Za začasne preizkusne tablice pravice do vračila sorazmernega dela vrednosti letne ali polletne elektronske vinjete ni mogoče uveljavljati.
10.11.6 Prodaja vozila – kupec ohrani registrsko številko 
Če stranka vozilo z registrsko označbo, na katero je vezana veljavna elektronska vinjeta, proda, registrska označba pa se skupaj z vozilom prenese na novega lastnika, prejšnji lastnik ali imetnik vozila ne more uveljavljati pravice do vračila sorazmernega dela vrednosti elektronske vinjete. Elektronska vinjeta v tem primeru ostane veljavna do poteka njene veljavnosti.
Če novi lastnik vozila potrdila o nakupu elektronske vinjete in računa za njen nakup ne prejme, pred prvo uporabo cestninskih cest na način, določen v točki 10.9 tega splošnega akta, preveri, ali za vozilo obstaja veljavna elektronska vinjeta in do kdaj je veljavna. Po poteku njene veljavnosti mora za uporabo cestninskih cest pridobiti novo elektronsko vinjeto.
10.11.7 Posebni primeri vračanja sorazmernega dela vrednosti elektronske vinjete 
Stranka lahko zahteva vračilo sorazmernega dela vrednosti elektronske vinjete tudi, če:
– po začetku veljavnosti letne ali polletne elektronske vinjete ugotovi, da je bil pri njenem nakupu izbran napačen cestninski razred, in hkrati kupi elektronsko vinjeto za vozilo z isto registrsko označbo za pravilen cestninski razred. V tem primeru je treba zagotoviti ustrezno plačilo cestnine za obdobje, v katerem je stranka imela elektronsko vinjeto za nepravilen cestninski razred;
– ugotovi, da je za isto registrsko označbo vozila kupil dve letni ali polletni elektronski vinjeti, ki sta že začeli veljati; v primeru ugoditve zahtevku se stranki vrne sorazmerni del vrednosti elektronske vinjete, ki je začela veljati prej, in sicer od dneva nakupa nove elektronske vinjete do dneva poteka veljavnosti prej kupljene elektronske vinjete.
Za obravnavo zahtevka za posebne primere vračanja sorazmernega dela vrednosti elektronske vinjete je upravljavec cestninskih cest upravičen do nadomestila v znesku iz točke 10.11.2, ki ga plača stranka.
Zahtevku za vračilo sorazmernega dela vrednosti elektronske vinjete iz razlogov, navedenih v prvem odstavku te točke, mora stranka priložiti kopijo računa in potrdilo o nakupu obeh elektronskih vinjet, za vozila, ki niso registrirana v Republiki Sloveniji, pa tudi kopijo veljavnega prometnega dovoljenja. Zahtevek mora stranka vložiti najpozneje v 30 dneh od nakupa druge elektronske vinjete po elektronski ali navadni pošti.
11. Opravljanje meritev za določanje vozil, ki se uvrščajo v drugi cestninski razred B
Upravljavec cestninskih cest opravlja meritve višine vozil nad prvo osjo za določanje vozil, ki se uvrščajo v drugi cestninski razreda B. Vozila morajo biti izmerjena ob upoštevanju točke 6.3 standarda SIST ISO 612-2000 – Cestna vozila – Mere motornih in priklopnih vozil – Izrazi in definicije in splošnih določb tega standarda, ki se nanašajo na merjenje višine vozila (npr. merjenje na vodoravni podlagi, merjenje normalno opremljenih vozil za njihovo uporabo, dimenzije pnevmatik, ki jih predpiše proizvajalec in so vpisane v dokumentu o skladnosti vozila, tlak v pnevmatikah, ki je predpisan za obremenitev vozila do njegove največje dovoljene mase, nenaloženo vozilo v obratovalnem stanju), ter določb tehnične specifikacije TSV 148 – Mase in mere določenih kategorij motornih in priklopnih vozil (brez upoštevanja anten in tokovnih odjemnikov).
Opravljajo se meritve višine vozil, ki jih vozniki pripeljejo na izmero. Meritev se opravlja s certificirano merilno napravo na stalnem merilnem mestu upravljavca cestninskih cest na lokaciji Grič 54, Ljubljana. Pri opravljanju meritev se upoštevajo toleranca certificirane merilne naprave in možna odstopanja od optimalnih razmer za opravljanje meritev višine vozila, navedenih v prejšnjem odstavku.
11.1 Seznam izmerjenih vozil
Upravljavec cestninskih cest na spletni strani evinjeta.dars.si sproti posodablja seznam vseh znamk in modelov oziroma tipov vozil, ki so ali so bila v prodaji pri pooblaščenih prodajalcih vozil v Republiki Sloveniji in po tovarniških karakteristikah oziroma na podlagi predhodne izmere takšnega vozila spadajo v drugi cestninski razred B.
Posodobitve seznama izmerjenih vozil veljajo od dneva objave posameznega tipa vozila na seznamu. Če je bila za tako vozilo elektronska vinjeta kupljena pred dnevom objave tipa vozila na seznamu, lahko stranka to elektronsko vinjeto uporablja do poteka njene veljavnosti.
Če posamezne znamke, modela oziroma tipa vozila na seznamu ni, se šteje, da se takšno vozilo uvršča v drugi cestninski razred A.
Če se posamezna znamka, model ali tip vozila uvrsti na seznam po tem, ko je stranka zanj že kupila elektronsko vinjeto za drugi cestninski razred A, lahko stranka s takšno elektronsko vinjeto uporablja cestninske ceste do poteka njene veljavnosti. Za nadaljnjo uporabo cestninskih cest pa mora stranka pridobiti elektronsko vinjeto za cestninski razred 2B.
Stranka mora pred vsakim nakupom nove elektronske vinjete preveriti, v kateri cestninski razred je uvrščeno njeno vozilo.
11.2 Vozila, ki se glede na opravljeno izmero višine vozila nad prvo osjo uvrščajo v drugi cestninski razred A
Če meritev višine vozila nad prvo osjo s certificirano merilno napravo upravljavca cestninskih cest posameznega vozila pokaže, da se vozilo, ki je sicer uvrščeno na seznam vozil drugega cestninskega razreda B, iz upravičenih razlogov (npr. predelava ali druga sprememba, ki jo z izdajo predpisane listine odobri pristojni organ) uvršča v drugi cestninski razred A, se rezultat meritve višine vozila nad prvo osjo skupaj z registrsko označbo izmerjenega vozila vnese v sistem elektronske vinjete, stranki pa se izda potrdilo, da se izmerjeno vozilo uvršča v drugi cestninski razred A.
V primeru iz prejšnjega odstavka lahko vozilo uporablja cestninsko cesto z veljavno elektronsko vinjeto, izdano za drugi cestninski razred A.
IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
12. Nakup mesečne in tedenske elektronske vinjete
Nakup mesečne ali tedenske elektronske vinjete je mogoče v skladu s tem splošnim aktom opraviti le z določitvijo začetka njene veljavnosti po 1. februarju 2022.
13. Prenehanje veljavnosti
Z dnem uveljavitve tega splošnega akta preneha veljati Splošni akt o cestninjenju (Uradni list RS, št. 14/18).
14. Začetek veljavnosti splošnega akta
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v delu, ki se nanaša na cestninjenje z elektronsko vinjeto, pa se začne uporabljati z dnem začetka izvajanja cestninjenja z elektronsko vinjeto.
Št. 007-641/2021/6-026101860
Ljubljana, dne 14. oktobra 2021
EVA 2021-2430-0133
Mag. Valentin Hajdinjak 
predsednik uprave 
DARS, d. d. 
 
Dr. Peter Gašperšič 
član uprave 
DARS, d. d. 
V skladu s tretjim odstavkom 21. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15, 41/17, 158/20 in 159/21) je bilo k Splošnemu aktu o cestninjenju pridobljeno soglasje Vlade Republike Slovenije, izdano pod št. 00710-87/2021/4 z dne 11. 11. 2021.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti