Uradni list

Številka 178
Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021

Kazalo

3520. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli, stran 10439.

  
Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – Zvaj in 123/21) in 24. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01 in 102/07 – ZOsn-F in 11/18) ter s soglasjem Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti – Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli 
1. člen 
V Pravilniku o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli (Uradni list RS, št. 85/03, 100/07, 67/08, 21/11, 55/11, 47/17 in 16/21) se za 9.a členom doda nov, 9.b člen, ki se glasi:
»9.b člen 
(aktivno državljanstvo) 
Učitelju, ki v okviru Drugih oblik vzgojno izobraževalnega dela izvaja Aktivno državljanstvo, se učna obveznost iz 3. člena tega pravilnika lahko zmanjša, in sicer za obseg, ki je v predmetnikih posameznih vrst izobraževalnih programov določen za Aktivno državljanstvo, vendar ne za več kot 175 ur letno.«.
2. člen 
V 13. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– tajnika VIZ VI, ki mora imeti višjo strokovno izobrazbo oziroma višješolsko izobrazbo (prejšnja), oziroma poslovnega sekretarja VII/1 ali poslovnega sekretarja VII/2,«.
V drugi in tretji alineji se za besedo »imeti« doda beseda »najmanj«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Poslovni sekretar VII/1 iz prve alineje prejšnjega odstavka mora imeti izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve stopnje, poslovni sekretar VII/2 pa izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje.«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek.
Novi peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ravnatelj šole lahko sistemizira po eno delovno mesto s polnim delovnim časom tehničnega delavca – vzdrževalca učne tehnologije s srednjo ali srednjo strokovno izobrazbo ali tehniškega sodelavca VI z višjo izobrazbo ali tehniškega sodelavca VII/1 z visoko strokovno izobrazbo ali vzdrževalca računalniške opreme z visoko strokovno izobrazbo VII/1 (v nadaljnjem besedilu: vzdrževalec oziroma tehniški sodelavec).«.
3. člen 
V 15. členu se pod (8) za besedilom doda besedilo, ki se glasi:
»Če šola v 2. oziroma 3. letniku izvaja v okviru ur, ki so po predmetniku programa gimnazija določeni za izbirne predmete, interdisciplinarni tematski sklop, kot je definiran s programom, lahko oblikuje v vsakem od teh dveh letnikov dodatno skupino v obsegu 70 ur pouka letno.«.
4. člen 
V 16. členu se v prvem odstavku rimsko število »VI« črta, besedilo »učne tehnologije« pa se nadomesti z besedilom »oziroma tehniškega sodelavca«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek uporabe) 
(1) Spremenjeni prvi, nova drugi in peti odstavek 13. člena pravilnika se začnejo uporabljati 1. decembra 2021, nov 9.b člen pa se začne uporabljati 1. septembra 2022.
(2) Do začetka uporabe določb iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli (Uradni list RS, št. 85/03, 100/07, 67/08, 21/11, 55/11, 47/17 in 16/21).
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-127/2021
Ljubljana, dne 9. novembra 2021
EVA 2021-3330-0091
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje znanost in šport 

AAA Zlata odličnost