Uradni list

Številka 178
Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021

Kazalo

3518. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva, stran 10433.

  
Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – Zvaj in 123/21) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva 
1. člen 
V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva (Uradni list RS, št. 62/10, 99/10, 47/17, 30/18 in 16/21) se v 7. členu v prvem odstavku številka »9.« nadomesti s številko »11.«, za besedilom »informacijskih dejavnosti« se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ali za vodenje šolskega orkestra oziroma šolskega pevskega zbora.«.
V 8. točki se v prvem odstavku pred prvo alinejo doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– za 0,5 ure pouka, če je teh dijakov do 100,«, v dosedanji prvi alineji, ki postane druga alineja, pa se za besedo« dijakov« doda besedilo »od 101 do«.
Dosedanje druga do enaintrideseta alineja postanejo tretja do dvaintrideseta alineja.
Za 9. točko se dodata novi, 10. in 11. točka, ki se glasita:
»10. Učitelju, ki opravlja v šoli naloge športnega koordinatorja v skladu z letnim delovnim načrtom, se tedensko število ur pouka lahko zmanjša, in sicer v odvisnosti od števila dijakov, ki niso vpisani v športne oddelke programa gimnazija oziroma ekonomska gimnazija, in so registrirani kategorizirani športniki, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov, in sicer:
– za 1 uro pouka, če je teh dijakov do 28,
– za 2 uri pouka, če je teh dijakov od 29 do 46,
– za 3 ure pouka, če je teh dijakov od 47 do 97,
– za 4 ure pouka, če je teh dijakov od 98 do 148,
– za 5 ur pouka, če je teh dijakov od 149 do 199,
– za 6 ur pouka, če je teh dijakov od 200 do 250,
– za 7 ur pouka, če je teh dijakov od 251 do 300,
– za 8 ur pouka, če je teh dijakov od 301 do 350,
– za 9 ur pouka, če je teh dijakov od 351 do 400,
– za 10 ur pouka, če je teh dijakov več kot 400.
11. Učitelju, ki je na šoli vodja šolskega orkestra ali zborovodja šolskemu pevskemu zboru, če zbor oziroma orkester ni obvezna sestavina izobraževalnega programa, se tedensko število ur pouka lahko zmanjša za 2 uri pouka na teden za zbor oziroma orkester, vendar skupaj ne več kot za 6 ur pouka na teden, če ima šola več šolskih orkestrov oziroma pevskih zborov oziroma več vodij šolskih orkestrov ali zborov.«.
2. člen 
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen 
(aktivno državljanstvo) 
Učitelju, ki v okviru Drugih oblik vzgojno izobraževalnega dela izvaja Aktivno državljanstvo, se učna obveznost iz 5. člena tega pravilnika lahko zmanjša, in sicer za obseg, ki je v predmetnikih posameznih vrst izobraževalnih programov določen za Aktivno državljanstvo, vendar ne za več kot 175 ur letno.«.
3. člen 
V 21. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Število oddelkov iz prvega in drugega odstavka tega člena se določi tako, da se število dijakov vseh izobraževalnih programov deli z 20.«.
V sedmem odstavku se črta besedilo »prve alineje«.
4. člen 
V 23. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Število oddelkov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se določi tako, da se število dijakov vseh izobraževalnih programov deli z 20.«.
V osmem odstavku se črta besedilo »prve alineje«, za besedo »odstavka« pa se doda besedilo »tega pravilnika«.
5. člen 
V 24. členu se v tretjem odstavku besedilo »s 26« nadomesti z besedilom »z 20«.
6. člen 
V 25. členu se v tretjem odstavku za besedo »oddelki« pika nadomesti z vejico in doda besedilo »tretjega pa na organizacijski enoti z 52 oddelki.«.
V četrtem odstavku se besedilo »drugega pomočnika« nadomesti z besedilom »drugega in tretjega pomočnika«.
V petem odstavku se za besedo »delavca« doda besedilo »oziroma v primeru treh pomočnikov ravnatelja organizacijske enote med tri strokovne delavce«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Število oddelkov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se določi tako, da se število dijakov vseh izobraževalnih programov deli z 20.«.
V osmem odstavku se črta besedilo »prve alineje«.
7. člen 
V 27. členu se v drugem odstavku število »0,2« nadomesti s številom »0,5«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Število oddelkov iz drugega odstavka tega člena, ki so merilo za sistemizacijo delovnega mesta svetovalnega delavca v šoli, se določi tako, da se število dijakov vseh izobraževalnih programov deli z 20.«.
V petem odstavku se črta besedilo »prve alineje«.
8. člen 
V 29. členu se v tretjem odstavku besedilo »s 26« nadomesti z besedilom »z 20«.
9. člen 
V 30. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Ravnatelj šole sistemizira v odvisnosti od števila oddelkov, določenih po kriterijih iz drugega in tretjega odstavka tega člena, na delovnem mestu knjižničarja naslednje število strokovnih delavcev, in sicer:
– od 20 do 26 oddelkov 1,0 knjižničar,
– od 27 do 33 oddelkov 1,25 knjižničarja,
– od 34 do 40 oddelkov 1,5 knjižničarja,
– od 41 do 47 oddelkov 1,75 knjižničarja,
– od 48 do 54 oddelkov 2,0 knjižničarja,
– od 55 do 61 oddelkov 2,25 knjižničarjev,
– od 62 do 68 oddelkov 2,5 knjižničarjev,
– od 69 do 75 oddelkov 2,75 knjižničarjev,
– od 76 do 82 oddelkov 3,0 knjižničarje,
– od 83 do 89 oddelkov 3,25 knjižničarjev,
– od 90 do 96 oddelkov 3,5 knjižničarjev,
– od 97 do 103 oddelkov 3,75 knjižničarjev,
– od 104 do 110 oddelkov 4,0 knjižničarje,
– od 111 do 117 oddelkov 4,25 knjižničarjev,
– od 118 do 124 oddelkov 4,5 knjižničarjev,
– od 125 do 131 oddelkov 4,75 knjižničarjev,
– od 132 do 138 oddelkov 5,0 knjižničarjev,
– od 139 do 145 oddelkov 5,25 knjižničarjev,
– od 146 do 152 oddelkov 5,5 knjižničarjev,
– od 153 do 159 oddelkov 5,75 knjižničarjev,
– od 160 in več oddelkov 6,0 knjižničarjev.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Število oddelkov iz prvega odstavka tega člena, ki so merilo za sistemizacijo delovnega mesta knjižničarja v šoli, se določi tako, da se število dijakov vseh izobraževalnih programov deli z 20.«.
V četrtem odstavku se število »0,20« nadomesti s številom »0,5«.
V petem odstavku se črta besedilo »prve alineje«.
10. člen 
V 31. členu se v drugem odstavku besedilo »s 26« nadomesti z besedilom »z 20«.
11. člen 
33. in 34. člen se črtata.
12. člen 
V 35. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku besedilo »izobraževanjem v delovnem procesu, razen izobraževalnih programov z modelom skupnega izvajanja v gradbeništvu iz 34. člena tega pravilnika« nadomesti z besedilom »usposabljanjem z delom«.
Prva alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– 1,0 delovno mesto organizatorja praktičnega izobraževanja v delovnem procesu oziroma organizatorja praktičnega pouka v delovnem procesu (v nadaljevanju: organizator praktičnega izobraževanja v delovnem procesu) za 280 dijakov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja (brez dijakov iz tretje alineje tega odstavka),«.
V drugi alineji se število »1092« nadomesti s številom »840«, pika pa se nadomesti z besedo »in«.
Za drugo alinejo se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– 1,0 delovno mesto organizatorja praktičnega izobraževanja v delovnem procesu za 140 dijakov srednjega poklicnega izobraževanja, ki so vajenci po zakonu, ki ureja vajeništvo.«.
V drugem odstavku se za besedo »prve« beseda »oziroma« nadomesti z vejico, za besedo »druge« pa se doda besedilo »oziroma tretje«.
13. člen 
V 37. členu se v prvem, drugem in tretjem odstavku število »3000« nadomesti s številom »2300«.
14. člen 
V 38. členu se v prvem odstavku besedilo »VI z« nadomesti z besedilo »z najmanj«, število »0,20« pa se nadomesti s številom »0,5«.
V drugem odstavku se črta rimska številka »VI«, besedilo »s 26« pa se nadomesti z besedilom »z 20«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ravnatelj šole ali dijaškega doma s 26 in več oddelki oziroma vzgojnimi skupinami sistemizira v odvisnosti od števila oddelkov in vzgojnih skupin, določenih po kriterijih iz drugega in tretjega odstavka tega člena naslednje normativno število delavcev na delovnih mestih računovodje in delovnih mestih knjigovodje z najmanj srednjo ali srednjo strokovno izobrazbo, in sicer:
– od 26 do 31 oddelkov in vzgojnih skupin: 1,0 računovodja in 0,25 knjigovodje,
– od 32 do 37 oddelkov in vzgojnih skupin: 1,0 računovodja in 0,5 knjigovodje,
– od 38 do 43 oddelkov in vzgojnih skupin: 1,0 računovodja in 0,75 knjigovodje,
– od 44 do 49 oddelkov in vzgojnih skupin: 1,0 računovodja in 1,0 knjigovodja,
– od 50 do 55 oddelkov in vzgojnih skupin: 2,0 računovodji in 0,25 knjigovodje,
– od 56 do 61 oddelkov in vzgojnih skupin: 2,0 računovodji in 0,5 knjigovodje,
– od 62 do 67 oddelkov in vzgojnih skupin: 2,0 računovodji in 0,75 knjigovodje,
– od 68 do 73 oddelkov in vzgojnih skupin: 2,0 računovodji in 1,0 knjigovodja,
– od 74 do 79 oddelkov in vzgojnih skupin: 2,0 računovodji in 1,25 knjigovodje,
– od 80 do 85 oddelkov in vzgojnih skupin: 3,0 računovodje in 0,5 knjigovodje,
– od 86 do 91 oddelkov in vzgojnih skupin: 3,0 računovodje in 0,75 knjigovodje,
– od 92 do 97 oddelkov in vzgojnih skupin: 3,0 računovodje in 1,0 knjigovodja,
– od 98 do 103 oddelkov in vzgojnih skupin: 3,0 računovodje in 1,25 knjigovodje,
– od 104 do 109 oddelkov in vzgojnih skupin: 3,0 računovodje in 1,5 knjigovodje,
– od 110 do 115 oddelkov in vzgojnih skupin: 4,0 računovodje in 0,75 knjigovodje,
– od 116 do 121 oddelkov in vzgojnih skupin: 4,0 računovodje in 1,0 knjigovodja.,
– od 122 do 127 oddelkov in vzgojnih skupin: 4,0 računovodje in 1,25 knjigovodje,
– od 128 do 133 oddelkov in vzgojnih skupin: 4,0 računovodje in 1,5 knjigovodje,
– od 134 do 139 oddelkov in vzgojnih skupin: 4,0 računovodje in 1,75 knjigovodje,
– od 140 do 145 oddelkov in vzgojnih skupin: 5,0 računovodij in 1,0 knjigovodja,
– od 146 do 151 oddelkov in vzgojnih skupin: 5,0 računovodij in 1,25 knjigovodje,
– od 152 do 157 oddelkov in vzgojnih skupin: 5,0 računovodij in 1,5 knjigovodje,
– od 158 do 163 oddelkov in vzgojnih skupin: 5,0 računovodij in 1,75 knjigovodje,
– od 164 in več oddelkov in vzgojnih skupin: 5,0 računovodij in 2,0 knjigovodje.«.
Peti odstavek se črta.
Šesti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Računovodja VII/1 mora imeti izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve stopnje. Računovodja VII/2 mora imeti izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje.«.
15. člen 
V 39. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Ravnatelj šole ali dijaškega doma z do 25 oddelki oziroma vzgojnimi skupinami, določenimi po kriterijih iz drugega in tretjega odstavka tega člena, sistemizira 1 delovno mesto tajnika VIZ VI z višjo strokovno izobrazbo oziroma višješolsko izobrazbo (prejšnja) oziroma 1 delovno mesto poslovnega sekretarja VII/1 oziroma poslovnega sekretarja VII/2. Poslovni sekretar VII/1 mora imeti izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve stopnje. Poslovni sekretar VII/2 mora imeti izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje.«.
V drugem odstavku se za besedilom »tajnika VIZ VI« doda besedilo »ali poslovnega sekretarja VII/1 oziroma poslovnega sekretarja VII/2«, besedilo »s 26« pa se nadomesti z besedilom »z 20«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ravnatelj šole ali dijaškega doma s 26 do 49 oddelki oziroma vzgojnimi skupinami sistemizira v odvisnosti od števila oddelkov in vzgojnih skupin, določenih po kriterijih iz drugega in tretjega odstavka tega člena, naslednje normativno število delavcev na delovnih mestih tajnika VIZ VI ali poslovnega sekretarja VII/1 oziroma poslovnega sekretarja VII/2 in delovnega mesta administratorja z najmanj srednjo ali srednjo strokovno izobrazbo, in sicer:
– od 26 do 31 oddelkov in vzgojnih skupin: 1,0 tajnik VIZ VI ali poslovni sekretar VII/1 oziroma poslovni sekretar VII/2 in 0,25 administratorja,
– od 32 do 37 oddelkov in vzgojnih skupin: 1,0 tajnik VIZ VI ali poslovni sekretar VII/1 oziroma poslovni sekretar VII/2 in 0,5 administratorja,
– od 38 do 43 oddelkov in vzgojnih skupin: 1,0 tajnik VIZ VI ali poslovni sekretar VII/1 oziroma poslovni sekretar VII/2 in 0,75 administratorja,
– od 44 do 49 oddelkov in vzgojnih skupin: 1,0 tajnik VIZ VI ali poslovni sekretar VII/1 oziroma poslovni sekretar VII/2 in 1,0 administrator,
– od 50 do 55 oddelkov in vzgojnih skupin: 2,0 tajnika VIZ VI ali poslovna sekretarja VII/1 oziroma poslovna sekretarja VII/2 in 0,25 administratorja,
– od 56 do 61 oddelkov in vzgojnih skupin: 2,0 tajnika VIZ VI ali poslovna sekretarja VII/1 oziroma poslovna sekretarja VII/2 in 0,5 administratorja,
– od 62 do 67 oddelkov in vzgojnih skupin: 2,0 tajnika VIZ VI ali poslovna sekretarja VII/1 oziroma poslovna sekretarja VII/2 in 0,75 administratorja,
– od 68 do 73 oddelkov in vzgojnih skupin: 2,0 tajnika VIZ VI ali poslovna sekretarja VII/1 oziroma poslovna sekretarja VII/2 in 1,0 administrator,
– od 74 do 79 oddelkov in vzgojnih skupin: 2,0 tajnika VIZ VI ali poslovna sekretarja VII/1 oziroma poslovna sekretarja VII/2 in 1,25 administratorja,
– od 80 do 85 oddelkov in vzgojnih skupin: 3,0 tajnike VIZ VI ali poslovne sekretarja VII/1 oziroma poslovne sekretarja VII/2 in 0,5 administratorja,
– od 86 do 91 oddelkov in vzgojnih skupin: 3,0 tajnike VIZ VI ali poslovne sekretarje VII/1 oziroma poslovne sekretarja VII/2 in 0,75 administratorja,
– od 92 do 97 oddelkov in vzgojnih skupin: 3,0 tajnike VIZ VI ali poslovne sekretarje VII/1 oziroma poslovne sekretarje VII/2 in 1,0 administrator,
– od 98 do 103 oddelkov in vzgojnih skupin: 3,0 tajnike VIZ VI ali poslovne sekretarje VII/1 oziroma poslovne sekretarje VII/2 in 1,25 administratorja,
– od 104 do 109 oddelkov in vzgojnih skupin: 3,0 tajnike VIZ VI ali poslovne sekretarje VII/1 oziroma poslovne sekretarje VII/2 in 1,5 administratorja,
– od 110 do 115 oddelkov in vzgojnih skupin: 4,0 tajnike VIZ VI ali poslovne sekretarje VII/1 oziroma poslovne sekretarje VII/2 in 0,75 administratorja,
– od 116 do 121 oddelkov in vzgojnih skupin: 4,0 tajnike VIZ VI ali poslovne sekretarje VII/1 oziroma poslovni sekretar VII/2 in 1,0 administrator,
– od 122 do 127 oddelkov in vzgojnih skupin: 4,0 tajnike VIZ VI ali poslovne sekretarje VII/1 oziroma poslovne sekretarje VII/2 in 1,25 administratorja,
– od 128 do 133 oddelkov in vzgojnih skupin: 4,0 tajnike VIZ VI ali poslovne sekretarje VII/1 oziroma poslovne sekretarje VII/2 in 1,5 administratorja,
– od 134 do 139 oddelkov in vzgojnih skupin: 4,0 tajnike VIZ VI ali poslovne sekretarje VII/1 oziroma poslovne sekretarje VII/2 in 1,75 administratorja,
– od 140 do 145 oddelkov in vzgojnih skupin: 5,0 tajnikov VIZ VI ali poslovnih sekretarjev VII/1 oziroma poslovnih sekretarjev VII/2 in 1,0 administrator,
– od 146 do 151 oddelkov in vzgojnih skupin: 5,0 tajnikov VIZ VI ali poslovnih sekretarjev VII/1 oziroma poslovnih sekretarjev VII/2 in 1,25 administratorja,
– od 152 do 157 oddelkov in vzgojnih skupin: 5,0 tajnikov VIZ VI ali poslovnih sekretarjev VII/1 oziroma poslovnih sekretarjev VII/2 in 1,5 administratorja,
– od 158 do 163 oddelkov in vzgojnih skupin: 5,0 tajnikov VIZ VI ali poslovnih sekretarjev VII/1 oziroma poslovnih sekretarjev VII/2 in 1,75 administratorja,
– od 164 in več oddelkov in vzgojnih skupin: 5,0 tajnikov VIZ VI ali poslovnih sekretarjev VII/1 oziroma poslovnih sekretarjev VII/2 in 2,0 administratorja.«.
Peti in šesti odstavek se črtata.
16. člen 
Besedilo 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za naloge, povezane z upravljanjem in vzdrževanjem učne oziroma digitalne tehnologije, računalniške, laboratorijske in druge strojne opreme (avdio-video, multimedia …), namenjene izvedbi pouka pri posameznih predmetih oziroma vsebinah, opredeljenih z izobraževalnimi programi, ravnatelj sistemizira v odvisnosti od števila oddelkov, določenih po kriterijih iz drugega in tretjega odstavka tega člena, naslednje število delavcev na delovnih mestih tehničnega delavca – vzdrževalca učne tehnologije V oziroma vzdrževalca računalniške opreme VII/1 oziroma tehniškega sodelavca VI ali tehniškega sodelavca VII/1 (v nadaljnjem besedilu: vzdrževalec oziroma tehniški sodelavec), in sicer:
– od 20 do 26 oddelkov 1,0 vzdrževalca oziroma tehniškega sodelavca,
– od 27 do 33 oddelkov 1,25 vzdrževalca oziroma tehniškega sodelavca,
– od 34 do 40 oddelkov 1,5 vzdrževalca oziroma tehniškega sodelavca,
– od 41 do 47 oddelkov 1,75 vzdrževalca oziroma tehniškega sodelavca,
– od 48 do 54 oddelkov 2,0 vzdrževalca ozirom tehniška sodelavca,
– od 55 do 61 oddelkov 2,25 vzdrževalca oziroma tehniška sodelavca,
– od 62 do 68 oddelkov 2,5 vzdrževalca oziroma tehniška sodelavca,
– od 69 do 75 oddelkov 2,75 vzdrževalca oziroma tehniška sodelavca,
– od 76 do 82 oddelkov 3,0 vzdrževalca oziroma tehniška sodelavca,
– od 83 do 89 oddelkov 3,25 vzdrževalca oziroma tehniška sodelavca,
– od 90 do 96 oddelkov 3,5 vzdrževalca oziroma tehniška sodelavca,
– od 97 do 103 oddelkov 3,75 vzdrževalca oziroma tehniška sodelavca,
– od 104 do 110 oddelkov 4,00 vzdrževalce oziroma tehniške sodelavce,
– od 111 do 117 oddelkov 4,25 vzdrževalca oziroma tehniška sodelavca,
– od 118 do 124 oddelkov 4,5 vzdrževalca oziroma tehniška sodelavca,
– od 125 do 131 oddelkov 4,75 vzdrževalca oziroma tehniška sodelavca,
– od 132 do 138 oddelkov 5,0 vzdrževalcev oziroma tehniških sodelavcev,
– od 139 do 145 oddelkov 5,25 vzdrževalca oziroma tehniška sodelavca,
– od 146 do 152 oddelkov 5,5 vzdrževalca oziroma tehniška sodelavca,
– od 153 do 159 oddelkov 5,75 vzdrževalca oziroma tehniška sodelavca,
– od 160 in več oddelkov 6,0 vzdrževalcev oziroma tehniških sodelavcev.
Število oddelkov, ki so merilo za sistemizacijo delovnih mest vzdrževalcev oziroma tehniških sodelavcev, se določi tako, da se število vpisanih dijakov v posamezne vrste izobraževalnih programov deli z 20.
Če je na ta način izračunano število oddelkov decimalno število, se pet in več desetink zaokroži navzgor do celega števila.
Število delavcev na delovnem mestu vzdrževalca oziroma tehniškega sodelavca se na šoli z manj kot 20 oddelki, določenimi po kriterijih iz drugega in tretjega odstavka tega člena, določi z ustrezno krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa, vendar ne manj kot 0,5.
Tehnični delavec – vzdrževalec učne tehnologije V mora imeti srednjo ali srednjo strokovno izobrazbo, tehniški sodelavec VI višjo strokovno izobrazbo oziroma višješolsko izobrazbo (prejšnja), vzdrževalec računalniške opreme VII/1 in tehniški sodelavec VII/1 pa izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve stopnje.«.
17. člen 
V 41. členu se v drugem odstavku besedilo »s 26« nadomesti z besedilom »z 20«.
18. člen 
V 42. členu se v prvem odstavku za besedo »oviranega« doda besedilo »ali slepega«.
V drugem odstavku se za besedo »oviranega« doda besedilo »ali slepega«.
19. člen 
Za 42. členom se doda nov, 42.a člen, ki se glasi:
»42.a člen 
(kuhar oziroma dietni kuhar v dijaškem domu) 
Ravnatelj dijaškega doma sistemizira delovno mesto kuharja ali dietnega kuharja za dijake, za katere dijaški dom organizira prehrano v dijaškem domu, in sicer 1,0 delovnega mesta za 300 dijakov. V dijaškem domu z večjim oziroma manjšim številom dijakov pa v ustreznem deležu, vendar ne manj kot 0,25 delovnega mesta. Normativ za pripravo obrokov v dijaškem domu vključuje tudi pripravo medicinsko indiciranih diet, ki jih predpiše zdravnik.
Kuhar IV mora imeti srednjo poklicno izobrazbo.
Kuhar V mora imeti srednjo strokovno izobrazbo.
Dietni kuhar IV mora imeti srednjo poklicno izobrazbo in opravljenih najmanj 50 ur dodatnih izpopolnjevanj s področja priprave dietnih jedi.
Dietni kuhar V mora imeti:
– srednjo strokovno izobrazbo z opravljenim strokovnim modulom s področja priprave dietnih jedi,
– srednjo strokovno izobrazbo in opravljenih najmanj 50 ur dodatnih izpopolnjevanj s področja priprave dietnih jedi ali
– pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo Dietni kuhar/dietna kuharica.«.
20. člen 
V 43. členu se v prvem odstavku za besedo »mora« doda beseda »najmanj«.
V drugem odstavku se v tretji alineji število »16501« nadomesti s številom »15501«, v sedmi alineji se na koncu besedila pika nadomesti s podpičjem in dodajo nove osma, deveta in deseta alineja, ki se glasijo:
»– več kot 112 oddelkov oziroma vzgojnih skupin – dodatno 4,0 hišnike;
– več kot 122 oddelkov oziroma vzgojnih skupin – dodatno 4,5 hišnike;
– več kot 132 oddelkov oziroma vzgojnih skupin – dodatno 5,0 hišnikov.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Število oddelkov in vzgojnih skupin iz prejšnjega odstavka se določi tako, da se število vpisanih dijakov v posamezne vrste vzgojno-izobraževalnih programov deli z 20.«.
21. člen 
V 45. členu se v drugem odstavku besedilo »s 26« nadomesti z besedilom »z 20«.
22. člen 
V 46. členu se v prvem odstavku besedilo »II z nižjo poklicno« nadomesti z besedilom »z najmanj osnovnošolsko«.
V drugem odstavku se besedilo »s 26« nadomesti z besedilom »z 20«.
23. člen 
51. člen se črta.
24. člen 
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
»52. člen 
(normativi za oblikovanje oddelkov v programih srednjega poklicnega izobraževanja) 
Normativ za oblikovanje oddelka 1. letnika v programu srednjega poklicnega izobraževanja je praviloma najmanj 26 vpisanih novincev in največ 28 dijakov.
Normativ za oblikovanje oddelkov višjih letnikov v programu srednjega poklicnega izobraževanja je praviloma 28 dijakov.
Število oddelkov se določi tako, da se število dijakov istega letnika posameznega izobraževalnega programa srednjega poklicnega izobraževanja deli z 28.
Če bi bilo za oblikovanje oddelka v programu srednjega poklicnega izobraževanja 15 ali manj dijakov, se to šteje kot skupina in ne kot oddelek.«.
25. člen 
53. člen se črta.
26. člen 
54. člen se spremeni tako, da se glasi:
»54. člen 
(normativi za oblikovanje oddelkov v programih srednjega strokovnega izobraževanja) 
Normativ za oblikovanje oddelka 1. letnika v programu srednjega strokovnega izobraževanja je praviloma najmanj 28 vpisanih novincev in največ 30 dijakov.
Normativ za oblikovanje oddelkov višjih letnikov v programu srednjega strokovnega izobraževanja je praviloma 30 dijakov.
Število oddelkov se določi tako, da se število dijakov istega letnika posameznega izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja deli s 30.
Če bi bilo za oblikovanje oddelka v posameznem programu srednjega strokovnega izobraževanja 16 ali manj dijakov, se to šteje kot skupina in ne kot oddelek.«.
27. člen 
55. člen se črta.
28. člen 
56. člen se spremeni tako, da se glasi:
»56. člen 
(normativi za oblikovanje oddelkov v gimnazijskih programih) 
Normativ za oblikovanje oddelka 1. letnika v gimnazijskem programu je praviloma najmanj 28 vpisanih novincev in največ 30 dijakov.
Normativ za oblikovanje oddelkov višjih letnikov v gimnazijskem programu je praviloma 30 dijakov.
Število oddelkov se določi tako, da se število dijakov istega letnika posameznega gimnazijskega programa deli s 30.
Če bi bilo za oblikovanje oddelka v posameznem gimnazijskem programu 16 ali manj dijakov, se to šteje kot skupina in ne kot oddelek.«.
29. člen 
V 72. členu se v naslovu besedilo »strokovno-teoretičnih« nadomesti z besedo »strokovnoteoretičnih« besedilo »glasbene in plesne smeri« pa se črta.
V prvem odstavku se besedilo »glasbena in plesna smer« nadomesti z besedilom »smer gledališče in film, glasbena smer in plesna smer«.
30. člen 
V 83. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če šola v 2. oziroma 3. letniku izvaja v okviru ur, ki so po predmetniku programa gimnazija določeni za izbirne predmete, interdisciplinarni tematski sklop, kot je definiran s programom, lahko oblikuje v vsakem od teh dveh letnikov dodatne skupine v obsegu 105 ur pouka letno na posamezno skupino. Število skupin interdisciplinarnega tematskega sklopa se določi tako, da se število dijakov 2. oziroma 3. letnika deli z 18. Velikost posamezne skupine pri interdisciplinarnem tematskem sklopu je najmanj 10 in največ 18 dijakov.«.
31. člen 
88. člen se spremeni tako, da se glasi:
»88. člen 
(ure pouka za izbirne predmete v programu umetniške gimnazije, glasbena smer, plesna smer ter smer gledališče in film) 
Šola, ki izvaja v vsaj dveh samostojnih oddelkih 4. letnika program umetniška gimnazija, smer gledališče in film, lahko za ure pouka pri izbirnih predmetih po izvedbenem predmetniku, vključno z vsemi dodatnimi delitvami dijakov v skupine pri posameznih predmetih, nameni največ 420 dodatnih ur letno, v primeru enega samostojnega oddelka pa polovico navedenega obsega.
Šola, ki izvaja v vsaj dveh samostojnih oddelkih 4. letnika program umetniška gimnazija plesne smeri, lahko za ure pouka pri izbirnih predmetih po izvedbenem predmetniku, vključno z vsemi dodatnimi delitvami dijakov v skupine pri posameznih predmetih, nameni največ 140 dodatnih ur letno, v primeru enega samostojnega oddelka pa polovico navedenega obsega.
Šola, ki izvaja v vsaj dveh samostojnih oddelkih 4. letnika program umetniška gimnazija glasbene smeri, lahko za ure pouka pri izbirnih predmetih po izvedbenem predmetniku, vključno z vsemi dodatnimi delitvami dijakov v skupine pri posameznih predmetih, nameni največ 210 dodatnih ur letno, v primeru enega samostojnega oddelka pa polovico navedenega obsega.«.
32. člen 
92. in 93. člen se črtata.
33. člen 
V 97. členu se za številom »41.,« doda število »42.a.,«.
34. člen 
98. člen se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
35. člen 
(začetek uporabe) 
Spremenjeni 21., 23., 24., 25., 27., 29., 30., 31., 35., 37., 38., 39., 40., 41., 43., 45. in 46. člen pravilnika se začnejo uporabljati 1. decembra 2021, spremenjeni 7., 16. in 97. člen pravilnika ter novi 42.a člen pravilnika pa se začnejo uporabljati 1. septembra 2022.
Do začetka uporabe določb iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva (Uradni list RS, št. 62/10, 99/10, 47/17, 30/18 in 16/21).
36. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-125/2021
Ljubljana, dne 9. novembra 2021
EVA 2021-3330-0089
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost