Uradni list

Številka 178
Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021

Kazalo

3516. Pravilnik o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2, stran 10432.

  
Na podlagi četrtega odstavka 22. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo način izvedbe mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2, poročanje in posredovanje zahtevkov za povračilo stroškov izvedbe mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: test PCR).
2. člen 
(1) Pacienta na test PCR, kadar je ta medicinsko indiciran, napoti izbrani osebni zdravnik, lečeči zdravnik ali epidemiolog.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek izvajalec zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec), ki izvaja hitre antigenske teste (v nadaljnjem besedilu: test HAG), v primeru pozitivnega rezultata testa HAG takoj odvzame bris za test PCR in ga posreduje v analizo javnemu zavodu iz prvega ali drugega odstavka 22. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21) (v nadaljnjem besedilu: javni zavod). Če izvajalec iz prejšnjega stavka odvzema brisa za test PCR ne izvaja, pacienta najkasneje v dveh urah po pozitivnem rezultatu naroči na odvzem brisa za test PCR pri drugem izvajalcu, ki odvzeme izvaja, in o terminu za odvzem brisa obvesti pacienta.
(3) Odvzem brisa za test PCR ali za test HAG lahko izvede le zdravstveni delavec, ki je za to ustrezno usposobljen, pri čemer upošteva strokovne smernice za odvzem brisa.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena so do odvzema brisa za PCR test brez napotitve upravičeni tudi pacienti, ki pred odvzemom brisa predložijo dokazilo o pozitivnem rezultatu testa HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2, in pacienti, ki izkažejo pozitiven rezultat testa HAG, opravljenega pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki zdravstvene dejavnosti ne opravljajo v mreži javne zdravstvene službe (v nadaljnjem besedilu: zasebni izvajalci). Dokazilo o samotestiranju je praviloma fotografija testa HAG za samotestiranje, opravljena v ustreznem časovnem oknu po odvzemu brisa glede na navodila za izvedbo testa, ali izpolnjen evidenčni list zaposlenega. Dokazilo o opravljenem testu pri zasebnem izvajalcu je praviloma zapis v Centralnem registru podatkov o pacientih (v nadaljnjem besedilu: CRPP).
(5) Javni zdravstveni zavodi zagotovijo vstopno točko in vzpostavijo način naročanja za paciente iz prejšnjega odstavka. O načinu naročanja (kontaktni številki oziroma elektronskem naslovu in urniku delovanja) obvestijo Ministrstvo za zdravje, ki informacijo objavi na spletni strani, in jo objavijo na svoji spletni strani. Na enak način lahko vstopne točke in način naročanja vzpostavijo tudi izvajalci. Izvajalec odvzame bris za test PCR najkasneje v 24 urah po naročilu pacienta. Pacient dokazilo o samotestiranju iz prejšnjega odstavka predloži na vpogled pri izvajalcu odvzema brisa za test PCR pred samim odvzemom brisa.
3. člen 
(1) Izvajalec mora javnemu zavodu ob naročilu testa PCR v elektronski ali pisni obliki zagotoviti točne in celovite podatke, ki omogočajo vnos diagnoze, izvida in rezultata testa PCR v CRPP, za paciente z mobilno telefonsko številko obveščanje pacienta o rezultatih testa PCR z nacionalnim sistemom za obveščanje pacientov prek SMS, izvedbo epidemiološke ankete in izpis Digitalnega COVID potrdila EU (v nadaljnjem besedilu: potrdilo EU DC).
(2) Javni zavod mora ne glede na to, ali mu izvajalec podatke iz prejšnjega odstavka posreduje v elektronski ali papirni obliki, vse posredovane podatke evidentirati v svojem informacijskem sistemu tako, da je ob avtorizaciji izvida testa PCR zagotovljeno avtomatsko posredovanje diagnoze, izvida in rezultata testa PCR v CRPP, za paciente z mobilno telefonsko številko obveščanje pacienta o rezultatu testa PCR z nacionalnim sistemom za obveščanje pacientov prek SMS, izvedba epidemiološke ankete, nadzor nad številom posredovanih rezultatov testov PCR po izvajalcu in izpis potrdila EU DC.
(3) Javni zavod poroča v CRPP v skladu s tehničnimi navodili, ki jih določi Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), pri tem pa upošteva določbe zakona, ki ureja obdelavo podatkov v zbirkah s področja zdravstvenega varstva.
(4) Izvajalec in javni zavod se dogovorita o načinu obveščanja izvajalca o rezultatu testa PCR.
(5) Izvajalec zagotavlja obveščanje pacientov o rezultatu testa PCR v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v 12 urah od avtorizacije izvida testa PCR. Če za obveščanje pacientov uporablja storitve nacionalnega sistema za obveščanje pacientov o rezultatih testa PCR prek SMS v upravljanju NIJZ, mora zagotoviti sprotno spremljanje podatkov o neuspelih obveščanjih, ki jih zagotavlja NIJZ, in v teh primerih paciente obvestiti o rezultatu testa PCR na drug način. Za paciente, ki nimajo mobilne telefonske številke, izvajalec zagotavlja drug ustrezen način za obveščanje o rezultatu testa PCR.
(6) NIJZ do petega dne v mesecu za pretekli mesec pripravi poročilo o številu posredovanih rezultatov testov PCR v CRPP po izvajalcih in ga v obliki, ki jo dogovori z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS), posreduje ZZZS in ministrstvu, pristojnemu za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
4. člen 
(1) Potrdilo EU DC o testu PCR v pisni obliki izvajalec zagotovi najpozneje v treh urah po avtorizaciji izvida testa PCR. Izvajalec vsakemu pacientu brezplačno zagotovi izpis in prevzem potrdila EU DC v papirni obliki v okviru delovnega časa izvajalca.
(2) Izvajalec pacientu s pozitivnim izvidom testa PCR potrdilo EU DC o prebolelosti pošlje brezplačno po pošti najpozneje v petih dneh po avtorizaciji izvida testa PCR.
(3) Izpis potrdil EU DC iz tega člena se lahko na željo pacienta opusti.
5. člen 
(1) Javni zavod zahtevek za plačilo stroškov izvedbe testa PCR (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) posreduje izvajalcu, ki je test PCR naročil, največ do višine, ki jo s sklepom določi minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister).
(2) Javni zavod in izvajalec se dogovorita o načinu izstavljanja zahtevkov iz prejšnjega odstavka.
6. člen 
(1) Izvajalci zahtevke za povračilo stroškov odvzema brisov, največ do višine, ki jo s sklepom določi minister, in zahtevke iz prejšnjega člena posredujejo ZZZS do desetega dne v mesecu za pretekli mesec.
(2) ZZZS lahko na podlagi poročil iz šestega odstavka 3. člena tega pravilnika preveri skladnost zahtevkov s številom posredovanih rezultatov testov PCR v CRPP po izvajalcih in jih v primeru neskladja zavrne. ZZZS na podlagi zahtevkov, predloženih v skladu s prvim odstavkom tega člena, posreduje zahtevek ministrstvu do 20. dne v mesecu.
(3) Ministrstvo izvrši plačilo zahtevka ZZZS v 30 dneh po njegovem prejemu.
(4) ZZZS izvede povračilo stroškov v 15 dneh od prejema sredstev ministrstva.
(5) Zahtevki, ki niso posredovani ZZZS do 10. dne v mesecu za pretekli mesec, se vključijo v naslednji zahtevek za povračilo upravičenih stroškov.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek mora izvajalec zadnji zahtevek posredovati ZZZS najpozneje v 30 dneh po prenehanju pravne podlage, na podlagi katere je zagotovljeno financiranje zahtevkov. Zahtevki, posredovani po tem roku, niso predmet plačila.
(7) Izvajalec v zahtevku ne sme uveljavljati stroškov, za katere je na podlagi interventnih predpisov, povezanih z nalezljivo boleznijo COVID-19, povračilo iz proračuna Republike Slovenije že zahteval oziroma prejel.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
7. člen 
NIJZ prvo poročilo iz šestega odstavka 3. člena tega pravilnika posreduje v sedmih dneh od uveljavitve tega pravilnika.
8. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 163/21).
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 31. decembra 2021.
Št. 0070-288/2021
Ljubljana, dne 12. novembra 2021
EVA 2021-2711-0210
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost